Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amyvid (florbetapir (18F)) – Zāļu apraksts - V09AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAmyvid
ATĶ kodsV09AX05
Vielaflorbetapir (18F)
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Amyvid 800 MBq/ml šķīdums injekcijām

Amyvid 1900 MBq/ml šķīdums injekcijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Amyvid 800 MBq/ml šķīdums injekcijām

Viens ml šķīduma injekcijām satur 800 MBq florbetapīra (18F) uz kalibrēšanas dienu un laiku (ToC).

Flakona aktivitāte variē no 800 MBq līdz 12 000 MBq uz kalibrēšanas dienu un laiku.

Amyvid 1900 MBq/ml šķīdums injekcijām

Viens ml šķīduma injekcijām satur 1900 MBq florbetapīra (18F) uz kalibrēšanas dienu un laiku (ToC).

Flakona aktivitāte variē no 1900 MBq līdz 28 500 MBq uz kalibrēšanas dienu un laiku.

Fluors (18F) sabrūk līdz stabilam skābeklim (18O) ar sabrukšanas pusperiodu aptuveni 110 minūtes, emitējot pozitronu starojumu (634 keV) ar sekojošu fotonu anihilācijas starojumu (511 keV).

Palīgviela(s) ar zināmu iedarbību:

šīs zāles satur 79 mg/ml etilspirta un līdz 37 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Šo ārstniecības līdzekli lieto tikai diagnostikas vajadzībām.

Amyvid ir radiofarmaceitisks līdzeklis, ko paredzēts izmantot pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) attēldiagnostikas procedūrās, lai noteiktu β-amiloīda neirītisko plankumu blīvumu galvas smadzenēs pieaugušiem pacientiem ar kognitīviem traucējumiem, kam tiek veikta izmeklēšana uz Alcheimera slimību (AS) un citiem kognitīvo traucējumu cēloņiem. Amyvid lietošanai jābūt saistītai ar klīnisko izmeklēšanu.

Negatīvs rezultāts skenēšanā liecina par retiem plankumiem vai to neesamību, kas nozīmē, ka AS nav diagnosticējama. Informāciju par pozitīva skenēšanas rezultāta interpretācijas ierobežojumiem skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktā.

4.2.Devas un lietošanas veids

PET skenēšanu ar florbetapīru (18F) drīkst pieprasīt tikai ārsti, kam ir neirodeģeneratīvu traucējumu klīniskas ārstēšanas pieredze.

Amyvid attēlus drīkst interpretēt tikai tādi nolasītāji, kas ir apguvuši ar florbetapīru (18F) iegūtu PET attēlu interpretēšanu. Gadījumos, kad PET attēlā nav skaidrs pelēkās vielas izvietojums un pelēkās vielas un baltās vielas robeža, ieteicams izmantot nesen vienlaikus iegūtu pacienta datortomogrāfijas (DT) vai magnētiskās rezonanses attēlu, lai iegūtu sapludinātu PET-DT vai PET-MR attēlu (skatīt 4.4 apakšpunktu, sadaļu "Attēla interpretācija").

Devas

Ieteicamā aktivitāte pieaugušajam ar ķermeņa masu 70 kg ir 370 MBq florbetapīra (18F). Injekcijas tilpums nedrīkst būt mazāks par 1 ml un nedrīkst pārsniegt 10 ml.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Devas pielāgošana, pamatojoties uz vecumu, netiek ieteikta.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Tā kā šādiem pacientiem ir iespējama pastiprināta radiācijas ekspozīcija, rūpīgi jāizvēlas pielietojamā aktivitāte. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

Plaši pētījumi par devu diapazonu un pielāgošanu ar šīm zālēm parastās un īpašās pacientu grupās nav veikti. Florbetapīra (18F) farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav raksturota.

Pediatriskā populācija

Amyvid nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Vairākdevu lietošanai.

Florbetapīra (18F) aktivitāte jānomēra ar aktivimetru (devas kalibrēšanas ierīci) tieši pirms injekcijas.

Devu ievada intravenozas bolus injekcijas veidā, kurai seko skalošana ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām, lai nodrošinātu, ka ir ievadīta visa deva.

Amyvid injicēšana caur īsu intravenozo katetru (aptuveni 4 cm vai mazāk) samazina iespēju, ka aktīvā viela varētu adsorbēties uz katetra.

Florbetapīrs (18F) jāievada intravenozas injekcijas veidā, lai izvairītos no izplatīšanās lokālas ekstravazācijas rezultātā, kā arī no attēlveidošanas artefaktiem.

Attēla ieguve

Jāiegūst 10 minūšu PET attēls, sākot uzņemšanu aptuveni 30 - 50 minūtes pēc intravenozās Amyvid injekcijas. Pacientiem jābūt guļus stāvoklī, un galvai jābūt fiksētai tā, lai galvas smadzenes, ieskaitot smadzenītes, atrastos PET skenera redzes lauka centrā. Galvas kustības var ierobežot ar lentu vai citu elastīgu galvas fiksēšanas ierīci. Rekonstrukcijā jāietver signāla pavājināšanās korekcija, rezultātā iegūstot transaksiālo pikseļu lielumus robežās no 2,0 līdz 3,0 mm.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Individuāls ieguvuma/riska novērtējums

Katram pacientam radiācijas ekspozīcijai jābūt pamatotai ar iespējamo guvumu. Lietotajai aktivitātei jebkurā gadījumā jābūt tik mazai, cik vien iespējams, lai iegūtu vajadzīgo diagnostisko informāciju.

Nieru darbības traucējumi un aknu darbības traucējumi

Tā kā šādiem pacientiem ir iespējama pastiprināta radiācijas ekspozīcija, rūpīgi jāizvēlas pielietojamā aktivitāte. Florbetapīrs (18F) tiek izvadīts galvenokārt caur aknu-žultsceļu sistēmu, un pacientiem ar aknu darbības traucējumiem var būt pastiprināta radiācijas ekspozīcija. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Pediatriskā populācija

Informāciju par lietošanu pediatriskajā populācijā skatīt 4.2. vai 5.1. apakšpunktā.

Ar Amyvid iegūto attēlu interpretēšana

Ar Amyvid iegūtos attēlus drīkst interpretēt tikai tādi nolasītāji, kas ir apguvuši ar florbetapīru (18F) iegūtu PET attēlu interpretēšanu. Negatīvs skenēšanas rezultāts liecina, ka kortikālo β-amiloīda plankumu blīvums ir neliels vai to nav vispār. Pozitīvs skenēšanas rezultāts liecina par vidēju vai lielu blīvumu. Novērotas attēlu interpretēšanas kļūdas, nosakot β-amiloīda neirītisko plankumu blīvumu galvas smadzenēs, tostarp kļūdaini negatīvi rezultāti.

Attēli primāri jāaplūko transaksiālā orientācijā ar vajadzības gadījumā pieejamiem sagitālās un koronālās plaknes uzņēmumiem. Aplūkojot attēlus, ieteicams izmantot visus galvas smadzeņu transaksiālos slāņus un izvēlēties melnbalto skalu ar iestatītu maksimālu skalas intensitāti un maksimālu visu galvas smadzeņu pikseļu intensitāti.

Attēlu interpretē kā negatīvu vai pozitīvu, salīdzinot aktivitāti kortikālajā pelēkajā vielā un aktivitāti blakusesošajā baltajā vielā (skatīt 1. attēlu).

Negatīvos attēlos baltajā vielā ir lielāka aktivitāte nekā pelēkajā vielā, kas rada skaidri saskatāmu kontrastu starp pelēko un balto vielu. Pozitīvos attēlos būs:

a)divi vai vairāki galvas smadzeņu apgabali (katrs no tiem lielāks par vienu garozas kroku) ar samazinātu vai nesaskatāmu kontrastu starp pelēko un balto vielu. Tā pozitīvi attēli izskatās visbiežāk;

b)viens vai vairāki apgabali ar intensīvu pelēkās vielas aktivitāti, kas ievērojami pārsniedz blakus esošās baltās vielas aktivitāti.

1.attēls. Amyvid PET gadījumi: negatīvu attēlu piemēri (divas augšējās rindas) un pozitīvu attēlu piemēri (divas apakšējās rindas). Slejās no kreisās uz labo pusi ir sagitāli, koronāli un šķērsgriezuma PET attēlu slāņi. Pēdējā slejā pa labi ir palielināts ietvarā esošā galvas smadzeņu apgabala attēls. Divās augšējās rindās ir redzams normāls saglabājies kontrasts starp pelēko un balto vielu; aktivitāte smadzeņu garozas daļā ir mazāka nekā blakusesošajā baltajā vielā. Divās apakšējās rindās ir redzami apgabali ar samazinātu kontrastu starp pelēko un balto vielu un palielinātu aktivitāti smadzeņu garozas daļā, kas ir līdzīga aktivitātei blakusesošajā baltajā vielā.

Kvantitatīvās informācijas papildu izmantošana attēla interpretācijai

PET kvantitatīvo informāciju par amiloīdu plankumiem papildus drīkst izmantot tikai tādi nolasītāji, kas apmācīti pielietot kvantitatīvo informāciju attēla interpretācijas uzlabošanai, arī zina ieteikumus par piemērotas programmatūras izvēli, kas atbalsta šīs metodes. Ar CE marķētas attēla kvantitatīvas novērtēšanas programmatūras ģenerētas kvantitatīvās informācijas iekļaušana papildu vizuālās interpretācijas metodei var uzlabot nolasītāja precizitāti. Nolasītājam vizuāli jāinterpretē attēls, tad jāveic kvantitatīvā novērtēšana saskaņā ar ražotāja norādījumiem, arī kvalitatīva kvantitatīvās novērtēšanas procesa pārbaude, un jāsalīdzina attēla kvantitatīvās novērtēšanas rezultāti ar tipiskām negatīvu un pozitīvu skenēšanas rezultātu sērijām. Ja kvantitatīvās novērtēšanas rezultāts nesaskan ar sākotnējo vizuālo interpretāciju:

1.vēlreiz jāpārbauda telpas normalizācija un attēla atbilstība šablonam, lai apstiprinātu interesējošo apvidu (regions of interest; ROI) novietojuma precizitāti, meklējiet CSŠ vai kaulu ROI un novērtējiet iespējamo atrofijas vai ventrikulomegālijas ietekmi uz kvantitāciju;

2.jāizvērtē pamatojums vizuālai pozitīva vai negatīva rezultāta noteikšanai:

a.amiloīda plankumu pozitīva sākotnēja vizuāla nolasījuma un negatīvas kvantitatīvas novērtēšanas gadījumā ārstam jāapsver, vai pozitīvas vizuālas interpretācijas iemesls nevarētu būt marķiera aizture apvidos ārpus ROI, kas palielina garozas vidējo standartizēto saistīšanas raksturlieluma attiecību (standardised uptake value ratio; SUVR),

b.amiloīda plankumu negatīva sākotnēja vizuāla nolasījuma un amiloīda plankumu pozitīvas kvantitatīvas novērtēšanas gadījumā jāpārbauda apvidi, kas atbilst ROI ar palielinātu SUVR, lai noskaidrotu, vai šajos apvidos nav pelēkā/baltā kontrasta zuduma;

3.jāpārbauda smadzenīšu apvidus, lai apstiprinātu ROI atbilstību un pelēkā/baltā kontrasta līmeni, kas nodrošina vizuālā salīdzinājuma standartu ar smadzeņu garozu. Jāņem vērā iespējamās strukturālās anomālijas, kas varētu ietekmēt smadzenīšu apvidus kvantitatīvo novērtēšanu;

4.skenēšanas rezultāta galīgā interpretēšana jāveic, ņemot vērā galīgo vizuālo nolasījumupēc iepriekš 1. – 3. punktā minēto precizējošo darbību veikšanas.

Lietošanas ierobežojumi

Tikai pozitīvs rezultāts skenēšanā vēl noteikti nenozīmē AS vai kāda cita kognitīva traucējuma diagnozi, jo neirītisko plankumu nogulsnēšanos pelēkajā vielā var konstatēt asimptomātiskiem gados vecākiem cilvēkiem un personām ar dažiem neirodeģeneratīvās demences paveidiem (Alcheimera slimība, Levī ķermenīšu demence, Parkinsona slimības izraisīta demence).

Informāciju par lietošanas ierobežojumiem pacientiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem (VKT) skatīt 5.1. apakšpunktā.

Nav pierādīta Amyvid efektivitāte, prognozējot AS rašanos vai sekojot līdzi atbildes reakcijai uz terapiju (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Daži attēli var būt grūti interpretējami attēla defektu, atrofijas ar samazinātu smadzeņu garozas joslu vai attēla miglainuma dēļ, kā rezultātā interpretācija var būt kļūdaina. Gadījumos, kad nav skaidra pelēkās vielas atrašanās vieta vai pelēkās un baltās vielas robeža PET attēlā un ir pieejami nesen vienlaikus veiktas DT vai MR attēli, personai, kas veic interpretēšanu, jāaplūko sapludināts PET-DT vai PET-MR attēls, lai noskaidrotu PET radioaktivitātes saistību ar pelēkās vielas anatomiju.

Dažos gadījumos pastiprināta uzkrāšanās ārpus galvas smadzenēm konstatētā tādās struktūrās kā siekalu dziedzeri, āda, muskuļi un kauli (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pakauša kaulu no pakauša daļā esošās pelēkās vielas var atšķirt, novērtējot sagitālos attēlus un vienlaikus iegūtos DT vai MR attēlus.

Pēc procedūras

Pirmo 24 stundu laikā pēc injekcijas jāierobežo cieši kontakti ar zīdaiņiem un grūtniecēm.

Īpaši brīdinājumi

Nātrija saturs ir lielāks par 1 mmol (līdz 37 mg vienā devā). Tas jāņem vērā pacientiem, kam nozīmēta diēta ar zemu nātrija saturu.

Šīs zāles satur 10 tilp. % etanola (etilspirta), tas ir, līdz 790 mg vienā devā, kas atbilst 20 ml alus vai 8 ml vīna.

Šis daudzums var būt kaitīgs personām, kas slimo ar alkoholismu, kā arī jāņem vērā grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, kā arī augsta riska grupas pacientiem, piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi in vivo nav veikti.

In vitro veiktie saistīšanās pētījumi neliecināja par citu AS pacientu bieži lietotu zāļu klātbūtnes ietekmi uz florbetapīra (18F) saistīšanos ar β-amioloīda plankumiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Ja radiofarmaceitiskās zāles paredzēts lietot reproduktīvā vecuma sievietei, ir svarīgi noskaidrot, vai viņai nav iestājusies grūtniecība. Jebkura sieviete, kurai aizkavējusies menstruācija, uzskatāma par grūtnieci, kamēr nav pierādīts pretējais. Ja ir šaubas par iespējamu grūtniecību (ja sievietei kavējas menstruācija, ja menstruācijas ir ļoti neregulāras u.c.), pacientei jāpiedāvā citas metodes, kurās neizmanto jonizējošo starojumu (ja tādas ir pieejamas).

Grūtniecība

Radionuklīdu procedūras grūtniecēm ietver radiācijas devu arī auglim. Tādēļ grūtniecības laikā drīkst veikt tikai absolūti nepieciešamus izmeklējumus, kad iespējamais guvums būtiski pārsniedz risku, kādam tiek pakļauta māte un auglis.

Nav veikti pētījumi, kuros būtu piedalījušās grūtnieces. Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai izpētītu florbetapira (18F) ietekmi uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai florbetapīrs (18F) izdalās mātes pienā cilvēkiem zīdīšanas periodā. Pirms radiofarmaceitisko zāļu lietošanas mātei, kas baro bērnu ar krūti, jāizvērtē iespēja atlikt radionuklīdu lietošanu līdz laikam, kad māte ir pārtraukusi barošanu ar krūti, kā arī tas, kurš ir vispiemērotākais radiofarmaceitiskais līdzeklis, ņemot vērā aktivitātes sekrēciju mātes pienā. Ja medicīniskā produkta lietošana uzskatāma par nepieciešamu, barošana ar krūti uz 24 stundām jāpārtrauc un piens jālikvidē.

Pirmo 24 stundu laikā pēc injekcijas jāierobežo cieša saskare ar zīdaiņiem.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Informācija par nevēlamajām blakusparādībām apkopota klīniskajos pētījumos, kuros piedalījušās 555 personas un Amyvid šķīdums injekcijām lietots 665 reizes. Nav ziņots par nopietnām blakusparādībām saistībā ar Amyvid lietošanu.

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Lai gan reāli blakusparādības var rasties retāk, nekā norādīts turpmāk, izejas datubāzes lielums neļāva noteikt zemāku biežuma kategoriju par “retāk” (≥1/1 000 līdz <1/100).

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes.

Retāk: garšas sajūtas pārmaiņas.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: pietvīkums.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nieze, nātrene.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: izsitumi infūzijas vietā, reakcija ievadīšanas vietā (tājā skaitā, injekcijas vietas hemorāģija, injekcijas vietas kairinājums un sāpes injekcijas vietā).

Jonizējošā starojuma iedarbību saista ar vēža indukciju, kā arī iespējamu iedzimtu patoloģiju veidošanos. Tā kā, lietojot ieteikto florbetapīra (18F) aktivitāti 370 MBq, efektīvā deva ir 7 mSv, šo blakusparādību rašanās iespējamība ir neliela.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*.

4.9.Pārdozēšana

Ņemot vērā nelielo florbetapīra (18F) daudzumu vienā devā, nav paredzams, ka pārdozēšanas rezultātā varētu būt iespējama farmakoloģiska iedarbība. Radiācijas pārdozēšanas gadījumā, kad vien iespējams, jāsamazina pacienta absorbētā deva, pastiprinot radionuklīdu izvadīšanu no organisma biežas urinēšanas un defekācijas ceļā. Varētu būt lietderīgi aprēķināt lietoto efektīvo devu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: radiofarmaceitiskie diagnostikas līdzekļi, centrālā nervu sistēma, ATĶ kods: V09AX05

Darbības mehānisms

Florbetapīrs (18F) saistās pie β -amiloīda neirītiskajiem plankumiem. Saistīšanās pētījumos, kuros izmantoja post-mortem galvas smadzenes ar AS, pielietojot tradicionālās neiropatoloģisko bojājumu krāsošanas metodes, tika pierādīta statistiski nozīmīga (p < 0,0001) korelācija starp florbetapīra (18F) saistīšanos in vitro un β-amiloīda agregātu nogulsnēšanos. In vivo, izmantojot 4G8 anti-amiloīda antivielas, kas iekrāso gan neirītiskos, gan difūzos plankumos esošo β-amiloīdu, paliatīvās aprūpes pacientiem vērtēja korelāciju starp florbetapīra (18F) uzkrāšanos kortikālajā pelēkajā vielā un kopējo β-amiloīda slodzi. Florbetapīra (18F) saistīšanās in vivo ar citām β-amiloīda struktūrām vai citām galvas smadzeņu struktūrām vai receptoriem aizvien nav zināma.

Saistīšanās pētījumos in vitro netika konstatēts, ka florbetapīra (18F) saistīšanos pie β-amiloīda plankumiem neietekmē citas zāles, ko tradicionāli lieto pacienti ar AS.

Farmakodinamiskā iedarbība

Zemā ķīmiskā koncentrācijā, kāda ir Amyvid, florbetapīram (18F) nepiemīt nekāda konstatējama farmakoloģiskā aktivitāte.

Pabeigtajos klīniskajos pētījumos florbetapīra (18F) saistīšanās sešos iepriekš noteiktos galvas smadzeņu garozas apgabalos (precuneus, frontālajā, anterior cingulate, posterior cingulate, parietālajā un deniņu) tika kvanitatīvi noteikta, izmantojot standartizētās saistīšanās vērtības (SSV).

Pacientiem ar AS vidējā SSV attiecība (SSVA, attiecībā pret smadzenītēm) ir augstāka nekā veseliem brīvprātīgajiem. Vidējā SSVA vērtība (garoza pret smadzenītēm) pacientiem ar AS uzrāda nepārtrauktu būtisku palielināšanos no laika nulles punkta līdz 30 minūtēm pēc zāļu lietošanas, un pēc tam līdz 90 minūtēm pēc injekcijas tā uzrāda tikai nelielas izmaiņas. Nav novērotas SSVA rezultātu atšķirības starp personām, kas lieto tradicionālos līdzekļus AS ārstēšanai, un personām, kuras nelieto zāles AS ārstēšanai.

Klīniskā efektivitāte

59 paliatīvās aprūpes pacientiem veiktā pivotālā pētījuma mērķis bija novērtēt Amyvid diagnostisko veiktspēju, atklājot kortikālo neirītisko plankumu blīvumu (plankumu nav vai nedaudz plankumu salīdzinājumā ar vidēji lielu vai lielu plankumu blīvumu). PET rezultātus salīdzināja ar maksimālo neirītisko iekaisuma plankumu blīvumu pieres, deniņu vai pakauša daļas garozas apvidos pacienta autopsijas materiālā 24 stundu laikā pēc PET skenēšanas. Pētāmo personu kognitīvo statusu nebija iespējams droši novērtēt. No visām 59 personām iegūtos attēlus maskētā veidā novērtēja

pieci kodolmedicīnas specialitātes ārsti, un vairumā gadījumu iegūtais nolasīšanas jutīgums bija

92 % (95 % TI: 78–98 %), bet specifiskums — 100 % (95 % TI: 80–100 %). Pētījumā ar 47 (vecums

< 40 gadu) veseliem brīvprātīgajiem, pieņemot, ka viņiem nav β-amioloīda izgulsnējumu, visi ar Amyvid iegūtie PET skenēšanas rezultāti bija negatīvi.

Amyvid jutīgumu un specifiskumu, nosakot kortikālo neirītisko plankumu blīvumu, pētīja vēl divos papildu pētījumos, kuros dažādas nolasītāju grupas interpretēja attēlus, kas iegūti no personām, kam vēlāk veikta autopsija pivotālā pētījumā. Šo pētījumu rezultāti bija ļoti līdzīgi pivotālā pētījumā iegūtajiem rezultātiem. Vērtētāju vienprātības rādītāja Fleissa kappa vērtības variēja no 0,75 līdz 0,85.

Garengriezuma pētījumā 142 personām (ar VKT, AS klīnisko diagnozi vai normālu kognitīvo stāvokli) sākotnēji tika veikta PET skenēšana ar florbetapīru (18F), un pēc tam 3 gadu garumā tika vērtēta ar Amyvid iegūtā attēldiagnostikas rezultāta saistība ar diagnostiskā statusa izmaiņām.

Tālāk tabulā norādītas florbetapīra (18F) PET diagnostiskās veiktspējas vērtības:

 

Sākotnēji noteikta VKT diagnoze

Sākotnēji noteikta klīniskas AS

 

 

 

diagnoze

 

 

N=51

N=31

 

Jutīgums

19/51 = 37,3 %

21/31 = 67,7 %

 

(95 % TI: 24,1 - 51,9 %)

(95 % TI: 51,3 – 84,2 %)

 

 

 

 

Izmantojot ne-VKT gadījumus

Izmantojot ne-AS gadījumus

 

Specifiskums

(normāla kognitīvā funkcija un klīniskas

(normāla kognitīvā funkcija un VKT)

 

AS pazīmes)

91/120 = 75,8 %

 

 

69/100 = 69,0 %

(95 % TI: 68,2 – 83,5 %)

 

Pozitīvas

(95 % TI: 59,9 – 78,1 %)

 

 

 

 

 

iespējamības

1,20 (95 % TI: 0,76 – 1,91)

2,80 (95 % TI: 1,88 – 4,18)

 

attiecība

 

 

 

No pacientiem, kam iekļaušanas brīdī pētījumā klīniski bija diagnosticēti VKT, deviņiem (19 %) pēc 36 mēnešiem attīstījās klīniska AS. No 17 pacientiem ar VKT, kam bija pozitīvs PET skenēšanas rezultāts, sešiem (35 %) pēc 36 mēnešiem diagnosticēja klīniski iespējamu AS, salīdzinot ar trim (10 %) pacientiem no 30, kam bija negatīvs skenēšanas rezultāts. Ar Amyvid veiktas skenēšanas jutīgums, lai noteiktu VKT pārejas biežumu par AS deviņiem pacientiem ar šādu pārmaiņu bija 66,7 % (95 % TI: 35 – 88 %), specifiskums 38 pacientiem, kam šāda pārmaiņa nenotika, bija 71,0 % (95 % TI: 55 – 83 %), un pozitīvās iespējamības attiecība bija 2,31 (95 % TI: 1,2 – 4,5). Šī pētījuma plānojums neļauj novērtēt VKT progresēšanas par klīnisku AS risku.

Kvantitatīvās informācijas papildu izmantošana attēla interpretācijai

Ar CE marķētas kvantitatīvās novērtēšanas programmatūras piemērotību un ar to iegūto rezultātu ticamību, lietojot to papildus klīniskai kvalitatīvai interpretēšanai, tika pētīta divāsstudijās, izmantojot trīs dažādus tirdzniecībā pieejamus kvantitatīvās noteikšanas programmatūras komplektus. Nolasītāji, kas piedalījās, vispirms ar vizuālās kvalitatīvās novērtēšanas nolasījuma metodi novērtēja 96 PET skenēšanas rezultātu kopu, kurā bija arī 46 skenēšanas rezultāti ar sekcijā apstiprinātu rezultātu, lai noteiktu sākotnējo stāvokli. Pēc tam viņiem lūdza atkārtoti novērtēt to pašu skenēšanas rezultātu kopu, esot pieejamai kvantitatīvās novērtēšanas programmatūras informācijai vai bez tās. Visiem nolasītājiem, kas piedalījās un kam bija pieejama kvantitatīvās novērtēšanas informācija, vidējā skenēšanas rezultātu, kam bija sekcijā iegūts apstiprinājums, nolasīšanas precizitāte uzlabojās no

90,1 % sākumā līdz 93,1 % (p vērtība <0,0001), nekonstatējot ne jutības, ne specifiskuma samazināšanos.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par Amyvid visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, jo šīs zāles nav paredzētas lietošanai pediatriskajā populācijā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Izkliede

Florbetapīrs (18F) dažu minūšu laikā pēc injekcijas sadalās pa visu organismu un pēc tam tiek strauji metabolizēts.

Saistīšanās orgānos

Florbetapīra (18F) maksimālā saistīšanās galvas smadzenēs notiek dažu minūšu laikā pēc injekcijas, kam seko straujš klīrenss no galvas smadzenēm pirmo 30 minūšu laikā pēc injekcijas. Vislielākajai ekspozīcijai ir pakļauti izvadsistēmas orgāni, galvenokārt žultspūslis, aknas un zarnas.

Veselām kontroles grupas personām galvas smadzeņu garozā un smadzenītēs vērojams relatīvi zems florbetapīra (18F) aiztures līmenis. Reģionālās analīzes uzrāda nedaudz augstāku aiztures līmeni astainajā kodolā, čaulā un hipokampā. Visaugstākais saistīšanās līmenis ir apgabalos, kas galvenokārt sastāv no baltās vielas (tiltā un centrum semiovale). Personām ar AS garozas apgabalos un čaulā saistīšanās ir būtiski izteiktāka nekā kontroles grupas personām. Personām ar AS, tāpat kā kontroles

grupas personām, ir zems aiztures līmenis smadzenītēs un hipokampā un augsts aiztures līmenis tiltā un centrum semiovale.

Biofizikālais pamats tam, kādēļ florbetapīrs (18F) dzīvās cilvēka galvas smadzenēs tiek aizturēts galvenokārt baltajā vielā, nav pilnībā noskaidrots. Pastāv hipotēze, ka aizturi baltajā vielā varētu veicināt lēnāks radiofarmaceitiskā līdzekļa klīrenss, jo reģionālā smadzeņu asinsrite baltajā vielā ir uz pusi vājāka nekā smadzeņu garozas daļā. Dažos gadījumos saistīšanās konstatēta arī ārpus galvas smadzenēm, piemēram, galvas matainās daļas ādā, siekalu dziedzeros, muskuļos un galvaskausa kaulos. Šādas saistīšanās iemesls nav zināms, bet var būt izskaidrojams ar florbetapīra (18F) vai kāda tā radioaktīvā metabolīta uzkrāšanos vai ar asinīs esošo radioaktivitāti.

Eliminācija

Eliminācija galvenokārt notiek klīrensa ceļā caur aknām, bet izvadīšana - ar žultspūšļa un zarnu trakta starpniecību. Zināmu uzkrāšanos/izvadīšanu novēro arī urīnpūslī. Radioaktivitāte urīnā izpaužas polāru florbetapīra (18F) metabolītu veidā.

Eliminācijas pusperiods

Florbetapīrs (18F) pēc intravenozas injekcijas tiek ļoti strauji izvadīts no asinsrites. 20 minūtes pēc lietošanas asinīs atlicis mazāk nekā 5 % no injicētās 18F radioaktivitātes, bet 45 minūtes pēc lietošanas

– mazāk nekā 2 %. Asinsritē atlikušais 18F 30 - 90 minūšu attēldiagnostikas loga laikā pamatā ir polāru 18F savienojumu veidā. 18F radioaktīvais pussabrukšanas periods ir 110 minūtes.

Nieru/ aknu darbības traucējumi

Farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav raksturota.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Toksikoloģija un drošuma farmakoloģija dzīvniekiem

Neklīniskajos standartpētījumos, kuros lietots florbetapīrs [florbetapīra (18F) ne-radioaktīvā forma], iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un vienreizējas vai atkārtotu devu toksicitāti, neliecina par īpašu risku cilvēkam. Ar žurkām tika veikts akūtu devu pētījums, un noteiktais NOAEL (no observable adverse effect level – līmenis, kādā nenovēro nelabvēlīgu iedarbību) bija vismaz 100 reižu lielāks par maksimālo devu cilvēkiem. Žurkām un šķirnes suņiem tika testēta florbetapīra iespējamā toksicitāte pēc atkārtotām intravenozām injekcijām 28 dienu garumā, un konstatētais NOAEL bija vismaz 25 reizes lielāks par maksimālo devu cilvēkiem.

In vitro baktēriju reverso mutāciju testā (Eimsa testā) 2 no 5 celmiem, kas tika pakļauti florbetapīra iedarbībai, bija vērojams atgriezto koloniju skaita pieaugums. In vitro hromosomu aberāciju pētījumā, izmantojot kultivētus cilvēka perifēros limfocītus, florbetapīrs pēc 3 stundu apstrādes ar aktivāciju vai bez tās nepalielināja tādu šūnu procentuālo daudzumu, kam bija vērojamas strukturālās aberācijas, taču 22 stundas ilga apstrāde visās pārbaudītajās koncentrācijās palielināja strukturālo aberāciju skaitu. Florbetapīra iespējamo genotoksicitāti in vivo novērtēja žurku kodoliņu testā. Šajā testā florbetapīrs maksimālajā sasniedzamajā devu līmenī, proti, 372 µg/kg dienā, lietojot divreiz dienā trīs dienas pēc kārtas, nepalielināja polihromatisku mikrokodolainu eritrocītu skaitu. Šī deva ir aptuveni 500 reižu lielāka par maksimālo devu cilvēkiem, un mutagenitātes pazīmes netika konstatētas.

Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai novērtētu iespējamo florbetapīra (18F) kancerogenitāti ilgtermiņā vai ietekmi uz fertilitāti vai reprodukciju.

Dzīvnieku toksikoloģijas un farmakoloģiskā drošuma pētījumi ar florbetapīru (18F) nav veikti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Etilspirts, absolūts

Nātrija askorbāts Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3Uzglabāšanas laiks

Amyvid 800 MBq/ml šķīdums injekcijām 7,5 stundas no kalibrēšanas laika.

Amyvid 1900 MBq/ml šķīdums injekcijām 10 stundas no kalibrēšanas laika.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Brīdinājumus par uzglabāšanu pēc pirmreizējas atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā. Radiofarmaceitiskie līdzekļi jāuzglabā saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par radioaktīviem materiāliem.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Amyvid ir pieejams 10 ml vai 15 ml caurspīdīgos I hidrolītiskās klases borosilikāta stikla flakonos ar hlorbutilelastomēra aizbāžņiem, kam ir FluroTec pārklājums, un ar alumīnija vāciņiem.

Amyvid 800 MBq/ml šķīdums injekcijām

Viens daudzdevu flakons, kura tilpums ir 10 ml, satur 1 - 10 ml šķīduma, kas atbilst 800 – 8 000 MBq uz kalibrēšanas dienu un laiku.

Viens daudzdevu flakons, kura tilpums ir 15 ml, satur 1 - 15 ml šķīduma, kas atbilst 800 –

12 000 MBq uz kalibrēšanas dienu un laiku.

Amyvid 1900 MBq/ml šķīdums injekcijām

Viens daudzdevu flakons, kura tilpums ir 10 ml, satur 1 – 10 ml šķīduma, kas atbilst 1900 –

19 000 MBq kalibrēšanas dienā un brīdī.

Viens daudzdevu flakons, kura tilpums ir 15 ml, satur 1 – 15 ml šķīduma, kas atbilst 1900 –

28 500 MBq kalibrēšanas dienā un brīdī.

Ražošanas procesa atšķirību dēļ dažu zāļu sēriju flakoni tiek izplatīti ar perforētiem gumijas aizbāžņiem.

Katrs flakons ir ievietots aizsargātā iepakojumā, kura biezums ir tāds, lai līdz minimumam samazinātu radiācijas izstarošanu uz āru.

Iepakojuma lielums: 1 flakons.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Vispārīgs brīdinājums

Radiofarmaceitiskos līdzekļus drīkst pieņemt, lietot un ievadīt tikai pilnvarotas personas atbilstošos klīniskajos apstākļos. To pieņemšanu, uzglabāšanu, lietošanu, pārvietošanu un likvidēšanu regulē normatīvie akti un/vai atbilstošas licences, ko izsniegusi kompetentā iestāde.

Radiofarmaceitiskie līdzekļi jāsagatavo, ievērojot gan radiācijas drošuma, gan farmaceitiskās kvalitātes prasības. Jāievēro atbilstoši aseptikas piesardzības pasākumi.

Ja flakons ir bojāts, to nedrīkst lietot.

Ievadīšanai jānotiek tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu zāļu kontaminācijas un lietotāju apstarošanas risku. Obligāti jāizmanto atbilstošs aizsegs.

Radiofarmaceitisko zāļu lietošana ir saistīta ar risku citām personām (tostarp veselības aprūpes speciālistēm-grūtniecēm), ko rada radiācijas izstarošana vai kontaminācija no urīna, atvemtajām masām u.c. Jāveic piesardzības pasākumi aizsardzībai pret radiāciju saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/805/001

EU/1/12/805/002

EU/1/12/805/003

EU/1/12/805/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 14. janvāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11.DOZIMETRIJA

Prognozētās absorbētās radiācijas devas vidēja pieauguša pacienta (70 kg) orgānos un audos uz

370 MBq florbetapīra (18F), izmantojot standarta dozimetrijas aprēķinu metodes (ICRP Volume 30), ir norādītas tālāk tabulā. Netika izdarīti pieņēmumi attiecībā uz urīnpūšļa iztukšošanu.

 

Absorbētā deva uz lietoto aktivitātes vienību

Orgāns/ audi

(µGy/MBq)

Vidēji

Virsnieres

13,6

Galvas smadzenes

10,0

Krūtis

6,2

Žultspūšļa sieniņa

143,0

Resnās zarnas apakšējās daļas sieniņa

27,8

Tievā zarna

65,5

Kuņģa sieniņa

11,7

Resnās zarnas augšējās daļas sieniņa

74,4

Sirds sieniņa

12,7

Nieres

13,0

Aknas

64,4

Plaušas

8,5

Muskuļaudi

8,6

Olnīcas

17,6

Aizkuņģa dziedzeris

14,4

Sarkanās kaulu smadzenes

14,3

Osteogēnās šūnas

27,6

Āda

5,9

Liesa

8,9

Sēklinieki

6,8

Aizkrūts dziedzeris

7,3

Vairogziedzeris

6,8

Urīnpūšļa sieniņa

27,1

Dzemde

15,6

Viss ķermenis

11,6

Efektīvā deva [µSv/MBq]a

18,6

a Pieņemtais kvalitātes koeficients (Q) 1 absorbētās devas pārveidošanai efektīvajā devā 18F.

Efektīvā deva pēc 370 MBq devas lietošanas pieaugušajam ar ķermeņa masu 70 kg ir aptuveni 7 mSv. Ja PET procedūras ietvaros vienlaikus veic DT skenēšanu, jonizējošā starojuma iedarbība palielināsies atkarībā no DT attēla iegūšanai izmantotajiem iestatījumiem. Lietojot 370 MBq aktivitāti, tipiskā radiācijas deva mērķa orgānam (galvas smadzenēm) ir 3,7 mGy.

Lietojot 370 MBq aktivitāti, tipiskās radiācijas devas kritiski svarīgajiem orgāniem ir 53 mGy žultspūslim, 27,5 mGy resnās zarnas augšējai daļai, 10,3 mGy resnās zarnas apakšējai daļai, 24,2 mGy tievajai zarnai un 23,8 mGy aknām.

12.NORĀDĪJUMI PAR RADIOFARMACEITISKO ZĀĻU SAGATAVOŠANU

Sagatavošanas metode

Pirms lietošanas jāpārbauda iepakojums un ar aktivimetru jānosaka aktivitāte.

Šķīdums jāpaņem aseptiskos apstākļos. Flakonus nedrīkst atvērt, iekams nav dezinficēts aizbāznis. Šķīdums jāpaņem caur aizbāzni, izmantojot vienai devai paredzētu šļirci ar atbilstošu aizsargājošo aizsegu, un vienreizējai lietošanai paredzētu sterilu adatu, vai arī izmantojot atļautu automatizētās lietošanas sistēmu. Atļauts izmantot tikai polipropilēna/ ABPE šļirces. Ja flakons ir bojāts, zāles nedrīkst lietot.

Amyvid var aseptiski atšķaidīt ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām līdz maksimālajam atšķaidījumam 1:5. Pēc atšķaidīšanas zāles jāizlieto 4 stundu laikā.

Kvalitātes kontrole

Šķīdums pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda. Drīkst lietot tikai dzidrus šķīdumus bez redzamām daļiņām.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas