Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Zāļu apraksts - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAflunov
ATĶ kodsJ07BB02
Vielainfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
RažotājsSeqirus S.r.l.  

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē.

Pirmspandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu)

Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inativated, adjuvanted)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)*, celms:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23)

7,5 mikrogrami**

0,5 ml devā

 

*pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem

**izteikts mikrogramos hemaglutinīna.

Adjuvants MF59C.1, kas satur:

 

skvalēnu

9,75 miligramus 0,5 ml

polisorbātu 80

1,175 miligramus 0,5 ml

sorbitāna trioleātu

1,175 miligramus 0,5 ml

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Vakcīna satur 1,899 miligramus nātrija un 0,081 miligramus kālija 0,5 ml devā.

AFLUNOV var saturēt olu un cāļu olbaltumvielu, ovalbumīna, kanamicīna un neomicīna sulfāta, bārija sulfāta, formaldehīda un cetiltrimetilamonija bromīda (CTAB) niecīgas paliekas, jo šīs vielas tiek izmantotas ražošanas procesā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

Pienaini balts šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Aktīva imunizācija pret A gripas vīrusa apakštipu H5N1.

Šī indikācija pamatota ar imunogenitātes datiem, kas iegūti no veselām personām vecumā

no 18 gadiem pēc divu vakcīnas devu ievadīšanas, kuras saturēja A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) līdzīgu celmu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

AFLUNOV ir jālieto saskaņā ar oficiālajām rekomendācijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un gados vecākas personas (sākot no 18 gadiem): viena 0,5 ml deva izvēlētā datumā.

Otra 0,5 ml deva ir jāievada vismaz pēc 3 nedēļas ilga intervāla.

AFLUNOV tika novērtēta, ievadot to veseliem pieaugušajiem (18-60 gadus veciem) un veselām gados vecākām personām (vecākām par 60 gadiem), izmantojot primārās vakcinācijas grafiku, pēc kura vakcinēja 1. un 22. dienā, un revakcināciju (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Ir ierobežota pieredze ar personām, kas vecākas par 70 gadiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Oficiāli izziņotas gripas pandēmijas gadījumā, kuru izraisījis A/H5N1 vīruss, personas, kuras iepriekš vakcinētas ar vienu vai divām AFLUNOV devām, kurās bijis hemaglutinīna (HA) antigēns, kurš atvasināts no citas tā paša gripas vīrusa apakštipa grupas, kuram pieder pandēmijas gripas celms, var saņemt vienu AFLUNOV devu divu vietā, kas vajadzīgas agrāk nevakcinētām personām

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

AFLUNOV drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Pašlaik pieejamie dati par bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Dati nav pieejami par bērniem vecumā līdz 6 mēnešiem.

Lietošanas veids

Imunizācija jāveic intramuskulāras injekcijas veidā deltveida muskulī.

4.3.Kontrindikācijas

Anafilaktiska (t.i. dzīvību apdraudoša) reakcija anamnēzē uz kādu no sastāvdaļām vai niecīgām paliekām (olas un cāļa olbaltumvielām, ovalbumīnu, kanamicīna un neomicīna sulfātu, bārija sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB)) šajā vakcīnā.

Tomēr pandēmijas gadījumā, kuru izraisījis šajā vakcīnā iekļautais celms, var būt noderīgi ievadīt šo vakcīnu personām ar anafilaksi anamnēzē (kā noteikts augstāk), ar noteikumu, ka vajadzības gadījumā ir tūlīt pieejamas atdzīvināšanas iespējas.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jāievēro piesardzība, ievadot šo vakcīnu personām ar zināmu paaugstinātu jutību (atšķirīgu no anafilaktiskās reakcijas) pret aktīvo vielu, kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām un to paliekām (olas un cāļa olbaltumvielām, ovalbumīnu, kanamicīna un neomicīna sulfātu, bārija sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB)).

Šai H5N1 vakcīnai ir pieejami ļoti ierobežoti dati par slimniekiem ar pavadošām slimībām, ieskaitot personas ar vājinātu imunitāti.

Tāpat kā visu injicējamo vakcīnu gadījumā, jānodrošina, lai pēc vakcīnas ievadīšanas, retos gadījumos sākoties anafilaktiskām parādībām, vienmēr būtu viegli pieejama piemērota medicīniska palīdzība un uzraudzība.

Imunizācija ir jāatliek pacientiem, kuriem ir drudzis vai akūta infekcija.

Nekādā gadījumā vakcīnu nedrīkst ievadīt intravaskulāri vai intradermāli.

Nav datu par AFLUNOV ievadīšanu subkutāni. Tāpēc veselības aprūpes sniedzējiem ir jānovērtē ieguvumi un potenciālie riski, ievadot vakcīnu personām ar trombocitopēniju vai jebkādu asinsreces traucējumu, kas kontrindicētu intramuskulāru injekciju, ja vien potenciālais ieguvums neatsver asiņošanas risku.

Antivielu veidošanās pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama. Aizsargājošu imūnreakciju var neierosināt visas vakcīnas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Klīniskajos pētījumos tika novērota zināma krusteniska aizsardzība pret radniecīgiem H5N1 vīrusa variantiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Tā kā ir ieteicama otra deva, ir jāatzīmē, ka nav nekādu drošuma, imunogenitātes vai efektivitātes datu, kas atbalstītu AFLUNOV un citu H5N1 monovalento vakcīnu savstarpēju aizstājamību.

Pēc vai pat pirms vakcinācijas kā psihogēna reakcija uz injekciju ar adatu var rasties sinkope (ģībšana). Atkopšanās laikā var tikt novērotas arī dažādas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski kloniskas locekļu kustības. Jābūt noteiktām procedūrām, lai ģībšanas laikā netiktu radītas traumas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ar pieaugušajiem iegūtie dati parādīja, ka vienlaicīga adjuvantus saturošas vakcīnas H5N1 un sezonālo (inaktivētu virsmas) antigēnu bez adjuvanta ievadīšana neizraisīja nekādus traucējumus nedz sezonāliem celmiem, nedz arī H5N1 celmam. Vienas radiālās hemolīzes (SRH) antivielu atbilde pret homologu H5N1 Vietnam celmu 43. dienā sasniedza visus CHMP kritērijus sezonāliem celmiem un H5N1 celmam. Vienlaicīga ievadīšana nebija saistāma ar augstāku vietēju vai sistēmisku reakciju līmeni, salīdzinot ar AFLUNOV atsevišķu ievadīšanu.

Tātad šie dati norāda, ka AFLUNOV var ievadīt vienlaicīgi ar sezonālajām gripas vakcīnām bez adjuvanta (veicot injekcijas pretējās puses locekļos).

Nav datu par AFLUNOV ievadīšanu vienlaikus ar citām vakcīnām.

Ja tiek apsvērta vienlaicīga ievadīšana ar citu vakcīnu, katra imunizācija ir jāveic atsevišķā loceklī. Jāņem vērā, ka blakusparādības var pastiprināties.

Imunoloģiskā atbilde var samazināties, ja pacients saņem imūnsupresīvas zāles.

Pēc vakcinācijas pret gripu ar ELISA metodi var iegūt viltus pozitīvus seroloģijas testa rezultātus antivielām uz cilvēka imūndeficīta vīrusu-1 (HIV-1), hepatīta C vīrusu un, īpaši, uz cilvēka T-šūnu limfotropo 1. tipa vīrusu (HTLV-1). Šādos gadījumos Western Blot metode ir negatīva. Šie pārejošie viltus pozitīvie rezultāti var būt saistīti ar IgM veidošanos kā atbildes reakciju uz vakcīnu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Par sievietēm, kam iestājās grūtniecība klīnisko pētījumu laikā ar AFLUNOV (H5N1) vai H1N1v vakcīnām ar MF59C.1 adjuvantu, ir iegūti ierobežoti dati.

Tiek vērtēts, ka vairāk nekā 90000 sieviešu grūtniecības laikā saņēma H1N1v vakcīnu Focetria, kas satur tādu pašu daudzumu adjuvanta MF59C.1 kā AFLUNOV. Tomēr informācija par rezultātiem pašreiz ir ierobežota. Iepriekšējie dati par spontāni ziņotiem notikumiem un vēl notiekošiem pēcreģistrācijas pētījumiem (grūtniecības reģistrs un prospektīvais iejaukšanās pētījums) neliecina par tiešiem vai netiešiem kaitīgiem adjuvantu MF59 saturošu gripas vakcīnu efektiem attiecībā uz grūtniecību, fertilitāti, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai postnatālo attīstību.

Tā kā nav paredzēta AFLUNOV lietošana ārkārtas situācijā, tās ievadīšana grūtniecības laikā var tikt atlikta kā piesardzības pasākums.

Veselības aprūpes sniedzējiem ir jānovērtē ieguvums un potenciālie riski, ievadot vakcīnu grūtniecēm, ievērojot oficiālās rekomendācijas.

Barošana ar krūti

Nav datu par AFLUNOV lietošanu barošanas ar krūti periodā. Pirms AFLUNOV ievadīšanas barošanas ar krūti periodā ir jānovērtē potenciālie ieguvumi mātei un riski zīdainim.

Fertilitāte

Pētījums ar trušiem neuzrādīja AFLUNOV reproduktīvo vai attīstības toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Daži no nevēlamajiem efektiem, kas minēti 4.8. apakšpunktā, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

a. Vispārējs drošuma raksturojums

Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts septiņos klīniskajos pētījumos pieaugušajiem (no 18 gadu vecuma), kuros bija iesaistīti vairāk nekā 4300 pieaugušo un gados vecāku personu, kas saņēma AFLUNOV (vismaz 7,5 µg HA, ar adjuvantu). No tām 3872 personas bija 18-60 gadus vecas, 365 personas bija 61-70 gadus vecas un 89 personas bija vecākas par 70 gadiem.

Saskaņā ar datiem, kas tika iegūti pētījumā par parastajām blakusparādībām, tika novērota vispārēja vietējo reakciju samazināšanās tendence pēc otrās vakcinācijas, salīdzinot ar pirmo injekciju. Neatkarīgi no antigēna devas gandrīz visos gadījumos sistēmiskās blakusparādības novēroja vakcinācijas dienā (1. diena) vai turpmākajās 3 dienās.

Dati par revakcinācijas devas drošumu šai AFLUNOV zāļu formai aprobežojas ar trim pētījumiem

(V87P1, V87P2 un V87P1E1), kuros bija iekļauti 116 pieaugušie un 56 gados vecākas personas.

Reakcijas nepalielinās, kad revakcinācijas deva tiek ievadīta 6 – 18 mēnešus vēlāk pēc sākotnējo devu sērijas. Neliela reakciju palielināšanās pieaugušajiem tika novērota, kad revakcinācijas deva tika ievadīta 18 mēnešus pēc sākotnējo devu sērijas. Gados vecākām personām novēroja reakciju palielināšanos pēc trešās revakcinācijas devas tikai salīdzinājumā ar otro devu.

b.Nevēlamo blakusparādību saraksts

Blakusparādību biežums, par kurām ziņots pēc jebkuras vakcinācijas devas (t.i, 1, 2. vai revakcinācijas), bija līdzīgs un tiek uzskaitīts atbilstoši turpmāk norādītajam biežumam:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10) Retāk (≥1/1000 līdz <1/100) Reti (≥1/10 000 līdz <1/1000) Ļoti reti (<1/10 000)

Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: galvassāpes

Reti: krampji

Ādas un zemādas audu bojājumi Bieži: svīšana

Retāk: nātrene Reti: acu pietūkums

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Ļoti bieži: mialģija

Bieži: artralģija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: nelabums

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: injekcijas vietas pietūkums, sāpes injekcijas vietā, injekcijas vietas sacietējums, injekcijas vietas apsārtums, nogurums

Bieži: injekcijas vietas ekhimoze, drudzis, savārgums, drebuļi Retāk: gripai līdzīga slimība

Reti: anafilakse

Lielākā daļa šo blakusparādību parasti izzūd pēc 1-2 dienām bez ārstēšanas.

Pēcreģistrācijas uzraudzība

Nav pieejami pēcreģistrācijas uzraudzības dati par nevēlamām blakusparādībām pēc AFLUNOV lietošanas.

c.Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts

No Focetria H1N1v vakcīnas (atļauta lietošanai bērniem no 6 mēnešu vecuma, pieaugušajiem un gados vecākām personām un ar sastāvu, kas līdzīgs AFLUNOV) pēcreģistrācijas uzraudzības zināmas šādas papildu nevēlamās blakusparādības:

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Limfadenopātija.

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves, tahikardija.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija.

Skeleta-muskuļu, saistaudu un kaulu sistēmas bojājumi

Muskuļu vājums, sāpes ekstremitātēs.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Klepus.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Vispārējas ādas reakcijas, ieskaitot niezi, nātreni vai nespecifiskus izsitumus; angioedēma.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, nelabums, vemšana, sāpes vēderā un caureja.

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, neiralģija, parestēzija, krampji un neirīts.

Imūnās sistēmas traucējumi

Alerģiskas reakcijas, anafilakse, ieskaitot aizdusu, bronhu spazmu, balsenes pietūkumu, kas retos gadījumos noved pie šoka.

Papildus no pēcreģistrācijas uzraudzības zināmas šādas nevēlamās blakusparādības visām vecuma grupām saistībā ar sezonālām trivalentām vakcīnām bez adjuvanta un sezonālu trivalentu vakcīnu ar adjuvantu, kuras sastāvs ir līdzīgs AFLUNOV (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu MF59C.1), un ko ļauts lietot cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem:

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Trombocitopēnija (dažos gadījumos atgriezeniskais trombocītu daudzuma kritums ir mazāks nekā 5000/mm³).

Imūnās sistēmas traucējumi

Vaskulīts ar pārejošiem nieru traucējumiem un eksudatīvu erythema multiforme.

Nervu sistēmas traucējumi

Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts un Gijēna-Barē sindroms.

d.Pediatriskā populācija

Nevēlamu blakusparādību biežums ir izvērtēts vienā klīniskā pētījumā (V87P6. pētījums) bērniem (vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem): neatkarīgi no vecuma reaktogenitāte bija augstāka pēc pirmās devas nekā pēc otrās. Reaktogenitāte pēc trešās devas, kuru ievadīja 12 mēnešus pēc pirmās devas, bija augstāka nekā pēc pirmās un otrās devas. Personu skaits, kurām novēroja vietējas reakcijas, bija augstāks lielāka vecuma grupās, galvenokārt sakarā ar lielāku sūdzību skaitu par sāpēm. Maziem bērniem visbiežāk novērotās vietējās reakcijas bija eritēma un sāpīgums; visbiežāk novērotās sistēmiskās reakcijas bija aizkaitināmība un pastiprināta raudāšana. Bērniem un pusaudžiem visbiežāk novērotā vietējā reakcija bija sāpes; nogurums un galvassāpes bija visbiežāk novērotās sistēmiskās reakcijas. Visās vecuma grupās drudzi novēroja procentuāli nelielai personu daļai.

 

1. injekcija

2. injekcija

3. injekcija

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Bērni (6-<36 mēnešus veci)

N=145

N=138

N=124

Visas

76%

68%

80%

Vietējas

47%

46%

60%

Sistēmiskas

59%

51%

54%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

0%

0%

Citas blakusparādības

54%

49%

35%

Bērni (3-<9 gadus veci)

N=96

N=93

N=85

Visas

72%

68%

79%

Vietējas

66%

58%

74%

Sistēmiskas

32%

33%

45%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4%

2%

6%

Citas blakusparādības

36%

31%

19%

Pusaudži (9-<18 gadus veci)

N=93

N=91

N=83

Visas

91%

82%

89%

Vietējas

81%

70%

81%

Sistēmiskas

69%

52%

69%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

1%

2%

Citas blakusparādības

30%

27%

22%

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas.Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņu par pārdozēšanas gadījumu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.FARMAKODINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīna, ATĶ kods: J07BB02.

Šajā apakšpunktā ir aprakstīta klīniskā pieredze ar AFLUNOV pēc divu devu un revakcinācijas devas ievadīšanas.

Imūnreakcija pret homologiem celmiem [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) un

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)]:

Pieaugušie (18-60 gadus veci)

Tika veikts klīniskais pētījums (V87P1 pētījums) ar H5N1 vakcīnu kombinācijā ar adjuvantu MF59C.1, iesaistot 312 veselus pieaugušus. Ar triju nedēļu intervālu 156 veseliem pieaugušajiem tika ievadītas divas devas vakcīnas H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/devā, ar adjuvantu). Citā klīniskā pētījumā (V87P13. pētījums) tika iesaistītas 2693 pieaugušas personas, kas ar triju nedēļu intervālu saņēma divas devas H5N1 vakcīnas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/devā, ar adjuvantu). Imunogenitāte tika novērtēta pētījuma populācijas apakšgrupai (n=197). Trešajā klīniskajā pētījumā (V87P11 pētījums) tika iesaistīti 194 pieaugušie, kas ar triju nedēļu intervālu saņēma divas vakcīnas devas, kas saturēja H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7.5 µg HA/devā ar adjuvantu). Imunogenitāti novērtējama pētāmās grupas apakšgrupā (n=182).

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 un pret A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 pieaugušajiem, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

V87P1. pētījums

 

V87P13. pētījums

V87P11. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

 

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=149

 

N=197

N=182

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

85% (79-91)

 

91% (87-95)

91% (85-94)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

85% (78-90)

 

78% (72-84)

85% (79-90)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

7,74 (6,6-9,07)

 

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

V87P13. pētījums

V87P13. pētījums

 

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

-

 

N=69

N=128

 

Sākotnējais seroloģiskais stāvoklis

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

87% (77-94)

 

94% (88-97)

-

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

87% (77-94)

 

73% (65-81)

-

Serokonversijas faktors (95% TI)**

8,87 (7,09-11)

 

2,71 (2,38-3,08)

-

*mērot ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**SRH vidējais ģeometriskais līmenis (VĢL)

MN analīzes rezultāti pret homologu A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni, attiecīgi, robežās no 67% (60-74) līdz 85% (78-90) un no 65% (58-72) līdz 83% (77-89). Imūnreakcija pret vakcināciju, novērtējot ar mikroneitralizācijas (MN) analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH analīzi.

Pētījumā V87P11 MN rezultāti pret homologo A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeņus, attiecīgi, 85% (79-90) un 93% (89-96).

Imūnā atbilde uz vakcināciju,novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā tika novērtēta ar HI, SRH un MN analīzēm. Salīdzinot ar antivielu līmeni, kas sasniegts 43. dienā pēc primārās vakcinācijas grafika pabeigšanas, antivielu līmenis 202. dienā bija samazinājies par 1/5 līdz ½ no iepriekšējā līmeņa.

2. fāzes kīniskajā pētījumā (V87P3. pētījums) pieaugušas personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kas bija saņēmušas sākumdevu pirms 6-8 gadiem ar 2 devām adjuvantu MF59-saturošas

H5N3 vakcīnas /A/Duck/Singapore/97, saņēma 2 AFLUNOV revakcinācijas devas. SRH rezultāti pēc pirmās devas, kas imitē pirmspandēmijas pirmo vakcināciju plus vienu heterologu pastiprinošu devu, bija atbilstoši visiem CHMP kritērijiem.

Gados vecākas personas (≥60 gadus veci)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 un pret A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (V87P11 pētījums) personām, kas vecākas par 60 gadiem (ierobežots personu skaits bija vecākas par 70 gadiem), mērot ar SRH analīzi trīs klīniskos pētījumos, bija šāds:

 

V87P1. pētījums

 

V87P13. pētījums

 

V87P11. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu

 

 

21 dienu

 

21 dienu

pēc 2. devas

 

 

pēc 2. devas

 

pēc2. devas

 

 

 

 

 

N=84

 

 

N=210

 

N=132

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

80% (70-88)

 

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

70% (59-80)

 

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

V87P13. pētījums

 

V87P13. pētījums

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=66

 

 

 

N=143

Sākotnējais seroloģiskais stāvoklis

< 4 mm2

 

 

 

≥ 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

82% (70-90)

 

 

 

82% (75-88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

82% (70-90)

 

 

 

54% (45--62)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

8,58 (6,57-11)

 

 

1,91 (1,72-2,12)

*mērot ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**SRH VĢL

MN analīzes rezultāti pret homologu A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni, attiecīgi, robežās no 57% (50-64) līdz 79% (68-87) un no 55% (48-62) līdz 58% (47-69).

MN analīzes rezultāti, līdzīgi kā SRH rezultāti, parādīja spēcīgu imūnreakciju gados vecāku personu populācijā pēc pirmās vakcinācijas sērijas pabeigšanas.

Pētījumā V87P11 MN rezultāti pret homologo A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeņus, attiecīgi, 68% (59-75) un 81% (74-87).

Imūnā atbilde uz vakcināciju, novērtējot ar MN analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā, novērtējot ar hemaglutinācijas inhibīciju (HI), SRH un MN analīzēm, 202. dienā bija samazināta no ½ uz 1/5, salīdzinot ar pēcvakcinācijas līmeni 43. dienā pēc primārā grafika pabeigšanas. Līdz 50% no gados

vecākām personām, kas bija imunizētas ar AFLUNOV, pēc sešiem mēnešiem bija seroprotekcija.

Trešā (revakcinācijas) AFLUNOV deva tika ievadīta 6 mēnešus vēlāk pēc primārās vakcinācijas. Parādīti SRH rezultāti.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

V87P1. pētījums,

V87P2. pētījums,

V87P1. pētījums, gados

 

pieaugušie,

pieaugušie,

vecākas personas,

 

Pastiprināšana pēc 2. devas

Pastiprināšana pēc 2. devas

Revakcinācija pēc 2. devas

SRH

N=71

N=13

N=38

Seroprotekcijas

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

līmenis (95% TI)*

 

 

 

Serokonversijas

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

līmenis (95% TI)*

 

 

 

Serokonversijas

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

faktors (95% TI)**

 

 

 

*mērot ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**SRH VĢL

Ar gados vecākām personām pieredze ir ierobežota.

Atbalstoši dati ar pieaugušajiem

a)Krusteniskā reaktivitāte

A/H5N1/Vietnam/1194/2004 izraisītās imūnās atbildes krusteniskā reaktivitāte pret

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 un A/H5N1/Indonesia/5/05

Bija konstatējama zināma heterologa imūnreakcija pret A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; grupa 2.2) un A/H5N1/Indonesia/5/05 (gupa 2.1) kā pēc otrās, tā arī trešās vakcinācijas, norādot uz krustenisku reaktivitāti 1. grupas vakcīnai pret 2. grupas celmiem.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 pēc 2. devas piaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds.

 

 

 

V87P12 pētījums

V87P3 pētījums

V87P13 pētījums

 

 

Anti-HA antiviela

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

 

Seroprotekcijas

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

 

 

līmenis (95% TI)*

 

 

 

 

 

SRH

Serokonversijas

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

līmenis (95% TI)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijas

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

faktors (95% TI)**

 

 

 

 

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

 

Seroprotekcijas

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

 

 

līmenis (95% TI)°

 

 

 

 

 

HI

Serokonversijas

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

līmenis (95% TI)°

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijas

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

 

 

faktors (95% TI)°°

 

 

 

 

 

*mērot ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**SRH VĢL

° mērot ar SRH analīzi 40

°°HI VĢL

MN rezultāti augstāk redzamās tabulas trijos klīniskajos pētījumos parādīja, ka seroprotekcijas līmenis un serokonversijas līmenis pret A/turkey/Turkey/05 ir, attiecīgi, robežās no 10% (2-27) līdz 39% (32-46) un no 10% (2-27) līdz 36% (29-43). MN rezultāti pret A/turkey/Turkey/05 deva VĢL robežās no 1,59 līdz 2,95.

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 izraisītās imūnās atbildes krusteniskā reaktivitāte pret

A/H5N1/Indonesia/5/05 un A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterologā imūnā atbilde pret A/H5N1/Indonesia/5/05 (2.1 grupa) bija konstatējama V87P11 pētījumā pēc otrās vakcinācijas, norādot uz 2.2 grupas vakcīnas krustenisko reaktivitāti pret 2.1 grupas celmiem.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret A/H5N1/Indonesia/5/05 un A/H5N1/Vietnam/1194/2004 pēc 2. devas pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds.

Anti-HA

 

V87P11 pieaugušie (18-60 g. v.)

V87P11 gados vecākas personas

antiviela

 

 

N=186

(>60 g. v.) N=142

 

 

A/Indonesia/

 

A/Vietnam/

A/Indonesia/

 

A/Vietnam/

 

 

5/05

 

1194/2004

5/05

 

1194/2004

SRH

Seroprotekcijas

 

 

līmenis (95% TI)*

(77-88)

 

(54-69)

52-69

 

(37-54)

 

 

 

 

Serokonversijas

 

 

 

līmenis (95% TI)*

(72-85)

 

(53-68)

(56-73)

 

(35-53)

 

Serokonversijas

6,24

 

4,45

3,87

 

3,03

 

faktors (95% TI)**

(5,44-7,16)

 

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

 

(2,56-3,58)

 

 

 

N=194

 

N=148

HI

Seroprotekcijas

līmenis (95% TI)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

Serokonversijas

 

līmenis (95% TI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Serokonversijas

4,71

4,25

2,69

2,8

 

faktors (95% TI)°°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*mērot ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējais ģeometriskais SRH līmenis ° mērot ar SRH analīzi 40

°° vidējais ģeometriskais HI līmenis

MN rezultāti A/H5N1/Indonesia/5/05 gadījumā uzrādīja seroprotekcijas līmeni 38% (31-45) pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem un 14% (8-20) gados vecākām personām (>60 g. v.); serokonversijas līmeni 58% (50-65) pieaugušajiem un 30% (23-38) gados vecākām personām un, beidzot, VĢL 4,67 (3,95-5,56) pieaugušajiem un 2,19 (1,86-2,58) gados vecākām personām.

MN rezultāti A/H5N1/Vietnam/1194/2004 gadījumā uzrādīja seroprotekcijas līmeni 10% (6-16) pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem un 6% (3-11) gados vecākām personām (>60 g. v.); serokonversijas līmeni 19% (13-25) pieaugušajiem un 7% (4-13) gados vecākām personām un, beidzot, VĢL 1,86 (1,63-2,12) pieaugušajiem un 1,33 (1,17-1,51) gados vecākām personām.

b)Ilglaicīgā imūnā atmiņa pēc revakcinācijas

Viena vakcinācija ar AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) ierosināja augstu un ātru seroloģisko atbildi personām, kuras bija pirms 6-8 gadiem vakcinētas ar divām devām citas H5N surogātvakcīnas, kurai ir tāda pati zāļu forma, bet tiek izmantots celms H5N3.

c)Pētījums par dažādiem vakcinācijas grafikiem:

Klīniskajā pētījumā, kurā novērtēja 4 dažādus vakcinācijas grafikus, iesaistot 240 personas vecumā no 18 līdz 60 gadiem, otro devu ievadot 1, 2, 3 vai 6 nedēļas pēc pirmās AFLUNOV devas, SRH CHMP kritēriji tika sasniegti visās vakcinācijas grafika grupās pēc trim nedēļām no 2. vakcinācijas.

Imūnreakcija bija mazāka tajā grupā, kas saņēma 2. devu pēc 1 nedēļas, un lielāka grupās, kuru grafikā bija garāki intervāli.

Pieejamie dati pediatriskās populācijās

Tika veikts klīniskais pētījums (V87P6. pētījums) ar H5N1 vakcīnu, kas kombinēta ar adjuvantu

MF59C.1, iesaistot 471 bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Divas AFLUNOV devas tika ievadītas ar triju nedēļu intervālu un trešā deva 12 mēnešus pēc pirmās devas. Pēc 3 nedēļām no 2. vakcinācijas (43. dienā) visās vecuma grupās (t.i, 6-35 mēneši, 3-8 gadi un 9-17 gadi) tika sasniegts augsts antivielu līmenis pret A/Vietnam/1194/2004, novērtējot ar SRH un HI analīzēm, kā parādīts tabulā zemāk*. Šajā pētījumā netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta nopietna nevēlama blakusparādība.

 

 

Bērni

Bērni

Pusaudži

 

 

(6-<36 mēnešus veci)

(3-<9 gadus veci)

(9-<18 gadus veci)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (95% TI)

97%

97%

89%

 

43. diena

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

VĢL

43. diena:1. dienu

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% SK (95% TI)

97%

97%

89%

 

43. diena

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (95 % TI)

100%

100%

100%

 

43. diena

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH VĢL (95% TI)

 

43. diena:1. dienu

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SK (95% TI)

98%

100%

99%

 

43. diena

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Tā kā nav CHMP imunogenitātes kritēriju bērniem, pēc bērnu vakcinācijas iegūto seroloģisko datu novērtēšanai tika izmantoti CHMP imunogenitātes kritēriji pieaugušajiem, kurus lieto sezonālo gripas vakcīnu novērtēšanā.

SP = seroprotekcija

SK = serokonversija

MN analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 liecina par seroprotekcijas līmeni 99% (95%

TI: 94-100); serokonversijas līmenis robežās no 97% (95% TI: 91-99) līdz 99% (95% TI: 96-100) un VĢL robežās no 29 (95% TI: 25-35) līdz 50% (95% TI: 44-58).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus AFLUNOV vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par aktīvo imunizāciju pret A tipa gripas vīrusa H5N1 apakštipu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

Informācija no neklīniskiem pētījumiem

Efektivitātes pārbaude pret vīrusiem, kas homologi un heterologi attiecībā uz vakcīnas celmiem tika veikta ar baltā seska modeli. Tika testēta AFLUNOV, kas satur HA no

A/Vietnam/1194/2004 (homologu pārbaudāmajam celmam) un AFLUNOV līdzīga H5N1 vakcīna, kas satur hemaglutinīnu no A/turkey/Turkey/1/2005 līdzīga celma (heterologa pārbaudāmajam vīrusam. Grupas, kurās bija 8 baltie seski, saņēma vienu (21. dienā) vai divas (0. un 21. dienā) devas vakcīnas, kas satur 3,75 vai 7,5 mikrogramus antigēna. Kontroles dzīvnieki saņēma tikai adjuvantu. Dzīvniekiem 42. dienā intranazāli tika ievadīta letāla A/Vietnam/1203/04 vīrusa deva. Dzīvnieki tika uzraudzīti 16-17 dienas pēc ievadīšanas, lai būtu iespējams vispusīgi novērtēt slimības attīstību, ieskaitot laiku līdz parādās simptomi, mortalitāti vai turpmāko atlabšanu.

Visi (100%) dzīvnieki, kas saņēma 2 devas AFLUNOV, tika aizsargāti, no dzīvniekiem, kas saņēma vienu AFLUNOV devu, tika aizsargāti 94%. No dzīvniekiem, kurus inficēja ar celmu, heterologu vakcīnas celmam, pēc 2 vakcīnas devām bija aizsargāti 87%, un viena heterologās vakcīnas deva pasargāja 56% dzīvnieku. Visi kontroles dzīvnieki nomira 7 dienu laikā pēc inficēšanas. Vakcinācija aizsargāja dzīvniekus no inficēšanās pēc letālas vīrusa devas ievadīšanas, kurš bija homologs un heterologs vakcīnai.

Līdzīgā pētījumā intranazāla inficēšana tika atlikta uz aptuveni 4 mēnešiem pēc 2. vakcīnas devas, kura saturēja 3,75 vai 7,5 mikrogramus antigēna, ievadīšanas. Šajā pētījumā 100% dzīvnieku bija aizsargāti pret inficēšanu ar homologu vīrusu un 81% dzīvnieku bija aizsargāts pret inficēšanu ar heterologu vīrusu. Vakcinācija aizsargāja dzīvniekus no inficēšanās pēc letālas devas ievadīšanas pat tad, kad HI antivielu titri bija zemi vai nenosakāmi.

Tika pārbaudīta arī aizsardzības efektivitāte pret heterologo A/Indonesia/5/05 vīrusu. Grupas, kurās bija 6 baltie seski, saņēma vienu devu vakcīnas (21. dienā), kas saturēja 3,75 mikrogramus antigēna, vai divas devas vakcīnas (0. un 21. dienā), kas saturēja 1,0 vai 3,75 mikrogramus antigēna (A/Vietnam/1194/2004). Letāla vīrusa deva tika ievadīta intratraheāli 49. dienā. Divas vakcīnas devas aizsargāja 92% dzīvnieku, un viena vakcīnas deva aizsargāja 50% dzīvnieku pret A/Indonesia/5/05 vīrusu. Salīdzinot ar adjuvanta kontroles grupu, vakcinētajās grupās bija samazināts plaušu bojājums. Vīrusu izdalīšanās un vīrusu titri plaušās arī bija samazināti, norādot, ka vakcinācija var samazināt vīrusu pārneses risku.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskie dati, kas iegūti ar AFLUNOV un ar sezonālo gripas vakcīnu, kas satur adjuvantu MF59C.1, pamatojoties uz parastajiem atkārtotu devu toksicitātes pētījumiem, lokālo panesību, mātīšu fertilitāti un reproduktīvo un attīstības toksicitāti (līdz laktācijas perioda beigām), neliecina par īpašiem draudiem cilvēkiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds (E508),

Kālija dihidrogēnfosfāts (E340),

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (E339), Magnija hlorīda heksahidrāts (E511), Kalcija hlorīda dihidrāts (E509),

Nātrija citrāts (E331). Citronskābe (E330), Ūdens injekcijām.

Ziņas par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2–8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml pilnšļirce (I tipa stikls) ar virzuli-korķi (brombutilkaučuks).

Iepakojumi ar 1 vai 10 pilnšļircēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet suspensiju. Ja novērojamas daļiņas un/vai neparasts izskats, vakcīna ir jāizmet.

Pirms lietošanas vakcīnai ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas viegli sakratīt. Neizlietoto vakcīnu vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Itālija.

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/10/658/001-002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2010. gada 29. novembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas