Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Zāļu apraksts - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATĶ kodsJ07BB02
Vielasplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Adjupanrix, suspensija un emulsija emulsijas injekcijām pagatavošanai Pandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (šķelts, inaktivēts virions, ar adjuvantu)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 deva (0,5 ml) pēc sajaukšanas satur:

Inaktivētu, šķeltu gripas vīrusu, kas satur antigēnu*, no

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) tipa celma (NIBRG-14),

3,75 mikrogramus**

*pavairots olās

**hemaglutinīna

Šī vakcīna atbilst PVO rekomendācijai un ES lēmumam par pandēmiju.

Adjuvants AS03, kura sastāvā ir skvalēns (10,69 miligrami), DL-α tokoferols (11,86 miligrami) un polisorbāts 80 (4,86 miligrami).

Pēc suspensijas un emulsijas flakonu satura sajaukšanas tiek iegūts daudzdevu flakons. Informāciju par devu skaitu flakonā skatīt 6.5. apakšpunktā.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

vakcīna satur 5 mikrogramus tiomersāla (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija un emulsija emulsijas injekcijām pagatavošanai.

Suspensija ir bezkrāsains, gaišs, lāsmojošs šķidrums.

Emulsija ir bālgans vai dzeltenīgs homogēns, pienains šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Gripas profilakse oficiāli izziņotos pandēmijas apstākļos.

Adjupanrix jālieto saskaņā ar oficiālajām vadlīnijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Personas, kuras iepriekš nav vakcinētas ar Prepandrix

Pieaugušie vecumā no 18 gadiem: viena 0,5 ml deva izvēlētajā laikā.

Maksimālas efektivitātes nodrošināšanai otra 0,5 ml deva jāievada pēc vismaz trīs nedēļas ilga starplaika, bet ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc pirmās devas.

Ņemot vērā ļoti ierobežotos datus, pieaugušajiem >80 gadu vecumā var būt nepieciešama dubulta Adjupanrix deva izvēlētajā datumā un vēlreiz pēc vismaz trīs nedēļu starplaika, lai sasniegtu imūno atbildes reakciju (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Personas, kuras iepriekš vakcinētas ar vienu vai divām Prepandrix devām, kas satur HA, iegūtu no cita tā paša gripas vīrusa apakštipa atzara kā pandēmijas gripas vīrusa celms:

Pieaugušie vecumā no 18 gadiem: viena 0,5 ml deva izvēlētajā laikā.

Pediatriskā populācija

Ir maz datu par Adjupanrix lietošanas drošumu un imunogenitāti un par vakcīnas pusdevas lietošanu (t. i., 1,875 µg HA un puse AS03 adjuvanta daudzuma) 0. un 21. dienā 3 – 9 gadus veciem bērniem.

Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktā, bet ieteikumus par devām sniegt nav iespējams.

Papildu informāciju skatīt 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktā.

Ievadīšanas veids

Imunizācija jāveic, ievadot vakcīnu intramuskulārā injekcijā.

Ja tiek ievadīta dubultdeva, injekcijas jāveic pretējās ekstremitātēs, vēlams deltveida muskulī vai augšstilba anterolaterālajā daļā (atkarībā no muskuļu masas).

Norādījumus par zāļu sajaukšanu pirms ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Anamnēzē anafilaktiska (t.i., dzīvībai bīstama) reakcija pret kādu no šīs vakcīnas sastāvdaļām vai atliekvielām (olu un cāļu olbaltumvielām, ovalbumīnu, formaldehīdu, gentamicīna sulfātu un nātrija deoksiholātu). Tomēr pandēmijas apstākļos vakcīnu var ievadīt, ja vajadzības gadījumā tiek nodrošināta reanimācijas aprīkojuma tūlītēja pieejamība. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ievadot vakcīnu cilvēkiem, kam ir zināma paaugstināta jutība (izņemot anafilaktisku reakciju) pret aktīvo vielu, kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, tiomersālu un atliekvielām (olu un cāļu olbaltumvielām, ovalbumīnu, formaldehīdu, gentamicīna sulfātu un nātrija deoksiholātu), jāievēro piesardzība.

Tāpat kā visām injicējamām vakcīnām, vienmēr jābūt viegli pieejamiem atbilstošiem medikamentiem un medicīniskai uzraudzībai, lai varētu novērst reti sastopamu, bet iespējamu anafilaktisku reakciju pēc vakcīnas ievadīšanas.

Ja pandēmijas apstākļi to ļauj, jāatliek tādu pacientu imunizācija, kuri slimo ar smagām febrilām slimībām vai akūtām infekcijas slimībām.

Adjupanrix nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt intravaskulāri. Nav datu par Adjupanrix ievadīšanu subkutāni. Tādēļ veselības aprūpes speciālistiem jāizvērtē ieguvums un iespējamais risks, ievadot vakcīnu cilvēkiem ar trombocitopēniju vai jebkādiem asinsreces traucējumiem, kas varētu būt kontrindikācija intramuskulārai injekcijai, ja vien iespējamais ieguvums neatsver asiņošanas risku.

Nav datu par vakcīnu ar AS03 adjuvantu ievadīšanu pirms vai pēc citu gripas vīrusu tipu vakcīnu ievadīšanas, kas paredzētas lietošanai pirms pandēmijas vai tās laikā.

Pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama antivielu atbildreakcija.

Visām vakcinētajām personām var neizveidoties aizsargājoša imūnā reakcija (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pēc vai pat pirms jebkuras vakcinācijas kā psihogēna reakcija pret injekciju ar adatu iespējama sinkope (ģībšana). Vienlaikus var būt vairākas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas ekstremitāšu kustības atlabšanas laikā. Svarīgi, lai manipulāciju veiktu vietā, kur nav iespējams savainojums samaņas zaudēšanas gadījumā.

Epidemioloģiskie pētījumi par citu vakcīnu ar adjuvantu AS03 (Pandemrix H1N1, kas arī ražota tajā pašā ražotnē, kur Adjupanrix) vairākās Eiropas valstīs ir liecinājuši, ka vakcinētās personas salīdzinājumā ar nevakcinētiem indivīdiem ir pakļautas paaugstinātam narkolepsijas riskam ar katalepsiju vai bez tās. Šādos pētījumos ar bērniem/ pusaudžiem (līdz 20 gadu vecumam) konstatēti no 1,4 līdz 8 papildu gadījumiem uz 100 000 vakcinētu personu. Pieejamie epidemioloģiskie dati par pieaugušajiem pēc 20 gadu vecuma liecina par aptuveni 1 papildu gadījumu uz 100 000 vakcinētu personu. Šie dati liecina, ka līdz ar vecuma palielināšanos vakcinācijas laikā papildu riskam ir tendence samazināties. Pašlaik nav pierādījumu par to, ka Adjupanrix varētu būt saistīts ar narkolepsijas risku.

Pediatriskā populācija

Klīniskie dati par bērniem līdz 6 gadu vecumam, kas saņēmuši divas° pandēmiskās gripas vakcīnas H5N1 devas, liecina par biežāku drudža (paduses temperatūra ≥38 C) rašanos pēc otrās devas. Tādēļ maziem bērniem (piemēram, līdz aptuveni 6 gadu vecumam) pēc vakcinācijas ieteicama ķermeņa temperatūras kontrole un pasākumi drudža mazināšanai (piemēram, pretdrudža līdzekļi, ja tas klīniski nepieciešams).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav datu par Adjupanrix ievadīšanu vienlaikus ar citām vakcīnām. Taču, ja ievadīšana vienlaikus ar citu vakcīnu tiek uzskatīta par nepieciešamu, tā jāinjicē citā ekstremitātē. Jāņem vērā, ka iespējama blakusparādību pastiprināšanās.

Ja pacients saņem imūnsupresīvu terapiju, imunoloģiskā reakcija var būt pavājināta.

Pēc gripas vakcīnas ievadīšanas novēroti kļūdaini pozitīvi seroloģisko testu rezultāti, ar ELISA metodes palīdzību nosakot antivielas pret cilvēka imūndeficīta vīrusu-1 (HIV-1), C hepatīta vīrusu un, jo īpaši, HTLV-1. Šādos gadījumos ar Western blot metodi iegūtie rezultāti ir negatīvi. Šo pārejošo kļūdaini pozitīvo rezultātu cēlonis varētu būt IgM veidošanās kā atbildes reakcija pret vakcīnu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pašlaik nav pieejami dati par Adjupanrix lietošanu grūtniecības laikā.

AS03 saturošas vakcīnas, kas saturēja HA no H1N1v, ir ievadītas sievietēm visos grūtniecības trimestros. Informācija par iznākumu aptuveni 200 000 sievietēm, kuras vakcinētas grūtniecības laikā, pašreiz ir ierobežota. Vairāk nekā 100 grūtniecības gadījumos, ko novēroja prospektīvā klīniskajā pētījumā, netika konstatētas pazīmes, kas varētu liecināt par paaugstinātu nelabvēlīga iznākuma risku.

Pētījumi ar dzīvniekiem, izmantojot Adjupanrix, neliecina par reproduktīvo toksicitāti (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Dati par grūtniecēm, kuras saņēmušas dažādas inaktivētas, sezonālas vakcīnas bez adjuvanta, neliecina par kroplībām vai toksisku ietekmi uz augli vai jaundzimušo.

Var apsvērt Adjupanrix lietošanu grūtniecības laikā, ja to uzskata par nepieciešamu, ņemot vērā oficiālos ieteikumus.

Barošana ar krūti

Adjupanrix drīkst lietot sievietēm zīdīšanas periodā.

Fertilitāte

Dati par fertilitāti nav pieejami.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dažas no blakusparādībām, kas minētas 4.8. apakšpunktā „Nevēlamās blakusparādības”, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos tālāk norādīto blakusparādību biežums tika novērtēts aptuveni 5000 indivīdiem vecumā no 18 gadiem, kas saņēma preparātus, kuri saturēja vismaz 3,75 mikrogramus HA/AS03.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums

Nevēlamās blakusparādības minētas atbilstoši šādai biežuma klasifikācijai:

Biežums tiek ziņots šādi:Ļoti bieži (≥1/10) Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1000 līdz <1/100) Reti (≥1/10 000 līdz <1/1000) Ļoti reti (<1/10 000)

Tālāk minētas nevēlamās blakusparādības, ko novēroja eksperimentālu (mock-up) vakcīnu klīniskajos pētījumos (vairāk informācijas par eksperimentālām (mock-up) vakcīnām skatīt 5.1. apakšpunktā).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži: limfadenopātija

Psihiskie traucējumi

Retāk: bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: galvassāpes

Retāk: parestēzija, miegainība, reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: gastrointestināli simptomi (piemēram, caureja, vemšana, sāpes vēderā, slikta dūša)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: ekhimoze injekcijas vietā, pastiprināta svīšana Retāk: nieze, izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Ļoti bieži: artralģija, mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: sacietējums, pietūkums, sāpes un apsārtums injekcijas vietā, drudzis, nespēks

Bieži: trīce, gripai līdzīga saslimšana, reakcijas injekcijas vietā (piemēram, karstuma sajūta, nieze). Retāk: savārgums

Pediatriskā populācija

Klīniskā pētījumā (D-H5N1-009) tika vērtēta reaktogenitāte 3 – 5 un 6 – 9 gadus veciem bērniem, kuri saņēma vai nu Adjupanrix divas pieaugušo devas (t. i., 0,5 ml) vai divas pieaugušo pusdevas (t. i., 0,25 ml) (ar 21 dienas starplaiku).

Vietējo un vispārējo blakusparādību sastopamības biežuma atšķirība starp pusi no pieaugušo devas un pieaugušo devām tika novērota pēc katras devas. Otrās pieaugušo pusdevas vai pieaugušo devas ievadīšana nepastiprināja reaktogenitāti, izņemot vispārējo simptomu biežumu, kas pēc otrās devas bija lielāks, sevišķi drudža sastopamības biežums bērniem līdz 6 gadu vecumam. Blakusparādību sastopamība katras devas ievadīšanas gadījumā bija šāda:

Blakusparādības

 

3 – 5 gadi

 

6 – 9 gadi

 

Puse devas

 

Pilna deva

Puse devas

 

Pilna deva

Sacietējums

9,9%

 

18,6%

12,0%

 

12,2%

Sāpes

48,5%

 

62,9%

68,0%

 

73,5%

Apsārtums

10,9%

 

19,6%

13,0%

 

6,1%

Pietūkums

11,9%

 

24,7%

14,0%

 

20,4%

Drudzis (>38°C)

4,0%

 

11,3%

2,0%

 

17,3%

Drudzis (>39°C)

 

 

 

 

 

 

- sastopamība

2,0%

 

5,2%

0%

 

7,1%

atkarībā no

 

 

 

 

 

 

devas

3,9%

 

10,2%

0%

 

14,3%

- sastopamība

 

 

 

 

 

 

atkarībā no

 

 

 

 

 

 

pētāmās

 

 

 

 

 

 

personas

 

 

 

 

 

 

Miegainība

7,9%

 

13,4%

NA

 

NA

Aizkaitināmība

7,9%

 

18,6%

NA

 

NA

Ēstgribas zudums

6,9%

 

16,5%

NA

 

NA

Drebuļi

1,0%

 

12,4%

4,0%

 

14,3%

NA=nav pieejams

 

 

 

 

 

 

Citos klīniskos pētījumos, kuru laikā bērni vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem saņēma citu pandēmiskās gripas vakcīnu (H5N1 A/Indonesia/05/2005, ražota Drēzdenē, Vācijā), bērniem līdz

6 gadu vecumam pēc otrās devas tika novērots lielāks dažu blakusparādību (tai skaitā sāpju injekcijas vietā, apsārtuma un drudža) sastopamības biežums.

Pēcreģistrācijas novērošana

Nav pieejami dati par Adjupanrix lietošanu, kas iegūti, veicot pēcreģistrācijas novērošanu.

Vakcīnas ar AS03, kuras saturēja 3,75 µg HA, iegūta no A/California/7/2009 (H1N1)

Pēc reģistrācijas, lietojot vakcīnas ar AS03, kuras saturēja 3,75 µg HA, iegūta no A/California/7/2009 (H1N1), ir ziņots par šādām blakusparādībām:

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilakse, alerģiskās reakcijas

Nervu sistēmas traucējumi

Febrili krampji

Ādas un zemādas audu bojājumi

Angioneirotiskā tūska, ģeneralizētas ādas reakcijas, nātrene

Trivalentas starppandēmiju vakcīnas

Turklāt, veicot trivalentu starppandēmiju vakcīnu pēcreģistrācijas novērošanu, ir saņemti ziņojumi par šādām blakusparādībām:

Reti:

Neiralģija, pārejoša trombocitopēnija.

Ļoti reti:

Vaskulīts ar pārejošiem nieru darbības traucējumiem.

Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts, neirīts un Gijēna-Barē sindroms.

Šajā medikamentā kā konservants izmantots tiomersāls (organisks dzīvsudraba savienojums), tādēļ iespējamas sensitizācijas reakcijas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīnas, ATĶ kods J07BB02.

Farmakodinamiskā iedarbība

Šajā apakšpunktā aprakstīta pieredze ar eksperimentālām (mock-up) vakcīnām.

Eksperimentālās vakcīnas satur gripas vīrusa antigēnus, kas atšķiras no šobrīd cirkulējošiem gripas vīrusiem. Šos antigēnus var uzskatīt par „jauniem” antigēniem, un tie simulē apstākļus, kad vakcinācijas mērķa populācijai šāda imūnreakcija nav bijusi. Par eksperimentālo vakcīnu apkopotie dati tiks izmantoti, lai pamatotu vakcinācijas stratēģiju, kādu varētu izmantot pandēmijas vakcīnai: ar eksperimentālu (mock-up) vakcīnu iegūtie klīniskās imunogenitātes, drošuma un reaktogenitātes dati ir attiecināmi arī uz pandēmijas vakcīnām.

Imūnreakcija pret A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Pieaugušie 18-60 gadu vecumā

Klīniskajos pētījumos, kuros tika vērtēta vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, imunogenitāte indivīdiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, antihemaglutinīna (anti-HA) antivielu atbildes reakcija bija šāda:

anti-HA antivielas

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

0, 21 dienas shēma

0, 6 mēnešu shēma

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 diena pēc

21 diena

21 diena

7 dienas

21 die

 

1. devas

pēc

pēc

pēc

na pēc

 

N = 925

2. devas

1. devas

2. devas

2. deva

 

 

N = 924

N = 55

N = 47

s

 

 

 

 

 

N = 48

Seroloģiskās aizsardzības līmenis1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversijas līmenis2

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversijas koeficients3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī, kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3serokonversijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pirms un pēc vakcinācijas.

Pēc divu devu ievadīšanas ar 21 dienas vai 6 mēnešu starplaiku četrkārtīgi pieaugušu neitralizējošo antivielu titru serumā novēroja 96,0% indivīdu, un 98 – 100% titrs bija vismaz 1:80.

D-Pan-H5N1-002 pētījuma dalībniekiem novēroja imūnās atbildes reakcijas saglabāšanos. Seroloģiskās aizsardzības līmenis 6, 12, 24 un 36 mēnešus pēc pirmās devas bija šāds:

anti-HA antivielas

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

6 mēnešus pēc 1.

12 mēnešus pēc

24 mēnešus pēc

36 mēnešus pēc

 

devas

 

1. devas

1. devas

1. devas

 

N=256

 

N=559

N=411

N=387

Seroloģiskās

40,2%

 

23,4%

16,3%

16,3%

aizsardzības līmenis1

 

 

 

 

 

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40

Gados vecāki cilvēki (>60 gadu vecumā)

Citā klīniskā pētījumā (D-Pan-H5N1-010) 297 indivīdi > 60 gadu vecumā (stratificēti vecuma grupās no 61 līdz 70, no 71 līdz 80 un > 80 gadiem) saņēma vai nu vienu, vai dubultu devu vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), 0. un 21. dienā. 42. dienā anti-HA antivielu atbildes reakcija bija šāda.

anti-HA

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004 (D42)

antivielas

 

 

 

 

 

 

 

61 – 70 gadi

71 – 80 gadi

>80 gadi

 

Viena

Dubultdeva

Viena

Dubultdeva

Viena

Dubultdeva

 

deva

N=92

deva

N=43

deva

N=10

 

N=91

 

N=48

 

N=13

 

Seroloģiskās

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

aizsardzības

 

 

 

 

 

 

līmenis1

 

 

 

 

 

 

Serokonversijas

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

līmenis2

 

 

 

 

 

 

Serokonversijas

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

koeficients3

 

 

 

 

 

 

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3 serokonversijas koeficients: pirms un pēc vakcinācijas vidējā ģeometriskā antivielu titra (geometric mean titre - GMT) attiecība.

Lai arī divas reizes ievadot pa vienai vakcīnas devai ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), 42. dienā tika sasniegta adekvāta imūnā atbildes reakcija, labāka atbildes reakcija tika novērota, divas reizes ievadot vakcīnas dubultdevu.

Ļoti ierobežoti dati par seronegatīviem indivīdiem >80 gadu vecumā (N=5) parādīja, ka nevienam indivīdam netika iegūta seroloģiskā aizsardzība, divas reizes ievadot pa vienai vakcīnas devai ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Taču ievadot vakcīnas dubultdevu divas reizes, seroloģiskās aizsardzības līmenis 42. dienā bija 75%.

D-Pan-H5N1-010 pētījuma dalībniekiem novēroja imūnās atbildes reakcijas saglabāšanos. Seroloģiskās aizsardzības līmenis 6, 12 un 24 mēnešus pēc vakcinācijas bija šāds:

anti-HA antivielas

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 mēnešus pēc

12 mēnešus pēc

24 mēnešus pēc

 

vakcinācijas

vakcinācijas

vakcinācijas

 

Reizes

Dubultdeva

Reizes

Dubultdeva

Reizes

Dubultdeva

 

deva

(N=131)

deva

(N=81)

deva

(N=81)

 

(N=140)

 

(N=86)

 

(N=86)

 

Seroloģiskās

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

aizsardzības

 

 

 

 

 

 

līmenis1

 

 

 

 

 

 

1 seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40

Turklāt 44,8% un 56,1% indivīdu attiecīgajās devu grupās bija četrkārtīga neitralizējošo antivielu titra palielināšanās serumā no 0. dienas līdz 42. dienai, un 96,6% un 100% indivīdu titrs 42. dienā bija vismaz 1:80.

Divpadsmit un divdesmit četrus mēnešus pēc vakcinācijas neitralizējošo antivielu titri bija šādi:

Neitralizējošās

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

antivielas serumā

 

 

 

 

 

12 mēnešus pēc vakcinācijas

24 mēnešus pēc vakcinācijas

 

Reizes deva

Dubultdeva

Reizes deva

Dubultdeva

 

N=51

N=54

N=49

N=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Serokonversijas

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

līmenis2

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Ģeometriskais vidējais titrs

2Četrkārtīga neitralizējošo antivielu titra palielināšanās serumā

3% indivīdu, kas sasniedza vismaz 1:80 neitralizējošo antivielu titru serumā

Pediatriskā populācija

Bērni vecumā no 3 līdz 9 gadiem

Klīniskā pētījumā (D-Pan-H5N1-009) 3 – 5 un 6 – 9 gadus veci bērni saņēma divas pilnas devas (0,5 ml) vai divas pusdevas (0,25 ml) vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), 0. un 21. dienā. Anti-HA antivielu atbildes reakcija 42. dienā bija šāda:

anti-HA

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

antivielas

 

 

 

 

 

3 – 5 gadi

 

6 – 9 gadi

 

Puse devas

Pilna deva N=44

Puse devas

Pilna deva N=43

 

N=49

 

N=43

 

Seroloģiskās

95,9%

100%

100%

100%

aizsardzības

 

 

 

 

līmenis1

 

 

 

 

Serokonversijas

95,9%

100%

100%

100%

līmenis2

 

 

 

 

Serokonversijas

78,5

191,3

108,1

176,7

koeficients3

 

 

 

 

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3 serokonversijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pirms un pēc vakcinācijas.

Hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titra ≥1:40 klīniskā nozīme bērniem nav zināma.

D-Pan-H5N1-009 pētījuma dalībniekiem novēroja imūnās atbildes reakcijas saglabāšanos. Seroloģiskās aizsardzības līmenis 6, 12 un 24 mēnešus pēc vakcinācijas bija šāds:

anti-HA antivielas

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3 – 5 gadi

 

 

 

6 mēnešus pēc

12 mēnešus pēc

24 mēnešus pēc

 

vakcinācijas

vakcinācijas

vakcinācijas

 

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

(N=26)

Seroloģiskās

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

73,1%

aizsardzības līmenis1

 

 

 

 

 

 

1 seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40

anti-HA antivielas

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6 – 9 gadi

 

 

 

6 mēnešus pēc

12 mēnešus pēc

24 mēnešus pēc

 

vakcinācijas

vakcinācijas

vakcinācijas

 

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Seroloģiskās

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

67,6%

aizsardzības līmenis1

 

 

 

 

 

 

1 seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40

42. dienā un pēc 6, 12 un 24 mēnešiem neitralizējošo antivielu atbildes reakcija bija šāda.

Seruma neitralizējošās

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 5 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

21. dienu pēc otrās devas

6 mēnešus

12 mēnešus

24 mēnešus pēc

 

 

 

pēc

pēc

vakcinācijas

 

 

 

vakcinācijas

vakcinācijas

 

 

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Puse devas

Puse devas

 

N=47

N=42

N=49

N=47

N=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonversijas

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

līmenis2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1Ģeometriskais vidējais titrs

2Četrkārtīga seruma neitralizējošo antivielu titra palielināšanās

3% pētāmo personu sasniedza vismaz 1:80 seruma neitralizējošo antivielu titru

Neitralizējošās

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

antivielas serumā

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 9 gadi

 

 

 

21 dienu pēc otrās

6 mēnešus pēc

12 mēnešus pēc

24 mēnešus pēc

 

devas

 

vakcinācijas

vakcinācijas

vakcinācijas

 

Puse

Pilna

Puse devas

Puse devas

Puse devas

 

devas

deva

N=40

N=36

N=38

 

N=42

N=42

 

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonversijas

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

līmenis2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1Ģeometriskais vidējais titrs

2Četrkārtīga seruma neitralizējošo antivielu titra palielināšanās

3% pētāmo personu sasniedza vismaz 1:80 seruma neitralizējošo antivielu titru

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt Adjupanrix pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar gripas infekciju, ko izraisījis gripas celms, kas ir vakcīnā, vai kas ir saistīts ar celmu, kas ir vakcīnā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Imūnā atbildes reakcijas pret A/Indonesia/5/2005 (H5N1)

Klīniskā pētījumā (Q-Pan-H5N1-001), kurā divas vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūtu no A/Indonesia/05/2005, devas tika ievadītas 0. un 21. dienā 140 indivīdiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, anti-HA antivielu atbildes reakcijas bija šādas:

anti-HA antivielas

Imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/05/2005

 

21. diena

42. diena

180. diena

 

N=140

N=140

N=138

Seroloģiskās aizsardzības

45,7%

96,4%

49,3%

līmenis1

 

 

 

Serokonversijas līmenis2

45,7%

96,4%

48,6%

Serokonversijas koeficients3

4,7

95,3

5,2

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3 serokonversijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pirms un pēc vakcinācijas.

Četrkārtīgu seruma neitralizējošo antivielu titra palielināšanos novēroja 79,2% indivīdu 21 dienu pēc pirmās devas, 95,8% – 21 dienu pēc otrās devas un 87,5% – sešus mēnešus pēc otrās devas.

Otrajā pētījumā 49 indivīdi vecumā no 18 līdz 60 gadiem saņēma divas devas vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Indonesia/05/2005, 0. un 21. dienā. 42. dienā anti-HA antivielu serokonversijas līmenis bija 98%, visi indivīdi bija seroloģiski aizsargāti un serokonversijas koeficients bija 88,6. Turklāt visiem indivīdiem neitralizējošo antivielu titri bija vismaz 1:80.

Krustotā imūnreakcija, ko izraisījusi vakcīna ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA iegūta no

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Pieaugušie 18-60 gadu vecumā

Anti-HA atbildes reakcijas pret A/Indonesia/5/2005 pēc vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, ievadīšanas bija šādas:

anti-HA antivielas

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

0, 21 dienas

0, 6 mēnešu shēma

 

shēma

(D-Pan-H5N1-012)

 

(D-Pan-H5N1-

 

 

 

002)

 

 

 

21 dienu pēc 2.

7 dienas pēc 2.

21 dienu pēc 2.

 

devas

devas

devas

 

N = 924

N=47

N=48

Seroloģiskās aizsardzības līmenis1

50,2%

74,5%

83,3%

Serokonversijas līmenis2

50,2%

74,5%

83,3%

Serokonversijas koeficients3

4,9

12,9

18,5

* anti-HA ≥ 1:40

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3 serokonversijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pirms un pēc vakcinācijas.

Četrkārtīga neitralizējošo antivielu titra palielināšanās serumā pret A/Indonesia/5/2005 tika iegūta >90% indivīdu pēc divu devu ievadīšanas neatkarīgi no shēmas. Pēc divām devām, kas ievadītas ar 6 mēnešu starplaiku, visiem indivīdiem titrs bija vismaz 1:80.

Pētījuma D-Pan-H5N1-002 indivīdiem novēroja anti-HA antivielu saglabāšanos pret A/Indonesia/5/2005. Seroloģiskās aizsardzības līmenis bija 2,2%, 4,7%, 2,4% un 7,8% attiecīgi pēc 6, 12, 24 un 36 mēnešiem.

Citā pētījumā (D-Pan-H5N1-007) 50 indivīdiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem anti-HA antivielu seroloģiskās aizsardzības raksturlielumi 21 dienu pēc otrās vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, devas ievadīšanas bija 20% pret A/Indonesia/5/2005, 35% pret A/Anhui/01/2005 un 60% pret A/Turkey/Turkey/1/2005.

Gados vecāki cilvēki (>60 gadu vecumā)

297 indivīdiem vecumā > 60 gadiem anti-HA antivielu seroloģiskās aizsardzības un serokonversijas raksturlielumi pret A/Indonesia/5/2005 42. dienā pēc divu devu vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, ievadīšanas bija 23%, un serokonversijas koeficients bija 2,7. Neitralizējošo antivielu titri vismaz 1:40 vai vismaz 1:80 tika sasniegti attiecīgi 87% un 67% no 87 pārbaudītajiem indivīdiem.

Pētījuma D-Pan-H5N1-010 indivīdiem, kuri saņēma vienu devu, novēroja anti-HA antivielu saglabāšanos pret A/Indonesia/5/2005. Seroloģiskās aizsardzības līmenis bija 16,3% un 4,7% pēc attiecīgi 12 un 24 mēnešiem. Neitralizējošo antivielu serokonversijas līmenis pret A/Indonesia/5/2005 bija 15,7% un 12,2% pēc attiecīgi 12 un 24 mēnešiem. Procentuālais indivīdu daudzums, kuri pēc 12 un 24 mēnešiem sasniedza >1/80 neitralizējošo antivielu titru, bija attiecīgi 54,9% un 44,9%.

Pediatriskā populācija

Bērni vecumā no 3 līdz 9 gadiem

3 – 5 un 6 – 9 gadus vecām pētāmajām personām, kuras saņēma divas pilnas devas vai divas pusdevas vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004 (H5N1anti-HA antivielu atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005, 42. dienā bija šāda:

anti-HA

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005

antivielas

 

 

 

 

 

3 – 5 gadi

 

6 – 9 gadi

 

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva N=43

 

N=49

N=44

N=43

 

 

 

 

 

 

Seroloģiskās

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

aizsardzības

 

 

 

 

līmenis1

 

 

 

 

Serokonversijas

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

līmenis2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijas

10,7

33,6

12,2

18,5

koeficients3

 

 

 

 

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3 serokonversijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pirms un pēc vakcinācijas.

D-Pan-H5N1-009 pētījuma dalībniekiem novēroja imūnās atbildes reakcijas saglabāšanos. Seroloģiskās aizsardzības līmenis pēc 6, 12 un 24 mēnešiem bija šāds:

anti-HA

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005

 

antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 5 gadi

 

 

 

6. mēnesis

12. mēnesis

24. mēnesis

 

Puse

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

 

devas

N=27

N=47

N=27

N=47

N=26

 

N=49

 

 

 

 

 

Seroloģiskās

6,1%

70,4%

36,2%

44,4%

10,6%

53,8%

aizsardzības

 

 

 

 

 

 

līmenis1

 

 

 

 

 

 

1 seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40

 

 

 

 

anti-HA

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005

 

antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 9 gadi

 

 

 

6. mēnesis

12. mēnesis

24. mēnesis

 

Puse

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

Puse devas

Pilna deva

 

devas

N=34

N=36

N=35

N=37

N=34

 

N=42

 

 

 

 

 

Seroloģiskās

4,8%

64,7%

19,4%

42,9%

10,8%

29,4%

aizsardzības

 

 

 

 

 

 

līmenis1

 

 

 

 

 

 

1 seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40

Turklāt bērnu grupā, kuri saņēma pusi no vakcīnas devas, pētāmo personu skaits ar neitralizējošo antivielu titru virs 1:80 saglabājās augsts līdz pat 24 mēnešiem pēc pirmās devas. Neitralizējošo antivielu atbildes reakcija bija šāda:

Seruma

 

 

Imūnā atbildes reakcija pret A/Indonesia/5/2005

 

neitralizējošās

 

 

 

 

 

 

 

 

antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 5 gadi

 

 

6 – 9 gadi

 

 

42.

6.

12.

24.

42.

6.

12.

24.

 

diena

mēnesis

mēnesis

mēnesis

diena

mēnesis

mēnesis

mēnesis

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Seropozitivitātes

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

līmenis2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1Ģeometriskais vidējais titrs

2% pētāmo personu ar titru ≥1:28

3% pētāmo personu sasniedza vismaz 1:80 seruma neitralizējošo antivielu titru

Krustotā imūnreakcija, ko izraisījusi vakcīna ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no

A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

Pēc divu devu vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Indonesia/05/2005, ievadīšanas 0. un 21. dienā 140 indivīdiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem anti-HA antivielu atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004 bija šāda:

anti-HA antivielas

Imūnā atbildes reakcija pret A/Vietnam/1194/2004

 

21. diena

42. diena

 

N=140

N=140

Seroloģiskās aizsardzības līmenis1

15%

59,3%

Serokonversijas līmenis2

12,1%

56,4%

Serokonversijas koeficients3

1,7

6,1

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥ 1:40;

2serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vis nu pirms vakcinācijas bija seronegatīvi, bet kuriem

pēc vakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms vakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3 serokonversijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pirms un pēc vakcinācijas.

180. dienā seroloģiskās aizsardzības līmenis bija 13%.

Četrkārtīga neitralizējošo antivielu titra palielināšanās serumā pret A/Vietnam tika iegūta 49% indivīdu 21. dienu pēc pirmās devas ievadīšanas, 67,3% - 21 dienu pēc otrās devas un 44,9% - sešus mēnešus pēc otrās devas.

Alternatīvas lietošanas shēmas

Pētījumā D-H5N1-012 pētīja lielāku starplaiku starp devām, un indivīdu grupa vecumā no 18 līdz 60 gadiem ar 6 mēnešu vai 12 mēnešu starplaiku saņēma divas Adjupanrix devas. Divdesmit vienu dienu pēc otrās devas seroloģiskās aizsardzības līmenis un reakcijas līmenis pret A/Vietnam/1194/2004 saturošu vakcīnu indivīdiem, kuriem vakcīnu ievadīja ar 6 mēnešu starplaiku, bija attiecīgi 89,6% un 95,7%. Divdesmit vienu dienu pēc otrās devas seroloģiskās aizsardzības

līmenis un reakcijas līmenis pret vakcīnu indivīdiem, kuriem vakcīnu ievadīja ar 12 mēnešu starplaiku, bija attiecīgi 92,0% un 100%.

Šajā pētījumā novēroja arī krustotās imūnreakcijas pret A/Indonesia/5/2005. Divdesmit vienu dienu pēc otrās devas seroloģiskās aizsardzības līmenis un reakcijas līmenis pret vakcīnu indivīdiem, kuriem vakcīnu ievadīja ar 6 mēnešu starplaiku, bija attiecīgi 83,3% un 100%. Divdesmit vienu dienu pēc otrās devas seroloģiskās aizsardzības līmenis un reakcijas līmenis pret vakcīnu indivīdiem, kuriem vakcīnu ievadīja ar 12 mēnešu starplaiku, bija attiecīgi 84,0% un 100%.

Viena vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Indonesia/05/2005, deva, kas ievadīta pēc vienas vai divām vakcīnas devām ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no

A/Vietnam/1194/2004

Klīniskā pētījumā (D-Pan-H5N1-012) indivīdi vecumā no 18 līdz 60 gadiem saņēma vakcīnas devu ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta vai nu no A/Vietnam/1194/2004, vai Indonesia/5/2005, sešus mēnešus pēc tam, kad bija saņēmuši vienu vai divas primārās imunizācijas devas vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, attiecīgi 0. dienā vai 0. un 21. dienā. Anti-HA atbildes reakcijas bija šādas:

anti-HA antivielas

Pret A/Vietnam 21 dienu pēc

Pret A/Indonesia 21 dienu pēc

 

revakcinācijas ar A/Vietnam

revakcinācijas ar A/Indonesia

 

 

N=46

 

N=49

 

Pēc vienas

Pēc divām

Pēc vienas

Pēc divām

 

primārās devas

primārajām devām

primārās devas

primārajām devām

Seroloģiskās

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

aizsardzības līmenis1

 

 

 

 

Revakcinācijas

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

serokonversijas

 

 

 

 

līmenis2

 

 

 

 

Revakcinācijas

29,2

11,5

55,3

45,6

koeficients3

 

 

 

 

1seroloģiskās aizsardzības līmenis: indivīdu daļa ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI) titru ≥1:40; 2revakcinācijas serokonversijas līmenis: indivīdu daļa, kuri vai nu pirms revakcinācijas bija

seronegatīvi, bet kuriem pēc revakcinācijas bija aizsargājošs titrs ≥ 1:40, vai arī kuri pirms revakcinācijas bija seropozitīvi un kuriem titrs paaugstinājies četrkārtīgi;

3revakcinācijas koeficients: vidējā ģeometriskā antivielu titra (GMT) attiecība pēc un pirms revakcinācijas.

Neatkarīgi no tā, vai 6 mēnešus iepriekš bija ievadīta viena vai divas primārās vakcīnas devas, seroloģiskās aizsardzības līmenis pret A/Indonesia bija >80% pēc vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, devas ievadīšanas, un seroloģiskās aizsardzības līmenis pret A/Vietnam bija >90% pēc vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Indonesia/05/2005, devas ievadīšanas. Visi indivīdi sasniedza neitralizējošo antivielu titru vismaz 1:80 pret katru no diviem celmiem neatkarīgi no HA tipa vakcīnā un iepriekšējā devu skaita.

Citā klīniskā pētījumā (D-Pan-H5N1-015) 39 indivīdi vecumā no 18 līdz 60 gadiem saņēma vakcīnas devu ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Indonesia/5/2005, četrpadsmit mēnešu pēc tam, kad bija saņēmuši divas devas vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Vietnam/1194/2004, ievadītas 0. un 21. dienā. Seroloģiskās aizsardzības līmenis pret A/Indonesia 21 dienu pēc revakcinācijas bija 92% un 180. dienā – 69,2%.

Citā klīniskā pētījumā (D-Pan-H5N1-038) 387 indivīdi 18 – 60 gadu vecumā saņēma vienu devu AS03-vakcīnas ar AS03 adjuvantu, kas satur 3,75 µg HA, iegūta no A/Indonesia/5/2005, 36 mēnešus pēc tam, kad tie bija saņēmuši divas devas A/Vietnam/1194/2004. Seroloģiskās aizsardzības līmenis, revakcinācijas serokonversijas līmenis un revakcinācijas faktors pret A/Indonesia/5/2005 21 dienu pēc revakcinācijas bija attiecīgi 100%, 99,7% un 123,8%.

Neklīnisko pētījumu dati:

Spēja ierosināt aizsardzību pret homologiem un heterologiem vakcīnas celmiem tika vērtēta neklīniski, izmantojot balto sesku pārbaudes modeļus.

Katrā eksperimentā tika imunizētas četras balto sesku grupas pa sešiem dzīvniekiem katrā, intramuskulāri ievadot AS03 adjuvantēto vakcīnu, kas satur no H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG- 14) iegūta HA. Devas pa 15, 5, 1,7 vai 0,6 mikrogramiem HA tika pārbaudītas homologā eksperimentā, bet devas pa 15, 7,5, 3,8 un 1,75 mikrogramiem HA tika pārbaudītas heterologā eksperimentā. Kontroles grupās bija iekļauti seski, kas bija imunizēti tikai ar adjuvantu, ar adjuvantu nesaturošu vakcīnu (15 mikrogrami HA) vai ar fosfātu buferētu fizioloģisko šķīdumu. Seski tika vakcinēti 0. un 21. dienā, un 49. dienā intratraheāli tika ievadīta letāla H5N1/A/Vietnam/1194/04 vai heterologa H5N1/A/Indonesia/5/05 deva. No dzīvniekiem, kas saņēma vakcīnu ar adjuvantu, attiecīgi 87% un 96% bija aizsargāti pret letālo homologo vai heterologo ierosinātāja devu. Vakcinētiem dzīvniekiem, salīdzinot ar kontroles grupas dzīvniekiem, samazinājās arī vīrusu kolonizācija augšējos elpceļos, kas liecina par samazinātu vīrusu tālākas nodošanas risku. Kontroles grupā bez adjuvanta, kā arī kontroles grupā, kurā tika izmantots tikai adjuvants, visi dzīvnieki nomira vai tos nācās iemidzināt 3 – 4 dienas pēc letālās devas ievadīšanas, jo tie bija mirstoši.

Šīs zāles ir reģistrētas „izņēmuma kārtā”.

Tas nozīmē, ka zinātnisku apsvērumu dēļ nav bijis iespējams iegūt pilnīgu informāciju par šīm zālēm. Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, akūtu un atkārtotu devu toksicitāti, lokālu panesību, fertilitāti un toksisku ietekmi uz embriju vai augli, kā arī postnatālu toksicitāti (līdz laktācijas perioda beigām) neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Flakons ar suspensiju:

Polisorbāts 80

Oktoksinols 10

Tiomersāls

Nātrija hlorīds (NaCl)

Nātrija hidrogēnfosfāts (Na2HPO4) Kālija dihidrogēnfosfāts (KH2PO4) Kālija hlorīds (KCl)

Magnija hlorīds (MgCl2) Ūdens injekcijām

Flakons ar emulsiju:

Nātrija hlorīds (NaCl)

Nātrija hidrogēnfosfāts (Na2HPO4) Kālija dihidrogēnfosfāts (KH2PO4) Kālija hlorīds (KCl)

Ūdens injekcijām

Informāciju par adjuvantu skatīt 2. punktā.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

Pēc sajaukšanas vakcīna jāizlieto 24 stundu laikā. Ir pierādīts, ka ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas 25°C temperatūrā.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc vakcīnas sajaukšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2–8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Vienā iepakojumā ir:

-viena paka ar 50 flakoniem (I klases stikls), kuros ir 2,5 ml suspensijas, ar aizbāzni (butila gumija);

-divas pakas ar 25 flakoniem (I klases stikls), kuros ir 2,5 ml emulsijas, ar aizbāzni (butila gumija).

Tilpums, ko iegūst, 1 flakonu suspensijas (2,5 ml) sajaucot ar 1 flakonu emulsijas (2,5 ml), atbilst 10 vakcīnas devām (5 ml).

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Adjupanrix sastāv no diviem iepakojumiem: suspensija: daudzdevu flakons, kurā ir antigēns, emulsija: daudzdevu flakons, kurā ir adjuvants.

Pirms vakcīnas ievadīšanas abas sastāvdaļas jāsajauc.

Instrukcijas vakcīnas sajaukšanai un ievadīšanai:

1.Pirms abu komponentu sajaukšanas emulsijai (adjuvantam) un suspensijai (antigēnam) jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai (vismaz 15 minūtes); katrs flakons jāsakrata un vizuāli jāpārbauda, vai nav redzami svešķermeņi un/vai neatbilstošas fizikālās īpašības. Ja konstatējamas kādas no minētajām pazīmēm (arī gumijas daļiņas no aizbāžņa), vakcīna jāiznīcina.

2.Vakcīnu sajauc, ar 5 ml šļirces palīdzību paņemot visu saturu no flakona, kurā ir adjuvants, un ievadot to flakonā, kurā ir antigēns. Ieteicams šļircei lietot 23-G adatu. Taču, ja šāda izmēra adata nav pieejama, var lietot 21-G adatu. Adjuvantu saturošais flakons jātur apgriezts otrādi, lai būtu vieglāk paņemt visu saturu.

3.Pēc adjuvanta pievienošanas antigēnam iegūtais maisījums kārtīgi jāsakrata. Sajauktā vakcīna ir bālgana vai dzeltenīga homogēna, pienaina, šķidra emulsija. Ja konstatējamas kādas citas novirzes, vakcīna jāiznīcina.

4.Pēc sajaukšanas iegūtais Adjupanrix flakona tilpums ir vismaz 5 ml. Vakcīna jālieto atbilstoši ieteikumiem par devām (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.Pirms katras lietošanas reizes flakons jāsakrata un vizuāli jāpārbauda, vai tas nesatur svešas daļiņas un/vai tam nav fizikālu pārmaiņu. Ja konstatējamas kādas no minētajām pazīmēm (arī gumijas daļiņas no aizbāžņa), vakcīna jāiznīcina.

6.Katru 0,5 ml vakcīnas devu paņem ar injekcijai domāto 1 ml šļirci un ievada intramuskulāri. Ieteicams šļircei lietot adatu, kas nav lielāka par 23-G izmēru.

7.Pēc sajaukšanas vakcīna jāievada 24 stundās. Samaisīto vakcīnu var glabāt vai nu ledusskapī (2°C – 8°C), vai istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 25°C. Ja samaisīto vakcīnu uzglabā ledusskapī, pirms katras ievilkšanas šļircē tai jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai (vismaz

15 minūtes).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/578/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2009. gada 19. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas