Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Atazanavir Mylan (atazanavir sulfate) – Lietošanas instrukcija - J05AE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAtazanavir Mylan
ATĶ kodsJ05AE08
Vielaatazanavir sulfate
RažotājsMYLAN S.A.S.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Atazanavir Mylan 150 mg cietās kapsulas

Atazanavir Mylan 200 mg cietās kapsulas

Atazanavir Mylan 300 mg cietās kapsulas

Atazanavirum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Atazanavir Mylan un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Atazanavir Mylan lietošanas

3.Kā lietot Atazanavir Mylan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Atazanavir Mylan

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Atazanavir Mylan un kādam nolūkam to lieto

Atazanavir Mylan ir pretvīrusu (jeb antiretrovirāls) līdzeklis. Tas ir viens no proteāžu inhibitoriem. Šīs zāles kontrolē HIV infekciju, aizturot proteīnu, kas nepieciešams, lai HIV varētu vairoties. Tas samazina HIV daudzumu organismā un šādā veidā stiprina Jūsu imūnsistēmu. Tādējādi Atazanavir Mylan mazina ar HIV saistīto slimību attīstības risku.

Atazanavir Mylan kapsulas var lietot pieaugušie un bērni no 6 gadu vecuma. Ārsts Jums ir parakstījis Atazanavir Mylan, jo Jūs esat inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), kurš izraisa iegūto imūndeficīta sindromu (AIDS). Atazanavir Mylan tiek parakstīts lietošanai kombinācijā ar citiem anti- HIV līdzekļiem. Ārsts pārrunās ar Jums, kura kombinācija ar Atazanavir Mylan ir labākā Jums.

2.Kas Jums jāzina pirms Atazanavir Mylan lietošanas

Nelietojiet Atazanavir Mylan šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret atazanavīru vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jums ir vidēji smaga vai smaga aknu slimība. Pirms nolemt par to, vai Jūs drīkstat lietot

Atazanavir Mylan, ārsts noskaidros, cik smaga Jums ir aknu slimība.

ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm: sk. arī Citas zāles un Atazanavir Mylan

-rifampicīnu (antibiotika tuberkulozes ārstēšanai);

-astemizolu vai terfenadīnu (parasti tiek lietoti alerģijas simptomu ārstēšanai, tie mēdz būt pieejami bez receptes); cisaprīdu (to lieto kuņģa refluksa, saukta arī par grēmām, ārstēšanai); pimozīdu (tiek lietots šizofrēnijas ārstēšanai); hinidīnu vai bepridilu (tos lieto sirds ritma koriģēšanai); ergotamīnu, dihidroergotamīnu, ergonovīnu, metilergonovīnu (lieto galvassāpju ārstēšanai); un alfuzosīnu (lieto palielinātas prostatas dziedzera ārstēšanai);

kvetiapīnu (lieto šizofrēnijas, bipolāru traucējumu un depresijas ārstēšanai);

asinszāli (Hypericum perforatum vai angļu valodā - St. John`s wort) saturošas augu izcelsmes zāles;

triazolāmu un orāli (iekšķīgi) lietojamu midazolāmu (lieto, lai palīdzētu Jums iemigt un/vai trauksmes mazināšanai);

simvastatīnu un lovastatīnu (lieto, lai pazeminātu holesterīna līmeni asinīs).

Nelietojiet sildenafilu kopā ar Atazanavir Mylan, ja sildenafils jālieto plaušu arteriālās hipertensijas ārstēšanai. Sildenafilu izmanto arī erektīlās disfunkcijas ārstēšanai. Pastāstiet savam ārstam, ja lietojat sildenafilu erektīlās disfunkcijas ārstēšanai.

Pastāstiet ārstam, ja kādu no tiem Jūs lietojat.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Atazanavir Mylan neizārstē HIV infekciju. Jums var turpināt rasties infekcijas vai slimības, kas saistītas ar HIV infekciju. Lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs varat turpināt izplatīt HIV arī šo zāļu lietošanas laikā. Pārrunājiet ar savu ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas.

Daļai cilvēku jābūt īpaši piesardzīgiem Atazanavir Mylan lietošanas laikā. Pirms Atazanavir Mylan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir hepatīts B vai C;

ja Jums attīstās žultsakmeņu pazīmes vai simptomi (sāpes vēdera labajā pusē);

ja Jums ir A vai B tipa hemofīlija;

ja Jums nepieciešama hemodialīze;

Ir ziņots par nierakmeņu veidošanos pacientiem, kas lieto atazanavīru. Ja Jums parādās pazīmes un simptomi, kas liecina par nierakmeņu veidošanos (sāpes sānā, asins urīnā, sāpes urinējot), lūdzu, nekavējoties informējiet savu ārstu!

Dažiem pacientiem ar tālu progresējušu HIV infekciju (AIDS) un iepriekš zināmu saslimšanu ar kādu oportūnisko infekciju, drīz pēc tam, kad uzsākta medikamentu, kas darbojas pret HIV infekciju, lietošana, var parādīties agrāko oportūnisko infekciju izraisītas iekaisuma pazīmes un simptomi. Pastāv uzskats, ka šos simptomus izraisa organisma imūnās atbildes reakcijas uzlabošanās, kas tādā veidā dod iespēju organismam cīnīties ar infekcijām, kas iepriekš nebija pamanāmas. Ja Jūs ievērojat jebkādas infekcijas pazīmes, lūdzu, nekavējoties informējiet savu ārstu! Pēc Jūsu HIV infekcijas ārstēšanai paredzētās terapijas uzsākšanas, papildus oportūnistiskajām infekcijām, var parādīties arī autoimūni traucējumi (stāvoklis, kad imūnā sistēma uzbrūk organisma veselajiem audiem). Autoimūni traucējumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas. Ja Jūs novērojat jebkādas infekcijas pazīmes vai citus simptomus, tādus kā muskuļu vājumu, vājumu, kas rodas plaukstās un pēdās, bet virzās tālāk, pārņemot ķermeni, sirdsklauves, trīci vai hiperaktivitāti, lūdzu informējiet savu ārstu nekavējoties, lai pielāgotu nepieciešamo ārstēšanu.

Dažiem pacientiem, kuri lieto kombinētās pretretrovīrusu terapijas līdzekļus, var attīstīties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi (kaulaudu atmiršana, ko izraisa asins apgādes zudums kaulā). Kombinētās pretretrovīrusu terapijas ilgums, kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smags imūnsistēmas nomākums, palielināts ķermeņa masas indekss var būt daži no daudzajiem šīs slimības riska faktoriem. Osteonekrozes pazīmes ir locītavu stīvums, smeldze un sāpes (īpaši gūžās, ceļos un plecos) un apgrūtinātas kustības. Ja novērojat kādus no šiem simptomiem, lūdzu informējiet savu ārstu.

Pacientiem, kas lieto atazanavīru, ir novērota hiperbilirubinēmija (paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs). Tās pazīmes ir viegla ādas un acu dzelte. Ja novērojat kādus no šiem simptomiem, lūdzu informējiet savu ārstu.

Ir ziņots par izteiktiem izsitumiem uz ādas, tostarp par Stīvensa-Džonsona sindromu, pacientiem, kuri lietojuši atazanavir. Ja Jums rodas izsitumi, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Ja Jūs ievērojat izmaiņas sirdspukstos (sirds ritma izmaiņas), lūdzu informējiet savu ārstu.

Bērniem, kuri saņem Atazanavir Mylan, iespējams, jāuzrauga sirdsdarbība. To nolems Jūsu bērna ārsts.

Bērni

Nedodiet šīs zāles triju mēnešu vecumu un 5 kg ķermeņa masu nesasniegušiem bērniem. Nopietnu komplikāciju riska dēļ atazanavīra lietošana triju mēnešu vecumu un 5 kg ķermeņa masu nesasniegušiem bērniem nav pētīta.

Citas zāles un Atazanavir Mylan

Atazanavir Mylan nedrīkst lietot kopā ar noteiktām zālēm. Šīs zāles ir uzskaitītas 2. punkta "Nelietojiet Atazanavir Mylan šādos gadījumos" sākumā.

Ir daži citi medikamenti, ko nedrīkst lietot kopā ar Atazanavir Mylan. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Sevišķi svarīgi būtu pieminēt:

citas zāles HIV ārstēšanai (piemēram, indinavīru, nevirapīnu un efavirenzu);

boceprevīru (tiek lietots C hepatīta ārstēšanai);

sildenafilu, vardenafilu vai tadalafilu (to lieto vīriešiem impotences (erektīlās disfunkcijas) ārstēšanai);

ja Jūs lietojat orālos kontraceptīvos līdzekļus (tabletes, lai izsargātos no grūtniecības) ar Atazanavir Mylan, pārliecinieties, ka lietojat šos līdzekļus tieši tā, kā teicis ārsts, un neizlaižat nevienu devu;

jebkuras zāles, kuras lieto kuņģa skābās sulas izraisīto slimību ārstēšanai (piem., antacīdi jālieto vienu stundu pirms vai divas stundas pēc Atazanavir Mylan lietošanas, H2-receptoru blokatori, piemēram, famotidīns, un protonu sūkņa inhibitori, piemēram, omeprazols);

zāles asinsspiediena pazemināšanai, sirdsdarbības palēnināšanai vai ritma korekcijai (amiodarons, diltiazems, sistēmiski ievadāms lidokaīns, verapamils);

atorvastatīnu, pravastatīnu un fluvastatīnu (lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs);

salmeterolu (lieto astmas ārstēšanai);

ciklosporīnu, takrolimus un sirolimus (zāles organisma imūno efektu mazināšanai);

noteiktas antibiotikas (rifabutīns, klaritromicīns);

ketokonazolu, itrakonazolu un vorikonazolu (pretsēnīšu līdzekļi);

varfarīnu (antikoagulants, lieto, lai mazinātu asins recēšanu);

karbamazepīnu, fenitoīnu, fenobarbitālu, lamotrogīnu (pretepilepsijas līdzekļi);

irinotekānu (lieto vēža ārstēšanai);

sedatīvus līdzekļus (piemēram, midazolams injekcijas veidā);

buprenorfīnu (lieto opioīdu izraisītās atkarības un sāpju ārstēšanai).

Dažām zālēm var būt savstarpēja mijiedarbība ar ritonavīru, kas ir zāles, kuras lieto vienlaicīgi ar Atazanavir Mylan. Informējiet savu ārstu, ja Jūs lietojat flutikazonu vai budezonīdu (deguna pilienu vai aerosola

veidā, lai ārstētu alerģijas simptomus vai astmu).

Atazanavir Mylan kopā ar uzturu

Ir svarīgi lietot Atazanavir Mylan vienlaicīgi ar ēdienu (ar maltīti vai sātīgām uzkodām), jo tas veicina zāļu uzsūkšanos.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Atazanavir Mylan aktīvā viela atazanavīrs izdalās mātes pienā. Atazanavir Mylan lietošanas laikā pacientes nedrīkst barot bērnus ar krūti. Ieteicams, lai ar HIV inficētas sievietes nebaro bērnu ar krūti, lai ar mātes pienu nepārnestu HIV bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja sajūtat reiboni, nevadiet transportlīdzekli un nestrādājiet ar iekārtām. Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Atazanavir Mylan satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība (piem., laktozes), pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Atazanavir Mylan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārtst Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Tad Jūs varat būt pārliecināts, ka zāles būs iedarbīgas un mazināsies vīrusa izraisītas rezistences pret ārstēšanu attīstības risks.

Ieteicamā Atazanavir Mylan kapsulu deva pieaugušajiem ir 300 mg vienreiz dienā ar 100 mg ritonavīra vienreiz dienā un vienlaicīgi ar ēdienu, kombinācijā ar citiem līdzekļiem pret HIV. Ārsts Jums piemēros Atazanavir Mylan devu atbilstoši Jūsu anti-HIV terapijai.

Bērniem (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) atbilstošo devu noteiks Jūsu bērna ārsts, balstoties uz bērna ķermeņa masu. Atazanavir Mylan kapsulu devu bērniem aprēķina pēc ķermeņa masas un lieto vienreiz dienā vienlaicīgi ar ēdienu un 100 mg ritonavīra kā parādīts zemāk:

Ķermeņa masa

Atazanavir Mylan deva

Ritonavīra deva* vienreiz

(kg)

vienreiz dienā (mg)

dienā (mg)

15 vai mazāk nekā 35

vismaz 35

*Lietojot ritonavīra kapsulas, tabletes vai šķīdumu iekšķīgai lietošanai.

Lietošanai vismaz trīs gadus veciem bērniem ar ķermeņa masu vismaz 5 kg var būt pieejamas citas šo zāļu formas. Ieteicams citas zāļu formas aizstāt ar kapsulām tiklīdz pacienti spēj norīt kapsulas.

Citu zāļu formu vietā uzsākot lietot kapsulas, var būt jāmaina deva. Ārsts lems par piemērotu devas lielumu, ņemot vērā Jūsu bērna ķermeņa masu.

Nav ieteikumu par Atazanavir Mylan devām bērniem, kas ir jaunāki par trim mēnešiem.

Atazanavir Mylan kapsulas jālieto vienlaicīgiar ēdienu (ar maltīti vai sātīgām uzkodām). Kapsulas jānorij veselas. Neatveriet kapsulas.

Ja esat lietojis Atazanavir Mylan vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai Jūsu bērns būs saņēmis pārāk lielu Atazanavir Mylan devu, ir iespējama ādas un/vai acu baltumu dzelte un neregulāra sirdsdarbība (QT intervāla pagarināšanās).

Ja esat nejauši lietojis vairāk Atazanavir Mylan kapsulu nekā to noteicis ārsts, vajag griezties pie sava HIV ārstējošā ārsta vai meklēt padomu tuvākajā ārstniecības iestādē.

Ja esat aizmirsis lietot Atazanavir Mylan

Ja nejauši aizmirsāt lietot zāles, lietojiet izlaisto devu, cik ātri vien iespējams vienlaicīgi ar ēdienu, un kārtējo devu lietojiet, kad tai ir pienācis paredzētais laiks. Ja nākamās devas lietošanai paredzētais laiks ir gandrīz pienācis, nelietojiet izlaisto devu. Uzgaidiet un lietojiet kārtējo devu tad, kad tai pienācis iepriekš paredzētais laiks. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Atazanavir Mylan

Nepārtrauciet lietot Atazanavir Mylan, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārstējot HIV infekciju, ne vienmēr ir iespējams atšķirt atazanavīra izraisītās blakusparādības no citu vienlaikus lietotu medikamentu izraisītām blakusparādībām vai arī no infekcijas komplikācijām. Tāpēc svarīgi ir informēt ārstu par jebkurām neparastām veselības pārmaiņām.

HIV infekcijas ārstēšanas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Tas daļēji tiek saistīts ar veselības atgūšanu un dzīvesveidu, bet lipīdu līmeņa izmaiņu gadījumā – dažreiz arī ar zālēm pret HIV. Jūsu ārsts veiks izmeklējumus, lai atklātu šīs izmaiņas.

Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums rodas jebkura no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām:

Ir ziņots par ādas izsitumiem un niezi, kas dažkārt var būt ļoti izteikta. Izsitumi parasti izzūd divu nedēļu laikā, nekādā veidā nemainot ārstēšanu. Izteikti izsitumi var rasties kopā ar citiem simptomiem, kas var būt nopietni. Ja Jums rodas ļoti izteikti izsitumi vai ja tie ir kopā ar gripai līdzīgiem simptomiem, pūslīšu veidošanos uz ādas, drudzi, mutes čūlām, muskuļu vai locītavu sāpēm, sejas tūsku, acu iekaisumu kopā ar to apsarkumu (konjunktivītu) vai sāpīgiem, karstiem vai sarkaniem ādas mezgliņiem, nekavējoties pārtrauciet Atazanavir Mylan lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

Bieži ir ziņots par ādas vai acu baltumu dzelti, ko izraisa augsts bilirubīna līmenis asinīs. Šī blakusparādība pieaugušajiem un zīdaiņiem pēc triju mēnešu vecuma parasti nav bīstama, tomēr tā var būt nopietnas patoloģijas simptoms. Ja Jūsu āda vai acu baltumi kļūst dzelteni, nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

Dažkārt ir iespējamas sirdsdarbības (sirds ritma) pārmaiņas. Nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir reibonis, viegla apreibuma sajūta vai pēkšņs ģībonis. Tie var būt nopietnas sirds patoloģijas pazīmes.

Retākos gadījumos ir iespējami aknu darbības traucējumi. Pirms sākt ārstēšanu ar šīm zālēm un arī tās laikā ārstam jāizdara asinsanalīzes. Ja Jums ir aknu darbības traucējumi, arī B vai C hepatīta infekcija, šie traucējumi var pastiprināties. Nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums parādās tumšs (tējas krāsas) urīns, nieze, ādas vai acu baltumu dzelte, sāpes vēderā, gaiši izkārnījumi vai slikta dūša.

Retākos gadījumos atazanavīra lietotājiem rodas žultspūšļa patoloģijas. To simptomi var izpausties kā sāpes vēdera labajā pusē vai tā vidējā augšdaļā, slikta dūša, vemšana, drudzis vai ādas/acu baltumu dzelte.

Retākos gadījumos atazanavīra lietotājiem rodas nierakmeņi. Nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums rodas nierakmeņu simptomi, kas var izpausties kā sāpes muguras vai vēdera lejasdaļā, asinis urīnā vai sāpes urinēšanas laikā.

Citas bakusparādības, par kurām ziņots pēc atazanavīra lietošanas pacientu ārstēšanai, ir šādas:

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes;

vemšana, caureja, sāpes vēderā (sāpes kuņģī vai diskomforts), slikta dūša, dispepsija (gremošanas traucējumi);

nogurums (galējs spēku izsīkums).

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

perifērā neiropātija (nejutīgums, nespēks, tirpšana vai sāpes rokās un kājās);

paaugstināta jutība (alerģiskas reakcijas);

astēnija (neparasts piekusums vai nespēks);

ķermeņa masas samazināšanās vai palielināšanās, anoreksija (apetītes zudums), apetītes palielināšanās;

depresija, trauksme, miega traucējumi;

dezorientācija, amnēzija (atmiņas zudums), reibonis, miegainība, murgaini sapņi;

sinkope (ģībonis), hipertensija (augsts asinsspiediens);

aizdusa (apgrūtināta elpošana);

pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums), gastrīts (kuņģa iekaisums), aftozs stomatīts (čūlas un aukstumpumpas mutē), disgeizija (garšas traucējumi), flatulence (gāzu veidošanās), sausums mutē, vēdera uzpūšanās;

angioedēma (smags ādas un citu audu, visbiežāk lūpu un acu, pietūkums);

alopēcija (neparasta matu izkrišana), pruritus (nieze);

muskuļu atrofija (muskuļu sarukums), artralģija (sāpes locītavās), mialģija (sāpes muskuļos);

intersticiāls nefrīts (nieru iekaisums), hematūrija (asins urīnā), proteinūrija (pārmērīgs olbaltumvielu daudzums urīnā), polakiūrija (bieža urinācija);

ginekomastija (krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem);

sāpes krūtīs, savārgums (vispārēja neveseluma sajūta), drudzis;

bezmiegs (grūtības iemigt).

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

gaitas traucējumi (neparasta gaita);

tūska (sapampums);

hepatosplenomegālija (palielinātas aknas un liesa);

miopātija (smeldzoši muskuļi, muskuļu jutīgums vai vājums, ko neizraisa darbība);

sāpes nierēs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Atazanavir Mylan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes, kastītes vai blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pudeles: pēc atvēršanas izlietot 90 dienu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Atazanavir Mylan satur

Atazanavir Mylan 150 mg cietās kapsulas

-Aktīvā viela ir atazanavīrs. Katra kapsula satur 150 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu, “Atazanavir Mylan satur laktozi”), krospovidons, magnija stearāts. Kapsulas apvalks un iespiedkrāsa satur sarkano dzelzs oksīdu (E172), titāna dioksīdu (E171), patentzilo V (E131), želatīnu, šellaku, propilēnglikolu, koncentrētu amonjaka šķīdumu, melno dzelzs oksīdu (E172), kālija hidroksīdu.

Atazanavir Mylan 200 mg cietās kapsulas

-Aktīvā viela ir atazanavīrs. Katra kapsula satur 150 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu, “Atazanavir Mylan satur laktozi”), krospovidons, magnija stearāts. Kapsulas apvalks un iespiedkrāsa satur titāna dioksīdu (E171), indigokarmīnu (E132), dzelteno dzelzs oksīdu (E172), patentzilo V (E131), želatīnu, šellaku, propilēnglikolu, koncentrētu amonjaka šķīdumu, melno dzelzs oksīdu (E172), kālija hidroksīdu.

Atazanavir Mylan 300 mg cietās kapsulas

-Aktīvā viela ir atazanavīrs. Katra kapsula satur 300 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, krospovidons, magnija stearāts. Kapsulas apvalks un iespiedkrāsa satur dzelteno dzelzs oksīdu (E172), sarkano dzelzs oksīdu (E172), titāna dioksīdu (E171), patentzilo V (E131), želatīnu, šellaku, propilēnglikolu, koncentrētu amonjaka šķīdumu, melno dzelzs oksīdu (E172), kālija hidroksīdu.

Atazanavir Mylan ārējais izskats un iepakojums

Atazanavir Mylan 150 mg cietās kapsulas ir zaļganzilas un zilas necaurspīdīgas kapsulas, kurām uz vāciņa un korpusa virs uzraksta “AR150” ar melnu tinti ir uzdrukāts vārds “MYLAN”.

Atazanavir Mylan 200 mg cietās kapsulas ir zilas un zaļganzilas necaurspīdīgas kapsulas, kurām uz vāciņa un korpusa virs uzraksta “AR200” ar melnu tinti ir uzdrukāts vārds “MYLAN”.

Atazanavir Mylan 300 mg cietās kapsulas ir sarkanas un zaļganzilas necaurspīdīgas kapsulas, kurām uz vāciņa un korpusa virs uzraksta “AR300” ar melnu tinti ir uzdrukāts vārds “MYLAN”.

Atazanavir Mylan 150 mg un 200 mg cietās kapsulas

Šīs zāles ir pieejamas blisteros ar 60 vai 60 x 1 (atsevišķas devas) kapsulām vai pudelēs ar 60 cietajām kapsulām.

Atazanavir 300 mg cietās kapsulas

Šīs zāles ir pieejamas blisteros ar 30 vai 30 x 1 (atsevišķas devas) kapsulām vai pudelēs ar 30 vai 90 cietajām kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan S.A.S., 117 Allee des Parcs, Saint-Priest, 69800, Francija

Ražotājs

McDermott Laboratories trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange

Road, Dublin 13, Īrija

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, H-2900 Ungārija

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: +32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: +32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: + 420 222 004 400

Tel: +36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: +46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan B.V.

Tel: +49-(0) 6151 9512 0

Tel: +31 33 299 7080

Eesti

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

Mylan AB

filiaal

Tel: +46 855 522 750

Tel: + 372 6363 052

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Mylan Sp. z o.o.

Tel: +34 900 102 712

Tel: +48 22 564 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tél: +33 4 37 25 75 00

Tel: +351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: +4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: +44 1707 853000

Tel: +386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s r. o

Tel: +46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: +39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

 

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd

Tel: +371 676 055 80

Tel: +44 1707 853000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas