Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – Marķējuma teksts - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAzarga
ATĶ kodsS01ED51
Vielabrinzolamide / timolol maleate
RažotājsNovartis Europharm Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEPAKOJUMS AR VIENU 5 ml PUDELĪTI + IEPAKOJUMS AR 3 × 5 ml PUDELĪTĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, suspensija

Brinzolamide/Timolol

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml suspensijas satur 10 mg brinzolamīda un 5 mg timolola (kā timolola maleātu).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur: benzalkonija hlorīdu, mannītu (E 421), karbopolu 974P, tiloksapolu, dinātrija edetātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi un/vai nātrija hidroksīdu (pH regulēšanai) un attīrītu ūdeni.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, suspensija 1 × 5 ml

3 × 5 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Okulārai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/482/001 1 × 5 ml

EU/1/08/482/002 3 × 5 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

azarga

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PUDELĪTES MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni

Brinzolamide/Timolol

Okulārai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

Atvērts:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas