Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azopt (brinzolamide) – Zāļu apraksts - S01EC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAzopt
ATĶ kodsS01EC04
Vielabrinzolamide
RažotājsNovartis Europharm Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

AZOPT 10 mg/ml acu pilieni, suspensija

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs suspensijas ml satur 10 mg brinzolamīda.(Brinzolamide)

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katrs suspensijas ml satur 0,1 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, suspensija.

Balta līdz pelēki baltas krāsas suspensija.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

AZOPT ir indicēts acs iekšējā spiediena pazemināšanai:

okulāras hipertensijas gadījumā,

atvērta kakta glaukomas gadījumā

monoterapijas veidā pieaugušiem pacientiem, kuriem nav atbildes uz terapiju ar beta blokatoriem, vai pieaugušiem pacientiem, kuriem beta blokatoru lietošana ir kontrindicēta, vai arī kā papildus terapija beta blokatoriem vai prostaglandīna analogiem (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Lietojot monoterapijas veidā vai kā papildus terapiju, deva ir viens piliens AZOPT slimās(-o) acs(-u) konjunktīvas maisiņā divas reizes dienā. Dažiem pacientiem labāka reakcija iespējama, pilinot pa vienam pilienam trīs reizes dienā.

Īpašas populācijas

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacienti ar aknu un nieru darbības traucējumiem

Nav veikti pētījumi par AZOPT lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, tāpēc tā lietošana viņiem nav ieteicama.

Nav veikti pētījumi par AZOPT lietošanu pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) vai pacientiem ar hiperhlorēmisku acidozi. Tā kā brinzolamīds un tā galvenais metabolīts izdalās galvenokārt caur nierēm, AZOPT šādiem pacientiem ir kontrindicēts (skatīt arī 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

AZOPT drošums un efektivitāte, lietojot zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz

17 gadiem, nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati ir aprakstīti 4.8. un 5.1. apakšpunktos. AZOPT nav ieteicams lietošanai zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem.

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Pēc zāļu iepilināšanas ietecama asaru kanāla aizspiešana vai viegla plakstiņu aizvēršana. Tas ļauj izvairīties no okulāri lietotu zāļu sistēmiskas uzsūkšanās, tādējādi samazinot sistēmisku blakusparādību iespējamību.

Norādiet pacientiem, ka pudelīte pirms lietošanas ir pamatīgi jāsakrata. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

Lai novērstu pudelītes pilinātāja gala un šķīduma inficēšanos, ar pudelītes pilinātāja galiņu nedrīkst aizskart plakstiņus, apkārtējās vai citas virsmas. Norādiet pacientiem, ka pudelīti jātur cieši aizskrūvētu, ja tā netiek lietota.

Ja cits oftalmoloģisks pretglaukomas līdzeklis tiek mainīts pret AZOPT, pārtrauciet lietot otru līdzekli un nākamajā dienā sāciet lietot AZOPT.

Ja tiek lietots vairāk nekā viens oftalmoloģisks medicīnisks preparāts, starp zāļu lietošanu jāievēro vismaz 5 minūšu intervāls. Acu ziedes jālieto pēdējās.

Ja tiek izlaista viena deva, ārstēšana jāturpina ar nākamo regulāro devu. Deva nedrīkst būt lielāka kā viens piliens slimajā acī(s) trīs reizes dienā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma paaugstināta jutība pret sulfonamīdiem (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Smagi nieru darbības traucējumi.

Hiperhlorēmiskā acidoze.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sistēmiskas blakusparādības

AZOPT ir sulfonamīdu grupas preparāts, kas inhibē karboanhidrāzi un, lai gan tiek lietots ārīgi, tas uzsūcas sistēmiski. Arī preparāta ārīgas lietošanas gadījumā iespējami sulfonamīdu grupas līdzekļiem raksturīgie nevēlamo blakusparādību veidi. Ja rodas nopietna reakcija vai paaugstinātas jutības pazīmes, pārtrauciet lietot šo preparātu.

Saskaņā ar ziņojumiem, orāli lietoti karboanhidrāzes inhibitori var radīt skābju-sārmu līdzsvara traucējumus. Pacientiem ar nieru darbības traucējumu risku AZOPT jālieto piesardzīgi iespējama metabolās acidozes riska dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Brinzolamīda iedarbība uz priekšlaikus dzimušiem bērniem (līdz grūtniecības 36. nedēļai) un jaunākiem par vienu nedēļu, nav pētīta. Pacientiem ar izteikti nenobriedušiem nieru tubuļiem brinzolamīdu drīkst ievadīt tikai pēc tam, kad ir rūpīgi izanalizēta riska attiecība pret ieguvumiem, jo neapdomīga lietošana var izraisīt metabolo acidozi.

Perorālie karboanhidrāzes inhibitori var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama garīga uzmanība un/vai fiziska koordinācija. AZOPT tiek absorbēts sistēmiski, un tāpēc šādas blakusparādības var rasties pēc lokālas ievadīšanas.

Lietošana kopā ar citām zālēm

Pacientiem, kas lieto perorālos karboanhidrāzes inhibitorus un AZOPT, iespējama zināmo karboanhidrāzes inhibitoru efektu pastiprināšanās.

Nav veikti pētījumi par AZOPT un karboanhidrāzes inhibitoru vienlaikus lietošanu, un tā nav ieteicama (skatīt arī 4.5. apakšpunktu).

Vispirms AZOPT tika izvērtēts, lietojot to kopā ar timololu papildinošas glaukomas terapijas gadījumā. Turklāt, ir izpētīta AZOPT kā prostaglandīna analoga travoprostu papildinošas terapijas ietekme uz IOS (intraokulārā spiediena) samazināšanu. Nav pieejami ilgtermiņa pētījumu dati par AZOPT kā travoprostu papildinošas terapijas lietošanu (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

Pieredze par AZOPT lietošanu, ārstējot pacientus ar pseidoeksfoliatīvu glaukomu vai pigmentāru glaukomu, ir ierobežota. Ārstējot šādus pacientus, jāievēro piesardzība un ieteicama rūpīga acs iekšējā spiediena (IOP) novērošana. Nav veikti pētījumi par AZOPT lietošanu pacientiem ar šaura kakta glaukomu, un tā lietošana šādiem pacientiem nav ieteicama.

Nav izpētīta iespējamā brinzolamīda ietekme uz radzenes endotēlija funkcijām pacientiem ar iespējamiem radzenes bojājumiem (īpaši pacientiem ar nelielu endoteliālo šūnu daudzumu). Nav veikti atsevišķi pētījumi ar pacientiem, kuri valkā kontaktlēcas, un šādiem pacientiem brinzolamīda terapijas laikā nepieciešama stingra uzraudzība, jo karboanhidrāzes inhibitori var ietekmēt radzenes mitrināšanu un kontaktlēcu valkāšana var palielināt radzenes bojājumu risku. Ieteicama rūpīga pacientu ar radzenes bojājumu risku, piemēram, pacientu ar cukura diabētu vai radzenes distrofiju, uzraudzība.

Ir ziņas, ka benzalkonija hlorīds, ko parasti oftalmoloģiskos preparātos izmanto kā konservantu, var izraisīt punktveida keratopātiju un/vai toksisku čūlveida keratopātiju. Tā kā AZOPT satur benzalkonija hlorīdu, rūpīga novērošana ir nepieciešama biežas vai ilgstošas lietošanas gadījumā pacientiem ar sauso acu sindromu vai gadījumos, kad ir bojāta radzene.

Nav veikti pētījumi par AZOPT lietošanu pacientiem, kas valkā kontaktlēcas. AZOPT satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt acu kairinājumu, un ir zināms, ka tas var mainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Jāizvairās no preparāta nonākšanas saskarē ar mīkstajām kontaktlēcām. Pacientiem ir jānorāda, ka pirms AZOPT lietošanas jāizņem kontaktlēcas un pēc iepilināšanas jānogaida vismaz 15 minūtes, pirms tās ievietot atpakaļ.

Nav veikti pētījumi par “atsitiena efekta” (rebound effect) iespējamību pēc AZOPT terapijas beigām; tiek uzskatīts, ka acs iekšējā spiediena pazeminošā iedarbība turpinās 5-7 dienas.

Pediatriskā populācija

AZOPT drošums un efektivitāte, lietojot zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 17 gadiem, nav pierādīta, tāpēc tā lietošana zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem nav ieteicama.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Īpaši pētījumi par AZOPT mijiedarbību ar citiem medicīniskiem produktiem nav veikti. Klīniskajos pētījumos AZOPT bez blakusparādībām tika lietots vienlaikus ar prostaglandīna analogiem un oftalmoloģiskiem timolola preparātiem. AZOPT un miotisko vai adrenerģisko agonistu līdzekļu saistība papildinošas pretglaukomas terapijas laikā nav tikusi novērtēta.

AZOPT ir karboanhidrāzes inhibitors, un, lai arī tiek lietots ārīgi, tas uzsūcas sistēmiski. Lietojot perorālus karboanhidrāzes preparātus, ir ziņots par skābju un bāzu līdzsvara traucējumiem. Pacientiem, kuri saņem AZOPT, jāapsver mijiedarbības potenciāls.

Par brinzolamīda metabolismu ir atbildīgi šādi citohroma P-450 izoenzīmi: CYP3A4 (galvenais), CYP2A6, CYP2C8 un CYP2C9. Paredzams, ka CYP3A4 inhibitori, piemēram, ketokonazols, itrakonazols, klotrimazols, ritonavīrs un troleandomicīns, varētu inhibēt CYP3A4 inducēto brinzolamīda metabolismu. Gadījumā, ja vienlaikus tiek lietoti CYP3A4 inhibitori, ieteicams ievērot

piesardzību. Tomēr brinzolamīda uzkrāšanās ir maz iespējama, jo galvenais izdalīšanās veids ir eliminācija caur nierēm. Brinzolamīds nav citohroma P-450 izoenzīmu inhibitors.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu vai tie ir ierobežotā apjomā par oftalmoloģiska brinzolamīda lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti pēc sistēmiskas lietošanas (skatīt arī 5.3. apakšpunktu).

AZOPT lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras nelieto kontracepcijas līdzekļus.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai brinzolamīds/metabolīti nokļūst mātes pienā cilvēkiem pēc lokālas okulāras lietošanas. Pētījumi ar dzīvniekiem ir parādījuši, ka pēc iekšķīgas lietošanas minimāls daudzums brinzolamīda nokļūst mātes pienā.

Risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem nevar izslēgt. Lēmums vai pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no ārstēšanas ar AZOPT jāpieņem ņemot vērā ieguvumu no barošanas ar krūti bērnam un ieguvumu no ārstēšanas sievietei.

Fertilitāte

Pētījumi dzīvniekiem ar brinzolamīdu neliecina par ietekmi uz auglību. Nav veikti pētījumi, lai novērtētu lokāli okulāri lietota brinzolamīda ietekmi uz auglību cilvēkiem.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

AZOPT maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot tehniskas iekārtas var ietekmēt īslaicīga redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi (skatīt arī 4.8. apakšpunktu). Ja redze kļūst miglaina zāļu iepilināšanas laikā, pacientam pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas jānogaida, līdz redze noskaidrojas.

Perorālie karboanhidrāzes inhibitori var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama garīga uzmanība un/vai fiziska koordinācija (skatīt arī 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 2732 pacienti, kuri lietoja AZOPT monoterapijas veidā vai kā adjunktīvo terapiju 5 mg/ml timolola maleātam, visbiežāk tika ziņots par šādām ar zāļu lietošanu saistītām blakusparādībām: garšas izmaiņas (6,0%) (rūgta vai neparasta garša, skat. aprakstu turpmāk) un zāļu iepilināšanas laikā īslaicīga redzes miglošanās (5,4%), kuras ilgums bija no dažām sekundēm līdz dažām minūtēm (skatīt arī 4.7. apakšpunktu).

Kopsavilkums par nevēlamām blakusparādībām tabulas veidā

Turpmāk uzskaitītās blakusparādības tika ziņotas saistībā ar brinzolamīda 10 mg/ml acu pilienu, suspensijas lietošanu, un tās ir klasificētas saskaņā ar šādu principu: ļoti bieži sastopamas (≥1/10), bieži sastopamas (no ≥1/100 līdz <1/10), retāk sastopamas (no ≥1/1000 līdz <1/100), reti sastopamas (no ≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti sastopamas (<1/10 000) vai nav zināmi (pēc pieejamajiem datiem nevar novērtēt). Katrā sastopamības biežuma grupā blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Blakusparādības tika apkopotas pēc klīnisko pētījumu un spontānu pēcreģistrācijas ziņojumu rezultātiem.

Sistēmas orgānu klasifikācija

MedDRA ieteiktais termins (v.15.1)

Infekcijas un infestācijas

Retāk: nazofaringīts, faringīts, sinusīts

 

Nav zināmi: rinīts

Asins un limfātiskās sistēmas

Retāk: sarkano asinsķermenīšu skaita samazināšanās, hlorīdu

traucējumi

līmeņa palielināšanās asinīs

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi: paaugstināts jutīgums

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināmi: samazināta ēstgriba

Psihiskie traucējumi

Retāk: apātija, depresija, nomākts garastāvoklis, pavājināts

 

libido, nakts murgi, nervozitāte

 

Reti: bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: motorā disfunkcija, amnēzija, reibonis, parestēzija,

 

galvassāpes

 

Reti: atmiņas traucējumi, miegainība

 

Nav zināmi: tremors, hipoestēzija, ageizija

Acu bojājumi

Bieži: redzes miglošanās, acs kairinājums, sāpes acī,

 

svešķermeņa sajūta acīs, okulāra hiperēmija

 

Retāk: radzenes erozija, keratīts, punktveida keratīts,

 

keratopātija, nosēdumi uz radzenes, radzenes krāsošanās,

 

radzenes epitēlija defekts, radzenes epitēlija patoloģija,

 

blefarīts, acs nieze, konjunktivīts, acs pietūkums, meibomīts,

 

apžilbšana, fotofobija, sausā acs, alerģisks konjunktivīts,

 

pterigijs, sklēras pigmentācija, astenopija, redzes diskomforts,

 

anormāla sajūta acī, sausais keratokonjunktivīts, cista uz

 

konjunktīvas, konjunktīvas hiperēmija, plakstiņu nieze,

 

izdalījumi no acs, garozas veidošanās uz plakstiņa malas,

 

pastiprināta asarošana

 

Reti: radzenes tūska, attēla dubultošanās, samazināts redzes

 

asums, fotopsija, samazināts acs jutīgums, periorbitāla tūska,

 

paaugstināts intraokulārais spiediens, palielinātas proporcijas

 

starp redzes nerva apvalku un disku

 

Nav zināmi: radzenes bojājumi, redzes traucējumi, acu

 

alerģija, madaroze, plakstiņu traucējumi, plakstiņu eritēma

Auss un labirinta bojājumi

Reti: troksnis ausīs

 

Nav zināmi: vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: sirds-elpošanas darbības traucējumi, bradikardija,

 

sirdsklauves

 

Reti: stenokardija, neregulāra sirdsdarbība

 

Nav zināmi: aritmija, tahikardija, hipertensija, paaugstināts

 

asinsspiediens, pazemināts asinsspiediens, paātrināta

 

sirdsdarbība

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

Retāk: aizdusa, deguna asiņošana, orofaringeālas sāpes,

kurvja un videnes slimības

faringolaringeālas sāpes, rīkles kairinājums, augšējo elpceļu

 

klepus sindroms, rinoreja, šķaudīšana

 

Reti: bronhu hiperreaktivitāte, augšējo elpceļu aizsprostojums,

 

sastrēgums deguna blakusdobumos, aizlikts deguns, klepus,

 

sausums degunā

 

Nav zināmi: astma

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: disgeizija

 

Retāk: barības vada iekaisums, caureja, nelabums, vemšana,

 

dispepsija, sāpes vēdera augšdaļā, nepatīkama sajūta vēderā,

 

nepatīkama sajūta kuņģī, gāzu uzkrāšanās, biežas zarnu

 

kustības, kuņģa-zarnu trakta traucējumi, mutes hipoestēzija,

 

mutes parestēzija, sausa mute

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

Nav zināmi: aknu funkcionālo testu novirze no normas

traucējumi

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: izsitumi, makulo-papulāri izsitumi, blīva āda

 

Reti: nātrene, alopēcija, vispārēja nieze

 

Nav zināmi: dermatīts, eritēma

Skeleta–muskuļu un saistaudu

Retāk: sāpes mugurā, muskuļu spazmas, mialģija

sistēmas bojājumi

Nav zināmi: artralģija, sāpes ekstremitātēs

Nieru un urīnizvades sistēmas

Retāk: sāpes nierēs

traucējumi

Nav zināmi: bieža urinācija

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

Retāk: erektīlā disfunkcija

un krūts slimības

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Retāk: sāpes, nepatīkama sajūta krūtīs, nespēks, nepatīkama

ievadīšanas vietā

sajūta

 

Reti: sāpes krūšu kurvī, nervozitātes sajūta, astēnija,

 

uzbudinātība

 

Nav zināmi: perifērā edēma, slikta pašsajūta

Traumas, saindēšanās un ar

Retāk: svešķermenis acī

manipulācijām saistītas

 

komplikācijas

 

Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts

Klīnisko pētījumu laikā disgeizija (asa vai neparasta garša mutē pēc iepilināšanas) bija ziņojumos visbiežāk minētā sistemātiski novērotā blakusparādība saistībā ar AZOPT lietošanu. Iespējams, ka to izraisa acu pilienu nokļūšana aizdegunē pa asaru kanālu. Asaru kanāla aizspiešana vai viegla acs pievēršana pēc iepilināšanas var palīdzēt samazināt šīs blakusparādības rašanos (skatīt arī

4.2. apakšpunktu).

AZOPT ir karboanhidrāzes sulfamīda inhibitors ar sistēmisku absorpciju. Kunģa-zarnu trakta, nervu sistēmas, hematoloģiskie, aknu un vielmaiņas traucējumi parasti ir saistīti ar karboanhidrāzes inhibitora sistēmu. Tāda paša veida blakusparādības, kas saistās ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem, var rasties pēc lokālas ievadīšanas.

AZOPT nav novērotas nekādas neparedzētas blakusparādības, kad to lieto kā travoprostu papildinošu terapiju. Papildinošajā terapijā blakusparādības ir novērotas ar katru aktīvo vielu atsevišķi.

Pediatriskā populācija

Nelielos īstermiņa klīniskos pētījumos apmēram 12,5% pediatrisko pacientu tika novērotas blakusparādības, no kurām lielākā daļa bija lokālas, ar nenozīmīgu ietekmi uz redzi, piemēram, konjunktīvas hiperēmija, acu kairinājums, izdalījumi no acs un palielināta asarošana (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ārstēšanai jābūt simptomātiskai un atbalstošai. Iespējami elektrolītu līdzsvara traucējumi, acidozei līdzīga stāvokļa rašanās un, iespējami nervu sistēmas efekti. Jāseko elektrolītu (īpaši kālija) līmenim serumā un asins pH līmenim.

5.FARMAKOLOĢISKās īpašības

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretglaukomas un miotiski līdzekļi, karboanhidrāzes inhibitori. ATĶ kods: S01EC04.

Darbības mehānisms

Karboanhidrāze (Carbonic Anhydrase-CA) ir enzīms, kas konstatēts daudzos organisma audos, tostarp acīs. Karboanhidrāze katalizē atgriezeniskas reakcijas, iesaistot oglekļa dioksīda hidratāciju un karbonskābju dehidratāciju.

Karboanhidrāzes inhibēšana acs ciliārķermeņos samazina šķīduma veidošanos, domājams, palēninot bikarbonāta jonu veidošanos, kam seko samazināta nātrija un šķidruma pārvade. Tādējādi tiek pazemināts acs iekšējais spiediens, kas ir galvenais riska faktors redzes nerva bojājuma un glaukomatoza redzes lauka patoģenēzē. Brinzolamīds ir karboanhidrāzes II (CA-II), dominējošā izoenzīma acī, inhibitors, kura IC50 pret CA-II in vitro ir 3,2 nM un Ki-0,13 nM.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Tika pētīta AZOPT kā prostaglandīna analoga travoprostu papildinošas terapijas ietekme uz IOS samazināšanu. Pēc 4 nedēļu kursa ar travoprostu, pacienti ar IOS ≥19 mmHg tika randomizēti un saņēma papildu ārstēšanu ar brinzolamīdu vai timololu. Tika novērota vidējā dienas IOS papildu samazināšanās 3,2 līdz 3,4 mmHg brinzolamīda grupā un 3,2 līdz 4,2 mmHg timolola grupā. Lielākais kopējais gadījumu skaits bija attiecināms uz nenozīmīgām okulāram blakusparādībām, kas, galvenokārt, saistās ar lokāla kairinājuma pazīmēm brinzolamīda/travoprosta grupās. Šie gadījumi bija viegli un neietekmēja kopējo pētījuma pārtraukšanas gadījumu skaitu (skatīt arī 4.8. apakšpunktā).

Tika veikts AZOPT klīniskais pētījums, kurā apsekoja 32 pediatriskus pacientus, kas bija jaunāki par 6 gadiem ar diagnosticētu glaukomu vai okulāru hipertensiju. Daži pacienti nebija nekad saņēmuši intraokulārā spiediena (IOS) pazeminošus medikamentus, daži jau lietoja citus IOS pazeminošus medicīniskus preparātus. Tie pacienti, kuri iepriekš saņēma IOS pazeminošus medicīniskus preparātus, drīkstēja turpināt to lietošanu līdz AZOPT monoterapijas sākumam.

Pacientiem, kuri nelietoja IOS pazeminošas zāles (10 pacienti), AZOPT efektivitāte atbilda tai, kas jau agrāk bija tikusi konstatēta pieaugušajiem – IOS salīdzinot ar izejas līmeni pazeminājās par 5 mmHg. Pacientiem, kuri ārīgi jau lietoja IOS pazeminošus medicīniskus preparātus (22 pacienti), vidējais IOS salīdzinot ar izejas līmeni AZOPT grupā nedaudz paaugstinājās.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Pēc ārīgas lietošanas brinzolamīds uzsūcas un nonāk sistēmiskā cirkulācijā. Pateicoties brinzolamīda augstajai afinitātei pret CA-II, tas plaši izplatās eritrocītos (Red Blood Cells-RBC) un uzrāda garu eliminācijas pusperiodu asinīs (vidējais ilgums-24 nedēļas). Cilvēka organismā veidojas metabolīts N-dezetil-brinzolamīds, kurš arī saistās ar CA un uzkrājas RBC. Šis metabolīts brinzolamīda klātbūtnē galvenokārt saistās ar CA-I. Brinzolamīda un N-dezetil-brinzolamīda koncentrācija plazmā parasti ir zema, un parasti tā ir zem nosakāmā līmeņa (<7,5 ng/ml). Saistīšanās ar plazmas proteīniem nav izteikta (aptuveni 60%). Brinzolamīds tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm (aptuveni 60% apmērā).

Aptuveni 20% no devas ir konstatēti urīnā metabolītu veidā. Brinzolamīds un N-dezetil-brinzolamīds kopā ar N-dezmetiloksipropila un O-dezmetila metabolītu pēdām ir dominējošās sastāvdaļas urīnā.

Perorālas farmakokinētikas pētījumos veseli brīvprātīgie saņēma 1 mg brinzolamīda kapsulas divas reizes dienā līdz pat 32 nedēļas, un viņiem tika mērīta RBC CA aktivitāte, lai novērtētu sistēmiskas CA inhibīcijas pakāpi.

RBC CA-II piesātināšanās ar brinzolamīdu tika panākta 4 nedēļu laikā (RBC koncentrācija bija aptuveni 20 µM). RBC uzkrātais N-dezetil-brinzolamīds sasniedza līdzsvara koncentrāciju

20-28 nedēļu laikā, un svārstījās no 6 līdz 30 µM. Pie līdzsvara koncentrācijas kopējā RBC CA aktivitāte tika inhibēta par aptuveni 70-75%.

Pacienti ar vidējiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss 30-60 ml/min) saņēma 1 mg brinzolamīda divas reizes dienā perorāli līdz pat 54 nedēļas. Brinzolamīda koncentrācija RBC terapijas 4. nedēļā svārstījās no 20 līdz 40 M. Līdzsvara koncentrācija brinzolamīdam un tā metabolītiem RBC svārstījās no 22,0 līdz 46,1 un attiecīgi no 17,1 līdz 88,6 M.

N-dezetil-brinzolamīda koncentrācija RBC paaugstinājās un kopējā RBC CA aktivitāte samazinājās līdz ar kreatinīna klīrensa pazemināšanos, bet brinzolamīda koncentrācija RBC un CA-II aktivitāte nemainījās. Pacientiem ar smagākiem nieru darbības traucējumiem kopējās CA aktivitātes inhibīcija bija spēcīgāka, lai gan tā bija zemāka par 90% līdzsvara koncentrācijā.

Pētījumā, kur brinzolamīds tika lietots ārīgi okulāri, brinzolamīda koncentrācija RBC līdzsvara stāvoklī bija tādā pati kā pētījumā, kurā brinzolamīds tika lietots perorāli, taču bija zemāka N-dezetil-brinzolamīda koncentrācija. Karboanhidrāzes aktivitāte bija aptuveni 40-70% no līmeņa, kāds bija pirms zāļu lietošanas.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Attīstības toksicitātes pētījumos ar trušiem, kuri saņēma brinzolamīdu perorāli līdz 6 mg/kg dienas devās (125 reizes pārsniedz ieteicamo oftalmoloģisko devu cilvēkiem), netika konstatēta ietekme uz augļa attīstību, neskatoties uz vērā ņemamu toksicitāti mātei. Tādos pašos pētījumos ar žurkām tika novērota nedaudz samazināta augļa galvaskausa un asteskaula osifikācija, mātītēm lietojot brinzolamīdu 18 mg/kg lielās dienas devās (375 reizes pārsniedz ieteicamo oftalmoloģisko devu cilvēkiem), taču šīs parādības netika novērotas, lietojot 6 mg/kg lielas dienas devas. Šīs parādības tika konstatētas, lietojot devas, kas izraisīja metabolisku acidozi ar samazinātu svara pieaugumu mātītēm un pazeminātu augļa masu. Mātītēm perorāli lietojot brinzolamīdu, tika novērota no devas atkarīga jaundzimušo masas pazemināšanās-sākot ar nelielu pazemināšanos (aptuveni par 5-6%), lietojot

2 mg/kg lielas dienas devas, līdz pat gandrīz par 14%, lietojot 18 mg/kg lielas dienas devas. Zīdīšanas perioda laikā jaundzimušiem netika novērotas nekādas blakusparādības, lietojot 5 mg/kg lielas dienas devas.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Mannīts (E421)

Karbomērs 974P

Tiloksapols

Dinātrija edetāts

Nātrija hlorīds

Sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH līmeņa koriģēšanai)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

5 un 10 ml gaismas necaurlaidīgas zema blīvuma polietilēna pudelītes ar uzskrūvējamiem polipropilēna vāciņiem (ar pilinātāju).

Pieejami šādi iepakojuma lielumi: kartona kastīte satur 1 x 5 ml, 3 x 5 ml un 1 x 10 ml pudelītes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 9. marts.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2005. gada 9. marts.

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas