Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Marķējuma teksts - A10AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsActrapid
ATĶ kodsA10AB01
Vielahuman insulin
RažotājsNovo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLAKONS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid 40 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 flakons satur 10 ml, kas atbilst 400 SV.

1 ml šķīduma satur 40 SV cilvēka insulīna (atbilst 1,4 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons x 10 ml 5 flakoni x 10 ml

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu, nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķiem flakoniem.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu un šļirci.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/02/230/001

 

 

 

1 flakons x 10 ml

EU/1/02/230/002

5 flakoni x 10 ml

 

 

EU/1/02/230/016

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu, nav paredzēts pārdošanai

pa atsevišķiem flakoniem.

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid 40

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDAUZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Actrapid 40 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum s.c., i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid 100 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 flakons satur 10 ml, kas atbilst 1000 SV.

1 ml šķīduma satur 100 SV cilvēka insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 x 10 ml

5 x 10 ml

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu, nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķiem flakoniem.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt.Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒ, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu un šļirci.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/02/230/003

 

 

 

1 flakons x 10 ml

EU/1/02/230/004

5 flakoni x 10 ml

 

 

EU/1/02/230/017

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu, nav paredzēts pārdošanai

pa atsevišķiem flakoniem.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid 100

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (FLAKONA)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Actrapid 100 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ APVILKTĀ ETIĶETE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid 40 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 flakons satur 10 ml, kas atbilst 400 SV.

1 ml šķīduma satur 40 SV cilvēka insulīna (atbilst 1,4 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām. 1 x 10 ml flakons

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu, nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķiem flakoniem.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt.Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu un šļirci.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/02/230/016

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid 40

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ APVILKTĀ ETIĶETE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid 100 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 flakons satur 10 ml, kas atbilst 1000 SV.

1 ml šķīduma satur 100 SV cilvēka insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām. 1 x 10 ml flakons

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu, nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķiem flakoniem.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikāvai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu un šļirci.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/02/230/017

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid 100

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (KĀRTRIDŽS, PENFILL)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid Penfill 100 SV/ml Šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 SV.

1 ml šķīduma satur 100 SV cilvēka insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 x 3 ml kārtridžs 5 x 3 ml kārtridži 10 x 3 ml kārtridži

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Tikai individuālai lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/02/230/005

 

 

 

1 x 3 ml kārtridžs

EU/1/02/230/006

5 x 3 ml kārtridži

 

 

EU/1/02/230/007

10 x 3 ml kārtridž

i

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid Penfill

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (KĀRTRIDŽS, PENFILL)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Actrapid Penfill 100 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE, INNOLET)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid InnoLet 100 SV/ml

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspavveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 SV.

1 ml šķīduma satur 100 SV cilvēka insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce

5 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

10 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Adatas nav pievienotas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. Tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt.Turiet pilnšļirci ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/02/230/010

 

 

 

1 x 3 ml pilnšļirce

EU/1/02/230/011

5 x 3 ml pilnšļirce

s

 

EU/1/02/230/012

10 x 3 ml pilnšļirce

s

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid InnoLet

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE, INNOLET)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Actrapid InnoLet 100 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE, FLEXPEN)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Actrapid FlexPen 100 SV/ml

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspavveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 SV.

1 ml šķīduma satur 100 SV cilvēka insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

cinka hlorīdu, glicerīnu, metakrezolu, nātrija hidroksīdu/sālsskābi pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce

5 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

10 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Adatas nav pievienotas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. Tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Turiet pilnšļirci ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/02/230/013

 

 

 

1 x 3 ml pilnšļirce

EU/1/02/230/014

5 x 3 ml pilnšļirces

 

 

EU/1/02/230/015

10 x 3 ml pilnšļirce

s

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Actrapid FlexPen

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE, FLEXPEN)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Actrapid FlexPen 100 SV/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum humanum s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas