Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen) (aripiprazole) – Lietošanas instrukcija - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen)
ATĶ kodsN05AX12
Vielaaripiprazole
RažotājsMylan S.A.S

Lietošanas instrukcija: inform ācija lietotājam

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletes Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletes Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletes Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletes aripiprazolum

Pirms zāļu lietošanas uzman īgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglab ājiet šo instrukciju! Iesp ējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Š īs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šaj ā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Aripiprazole Mylan Pharma tabletes un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Aripiprazole Mylan Pharma tablešu lietoš anas

3.Kā lietot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Aripiprazole Mylan Pharma tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Aripiprazole Mylan Pharma tablešu sast āvā esoš ā aktīvā viela ir aripiprazols, un tās ir antipsihotisko līdzekļu grupas zāles. Tās lieto, lai ārstētu pieaugušos un pusaudžus no 15 gadu vecuma, kam i r slimība ar š ādiem raksturīgiem simptomiem, piemēram, dzird, redz vai jūt lietas, kuru patiesībā tur nav; aizdomīgums, kļūdaini ticējumi, nesakarīga runa vai uzvedība un emocionāls seklums. Cilvēki ar š ādu stāvokli var izjust arī depresiju, vainas apziņu, trauksmi vai sasprindzinājumu.

Aripiprazole Mylan Pharma tabletes lieto, lai ārstētu pieaugušos un pusaudžus no 13 gadu vecuma, kam i r tādi simptomi, kā piemēram, pārspīlēti pacilāts garastāvoklis, pārmērīgs enerģijas daudzums, miegam nepieciešams maz āk stundu nekā parasti, ātra runa un "ātras", trauksmainas idejas, paaugstināta aizkaitināmība. Š īs zāles palīdz pieaugušiem pacientiem, kas veiksm īgi ārstējušies ar Aripiprazole Mylan Pharma tabletēm, neatgriezties iepriekš ējā stāvoklī.

2. Kas Jums jāzina pirms Aripiprazole Mylan Pharma tablešu lietoš anas

Nelietojiet Aripiprazole Mylan Pharma tabletes š ādos gadījumos:

ja Jums ir aler ģija pret aripiprazolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo z āļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošan ā

Pirms Aripiprazole Mylan Pharma tablešu lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir:

augsts cukura l īmenis asinīs (ar tādiem simptomiem kā pārmērīgas slāpes, urīna daudzuma

palielināšan ās, apetītes pieaugums un vājuma sajūta) vai cukura diabēts ģimenes anamnēzē;

krampju l ēkmes;

net īšas, neregul āras muskuļu kustības, seviš ķi sejā;

sirds un asinsvadu slimības, sirds un asinsvadu slimības ģimenes anamnēzē, insults vai ''mini'' insults, izmainīts asinsspiediens;

asins recek ļi vai to esamība ģimenes anamnēzē, jo asins recekļu veidošanos saista ar

antipsihotisko līdzekļu lietošanu;

iepriekš ir bijusi p ārmērīga tieksme uz azartspēlēm.

Ja Jūs novērojat ķermeņa masas pieaugumu, neparastu kustību attīstību, miegainību, kas traucē veikt ikdienas darbus, vai jebkādas rīšanas gr ūtības vai alerģiskus simptomus, lūdzu informējiet ārstu.

Ja Jūs esat gados vecāks pacients, kurš slimo ar demenci (atmi ņas vai citu garīgu spēju zudums) vai kuram kādreiz bijis insults vai mikroinsults, tad Jums vai Jūsu piederīgajiem, vai aprūpētājam tas jāpaziņo ārstam.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir domas vai sajūtas, kas liek darīt sev pāri. Ārstēšanas ar aripiprazolu laikā ir ziņots par suicidālām domām un rīcību.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir muskuļu stīvums vai nekustīgums ar augstu temperatūru, svīšanu, nestabilu gar īgo stāvokli vai ļoti ātra vai neregulāra sirds darbība.

Bērni un pusaudži

Š īs zāles nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem l īdz 13 gadu vecumam. Nav zināms, vai šo z āļu lietošana šiem pacientiem ir droša un efekt īva.

Citas zāles un Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tostarp arī par bezrecepšu z ālēm.

Asinsspiedienu pazeminošas z āles: Aripiprazole Mylan Pharma tabletes var pastiprināt asinsspiedienu pazeminošo z āļu efektu. Katrā ziņā informējiet ārstu, ja lietojat zāles asinsspiediena regulēšanai.

Lietojot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes kopā ar daž ām zālēm, var būt nepieciešams main īt Aripiprazole Mylan Pharma tablešu devu. Īpaši nepieciešams piemin ēt Jūsu ārstam sekojošas z āles:

zāles sirds ritma korekcijai;

antidepresantus vai augu valsts l īdzekļus depresijas un trauksmes ārstēšanai;

prets ēnīšu l īdzekļus;

noteiktas zāles HIV infekcijas ārstēšanai;

pretkrampju zāles, ko lieto, lai ārstētu epilepsiju.

Zāles, kas paaugstina serotonīna līmeni: triptāni, tramadols, triptofāns, SSAI (piemēram, paroksetīns un fluoksetīns), tricikliskie antidepresanti (piemēram, klomipramīns, amitriptilīns), petidīns, divš ķautņu asinszāle un venlafaksīns. Š īs zāles palielina blakusparādību risku; ja, lietojot š īs zāles kopā ar Aripiprazole Mylan Pharma tabletēm, Jums rodas kādi neparasti simptomi, Jums ir jāapmeklē ārsts.

Aripiprazole Mylan Pharma tabletes kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Aripiprazole Mylan Pharma tabletes var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Ir jāizvairās no alkohola lietošanas.

Grūtniecība, barošana ar kr ūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo z āļu lietošanas konsult ējieties ar ārstu.

Jaundzimušajiem b ērniem, kuri dzimuši m ātēm, kuras lietojušas Aripiprazole Mylan Pharma table tes pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), var ētu būt š ādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana, bar ības uzņemšanas gr ūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iesp ējams Jums nepieciešams sazin āties ar Jūsu ārstu.

Noteikti informējiet ārstu nekavējoties, ja Jūs barojat bērnu ar krūti. Jums nevajadzētu zīdīt bērnu, ja Jūs lietojat Aripiprazole Mylan Pharma tabletes.

Transportlīdzekļu vadīšana un meh ānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet ierīces un mehānismus, kamēr nav noskaidrojies, kā Aripiprazole Mylan Pharma tabletes Jūs ietekmē.

Aripiprazole Mylan Pharma tabletes satur maltozi

Ja ārsts Jums bija teicis, ka Jūs nepanesat dažus cukurus, konsult ējieties ar ārstu pirms šo z āļu lietošanas.

3.Kā lietot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

Vienmēr lietojiet š īs zāles tieši t ā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir 15 mg vienu reizi dien ā. Tomēr ārsts var parakstīt Jums mazāku vai lielāku devu, maksimāli līdz 30 mg vienu reizi dienā.

Lietošana b ērniem un pusaudžiem

Šo z āļu lietošanu var uzs ākt ar mazu devu, lietojot iekš ķīgi lietojamo š ķīdumu (š ķidro zāļu formu). Devu pakāpeniski palielina, līdz tiek sasniegta ieteicamā deva pusaudžiem – 10 mg vienu reizi dien ā. Tomēr ārsts var parakstīt Jums mazāku vai lielāku devu, maksimāli līdz 30 mg vienu reizi dienā.

Ja Jums liekas, ka Aripiprazole Mylan Pharma tableš u iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Centieties lietot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes katru dienu vienā un tajā paš ā laikā. Tam nav nozīmes, vai lietojat š īs zāles ar ēdienu vai tukš ā dūš ā. Tablete vienmēr jānorij vesela, uzdzerot ūdeni.

Pat ja Jūs jūtaties labāk, nemainiet Aripiprazole Mylan Pharma tablešu devu un nepārtrauciet tā lietošanu bez ārsta konsultācijas.

Ja esat lietojis Aripiprazole Mylan Pharma tablešu vairāk nekā noteikts

Ja Jūs aptvērāt, ka esat lietojis vairāk Aripiprazole Mylan Pharma, nekā ārsts to ieteica (vai kāds cits ir lietojis Jūsu Aripiprazole Mylan Pharma), tūlīt paziņojiet to savam ārstam. Ja tas nav iespējams, jāgriežas tuvākajā slimnīcā, ņemot līdzi iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

Ja aizmirsāt iedzert zāļu devu, iedzeriet izlaisto devu tiklīdz Jūs to atceraties, bet nelietojiet divas devas vienā dienā.

Ja pārtraucat lietot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

Nepārtrauciet ārstēšanos tikai t āpēc, ka jūtaties labāk. Ir svarīgi turpināt lietot Aripiprazole Mylan Pharma tabletes tik ilgi, cik to ir noteicis ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo z āļu lietošanu, jaut ājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, š īs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakuspar ādības (var ietekmēt 1 no 10 cilvēkiem):

cukura diabēts,

grūtības aizmigt,

trauksme,

nemiera sajūta, nespēja saglabāt mieru, grūtības mierīgi nosēdēt,

nekontrolējamas krampjveida, reflektoras vai saraustītas kustības, nemierīgas kājas,

trīcēšana,

galvassāpes,

nogurums,

miegainība,

neliels reibonis,

trīce, neskaidra redze,

samazināts vēdera izeju skaits vai grūtības iztukšot zarnas,

gremošanas trauc ējumi,

slikta pašsaj ūta,

vairāk siekalu mutē, nekā parasti,

vemšana,

noguruma sajūta.

Retāk novērojamas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 100 cilvēkiem):

paaugstināta prolaktīna (hormons) koncentrācija asinīs,

pārāk liels cukura daudzums asinīs,

depresija,

izmainīta vai pastiprināta dzimumtieksme,

nekontrolētas mutes, mēles un ekstremitāšu kust ības (tardīvā diskinēzija),

muskuļu darbības traucējumi, kas rada saraustītas kustības (distonija),

neskaidra redze,

ātra sirdsdarbība,

asinsspiediena samazināšan ās, pieceļoties kājās, kas izraisa reiboni, nelielu reiboni vai ģībšanu,

žagas.

Pēc iekš ķīgi lietojamā aripiprazola reģistrācijas tika novērotas š ādas nevēlamas blakusparādības, bet to sastopamības biežums nav zināms:

pazemināts balto asins š ūnu skaits,

pazemināts trombocītu skaits,

alerģiskas reakcijas (piemēram, pietūkums mutē, mēlē, sejā un rīklē, nieze, izsitumi, nātrene),

cukura diabēta saasināšan ās vai rašan ās, ketoacidoze (ketonvielas asinīs un urīnā) vai koma,

augsts cukura līmenis asinīs,

nepietiekams nātrija daudzums asinīs,

ēstgribas zudums (anoreksija),

ķermeņa masas zudums,

ķermeņa masas pieaugums,

pašn āvības domas, pašn āvības mēģinājumi un pašn āvība,

pārmērīga tieksme uz azartspēlēm,

agresivitāte,

uzbudinājums,

nervozitāte,

drudzis kombinēti ar muskuļu stīvumu, paātrinātu elpošanu, sv īšanu, trauc ētu apziņu un pēņām asinsspiediena un sirdsdarbības ātruma pārmaiņām, ģībšana ( ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms),

krampji,

„Seroton īna sindroms” (reakcija, kas var izrais īt lielas laimes sajūtu, miegainību, neveiklumu, nemieru, apreibuma sajūtu, drudzi, svīšanu vai musku ļu stīvumu),

runas traucējumi,

pēņa nenoskaidrota nāve,

dzīvībai bīstama, neregulāra sirdsdarbība,

sirdslēkme,

palēnināta sirdsdarbība,

asins recekļi vēnās, seviš ķi kāju vēnās (var būt simptomi kā pietūkums, sāpes un apsārtums), kuri pa asinsvadiem var nokļūt plauš ās, radot sāpes krūtīs un grūtības elpot (ja novērojat kādu no

šiem simptomiem, nekav ējoties lūdziet medicīnisko palīdzību),

augsts asinsspiediens,

ģībšana,

ēdiena nejauša ieelpošana ar pneimonijas (plaušu inf ekcijas) risku,

muskuļu spazmas balsenes rajonā,

aizkuņģa dziedzera iekaisums,

rīšanas gr ūtības,

caureja,

diskomforta sajūta vēdera rajonā,

diskomforta sajūta kuņģa rajonā,

aknu mazspēja,

aknu iekaisums,

ādas un acu baltumu dzelte,

ziņojumi par aknu testu novirzēm,

ādas izsitumi,

jutīgums pret gaismu,

plikpaurība,

pastiprināta svīšana,

patoloģiska muskuļu sabrukšana, kas var izrais īt nieru darbības traucējumus,

muskuļu sāpes,

stīvums,

patvaļīgs urīna zudums (nesaturēšana),

urinēšanas gr ūtības,

zāļu abstinences simptomi jaundzimušajiem, ja z āles tika lietotas grūtniecības laikā,

pagarināta un/vai sāpīga erekcija,

ķermeņa temperatūras kontroles grūtības vai pārkaršana,

sāpes krūtīs,

plaukstu, potīšu vai p ēdu pietūkums,

asins analīzēs: svārstīgs cukura līmenis asinīs, glikozilētā hemoglobīna paaugstināšan ās.

Aripiprazola lietošanas laik ā tika ziņots par vairākiem nāves gadījumiem vecāka gadagājuma pacientiem ar demenci. Turklāt ziņots par insultu vai mikroinsultu.

Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem

13 gadus veciem un vecākiem pusaudžiem nov ēroto blakusparādību biežums un tips bija l īdzīgs kā pieaugušajiem, iz ņemot miegainību, nekontrolētu muskuļu raustīšanos vai patva ļīgas kustības, nemieru un noguruma sajūtu, ko novēroja ļoti bieži (vair āk nekā 1 no katriem 10 pacientiem), un bieži (vair āk nekā 1 no katriem 100 pacientiem) novēroja sāpes vēdera augšda ļā, sausu muti, paātrinātu sirdsdarbību, ķermeņa masas palielināšanos, palielin ātu ēstgribu, muskuļu raustīšanos, nekontrol ējamas roku un kāju kustības un reiboņa sajūtu, īpaši piece ļoties no guļus vai sēdus pozīcijas.

Ziņošana par blakuspar ādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikum ā minēto nacionālās ziņošanas sist ēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošin āt daudz plaš āku informāciju par šo z āļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Aripiprazole Mylan Pharma tabletes

Uzglabāt š īs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot š īs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera vai kārbiņas. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša p ēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pas ākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aripiprazole Mylan Pharma tabletes satur

Akt īvā viela ir aripiprazols. Katra tablete 5, 10, 15, 30 mg, kas satur 5, 10, 15, 30 mg aripiprazola attiecīgi.

Citas sast āvdaļas 5 mg ir kristāliska maltoze, mikrokristāliskā celuloze, preželatiniz ēta ciete, kroskarmelozes nātrija sāls, indigo karmīns (E132) un magnija stearāts.

P ārējās sastāvdaļas 10, 30 mg ir kristāliska maltoze, mikrokristāliskā celuloze, preželatiniz ēta ciete, kroskarmelozes nātrija sāls, sarkanais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Citas sast āvdaļas 15 mg ir kristāliska maltoze, mikrokristāliskā celuloze, preželatiniz ēta ciete, kroskarmelozes nātrija sāls, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un magnija stearāts.

Aripiprazole Mylan Pharma tablešu ārējais izskats un iepakojums

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletes ir par 6.1mm zila, apaļas un abpusēji izliektas diametrā, ar iegravētu "5" vienā pusē.

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletes ir par 8.1mm rozā, apaļas un abpusēji izliektas diametrā, ar iegravētu '10' vienā pusē.

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletes ir no 10.1mm dzeltenas, apaļas un abpusēji izliektas diametrā, ar iegravētu "15" vienā pusē.

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletes ir sārtas, ovālas un abpusēji izliektas no 17.1mm garumā, 8.1mm platumā, ar iegravētu "30" vienā pusē.

Tās tiek piegādātas PA/Alu/ PVC-alumīnija folijas perforētos blisteros, kas iepakoti kartona kastē, kas satur 14, 28, 56 vai 98, 28 x 1 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs, 69800 Saint-Priest, Francija

Ražot ājs

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture,

Block No 5,

Rodopi 69300,

Grieķija

Pharmathen S.A.,

6, Dervenakion,

15351 Pallini Attiki

Grieķija

Lai saņemtu papildus informāciju par š īm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 222 004 400

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

Mylan AB

filiaal

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 372 6363 052

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan Hrvatska d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd

Tel: +371 676 055 80

Tel: +44 1707 853000

Š ī lietošanas instrukcija p ēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas