Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Axura (memantine hydrochloride) – Marķējuma teksts - N06DX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAxura
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsMerz Pharmaceuticals GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERPAKĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 14 apvalkotās tabletes. 28 apvalkotās tabletes. 30 apvalkotās tabletes. 42 apvalkotās tabletes. 50 apvalkotās tabletes. 56 apvalkotās tabletes. 98 apvalkotās tabletes.

100 apvalkotās tabletes.

112 apvalkotās tabletes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/012 14 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/007 28 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/001 30 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/013 42 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/002 50 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/008 56 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/014 98 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/003 100 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/218/009 112 apvalkotās tabletes.

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 10 mg tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 42, 50 UN 98 TABLETĒM KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 42 apvalkotās tabletes.

Multipakas sastāvdaļa, multipakā ietilpst 20 iepakojumu ar 42 apvalkotām tabletēm katrā. Nav paredzēti pārdošanai atsevišķi.

Apvalkotās tabletes. 50 apvalkotās tabletes.

Multipakas sastāvdaļa, multipakā ietilpst 20 iepakojumu ar 50 apvalkotām tabletēm katrā. Nav paredzēti pārdošanai atsevišķi.

Apvalkotas tabletes. 98 apvalkotas tabletes.

Multipakas sastāvdaļa, multipakā ietilpst 10 iepakojumu ar 98 apvalkotām tabletēm katrā. Nav paredzēti pārdošanai atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA

PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/010 1000 apvalkotas tabletes (20 iepakojumu ar 50)

EU/1/02/218/015 980 apvalkotas tabletes (10 iepakojumu ar 98)

EU/1/02/218/030 840 apvalkotas tabletes (20 iepakojumu ar 42)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 10 mg tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE UZ FOLIJĀ IESAIŅOTĀM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS (20 x 42, 20 x 50 UN 10 x 98 TABLETES) (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka, kurā ietilpst 20 iepakojumu ar 42 apvalkotām tabletēm katrā.

Multipaka, kurā ietilpst 20 iepakojumu ar 50 apvalkotām tabletēm katrā.

Multipaka, kurā ietilpst 10 iepakojumu ar 98 apvalkotām tabletēm katrā.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/010 1000 apvalkotas tabletes (20 iepakojumu ar 50) EU/1/02/218/015 980 apvalkotas tabletes (10 iepakojumu ar 98) EU/1/02/218/030 840 apvalkotas tabletes (20 iepakojumu ar 42)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA UN ETIĶETE PUDELEI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Memantine hydrochloride.

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens sūkņa izsmidzinājums (vienreiz nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni) nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu (E420). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai. 50 ml.

100 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi dienā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/005 50 ml.

EU/1/02/218/006 100 ml.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA UN ETIĶETE 50 ml PUDELEI KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Memantine hydrochloride.

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens sūkņa izsmidzinājums (vienreiz nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni) nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu (E420). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai. 50 ml.

Multipakas sastāvdaļa, multipakā ietilpst 10 iepakojumi, katrs satur 1 pudeli ar 50 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai. Nav paredzēti pārdošanai atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi dienā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/011 500ml (10 iepakojumu ar 50ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE UZ FOLIJĀ IESAIŅOTĀM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS (10 x 50 ml) (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens sūkņa izsmidzinājums (vienreiz nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni) nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu (E420). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Multipaka 500 ml, kurā ietilpst 10 iepakojumi, katrs satur 1 pudeli ar 50 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi dienā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/011 500ml (10 iepakojumu ar 50ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 28 TABLETĒM, ĀRSTĒŠANAS UZSĀKŠANAS IEPAKOJUMS, 4 NEDĒĻU TERAPIJAS REŽĪMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5 mg apvalkotās tabletes.

Axura 10 mg apvalkotās tabletes.

Axura 15 mg apvalkotās tabletes.

Axura 20 mg apvalkotās tabletes.

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,15 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 15 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 12,46 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums ar 28 apvalkotajām tabletēm 4 nedēļu terapijas režīmam satur: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, lai ārstēšanos turpinātu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/016 28 apvalkotas tabletes

EU/1/02/218/023 28 apvalkotas tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJAIS KARTONS BLISTERA IEPAKOJUMAM, PRIEKŠĒJĀ DAĻA UN AIZMUGURĒJĀ DAĻA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Memantine hydrochloride

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotas Axura 5 mg tabletes

7 apvalkotas Axura 10 mg tabletes

7 apvalkotas Axura 15 mg tabletes

7 apvalkotas Axura 20 mg tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viena tablete dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Nedēļa 1, 2, 3, 4

Diena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJAIS KARTONS BLISTERA IEPAKOJUMAM, sānu daļa

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

Apvalkotas tabletes

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Memantine hydrochloride

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums ar 28 apvalkotajām tabletēm 4 nedēļu terapijas režīmam satur: 7 xAxura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 xAxura 15 mg

7 xAxura 20 mg

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreiz dienā

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, lai turpinātu ārstēšanos.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJASAPLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/016 28 apvalkotas tabletes

EU/1/02/218/023 28 apvalkotas tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 5mg, 10mg, 15mg, 20 mg apvalkotas tabletes

Memantine hydrochloride

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERPAKĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 14 apvalkotās tabletes. 28 apvalkotās tabletes. 42 apvalkotās tabletes. 56 apvalkotās tabletes. 98 apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLESVAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA

PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJASAPLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/017 14 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/018 28 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/019 42 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/020 56 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/021 98 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/024 14 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/025 28 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/026 42 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/027 56 apvalkotās tabletes

EU/1/02/218/028 98 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 20 mg tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 42 TABLETĒM KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 42 tabletes.

Multipakas sastāvdaļa, multipakā ietilpst 20 iepakojumu ar 42 apvalkotām tabletēm katrā. Nav paredzēti pārdošanai atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/022 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumu ar 42)

EU/1/02/218/029 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumu ar 42)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Axura 20 mg tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE UZ FOLIJĀ IESAIŅOTĀM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS (20 x 42 TABLETES) (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka 840 apvalkotajām tabletēm, kurā ietilpst 20 iepakojumu ar 42 apvalkotām tabletēm katrā.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/218/022 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumu ar 42) EU/1/02/218/029 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumu ar 42)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Axura 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5. CITA

P → O → T → C → Pk → S → Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas