Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aloxi (palonosetron hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A04AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAloxi
ATĶ kodsA04AA05
Vielapalonosetron hydrochloride
RažotājsHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Aloxi 250 mikrogramu šķīdums injekcijai

Palonosetron

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Aloxi un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Aloxi lietošanas

3.Kā lietot Aloxi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Aloxi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Aloxi un kādam nolūkam tās/to lieto

Aloxi ietilpst zāļu grupā, ko pazīst kā serotonīna (5HT3) antagonistus.

Šīs zāles spēj bloķēt ķīmiskā savienojuma serotonīna iedarbību. Serotonīns izraisa sliktu dūšu un vemšanu.

Aloxi lieto pieaugušiem pacientiem, pusaudžiem un bērniem, kas vecāki par vienu mēnesi, sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko izraisa vēža ķīmijterapija.

2.Kas Jums jāzina pirms Aloxi lietošanas

Nelietojiet Aloxi šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret palonosetronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Aloxi lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-ja Jums ir akūts zarnu nosprostojums vai agrāk bijuši atkārtoti aizcietējumi;

-ja lietojat Aloxi kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt sirds ritma traucējumus, piemēram, amiodaronu, nikardipīnu, kvinidīnu, moksifloksacīnu, eritromicīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu, domperidonu;

-ja Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir konstatētas izmaiņas sirds ritmā (QT intervāla pagarināšanās);

-ja Jums ir citas sirdsslimības;

-ja Jums ir noteiktu minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav ārstēti.

Aloxi nav ieteicams lietot nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, izņemot gadījumus, ja Jūs saņemat vēl vienu ķīmijterapijas ciklu.

Citas zāles un Aloxi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tostarp:

SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu; SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp venlafaksīnu, duloksetīnu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, ārsts Jums neievadīs Aloxi, ja vien tas nebūs noteikti nepieciešams.

Nav zināms, vai Aloxi nerada kaitīgu ietekmi, to lietojot grūtniecības laikā.

Pirms jebkādu zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Aloxi nonāk mātes pienā.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms Aloxi lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aloxi var izraisīt reiboni vai nogurumu. Ja tā ir noticis, vadīt transportlīdzekļus, izmantot darbarīkus un apkalpot mehānismus nedrīkst.

Viens flakons Aloxi satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg), būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Aloxi

Ārsts vai medmāsa Aloxi parasti injicēs apmēram 30 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma.

Pieaugušie

Ieteicamā Aloxi deva ir 250 mikrogrami, ko kā ātru injekciju ievada vēnā.

Bērni un pusaudži (vecumā no 1 mēneša līdz 17 gadiem)

Ārsts devu noteiks samērīgi ķermeņa masai, tomēr maksimālā deva ir 1500 mikrogrami. Aloxi ievadīs lēnas infūzijas veidā vēnā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamās blakusparādības un to sastopamības biežums norādīts šajā punktā.

Pieaugušie

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

galvassāpes, reibonis, aizcietējums un caureja.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

augsts vai zems asinsspiediens,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums vai arī nepietiekama sirds apasiņošana,

vēnu krāsas izmaiņas un/vai vēnu paplašināšanās,

patoloģiski augsts vai zems kālija līmenis asinīs,

paaugstināts glikozes līmenis asinīs vai glikoze urīnā,

pazemināts kalcija līmenis asinīs,

augsts žults pigmenta – bilirubīna līmenis asinīs,

paaugstināts noteiktu aknu enzīmu līmenis,

pārāk pacilāts garastāvoklis vai trauksmes sajūta,

miegainība vai miega traucējumi,

samazināta ēstgriba vai ēstgribas zudums,

savārgums, nogurums, drudzis vai gripai līdzīgi simptomi,

ādas nejutīgums, ādas dedzināšanas, durstīšanas vai kņudēšanas sajūta,

niezoši izsitumi uz ādas,

redzes traucējumi vai acu kairinājums,

nelabums pie kustībām,

zvanīšana ausīs,

žagas, vēdera uzpūšanās, sausa mute un gremošanas traucējumi,

sāpes vēderā (kuņģī),

apgrūtināta urinēšana,

sāpes locītavās,

patoloģiskas pārmaiņas elektrokardiogrammā (QT intervāla pagarinājums).

Ļoti reti (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000): alerģiskas reakcijas pret Aloxi.

Tās var izpausties kā lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana vai kolapss, kā arī niezoši, nelīdzeni izsitumi (nātrene) vai arī sāpes un dedzināšana ievadīšanas vietā.

Bērni un pusaudži

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

• galvassāpes.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

reibonis,

saraustītas ķermeņa kustības,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums,

klepus vai elpas trūkums,

asiņošana no deguna,

niezoši izsitumi uz ādas vai nātrene,

drudzis,

sāpes infūzijas vietā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Aloxi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc “EXP” un uz kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aloxi satur

-Aktīvā viela ir palonosetrons (hidrohlorīda veidā).

Katrs šķīduma ml satur 50 mikrogramus palonosetrona. Katrs šķīduma 5 ml flakons satur 250 mikrogramus palonosetrona.

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, dinātrija edetāts, nātrija citrāts, citronskābes monohidrāts, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds un sālsskābe.

Aloxi ārējais izskats un iepakojums

Aloxi šķīdums injekcijai ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums, kas tiek piegādāts iepakojumos katrā pa vienam I klases stikla flakonam ar hlorbutila silikonizētu gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu; katrs flakons satur 5 ml šķīduma. Katrā flakonā ir viena deva.

Pieejams iepakojumos pa vienam flakonam, no kuriem katrs satur 5 ml šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Ireland (Īrija)

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Aloxi 500 mikrogramu mīkstās kapsulas

Palonosetron

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Aloxi un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Aloxi lietošanas

3.Kā lietot Aloxi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Aloxi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas irAloxi un kādam nolūkam tās/to lieto

Aloxi ietilpst zāļu grupā, ko pazīst kā serotonīna (5HT3) antagonistus.

Šīs zāles spēj bloķēt ķīmiskā savienojuma serotonīna iedarbību. Serotonīns izraisa sliktu dūšu un vemšanu.

Aloxi lieto sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko pieaugušiem pacientiem izraisa vēža ķīmijterapija.

2. Kas Jums jāzina pirms Aloxi lietošanas

Nelietojiet Aloxi šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret palonosetronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Aloxi lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-ja Jums ir akūts zarnu nosprostojums vai agrāk bijuši atkārtoti aizcietējumi;

-ja lietojat Aloxi kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt sirds ritma traucējumus, to skaitā amiodaronu, nikardipīnu, hinidīnu, moksifloksacīnu, eritromicīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu, domperidonu;

-ja Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir konstatētas izmaiņas sirdsdarbības ritmā (QT intervāla pagarināšanās);

-ja Jums ir citas sirdsslimības;

-ja Jums ir noteiktu minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav ārstēti.

Aloxi nav ieteicams lietot nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, izņemot gadījumus, ja Jūs saņemat vēl vienu ķīmijterapijas ciklu.

Bērni

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem.

Citas zāles un Aloxi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tostarp:

SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu; SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp venlafaksīnu, duloksetīnu.

Aloxi kopā ar uzturu un dzērienu

Aloxi drīkst lietot ar uzturu vai bez tā.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, ārsts neizmantos Aloxi Jūsu ārstēšanai, ja vien tas nebūs absolūti nepieciešams.

Nav zināms, vai Aloxi nerada kaitīgu ietekmi, to lietojot grūtniecības laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Aloxi nonāk mātes pienā.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms Aloxi lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aloxi var izraisīt reiboni vai nogurumu. Ja tā ir noticis, vadīt transportlīdzekļus apkalpot mehānismus nedrīkst.

Aloxi satur sorbitolu (E420).

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat atsevišķus cukurus, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Šīs zāles var arī saturēt no sojas iegūta lecitīna paliekas. Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju, nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja esat konstatējis alerģiskas reakcijas simptomus. Šādi simptomi var būtu lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, elpas trūkums vai kolapss. Iespējams, Jūs konstatēsiet arī niezošus, nelīdzenus izsitumus (nātreni).

3. Kā lietot Aloxi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parasti Aloxi kapsulas jālieto apmēram 60 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma.

Ieteicamā deva ir viena kapsula (500 mikrogrami) Aloxi neatkarīgi no maltītes.

Ja esat lietojis Aloxi vairāk nekā noteikts

Parastā deva ir viena Aloxi kapsula. Ja domājat, ka esat lietojis vairāk Aloxi nekā noteikts, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Aloxi

Maz ticams, ka Jūs aizmirsīsiet lietot Aloxi, taču, ja domājat, ka esat aizmirsis iedzert savu devu, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam.

Ja pārtraucat lietot Aloxi

Aloxi tiek lietots, lai novērstu ķīmijterapijas izraisīto slikto dūšu un vemšanu. Ja nevēlaties lietot Aloxi, tas rūpīgi jāapspriež ar savu ārstu. Ja esat izlēmis nelietot Aloxi (vai citas līdzīgas zāles), Jūsu ķīmijterapija visticamāk izraisīs Jums sliktu dūšu un/vai vemšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Iespējamās blakusparādības un to sastopamības biežums norādīts šajā punktā.

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10): galvassāpes.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

miega traucējumi, elpas trūkums, acu pietūkums,

patoloģiski elektriskie impulsi sirdī, aizcietējums,

slikta dūša,

augsts žults pigmenta – bilirubīna (aknu darbības traucējumu marķieris) līmenis asinīs, sāpes muskuļos.

Ļoti reti (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000): alerģiska reakcija.

Šāda reakcija var izpausties kā lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, elpas trūkums vai kolapss, kā arī niezoši, nelīdzeni izsitumi (nātrene). Nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja esat konstatējis jebkādus alerģiskas reakcijas simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Aloxi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blisteriepakojuma un kastītes pēc attiecīgi “EXP” un “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aloxi satur

-Aktīvā viela ir palonosetrons.

Katra kapsula satur 500 mikrogramus palonosetrona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir kapril/kaprīnskābes mono/diglicerīdi, poliglicerola oleāts, glicerīns, attīrīts ūdens, butilhidroksianizols (BHA), želatīns, sorbīts (E420), titāna dioksīds (E171), dzelzs oksīda melnais (E172), polivinilacetāta ftalāts un makrogols 400.

Aloxi ārējais izskats un iepakojums

Aloxi 500 mikrogramu mīkstās kapsulas ir gaiši bēšas, necaurspīdīgas, ovālas kapsulas, uz kurām ir iespiests melns logo “AlO”. Kapsulas ir pildītas ar dzidru, dzeltenīgu šķīdumu. Tās tiek piegādātas poliamīda/alumīnija/PVH blisteriepakojumos, kas satur vienu vai piecas kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.,

Damastown,

Mulhuddart,

Dublin 15,

Ireland (Īrija).

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas