Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – Zāļu apraksts - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBexsero
ATĶ kodsJ07AH09
Vielarecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
RažotājsGSK Vaccines S.r.l.

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bexsero suspensija injekcijai pilnšļircē

Meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed)

B grupas meningokoku vakcīna (rDNS, komponentu, adsorbēta)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

 

Viena deva (0,5 ml) satur:

 

Rekombinants B grupas Neisseria meningitidis NHBA konjugētais proteīns 1, 2, 3

50 mikrogramu

Rekombinants B grupas Neisseria meningitidis NadA proteīns 1, 2, 3

50 mikrogramu

Rekombinants B grupas Neisseria meningitidis fHbp konjugētais proteīns 1, 2, 3

50 mikrogramu

Ārējās membrānas vezikulas (OMV — Outer Membrane Vesicles) no B grupas

25 mikrogrami

Neisseria meningitidis celma NZ98/254, kas noteikts kā kopējais PorA

 

P1.4 saturošo proteīnu daudzums 2

 

1iegūts no E. coli šūnām, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju

2adsorbēts uz alumīnija hidroksīda (0,5 mg Al³+)

3NHBA (Neisseria Heparin Binding Antigen (heparīnu saistošs Neisseria antigēns)), NadA (Neisserial adhesin A (Neisseria A adhezīns)), fHbp (factor H binding protein

(H faktoru saistošs proteīns))

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai.

Balta, opalescējoša, šķidra suspensija.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Bexsero ir indicēts indivīdu no 2 mēnešu vecuma aktīvai imunizācijai pret invazīvu meningokoku slimību, ko izraisa B grupas Neisseria meningitidis. Veicot vakcināciju, jāņem vērā invazīvās slimības radītā ietekme dažādās vecuma grupās un B grupas celmu antigēna epidemioloģijas mainīgais raksturs dažādos ģeogrāfiskajos apvidos. Lai iegūtu informāciju par aizsardzību pret konkrētām B grupas celmu baktērijām, skatīt 5.1. apakšpunktu. Šī vakcīna jālieto atbilstoši oficiālām rekomendācijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

1. tabula. Kopsavilkums par devām

Vecuma grupa

Primārā

Intervāls starp

Revakcinācija

 

imunizācija

primārajām devām

 

 

 

 

Zīdaiņi vecumā

Trīs 0,5 ml devas,

 

Jā, viena deva vecumā

no 2 līdz

pirmo devu ievadot

Vismaz 1 mēnesis

no 12 līdz 15 mēnešiem

b, c

5 mēnešiem

2 mēnešu vecumā a

 

 

Nevakcinēti zīdaiņi

 

 

Jā, viena deva otrajā dzīves gadā ar

Divas 0,5 ml

 

vismaz 2 mēnešu intervālu starp

vecumā no 6 līdz

Vismaz 2 mēneši

devas

primārās vakcinācijas sēriju un

11 mēnešiem

 

 

 

revakcinācijas devu c

 

Nevakcinēti bērni

Divas 0,5 ml

 

Jā, viena deva ar 12 – 23 mēnešu

vecumā no 12 līdz

Vismaz 2 mēneši

intervālu starp primārās vakcinācijas

devas

23 mēnešiem

 

sēriju un revakcinācijas devu c

Bērni vecumā

Divas 0,5 ml

Vismaz 2 mēneši

Nav noteikta nepieciešamība d

no 2 līdz 10 gadiem

devas

 

 

 

Pusaudži (vecumā

Divas 0,5 ml

 

 

 

no 11 gadiem)

Vismaz 1 mēnesis

Nav noteikta nepieciešamība d

un pieaugušie *

devas

 

 

 

 

 

 

 

aPirmā deva jāievada 2 mēnešu vecumā. Bexsero drošums un efektivitāte, lietojot zīdaiņiem vecumā līdz 8 nedēļām, līdz šīm nav pierādīta. Dati nav pieejami.

bJa revakcinācija tiek atlikta, tā jāveic ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā.

cSkatīt 5.1. apakšpunktu. Nepieciešamība pēc turpmākām revakcinācijas devām un to ievadīšanas laiks vēl nav noteikti.

dSkatīt 5.1. apakšpunktu.

*Datu par 50 gadiem vecāku pieaugušo vakcināciju nav.

Lietošanas veids

Vakcīnu ievada dziļas intramuskulāras injekcijas veidā, kā piemērotāko vietu izvēloties augšstilba anterolaterālo daļu zīdaiņiem vai augšdelma deltveida muskuli vecākiem indivīdiem.

Ja vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas vakcīnas, jāizvēlas dažādas injekcijas vietas.

Vakcīnu nedrīkst ievadīt intravenozi, subkutāni vai intradermāli, un to nedrīkst vienā šļircē samaisīt ar citām vakcīnām.

Norādījumus par šīs vakcīnas sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, Bexsero ievadīšana jāatliek personām, kurām ir akūta smaga slimība ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Taču viegla infekcija, piemēram, saaukstēšanās, nav iemesls vakcinācijas atlikšanai.

Nedrīkst ievadīt intravaskulāri.

Kā tas ir parasti pēc jebkuras injicējamas vakcīnas ievadīšanas, jābūt ātri pieejamai atbilstošai medicīniskai palīdzībai un uzraudzībai gadījumā, ja pēc vakcinācijas rodas anafilaktiska reakcija.

Pēc vakcinācijas kā psihogēna atbildes reakcija uz injekciju ar adatu var rasties ar trauksmi saistītas blakusparādības, tai skaitā vazovagālas reakcijas (sinkope), hiperventilācija, kā arī ar stresu saistītas

blakusparādības (skatīt 4.8. apakšpunktu). Svarīgi ir ievērot noteikto procedūru, lai ģīboņa gadījumā nerastos traumas.

Šo vakcīnu nedrīkst ievadīt indivīdiem ar trombocitopēniju vai jebkādiem koagulācijas traucējumiem, kas varētu būt kontrindikācija intramuskulārai injekcijai, izņemot gadījumus, kad iespējamais ieguvums pārliecinoši atsver ievadīšanas radīto risku.

Tāpat kā jebkuras vakcīnas gadījumā, arī vakcinējoties ar Bexsero, visi vakcinētie var netikt aizsargāti. Bexsero nav paredzēts aizsardzības nodrošināšanai pret visiem cirkulējošiem B grupas meningokoku celma vīrusiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Tāpat kā daudzu vakcīnu gadījumā, veselības aprūpes speciālistam ir jāzina, ka pēc vakcinācijas zīdaiņiem un bērniem (līdz 2 gadu vecumam) var paaugstināties ķermeņa temperatūra. Profilaktiska pretdrudža līdzekļu lietošana vakcinēšanas laikā un tūlīt pēc tās var samazināt temperatūras paaugstināšanās reakcijas sastopamību un tās intensitāti pēc vakcinācijas. Pretdrudža līdzekļu ordinēšana zīdaiņiem un bērniem (līdz 2 gadu vecumam) jāveic saskaņā ar vietējām vadlīnijām.

Indivīdiem ar traucētu imūnreakciju – vai nu imunitāti nomācošas terapijas, vai ģenētiska traucējuma, vai cita cēloņa dēļ – aktīvas imunizācijas gadījumā var izstrādāties mazāk antivielu.

Ir pieejami dati par imunitātes veidošanos indivīdiem ar komplementa sistēmas olbaltumu deficītu, asplēniju vai liesas disfunkciju (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nav datu par Bexsero lietošanu par 50 gadiem vecākiem indivīdiem un ir ierobežots datu apjoms par pacientiem ar hroniskām slimībām.

Veicot primārās imunizācijas sērijas ļoti neiznēsātiem (priekšlaicīgi dzimušiem) zīdaiņiem (kuri dzimuši ≤28. grūtniecības nedēļās), it īpaši tiem, kuriem anamnēzē ir elpošanas sistēmas

nepietiekama brieduma pazīmes, jāapsver iespējamais apnojas risks un nepieciešamība uzraudzīt zīdaiņa elpošanu 48–72 stundas pēc vakcīnas ievadīšanas. Vakcinēšana šai zīdaiņu grupai sniedz lielu ieguvumu, tāpēc to nedrīkst atlikt vai no tās atteikties.

Šļirces uzgalis var saturēt dabisko gumijas lateksu. Kaut gan alerģisku reakciju risks ir ļoti mazs, pirms vakcīnas ievadīšanas veselības aprūpes speciālistiem ir jāizvērtē ieguvums un iespējamais risks indivīdiem, kuriem anamnēzē ir diagnosticēta paaugstināta jutība pret lateksu.

Ražošanas procesa sākumposmā tiek izmantots kanamicīns, kas tiek izņemts turpmākajos ražošanas posmos. Kanamicīna (ja tāds ir) koncentrācija gatavā vakcīnā nepārsniedz 0,01 mikrogramu devā. Nav noteikts, vai Bexsero ir droši lietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret kanamicīnu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lietošana kopā ar citām vakcīnām

Bexsero var ievadīt vienlaicīgi ar jebkuru no tālāk minētajiem vakcīnas antigēniem monovalentas vai kombinētas vakcīnas veidā: difterija, stingumkrampji, bezšūnu garais klepus, B tipa Haemophilus influenzae, inaktivēts poliomielīts, B hepatīts, heptavalents pneimokoku konjugāts, masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas, vējbakas un C-CRM meningokoku grupas konjugāts.

Klīniskajos pētījumos ir pierādīts, ka Bexsero ievadīšana neietekmē imūnsistēmas atbildes reakciju pret vienlaicīgi ievadītām standarta vakcīnām, jo antivielu atbildes reakcijas rādītāji neatpalika no atsevišķi ievadīto standarta vakcīnu atbildes reakcijas rādītājiem. Pētījumos tika konstatēti arī pretrunīgi rezultāti attiecībā uz 2. tipa inaktivēta poliovīrusa, 6B serotipa pneimokoku konjugāta un zemāku antivielu titru atbildes reakciju uz garā klepus pertaktīna antigēnu, taču šie dati neliecina par klīniski būtisku mijiedarbību.

Palielinātā drudža, jutīguma injekcijas vietā, ēšanas paradumu maiņas un uzbudināmības riska dēļ, Bexsero ievadot vienlaicīgi ar iepriekšminētajām vakcīnām, var apsvērt atsevišķu vakcināciju, ja

iespējams. Paracetamola profilaktiska lietošana samazina drudža sastopamību un smaguma pakāpi, neietekmējot Bexsero vai standarta vakcīnu imunogenitāti. Pretdrudža līdzekļu, izņemot paracetamola, ietekme uz imūnsistēmas atbildes reakciju nav pētīta.

Bexsero un citu vakcīnu, kas nav minētas iepriekš, vienlaicīga ievadīšana nav pētīta.

Ievadot Bexsero vienlaicīgi ar citām vakcīnām, jāizvēlas atšķirīga injekcijas vieta (skatīt 4.2. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā nav pietiekami.

Potenciālais risks grūtniecēm nav zināms. Taču, ja pastāv acīmredzams saskares risks ar meningokoku infekciju, vakcināciju nedrīkst atlikt.

Pētījumā, trušu mātītēm atbilstoši ķermeņa masai ievadot Bexsero devu, kas 10 reižu pārsniedza līdzvērtīgu devu cilvēkam, rēķinot atbilstoši ķermeņa masai, netika iegūti pierādījumi par mātītes vai augļa toksicitāti vai ietekmi uz grūtniecību, mātītes uzvedību, mātītes auglību vai postnatālo attīstību.

Barošana ar krūti

Drošuma dati par vakcīnas ievadīšanu sievietēm un viņu bērniem krūts barošanas laikā nav pieejami. Pirms tiek pieņemts lēmums par imunizāciju krūts barošanas laikā, jāapsver ieguvumu/riska attiecība.

Vakcinētajām trušu mātītēm vai to mazuļiem 29 zīdīšanas dienās netika novērotas nevēlamas blakusparādības. Bexsero darbojās imunogēni dzīvnieku mātītēm, kas tika vakcinētas pirms zīdīšanas sākšanas, un antivielas tika konstatētas arī to mazuļiem, taču antivielu koncentrācija netika konstatēta pienā.

Fertilitāte

Datu par ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav.

Pētījumos ar dzīvniekiem nav novērota nevēlama ietekme uz auglību dzīvnieku mātītēm.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Bexsero neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr dažas no blakusparādībām, kas minētas 4.8. apakšpunktā “Nevēlamās blakusparādības”, īslaicīgi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Bexsero lietošanas drošums tika vērtēts 14 pētījumos, tai skaitā 10 randomizētos, kontrolētos klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 8776 pētāmās personas (no 2 mēnešu vecuma), saņemot vismaz vienu Bexsero devu. Bexsero tika ievadīts 5849 zīdaiņiem un bērniem (jaunākiem par

2 gadiem), 250 bērniem (vecumā no 2 līdz 10 gadiem) un 2677 pusaudžiem un pieaugušajiem. No visām pētāmajām personām, kuras saņēma primāro Bexsero zīdaiņu sēriju, 3285 pētāmās personas otrajā dzīves gadā tika revakcinētas. Dati par pārējiem 207 bērniem, kuriem Bexsero ievadīja turpmāk veiktā pētījumā, tika papildus novērtēti.

Zīdaiņiem un bērniem (līdz 2 gadu vecumam) klīniskajos pētījumos visbiežāk novērotās lokālās un sistēmiskās nevēlamās blakusparādības bija jutīgums un eritēma injekcijas vietā, drudzis un uzbudināmība.

Klīniskajos pētījumos ar zīdaiņiem, kuri tika vakcinēti 2, 4, un 6 mēnešu vecumā, drudzis (≥38°C) tika novērots 69–79% pētāmo personu, ja Bexsero tika ievadīts vienlaicīgi ar standarta

vakcīnām (tās saturēja šādus antigēnus: heptavalents pneimokoku konjugāts, difterija, stingumkrampji, bezšūnu garais klepus, B hepatīts, inaktivēts poliomielīts un B tipa Haemophilus influenzae), salīdzinot ar 44–59% pētāmo personu, kuras saņēma tikai standarta vakcīnu. Pēc zīdaiņu vakcinēšanas, ievadot Bexsero reizē ar standarta vakcīnām, tika ziņots arī par biežāku pretdrudža līdzekļu lietošanu. Klīniskajos pētījumos, ievadot Bexsero vienu pašu, drudža gadījumu biežums bija līdzīgs, kā ievadot standarta zīdaiņu vakcīnas. Attīstoties drudzim, vairumā gadījumu tam bija paredzama norises gaita, kas lielākajai daļai indivīdu mazinājās vienu dienu pēc vakcinēšanas.

Pusaudžiem un pieaugušajiem visbiežāk novērotās lokālās un sistēmiskās nevēlamās blakusparādības bija sāpes injekcijas vietā, nespēks un galvassāpes.

Ievadot nākamās vakcinācijas sērijas devas, netika novērota nevēlamo blakusparādību biežuma vai to smaguma pakāpes paaugstināšanās.

Nevēlamās blakusparādības tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības (pēc primārās imunizācijas vai revakcinācijas), kas tika uzskatītas par vismaz iespējami saistītām ar vakcināciju, iedalītas pēc to biežuma.

Biežuma kategorijas definētas šādi:

Ļoti bieži:

(≥1/10)

Bieži:

(≥1/100 līdz <1/10)

Retāk:

(≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti:

(≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti:

(<1/10 000)

Nav zināmi:

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Par Bexsero nevēlamām blakusparādībām ir ziņots ne tikai klīniskajos pētījumos, bet arī brīvprātīgi visā pasaulē pēc zāļu nonākšanas tirgū. Šīs nevēlamās blakusparādības ir norādītas tālāk. Tā kā par šīm blakusparādībām tiek ziņots brīvprātīgi un šīs populācijas apmēri nav zināmi, ne vienmēr ir iespējams precīzi aprēķināt nevēlamo blakusparādību biežumu, un tāpēc tās tiek norādītas ar biežumu “nav zināmi”.

Zīdaiņi un bērni (līdz 10 gadu vecumam)

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi: alerģiskas reakcijas (tai skaitā anafilaktiskas reakcijas)

Vielmaiņas un uztures traucējumi Ļoti bieži: ēšanas traucējumi

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: miegainība, neparasta raudāšana, galvassāpes Retāk: krampji (tai skaitā febrili krampji)

Nav zināmi: hipotoniska - hiporeaktivitātes epizode

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: ādas bālums (reti pēc revakcinācijas)

Reti: Kavasaki sindroms

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži: caureja, vemšana (retāk pēc revakcinācijas)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži: izsitumi (bērniem vecumā no 12 līdz 23 mēnešiem) (retāk pēc revakcinācijas) Bieži: izsitumi (zīdaiņiem un bērniem vecumā no 2 līdz 10 gadiem)

Retāk: ekzēma Reti: nātrene

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Ļoti bieži: artralģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: drudzis (≥38°C), jutīgums injekcijas vietā (tai skaitā stiprs jutīgums injekcijas vietā, kas saistīts ar raudāšanu, kustinot locekli, kur veikta injekcija), eritēma injekcijas vietā, injekcijas vietas pietūkums, sacietējums injekcijas vietā, uzbudināmība

Retāk: drudzis (≥40°C)

Nav zināmi: pūšļi injekcijas vietā vai ap to

Pusaudži (no 11 gadu vecuma) un pieaugušie

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi: alerģiskas reakcijas (tai skaitā anafilaktiskas reakcijas)

Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži: galvassāpes

Nav zināmi: sinkope vai vazovagālas atbildes reakcijas uz injekciju

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži: slikta dūša

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Ļoti bieži: mialģija, artralģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: sāpes injekcijas vietā (tai skaitā stiprs jutīgums injekcijas vietā, kas saistīts ar nespēju veikt ikdienas aktivitātes), injekcijas vietas pietūkums, sacietējums injekcijas vietā, eritēma injekcijas vietā, nespēks

Nav zināmi: drudzis, pūšļi injekcijas vietā vai ap to

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pieredze par pārdozēšanu ir neliela. Pārdozēšanas gadījumā ir jākontrolē pacienta dzīvībai svarīgās funkcijas un ir ieteicams nodrošināt simptomātisku ārstēšanu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: meningokoku vakcīnas, ATĶ kods: J07AH09

Darbības mehānisms

Imunizācija, izmantojot Bexsero, ir paredzēta, lai stimulētu tādu baktericīdo antivielu veidošanos, kas atpazīst vakcīnas NHBA, NadA, fHbp un PorA P1.4 antigēnus (ārējās membrānas vezikulās esošais antigēns ar dominējošo imunitātes iedarbību) un kurām ir sagaidāma aizsargājoša iedarbība pret invazīvo meningokoku ierosināto slimību. Tā kā konstatējama šo antigēnu mainīga ekspresija uz dažādiem celmiem, meningokokus, kuriem šo antigēnu ekspresijas līmenis ir pietiekams, iznīcina vakcīnas radītās antivielas. Meningokoku antigēnu noteikšanas sistēma (MATS — Meningococcal Antigen Typing System) tika izstrādāta, lai saistītu B grupas meningokoku baktēriju dažādu celmu antigēnu profilus ar baktēriju celmu iznīcināšanu baktericīdos seruma testos ar cilvēka izcelsmes komplementa klātbūtni (hSBA). Izpētot aptuveni 1000 dažādu invazīvo B grupas meningokoku izolātu, kas iegūti piecās Eiropas valstīs no 2007. līdz 2008. gadam, tika pierādīts, ka atkarībā no izcelsmes valsts 73–87% B grupas meningokoku izolātu ir attiecīgais MATS antigēna profils, uz kuru vakcīna iedarbojas. Kopumā 78% (ar 95% ticamības robežu 63–90%) no aptuveni 1000 baktēriju celmiem bija potenciāli jutīgi pret vakcīnas izraisītām antivielām.

Klīniskā efektivitāte

Klīniskie pētījumi, lai novērtētu Bexsero efektivitāti, nav veikti. Vakcīnas efektivitāte ir novērtēta, pierādot atbildes reakciju ar baktericīdu antivielu veidošanos serumā uz katru vakcīnas antigēnu (skatīt sadaļu “Imunogenitāte”).

Imunogenitāte

Atbildes reakciju ar baktericīdu antivielu veidošanos serumā uz katru no vakcīnas antigēniem (NadA, fHbp, NHBA un PorA P1.4) novērtēja, izmantojot B grupas meningokoku četru kontroles baktēriju celmu kopu. Baktericīdās antivielas pret šiem baktēriju celmiem tika noteiktas ar seruma baktericīdo testu, izmantojot cilvēka izcelsmes serumu kā komplementa avotu (hSBA). Dati par visām vakcīnu shēmām, izmantojot atsauces celmu pret NHBA, nav pieejami.

Vairums primārās imunogenitātes pētījumu bija randomizēti, kontrolēti, daudzcentru klīniskie pētījumi. Imunogenitāte tika novērtēta zīdaiņiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Zīdaiņu un bērnu imunogenitāte

Pētījumos ar zīdaiņiem pētījuma dalībniekiem ievadīja trīs Bexsero devas 2, 4 un 6 mēnešu vecumā vai 2, 3 un 4 mēnešu vecumā un revakcinācijas devu otrajā dzīves gadā, sākot no 12 mēnešu vecuma. Serums tika iegūts pirms vakcinācijas, vienu mēnesi pēc trešās vakcinācijas (skatīt 2. tabulu) un vienu mēnesi pēc revakcinācijas (skatīt 3. tabulu). Pagarinājuma pētījumā tika novērtēta imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās vienu gadu pēc revakcinācijas devas ievadīšanas (skatīt 3. tabulu). Iepriekš nevakcinētiem bērniem otrajā dzīves gadā tika arī ievadītas divas devas, nosakot antivielu klātbūtni vienu gadu pēc otrās devas ievadīšanas (skatīt 4. tabulu). Imunogenitāte pēc divu devu ievadīšanas tika arī reģistrēta citā pētījumā ar zīdaiņiem, kuru vecums iesaistīšanās brīdī pētījumā bija

no 6 līdz 8 mēnešiem (skatīt 4. tabulu).

Zīdaiņu (2 – 6 mēneši) imunogenitāte

Imunogenitātes rādītāji vienu mēnesi pēc trīs Bexsero devu ievadīšanas zīdaiņiem 2, 3, 4 un

2, 4, 6 mēnešu vecumā ir apkopoti 2. tabulā. Augsta baktericīdo antivielu atbildes reakcija vienu mēnesi pēc trešās vakcinēšanas pret meningokoku kontroles celmiem pret fHbp, NadA un PorA P1.4 antigēniem tika novērota abās Bexsero vakcinācijas shēmu grupās. Tika novērota arī izteikta baktericīdo antivielu atbildes reakcija pret NHBA antigēnu zīdaiņiem, kuri tika vakcinēti

pēc 2, 4 un 6 mēnešu vakcinācijas shēmas, taču šim antigēnam bija vājāka imunogenitāte, veicot

vakcināciju pēc 2, 3 un 4 mēnešu vakcinācijas shēmas. Zemākas NHBA antigēna imunogenitātes klīniskā nozīmība, veicot vakcināciju pēc šīs shēmas, nav zināma.

2. tabula. Seruma baktericīdo antivielu atbildes reakcija 1 mēnesi pēc Bexsero trešās devas ievadīšanas 2, 3, 4 vai 2, 4, 6 mēnešu vecumā

Antigēns

 

Pētījums V72P13

Pētījums V72P12

Pētījums V72P16

 

2, 4, 6 mēneši

2, 3, 4 mēneši

2, 3, 4 mēneši

 

 

 

% seropozitīvs*

N=1149

N=273

N=170

fHbp

(95% TI)

100% (99-100)

99% (97-100)

100% (98-100)

hSBA GMT**

 

 

(95% TI)

(87-95)

(75-91)

(90-113)

 

% seropozitīvs

N=1152

N=275

N=165

NadA

(95% TI)

100% (99-100)

100% (99-100)

99% (97-100)

hSBA GMT

 

 

(95% TI)

(606-665)

(292-362)

(348-450)

 

% seropozitīvs

N=1152

N=274

N=171

PorA P1.4

(95% TI)

84% (82-86)

81% (76-86)

78% (71-84)

hSBA GMT

 

 

(95% TI)

(13-15)

(9,14-12)

(8,59-12)

 

% seropozitīvs

N=100

N=112

N=35

NHBA

(95% TI)

84% (75-91)

37% (28-46)

43% (26-61)

hSBA GMT

3,24

3,29

 

 

(95% TI)

(13-21)

(2,49-4,21)

(1,85-5,83)

*% seropozitīvs = pētāmo personu īpatsvars, kas sasniedza rādītāju hSBA ≥1:5.

**GMT = vidējais ģeometriskais titrs (Geometric Mean Titer).

Dati par baktericīdo antivielu klātbūtni 8 mēnešus pēc Bexsero ievadīšanas 2, 3 un 4 mēnešu vecumā un 6 mēnešus pēc Bexsero ievadīšanas 2, 4 un 6 mēnešu vecumā (pirms revakcinācijas laika atskaites punkts) un revakcinācijas dati pēc Bexsero ceturtās devas ievadīšanas 12 mēnešu vecumā ir

apkopoti 3. tabulā. Šajā tabulā ir apkopoti arī dati par imūnsistēmas atbildes reakcijas noturīgumu vienu gadu pēc revakcinācijas.

3. tabula. Dati par seruma baktericīdo antivielu atbildes reakciju pēc revakcinācijas 12 mēnešus pēc primārās vakcīnu sērijas ievadīšanas 2, 3 un 4 vai 2, 4 un 6 mēnešu vecumā,

kā arī dati par baktericīdo antivielu klātbūtni vienu gadu pēc revakcinācijas

Antigēns

 

2, 3, 4, 12 mēneši

2, 4, 6, 12 mēneši

 

pirms revakcinācijas*

N=81

N=426

 

% seropozitīvs** (95% TI)

58% (47-69)

82% (78-85)

 

hSBA GMT*** (95% TI)

5,79 (4,54-7,39)

10 (9,55-12)

 

1 mēnesi pēc revakcinācijas

N=83

N=422

fHbp

% seropozitīvs (95% TI)

100% (96-100)

100% (99-100)

 

hSBA GMT (95% TI)

135 (108-170)

128 (118-139)

 

12 mēnešus pēc revakcinācijas

 

N=299

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

62% (56-67)

 

hSBA GMT (95% TI)

 

6,5 (5,63-7,5)

 

pirms revakcinācijas

N=79

N=423

 

% seropozitīvs (95% TI)

97% (91-100)

99% (97-100)

 

hSBA GMT (95% TI)

63 (49-83)

81 (74-89)

 

1 mēnesi pēc revakcinācijas

N=84

N=421

NadA

% seropozitīvs (95% TI)

100% (96-100)

100% (99-100)

 

hSBA GMT (95% TI)

1558 (1262-1923)

1465 (1350-1590)

 

12 mēnešus pēc revakcinācijas

 

N=298

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

97% (95-99)

 

hSBA GMT (95% TI)

 

81 (71-94)

 

pirms revakcinācijas

N=83

N=426

 

% seropozitīvs (95% TI)

19% (11-29)

22% (18-26)

 

hSBA GMT (95% TI)

1,61 (1,32-1,96)

2,14 (1,94-2,36)

 

1 mēnesi pēc revakcinācijas

N=86

N=424

PorA P1.4

% seropozitīvs (95% TI)

97% (90-99)

95% (93-97)

 

hSBA GMT (95% TI)

47 (36-62)

35 (31-39)

 

12 mēnešus pēc revakcinācijas

 

N=300

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

17% (13-22)

 

hSBA GMT (95% TI)

 

1,91 (1,7-2,15)

 

pirms revakcinācijas

N=69

N=100

 

% seropozitīvs (95% TI)

25% (15-36)

61% (51-71)

 

hSBA GMT (95% TI)

2,36 (1,75-3,18)

8,4 (6,4-11)

 

1 mēnesi pēc revakcinācijas

N=67

N=100

NHBA

% seropozitīvs (95% TI)

76% (64-86)

98% (93-100)

 

hSBA GMT (95% TI)

12 (8,52-17)

42 (36-50)

 

12 mēnešus pēc revakcinācijas

 

N=291

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

36% (31–42%)

 

hSBA GMT (95% TI)

 

3,35 (2,88-3,9)

*atskaites punkts par laiku pirms revakcinācijas attiecas uz baktericīdo antivielu

klātbūtni 8 mēnešus pēc Bexsero vakcīnas ievadīšanas 2, 3 un 4 mēnešu vecumā un 6 mēnešus pēc Bexsero vakcīnas ievadīšanas 2, 4 un 6 mēnešu vecumā.

**% seropozitīvs = pētāmo personu īpatsvars, kas sasniedza rādītāju hSBA ≥1:5.

***GMT = vidējais ģeometriskais titrs (Geometric Mean Titer).

Papildu pētījumā ar bērniem 4 gadu vecumā, kuri zīdaiņu vecumā saņēma imunizāciju un revakcināciju atbilstoši pilnai shēmai, tika novērots PorA P1.4 un fHbp antigēna antivielu titru samazinājums (attiecīgi 9–10% un 12–20% pētāmo personu sasniedza rādītāju hSBA ≥ 1:5). Šajā pētījumā atbildes reakcija uz nākamo devu liecināja par imunoloģisku atmiņu, jo pēc turpmākas vakcinācijas 81–95% pētāmo personu PorA P1.4 antigēnam un 97–100% pētāmo personu fHbp antigēnam sasniedza rādītāju hSBA ≥ 1:5.Šī novērojuma klīniskā nozīme un nepieciešamība ievadīt papildu revakcinācijas devu, lai imunitāte būtu aizsargājoša ilgstoši, nav noteikta.

Bērnu (6 – 11 mēneši, 12 – 23 mēneši un 2 – 10 gadi) imunogenitāte

Imunogenitāte pēc divu devu ievadīšanas ar divu mēnešu intervālu tika reģistrēta trīs pētījumos ar bērniem vecumā no 6 līdz 26 mēnešiem, kuru rezultāti atspoguļoti 4. tabulā. Pēc divām vakcinēšanas sērijām zīdaiņiem 6-8 mēnešu vecumā un bērniem 13-15 un 24-26 mēnešu vecumā pret katru no vakcīnas antigēniem konstatētais seropozitīvas atbildes reakcijas līmenis un hSBA vidējais ģeometriskais titrs bija augsts un ar līdzīgu rezultātu. Dati par antivielu klātbūtni vienu gadu pēc divu devu ievadīšanas 13 un 15 mēnešu vecumā arī apkopoti 4. tabulā.

4. tabula. Dati par seruma baktericīdo antivielu atbildes reakciju pēc Bexsero vakcīnas ievadīšanas 6 un 8 mēnešu, 13 un 15 mēnešu vai 24 un 26 mēnešu vecumā, kā arī dati par baktericīdo antivielu klātbūtni vienu gadu pēc divu devu ievadīšanas 13 un 15 mēnešu vecumā

 

 

 

Vecums

 

 

 

No 6 līdz

No 12 līdz

No 2 līdz

Antigēns

 

11 mēnešiem

23 mēnešiem

10 gadiem

 

 

Vecums vakcinācijas brīdī

 

 

6, 8 mēneši*

13, 15 mēneši

24, 26 mēneši

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=23

N=163

N=105

 

% seropozitīvs* (95% TI)

100% (85-100)

100% (98-100)

100% (97-100)

 

hSBA GMT** (95% TI)

250 (173-361)

271 (237-310)

220 (186-261)

fHbp

12 mēnešus pēc 2. devas

 

N=68

 

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

74% (61-83)

-

 

hSBA GMT (95% TI)

 

14 (9,4-20)

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=23

N=164

N=103

 

% seropozitīvs (95% TI)

100% (85-100)

100% (98-100)

99% (95-100)

 

hSBA GMT (95% TI)

534 (395-721)

599 (520-690)

455 (372-556)

NadA

12 mēnešus pēc 2. devas

 

N=68

 

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

97% (90-100)

-

 

hSBA GMT (95% TI)

 

70 (47-104)

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=22

N=164

N=108

 

% seropozitīvs (95% TI)

95% (77-100)

100% (98-100)

98% (93-100)

 

hSBA GMT (95% TI)

27 (21-36)

43 (38-49)

27 (23-32)

PorA P1.4

12 mēnešus pēc 2. devas ievadīšan

 

N=68

 

 

as

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

18% (9-29)

-

 

hSBA GMT (95% TI)

 

1,65 (1,2-2,28)

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

 

N=46

N=100

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

63% (48-77)

97% (91-99)

 

hSBA GMT (95% TI)

 

11 (7,07-16)

38 (32-45)

NHBA

12 mēnešus pēc 2. devas

 

N=65

 

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs (95% TI)

-

38% (27-51)

-

 

hSBA GMT (95% TI)

 

3,7 (2,15-6,35)

 

*% seropozitīvs = pētāmo personu īpatsvars, kas sasniedza rādītāju hSBA ≥1:4 (vecuma diapazonā no 6 līdz 11 mēnešiem) un hSBA ≥1:5 (vecuma diapazonā no 12 līdz 23 mēnešiem un no 2 līdz 10 gadiem).

**GMT = vidējais ģeometriskais titrs (Geometric Mean Titer).

Divos pagarinājuma pētījumos (attiecīgi N=36 un N=29–31), novērtējot papildu grupu pēc Bexsero vakcinēšanas 67 bērniem vecumā no 40 līdz 44 mēnešiem, tika konstatēts četru kontroles antigēnu hSBA titru pieaugums. Pētāmo personu procentuālā daļa ar seropozitīvu atbildes reakciju bija 100% pret fHbp un NadA; 94% un 90% pret PorA P1.4; 89% un 72% pret NHBA.

Pusaudžu (vecumā no 11 gadiem) un pieaugušo imunogenitāte

Pusaudžiem tika ievadītas divas Bexsero devas ar vienu, divu un sešu mēnešu intervālu līdz nākamajai devai; šie dati ir apkopoti 5. un 6. tabulā.

Pētījumos ar pieaugušajiem dati tika iegūti pēc divu Bexsero devu ievadīšanas ar vienu vai divu mēnešu intervālu līdz nākamajai devai (skatīt 7. tabulu).

Vakcinēšanas shēmu lietošanas gadījumā, ievadot divas devas ar viena vai divu mēnešu intervālu, imūnsistēmas atbildes reakcijas rādītāji gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem bija līdzīgi. Līdzīgi atbildes reakcijas rādītāji tika novēroti arī pusaudžiem, kuriem tika ievadītas divas Bexsero devas ar sešu mēnešu intervālu.

5. tabula. Dati par seruma baktericīdo antivielu atbildes reakciju pusaudžiem vienu mēnesi pēc divu Bexsero devu ievadīšanas saskaņā ar atšķirīgām divu devu ievadīšanas shēmām un par baktericīdo antivielu klātbūtni 18–23 mēnešus pēc otrās devas ievadīšanas

Antigēns

 

0, 1 mēnesis

0, 2 mēneši

0, 6 mēneši

 

 

 

 

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=638

N=319

N=86

 

% seropozitīvs*

100%

100%

100%

 

(95% TI)

(99–100)

(99–100)

(99–100)

 

hSBA GMT**

 

(95% TI)

(193–229)

(209–263)

(157–302)

fHbp

18–23 mēnešus pēc 2. devas

N=102

N=106

N=49

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

% seropozitīvs

82%

81%

84%

 

(95% TI)

(74–89)

(72–88)

(70–93)

 

hSBA GMT

 

(95% TI)

(20–42)

(24–49)

(16–45)

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=639

N=320

N=86

 

% seropozitīvs

100%

99%

99%

 

(95% TI)

(99–100)

(98–100)

(94–100)

 

hSBA GMT

 

(95% TI)

(455–528)

(653–825)

(675–1147)

NadA

18–23 mēnešus pēc 2. devas

N=102

N=106

N=49

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

% seropozitīvs

93%

95%

94%

 

(95% TI)

(86–97)

(89–98)

(83–99)

 

hSBA GMT

 

(95% TI)

(30–54)

(33–58)

(43–98)

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=639

N=319

N=86

 

% seropozitīvs

100%

100%

100%

 

(95% TI)

(99–100)

(99–100)

(96–100)

 

hSBA GMT

 

(95% TI)

(84–102)

(107–142)

(101–195)

PorA P1.4

18–23 mēnešus pēc 2. devas

N=102

N=106

N=49

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

% seropozitīvs

75%

75%

86%

 

(95% TI)

(65–83)

(66–83)

(73–94)

 

hSBA GMT

 

(95% TI)

(12–24)

(14–27)

(17–43)

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=46

N=46

-

 

% seropozitīvs

100%

100%

-

NHBA

(95% TI)

(92–100)

(92–100)

 

 

hSBA GMT

-

 

(95% TI)

(76–129)

(82–140)

 

 

*% seropozitīvs = pētāmo personu īpatsvars, kas sasniedza rādītāju hSBA ≥1:4.

**GMT = vidējais ģeometriskais titrs (Geometric Mean Titer).

Pētījumā ar pusaudžiem baktericīdās atbildes reakcijas rādītāji, kas tika iegūti pēc divu Bexsero devu ievadīšanas, tika iedalīti atkarībā no sākotnējās hSBA robežvērtības, kas mazāka par 1:4 vai vienāda ar, vai lielāka par 1:4. Dati par seropozitīvu atbildes reakciju līmeni un pētāmo personu daļu, kurām tika konstatēts vismaz četrkārtīgs hSBA titru pieaugums no sākotnējās robežvērtības vienu mēnesi pēc otrās Bexsero devas ievadīšanas, apkopoti 6. tabulā. Pēc vakcinēšanas ar Bexsero lielam pētāmo personu īpatsvaram tika konstatēta seropozitīva atbildes reakcija un iegūts četrkārtīgs hSBA titru pieaugums neatkarīgi no pirmsvakcinācijas statusa.

6. tabula. Dati par pusaudžu īpatsvaru, kuriem ir konstatēta seropozitīva atbildes reakcija un vismaz četrkārtīgs baktericīdo titru pieaugums vienu mēnesi pēc divu Bexsero devu ievadīšanas saskaņā ar atšķirīgām divu devu ievadīšanas shēmām, iedalot atkarībā no titra pirmsvakcinācijas periodā

Antigēns

 

 

0, 1 mēnesis

0, 2 mēneši

0, 6 mēneši

 

 

 

 

 

 

 

 

titrs

N=369

N=179

N=55

 

% seropozitīvs

pirmsvakcinācijas

 

100% (98–100)

100% (98–100)

100% (94–100)

 

* pēc otrās

periodā <1:4

 

 

 

 

 

devas

titrs

N=269

N=140

N=31

 

(95% TI)

pirmsvakcinācijas

fHbp

100% (99–100)

100% (97–100)

100% (89–100)

 

periodā ≥1:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% četrkārtīgs

titrs pirmsvakcinācijas

N=369

N=179

N=55

 

pieaugums pēc

periodā <1:4

100% (98–100)

100% (98–100)

100% (94–100)

 

otrās devas

titrs pirmsvakcinācijas

N=268

N=140

N=31

 

(95% TI)

periodā ≥1:4

90% (86–93)

86% (80–92)

90% (74–98)

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs

titrs pirmsvakcinācijas

N=427

N=211

N=64

 

periodā <1:4

100% (99–100)

99% (97–100)

98% (92–100)

 

pēc otrās devas

 

titrs pirmsvakcinācijas

N=212

N=109

N=22

 

(95% TI)

NadA

periodā ≥1:4

100% (98–100)

100% (97–100)

100% (85–100)

 

 

 

 

 

 

 

% četrkārtīgs

titrs pirmsvakcinācijas

N=426

N=211

N=64

 

pieaugums pēc

periodā <1:4

99% (98–100)

99% (97–100)

98% (92–100)

 

otrās devas

titrs pirmsvakcinācijas

N=212

N=109

N=22

 

(95% TI)

periodā ≥1:4

96% (93–98)

95% (90–98)

95% (77–100)

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs

titrs pirmsvakcinācijas

N=427

N=208

N=64

 

periodā <1:4

100% (98–100)

100% (98–100)

100% (94–100)

 

pēc otrās devas

 

titrs pirmsvakcinācijas

N=212

N=111

N=22

 

(95% TI)

 

periodā ≥1:4

100% (98–100)

100% (97–100)

100% (85–100)

PorA P1.4

 

 

 

 

 

 

% četrkārtīgs

titrs pirmsvakcinācijas

N=426

N=208

N=64

 

 

pieaugums pēc

periodā <1:4

99% (98–100)

100% (98–100)

100% (94–100)

 

otrās devas

titrs pirmsvakcinācijas

N=211

N=111

N=22

 

(95% TI)

periodā ≥1:4

81% (75–86)

77% (68–84)

82% (60–95)

 

 

 

 

 

 

 

% seropozitīvs

titrs pirmsvakcinācijas

N=2

N=9

-

 

periodā <1:4

100% (16–100)

100% (66–100)

 

pēc otrās devas

 

 

 

 

 

 

 

titrs pirmsvakcinācijas

N=44

N=37

 

 

(95% TI)

-

 

periodā ≥1:4

100% (92–100)

100% (91–100)

NHBA

 

 

 

 

 

 

 

% četrkārtīgs

titrs pirmsvakcinācijas

N=2

N=9

-

 

 

pieaugums pēc

periodā <1:4

100% (16–100)

89% (52–100)

 

 

 

otrās devas

titrs pirmsvakcinācijas

N=44

N=37

-

 

(95% TI)

periodā ≥1:4

30% (17–45)

19% (8–35)

 

 

 

 

 

 

 

 

*% seropozitīvs = pētāmo personu īpatsvars, kas sasniedza rādītāju hSBA ≥1:4.

7. tabula.

Dati par seruma baktericīdo antivielu atbildes reakciju pieaugušajiem pēc divu

 

Bexsero devu ievadīšanas saskaņā ar atšķirīgām divu devu ievadīšanas shēmām

 

 

 

 

 

Antigēns

 

 

0, 1 mēnesis

0, 2 mēneši

 

 

 

 

 

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=28

N=46

 

 

% seropozitīvs*

100%

100%

fHbp

 

(95% TI)

(88–100)

(92–100)

 

 

hSBA GMT**

 

 

(95% TI)

(75–133)

(71–121)

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=28

N=46

 

 

% seropozitīvs

100%

100%

NadA

 

(95% TI)

(88–100)

(92–100)

 

 

hSBA GMT

 

 

(95% TI)

(338–948)

(108–193)

 

 

1 mēnesi pēc 2. devas ievadīšanas

N=28

N=46

 

 

% seropozitīvs

96%

91%

PorA P1.4

(95% TI)

(82–100)

(79–98)

 

 

hSBA GMT

 

 

(95% TI)

(30–75)

(21–48)

*% seropozitīvs = pētāmo personu īpatsvars, kas sasniedza rādītāju hSBA ≥1:4.

**GMT = vidējais ģeometriskais titrs (Geometric Mean Titer).

Seruma baktericīdā atbildes reakcija uz NHBA antigēnu vēl nav izvērtēta.

Īpašu pacientu grupu imunogenitāte

Bērni un pusaudži ar komplementa sistēmas olbaltumu deficītu, asplēniju vai liesas disfunkciju

3. fāzes klīniskā pētījumā bērni un pusaudži 2 – 17 gadu vecumā ar komplementa sistēmas olbaltumu deficītu (40), asplēniju vai liesas disfunkciju (107) un pēc vecuma atbilstošas veselas pētāmās personas (85) saņēma divas Bexsero devas ar divu mēnešu starplaiku. 1 mēnesi pēc 2 devu vakcinācijas kursa pētāmo personu procentuālā daļa ar hSBA ≥1:5 starp indivīdiem ar komplementa sistēmas olbaltumu deficītu un asplēniju vai liesas disfunkciju bija attiecīgi 87% un 97% antigēnam pret fHbp, 95% un 100% antigēnam pret NadA, 68% un 86% antigēnam pret PorA P1.4, 73% un 94% antigēnam pret NHBA, kas liecina par imūnsistēmas atbildreakciju šīm pētāmām personām ar pavājinātu imunitāti. Procentuālā veselo pētāmo personu daļa ar hSBA ≥1:5 bija 98% antigēnam pret fHbp, 99% antigēnam pet NadA, 83% antigēnam pret PorA P1.4 un 99% antigēnam pret NHBA.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus ar Bexsero vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās meningokoku slimības, kuru ierosina B grupas Neisseria meningitidis, profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojams.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Histidīns

Saharoze

Ūdens injekcijām

Lai iegūtu informāciju par adsorbentu, skatīt 2. punktu.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml suspensijas pilnšļircē (1. klases stikls) ar virzuļa aizbāzni (1. tipa brombutila gumija) un uzgaļa aizsargvāciņu (1. vai 2. tipa gumija) ar vai bez adatām.

Pieejami iepakojuma izmēri ar 1 vai 10 šļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Uzglabāšanas laikā pilnšļircē, kas satur suspensiju, var novērot smalkas, gandrīz baltas nogulsnes.

Pirms lietošanas pilnšļirce rūpīgi jāsakrata, lai veidotos viendabīga suspensija.

Pirms ievadīšanas vakcīna ir vizuāli jāpārbauda, vai tajā nav redzamas daļiņas un vai tā nav mainījusi krāsu. Ja vakcīnā ir redzamas cietas daļiņas un/vai ir mainījušās tās fizikālās īpašības, neievadiet vakcīnu. Ja iepakojumā ir pievienotas divas dažāda garuma adatas, izvēlieties intramuskulārai injekcijai piemēroto adatu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1,

53100 Siena,

Itālija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 14. janvāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

DD/MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas