Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Agenerase (amprenavir) – Marķējuma teksts - J05AE05

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAgenerase
ATĶ kodsJ05AE05
Vielaamprenavir
RažotājsGlaxo Group Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETE INSTRUKCIJA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Agenerase 50 mg mīkstās kapsulas

Amprenavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra kapsula satur 50 mg amprenavira

 

 

 

 

tas

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Šis produkts satur glicerīnu, sorbitolu E420 un propilēnglikolu

 

istr

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

480 mīkstās kapsulas

nav

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamvairsā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

7.

ā

 

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

8.

Z

 

 

 

 

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome House

 

 

 

 

 

 

 

Berkeley Avenue

 

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

tas

 

 

Middlesex UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/148/001

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr. {numurs}

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETE INSTRUKCIJA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Agenerase 150 mg mīkstās kapsulas

Amprenavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra kapsula satur 150 mg amprenavira

 

 

 

 

tas

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Šis produkts satur glicerīnu, sorbitolu E420 un propilēnglikolu

 

istr

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

240 mīkstās kapsulas

nav

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamvairsā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

7.

ā

 

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

8.

Z

 

 

 

 

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome House

 

 

 

 

 

 

 

Berkeley Avenue

 

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

tas

 

 

Middlesex UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/148/002

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr. {numurs}

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Agenerase 150 mg mīkstās kapsulas

Amprenavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katra kapsula satur 150 mg amprenavira

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Šis produkts satur glicerīnu, sorbitolu E420 un propilēnglikolu

ğistr

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Iepakojuma saturs: Divas pudeles, katra satur 240 mīkstās kapsulas

 

 

5.

 

 

nav

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamvairsā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7.

ā

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8.

Z

 

 

 

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome House

 

 

 

 

 

 

 

Berkeley Avenue

 

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

tas

 

 

Middlesex UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/148/003

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr. {numurs}

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Agenerase 15 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Amprenavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

15 mg/ml amprenavira

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Šis produkts satur propilēnglikolu, kāliju un nātriju

 

ğistr

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Pudeles saturs: 240 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai, kas satur 15 mg/ml amprenavira

 

Iepakojumam pievienots 20 ml dozēšanas vāciņš

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 0C.

Iznīciniet šķīdumu 15 dienas pēc pudeles pirmās atvēršanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome House

 

 

 

 

 

 

 

Berkeley Avenue

 

 

 

 

tas

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/148/004

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr. {numurs}

 

nav

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

INSTRUKCIJA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Agenerase 15 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Amprenavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

15 mg/ml amprenavira

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Šis produkts satur propilēnglikolu, kāliju un nātriju

 

ğistr

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Pudeles saturs: 240 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai, kas satur 15 mg/ml amprenavira

 

Iepakojumam pievienots 20 ml dozēšanas vāciņš

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Iznīciniet šķīdumu 15 dienas pēc pudeles pirmās atvēršanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome House

 

 

 

 

 

 

 

Berkeley Avenue

 

 

 

 

tas

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/148/004

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr. {numurs}

 

nav

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas