Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Marķējuma teksts - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAdvagraf
ATĶ kodsL04AD02
Vielatacrolimus
RažotājsAstellas Pharma Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE Advagraf 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra kapsula satur 0,5 mg takrolīma (monohidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un nelielu sojas lecitīna daudzumu. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienreiz dienā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Adsorbents nav ēdams.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/07/387/001 30 kapsulas

EU/1/07/387/002 50 kapsulas

EU/1/07/387/009 100 kapsulas

EU/1/07/387/014 30×1 kapsulas

EU/1/07/387/015 50×1 kapsulas

EU/1/07/387/016 100×1 kapsulas

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Advagraf 0,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI

PLĀKSNĪTES

BLISTERIS Advagraf 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Astellas Pharma Europe B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

Vienreiz dienā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA APVALKA

ALUMĪNIJA APVALKS Advagraf 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas (30, 50, 100 alumīnija apvalks)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Advagraf 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

Iekšķīgai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

6.CITA

Vienreiz dienā.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE Advagraf 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra kapsula satur 1 mg takrolīma (monohidrāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un nelielu sojas lecitīna daudzumu. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

60 ilgstošās darbības cietās kapsulas

60x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienreiz dienā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Adsorbents nav ēdams.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/07/387/003 30 kapsulas

EU/1/07/387/004 50 kapsulas

EU/1/07/387/005 60 kapsulas

EU/1/07/387/006 100 kapsulas

EU/1/07/387/017 30×1 kapsulas

EU/1/07/387/018 50×1 kapsulas

EU/1/07/387/019 60×1 kapsulas

EU/1/07/387/020 100×1 kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Advagraf 1 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI

PLĀKSNĪTES

BLISTERIS Advagraf 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

Vienreiz dienā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA APVALKA

ALUMĪNIJA APVALKS Advagraf 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas (30, 50, 60, 100 alumīnija apvalks)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Advagraf 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

Iekšķīgai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

60 ilgstošās darbības cietās kapsulas

60x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

6. CITA

Vienreiz dienā.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE Advagraf 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra kapsula satur 3 mg takrolīma (monohidrāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un nelielu sojas lecitīna daudzumu. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienreiz dienā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Adsorbents nav ēdams.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/07/387/011 30 kapsulas

EU/1/07/387/012 50 kapsulas

EU/1/07/387/013 100 kapsulas

EU/1/07/387/021 30×1 kapsulas

EU/1/07/387/022 50×1 kapsulas

EU/1/07/387/023 100×1 kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Advagraf 3 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI

PLĀKSNĪTES

BLISTERIS Advagraf 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

Vienreiz dienā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA APVALKA

ALUMĪNIJA APVALKS Advagraf 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas (30, 50, 100 alumīnija apvalks)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Advagraf 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

Iekšķīgai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

6. CITA

Vienreiz dienā.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE Advagraf 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra kapsula satur 5 mg takrolīma (monohidrāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un nelielu sojas lecitīna daudzumu. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienreiz dienā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Adsorbents nav ēdams.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/07/387/007 30 kapsulas

EU/1/07/387/008 50 kapsulas

EU/1/07/387/010 100 kapsulas

EU/1/07/387/024 30×1 kapsulas

EU/1/07/387/025 50×1 kapsulas

EU/1/07/387/026 100×1 kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Advagraf 5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI

PLĀKSNĪTES

BLISTERIS Advagraf 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Advagraf 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

Vienreiz dienā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA APVALKA

ALUMĪNIJA APVALKS Advagraf 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas (30, 50, 100 alumīnija apvalks)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Advagraf 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Tacrolimus

Iekšķīgai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc alumīnija apvalka noņemšanas, visas kapsulas jāizlieto 1 gada laikā un līdz derīguma termiņa beigām.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 ilgstošās darbības cietās kapsulas

30x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50 ilgstošās darbības cietās kapsulas

50x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100x1 ilgstošās darbības cietās kapsulas

6. CITA

Vienreiz dienā.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas