Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – Marķējuma teksts - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLETĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 5 mg apvalkotās tabletes desloratadine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Tabletē ir 5 mg desloratadīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi.

Papildinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

3 apvalkotās tabletes

5 apvalkotās tabletes

7 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

15 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

21 apvalkotā tablete

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/160/001 1 tablete

EU/1/00/160/002 2 tabletes

EU/1/00/160/003 3 tabletes

EU/1/00/160/004 5 tabletes

EU/1/00/160/005 7 tabletes

EU/1/00/160/006 10 tabletes

EU/1/00/160/007 14 tabletes

EU/1/00/160/008 15 tabletes

EU/1/00/160/009 20 tabletes

EU/1/00/160/010 21 tablete

EU/1/00/160/011 30 tabletes

EU/1/00/160/012 50 tabletes

EU/1/00/160/036 90 tabletes

EU/1/00/160/013 100 tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

aerius 5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KASTĪTE AR 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 5 mg tablete desloratadine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA AR 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 2,5 mg mutē disperģējamās tabletes desloratadine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva mutē disperģējamās tabletes satur 2,5 mg desloratadīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur mannītu un aspartāmu.

Papildinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5 mutē disperģējamās tabletes

6 mutē disperģējamās tabletes

10 mutē disperģējamās tabletes

12 mutē disperģējamās tabletes

15 mutē disperģējamās tabletes

18 mutē disperģējamās tabletes

20 mutē disperģējamās tabletes

30 mutē disperģējamās tabletes

50 mutē disperģējamās tabletes

60 mutē disperģējamās tabletes

90 mutē disperģējamās tabletes

100 mutē disperģējamās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/160/037

 

5 mutē disperģējamās tabletes

 

 

EU/1/00/160/038

 

6 mutē disperģējamās tabletes

 

 

EU/1/00/160/039

10 mutē disperģējamās tabletes

 

 

EU/1/00/160/040

12 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/041

15 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/042

18 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/043

20 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/044

30 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/045

50 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/046

60 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/047

90 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/048

100 mutē disperģējamās tabletes

 

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

aerius 2,5 mg mutē disperģējamās tabletes

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 2,5 mg mutē disperģējamās tabletes desloratadine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA AR 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 DEVĀM MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 5 mg mutē disperģējamās tabletes desloratadine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva mutē disperģējamās tabletes satur 5 mg desloratadīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur mannītu un aspartāmu.

Papildinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5 mutē disperģējamās tabletes

6 mutē disperģējamās tabletes

10 mutē disperģējamās tabletes

12 mutē disperģējamās tabletes

15 mutē disperģējamās tabletes

18 mutē disperģējamās tabletes

20 mutē disperģējamās tabletes

30 mutē disperģējamās tabletes

50 mutē disperģējamās tabletes

60 mutē disperģējamās tabletes

90 mutē disperģējamās tabletes

100 mutē disperģējamās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/160/049

5 mutē disperģējamās tabletes

 

 

EU/1/00/160/050

6 mutē disperģējamās tabletes

 

 

EU/1/00/160/051

10 mutē disperģējamās tabletes

 

 

EU/1/00/160/052

12 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/053

15 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/054

18 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/055

20 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/056

30 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/057

50 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/058

60 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/059

90 mutē disperģējamās tabletes

 

EU/1/00/160/060

100 mutē disperģējamās tabletes

 

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

aerius 5 mg mutē disperģējamās tabletes

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 5 mg mutē disperģējamās tabletes desloratadine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML PUDELE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerius 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai desloratadine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 0,5 mg desloratadīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur propilēnglikolu un sorbītu.

Papildinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

šķīdums iekšķīgai lietošanai 30 ml ar 1 karoti

50 ml ar 1 karoti

60 ml ar 1 karoti

100 ml ar 1 karoti

120 ml ar 1 karoti

150 ml ar 1 karoti

150 ml ar 1 šļirci perorālai ievadīšanai

225 ml ar 1 karoti

300 ml ar 1 karoti

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/160/061

 

30 ml ar 1 karoti

 

 

EU/1/00/160/062

 

50 ml ar 1 karoti

 

 

EU/1/00/160/063

60 ml ar 1 karoti

 

 

EU/1/00/160/064

100 ml ar 1 karoti

 

 

EU/1/00/160/065

120 ml ar 1 karoti

 

EU/1/00/160/066

150 ml ar 1 karoti

 

EU/1/00/160/069

150 ml ar 1 šļirci

perorālai ievadīšanai

EU/1/00/160/067

225 ml ar 1 karoti

 

EU/1/00/160/068

300 ml ar 1 karoti

 

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

aerius 0,5 mg/ml

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML PUDELE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Aerius 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai desloratadine

2.LIETOŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300ml

6.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur propilēnglikolu un sorbītu.

Papildinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

8. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas