Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Marķējuma teksts - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAdasuve
ATĶ kodsN05AH01
Vielaloxapine
RažotājsFerrer Internacional s.a.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris, dalīts loksapīns

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs inhalators izdala 4,5 mg loksapīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts

1 vienas devas inhalators

5 vienas devas inhalatori

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalēšanai.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā un tām jābūt maisiņā līdz lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori)

EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MAISIŅŠ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris loksapīns

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs inhalators izdala 4,5 mg loksapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris

Viens vienas devas inhalators

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanas norādījumi ir iekšpusē

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai

Inhalēšanai

Lietošanas norādījumi

Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem:

1. Atveriet maisiņu. Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai.

Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.

2. Izvelciet plāksnīti.

Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai.

Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju.

Paskaidrojiet pacientam, kas jādara:

3. Izelpojiet.

Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.

4. Inhalējiet.

Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu.

SVARĪGI: Pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.

5. Aizturiet elpu.

Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.

Piezīme: Ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot pacientiem ar astmu vai HOPS, vai akūtiem respiratoriem simptomiem.

Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamo bronhu spazmu ārstēšanai.

Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/823/001 (5 vienas devas inhalatori)

EU/1/13/823/003 (1 vienas devas inhalators)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES KORPUSS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ADASUVE 4,5 mg inhalācijas pulveris loksapīns

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

4,5 mg

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris, dalīts loksapīns

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs inhalators izdala 9,1 mg loksapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts

1 vienas devas inhalators

5 vienas devas inhalatori

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalēšanai.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Zāles ir iepakotas aizzīmogotā maisiņā un tām jābūt maisiņā līdz lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori)

EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas Nr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MAISIŅŠ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris loksapīns

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs inhalators izdala 9,1 mg loksapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris

Viens vienas devas inhalators

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanas norādījumi ir iekšpusē

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai

Inhalēšanai

Lietošanas norādījumi

Pirms ADASUVE ievadīšanas pacientiem iepazīstieties ar sekojošiem pieciem soļiem:

1. Atveriet maisiņu. Neatveriet maisiņu līdz zāļu lietošanai.

Atplēsiet folijas maisiņu un izņemiet inhalatoru no iepakojuma.

2. Izvelciet plāksnīti. Izraujiet plastmasas plāksnīti no inhalatora apakšdaļas. Iedegas zaļa gaismiņa, kas liecina, ka inhalators ir gatavs lietošanai.

Izlietot 15 minūšu laikā pēc plāksnītes izņemšanas (vai kamēr deg zaļā gaismiņa), lai novērstu automātisku inhalatora deaktivāciju.

Paskaidrojiet pacientam, kas jādara:

3. Izelpojiet. Turiet inhalatoru atstatu no mutes un izelpojiet, lai pilnībā iztukšotu plaušas.

4. Inhalējiet. Inhalējiet caur iemutni, veicot vienmērīgu, dziļu ieelpu.

SVARĪGI: Pārliecinieties, ka zaļā gaismiņa ir nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis.

5. Aizturiet elpu. Izņemiet iemutni no mutes un uz neilgu laiku aizturiet elpu.

Piezīme: Ja zaļā gaismiņa nav nodzisusi pēc tam, kad pacients ir inhalējis, lūdziet pacientam atkārtot 3. līdz 5. soli.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot pacientiem ar astmu vai HOPS, vai akūtiem respiratoriem simptomiem.

Jābūt pieejamiem īslaicīgas darbības beta-agonistu grupas bronhodilatatoriem iespējamo bronhu spazmu ārstēšanai.

Pirmajā stundā pēc katras devas lietošanas jāvēro, vai pacientam nerodas bronhu spazmu pazīmes vai simptomi.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā maisiņā līdz zāļu lietošanai, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/823/002 (5 vienas devas inhalatori)

EU/1/13/823/004 (1 vienas devas inhalators)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas Nr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES KORPUSS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ADASUVE 9,1 mg inhalācijas pulveris loksapīns

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

9,1 mg

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas