Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Zāļu apraksts - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBindRen
ATĶ kodsV03AE
Vielacolestilan
RažotājsMitsubishi Pharma Europe Ltd

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 1 g apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 1 g kolestilāna (colestilan).

 

 

tas

 

 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

ē

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

istr

 

 

 

 

 

Apvalkotā tablete.

 

ğ

 

Balta, ovālas formas, apvalkota tablete, apmēram 20,2 mm gara un 10,7 mm plata, ar uzdruku

“BINDREN” (zilā krāsā) vienā pusē.

 

re

 

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

BindRen ir indicēts hiperfosfatēmijas ārstēšan i pie ugušiem pacientiem ar 5. stadijas hronisko nieru

slimību (HNS), kam veic hemodialīzi vai perito eālo dialīzi.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

 

 

 

 

Devas

 

 

 

 

 

Ieteicamā sākuma deva ir 6-9 gr mi dienā (2-3 g trīs reizes dienā).

 

 

 

les

 

 

 

 

Pacientiem, kas agrāk aņēmuši citus fosfātu saistītājus un kas pāriet uz BindRen, jāsāk lietošana ar

6-9 g dienā (2-3 g trīs reizes dienā).

 

 

 

 

Devas titrēšana

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Jāuzrauga fosfora koncentrācija serumā. Ja nav sasniegta pieņemama fosfora koncentrācija serumā, devuZvar palielin t par 3 g dienā (pa 1 g trīs reizes dienā) 2-3 nedēļu garos posmos. Maksimālā BindRen dienas deva, kas pārbaudīta klīniskajos pētījumos, bija 15 g dienā (5 g trīs reizes dienā).

Īpašas populācijas Gados vecāki cilvēki

Klīnisko pētījumu pieredze pacientiem, kas vecāki par 75 gadiem, ir ļoti ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

BindRen ir indicēts pacientiem ar 5. stadijas hronisku nieru slimību (HNS), kam veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi. Nav pieejami dati par BindRen lietošanu pacientiem predialīzes periodā.

Smagi aknu darbības traucējumi

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem bija izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Tāpēc BindRen lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt

arī 4.4 apakšpunktu). Dati nav pieejami.

Pediatriskā populācija

BindRen drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

BindRen ir lietojams perorāli. Tabletes ir jānorij veselas.

BindRen tablešu dienas deva ir jālieto trijās vienādi sadalītās devās maltītes laikā vai tūlīt pēc tās ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai atvieglotu to norīšanu.tas

Dienas devas sadalījumu var pielāgot pēc ārsta ieteikuma, ņemot vērā fosfātu dienas p tēriņu. Pacienti ir jāmudina pieturēties pie viņiem nozīmētām diētām ar zemu fosfāta saturu.

Augsta asins fosfāta līmeņa ārstēšanai parasti vajadzīgs ilgs laiks.

ē

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunk ā uz kai ītajām palīgvielām.

Zarnu nosprostojums.

 

istr

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

 

 

ğ

BindRen drošība un efektivitāte nav pētīta pacientiem a :

re

 

Disfāģiju vai rīšanas traucējumiem

Smagiem gremošanas sistēmas traucējumiem, piemēram, hronisku vai smagu aizcietējumu, zarnu stenozi, zarnu divertikulozi, sigmveida z rn s kolītu, gremošanas sistēmas čūlām vai nesenu lielu gremošanas sistēmas operāciju

Žultsceļu nosprostojumu

Smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt arī 4.2 apakšpunktu )

Veselības traucējumiem ar k ampjiem

Nesenu peritonītu peritoneālās d alīzes pacientu slimības vēsturē

Seruma albumīna saturu < 30 g/l

 

vairs

Tāpēc pacientiem ar šiem tr ucējumiem BindRen nav ieteicams.

Hiperparatiroīdisms

 

les

 

BindRen bez citiem pa ākumiem nav indicēts hiperparatiroīdisma kontrolei.

Zarnu nosprostojums un ileuss/subileuss

ā

 

Ļoti retos gadījumos pacientiem, kurus ārstēja ar BindRen, novēroja zarnu nosprostojumu un

Z

 

ileusu/subileusu. Pirms tam var būt aizcietējuma simptoms. Pacienti ar aizcietējumi ir rūpīgi jāuzrauga

ārstēšanas laikā ar BindRen. Pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi gremošanas sistēmas simptomi, būtu jāapsver alternatīvu zāļu lietošana.

Gremošanas sistēmas asiņošana

Jābūt uzmanīgiem, ārstējot pacientus ar veselības stāvokļiem, kas rada tieksmi uz kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, piemēram, kuņģa-zarnu trakta asiņošana nesenā slimības vēsturē, kuņģa-zarnu trakta čūlas, gastrīts, divertikuloze, kolīts un hemoroīdi.

Hipokalcēmija/hiperkalcēmija

Pacientiem ar nieru nepietiekamību var izveidoties hipokalcēmija vai hiperkalcēmija. BindRen nesatur kalciju un neietekmē seruma kalcija koncentrāciju, ārstējot līdz vienam gadam ilgi. Pacientam ir jāveic seruma kalcija koncentrācijas uzraudzība līdzīgi, kā normālam dialīzes pacientam. Hipokalcēmijas gadījumā kalcijs ir jālieto kā piedeva.

Taukos šķīstoši vitamīni

BindRen neizraisīja klīniski nozīmīgu A, D, E vai K vitamīnu uzsūkšanās samazinājumu līdz vienam gadam ilgos klīniskajos pētījumos. Tomēr ir jābūt piesardzīgiem, ārstējot pacientus ar uzņēmību pret K vitamīna vai taukos šķīstošu vitamīnu trūkumu, piemēram, pacientus ar malabsorbcijas sindromiem un pacientus, kurus ārstē ar kumarīna antikoagulantiem (piemēram, varfarīnu). Šiem pacientiem ieteicams uzraudzīt A, D un E vitamīnu koncentrāciju vai novērtēt K vitamīna pietiekamību, mērot koagulācijas parametrus, un vajadzības gadījumā lietot vitamīnu papildinājumu.

Folāta trūkums

tas

 

BindRen neizraisīja klīniski nozīmīgu folāta uzsūkšanās samazinājumu līdz gadu ilgos klīnisk jos

pētījumos. Tomēr ilgstošas ārstēšanas ar BindRen laikā var būt traucēta folāta uzsūkš nās z rnās.

Šiem pacientiem ir jāapsver seruma folāta līmeņa uzraudzība un folijskābes piedevas.

Hipotiroīdisms

ē

Ieteicama cieša hipotiroīdisma pacientu uzraudzība, kad vienlaikus ar B ndRen iek lietots

levotiroksīns (skatīt 4.5 apakšpunktu).

istr

Sistēmas jonu līdzsvars

BindRen saista fosfātu un žultsskābi, atbrīvojot hlorīda jonu, kasğkļūst pieejams absorbcijai sistēmā.

Tāpēc ir iespējamas izmaiņas sistēmas jonu līdzsvarā ar hlo īda jona pieaugumu un bikarbonāta jona

samazināšanos. Taču BindRen neizraisīja nekādas klīniski būtiskas izmaiņas hlorīda un bikarbonāta

jonu saturā, lietojot līdz vienam gadam ilgi.

re

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijied rbības veidi

vairs

 

BindRen netiek uzsūkts no kuņģa-zarnu trakta,navbet var ietekmēt citu zāļu bioloģisko pieejamību vai uzsūkšanās ātrumu. Papildus ir ziņot , ka zāles ar līdzīgu darbības mehānismu kā BindRen, izraisīja citu zāļu, piemēram, steroīdo ho monu, amazinātu bioloģisko pieejamību enterohepatiskas

cirkulācijas izmaiņu dēļ, k s v r potenciāli samazināt perorālo pretapaugļošanās līdzekļu efektivitāti. Lietojot jebkuras zāles, kuru izr isītā bioloģiskās pieejamības pazemināšanās varētu klīniski nozīmīgi ietekmēt drošību vai efekti itāti, šīs zāles ir jālieto vismaz 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc BindRen lietošanas. Vienlaicīgai ārstēšanai ar zālēm, kurām ir mazs terapeitiskais indekss, vajadzīga cieša zāļu koncentrācijaslesvai blaku parādību uzraudzība, uzsākot ārstēšanu ar BindRen vai pielāgojot zāļu devu.

Mijiedarbības pētījumus veica ar veseliem brīvprātīgajiem. Mijiedarbības netika pētītas ar devām, kas pārsniedzā9 g di nā, un nevar izslēgt mijiedarbības efektus pie augstākām BindRen devām.

MijiedarbībasZ pētījumi ar vienu devu parādīja, ka ciprofloksacīna, varfarīna un enelaprila bioloģiskā pieejamība nav ietekmēta, ja tās lieto kopā ar BindRen (6-9 g dienā). BindRen pazemināja digoksīna bioloģisko piejamību par 16% un Cmax par 17%, enelaprila Cmax par 27%.

BindRen un levotiroksīna augstā in vitro saistīšanās potenciāla dēļ ieteicama ciešāka tireoīdstimulējošā hormona (TSH) līmeņa uzraudzība pacientiem, kas saņem BindRen un levotiroksīnu.

Nav pieejami in vivo dati par iespējamo BindRen iedarbību uz imūndepresīvo zāļu mikofenolāta mofetila, ciklosporīna vai takrolīma uzsūkšanos. Tomēr ir ziņots par samazinātu koncentrāciju asinīs tādu zāļu ietekmē, kuru darbības mehānisms ir līdzīgs BindRen mehānismam. Jāievēro piesardzība, nozīmējot BindRen pacientiem, kas saņem imūndepresantus.

Pacienti, kam bija veselības traucējumi ar krampjiem, tika izslēgti no BindRen klīniskajiem pētījumiem. Jāievēro piesardzība, nozīmējot BindRen pacientiem, kas lieto arī pretkrampju zāles.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

BindRen neuzsūcas un nav pieejams sistēmā. Tāpēc nav sagaidāmi tieši BindRen efekti. Tomēr citi BindRen efekti var ietekmēt grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, vai ietekmēt fertilitāti (skatīt 4.4 un 4.5 apakšpunktus).

Grūtniecība

Nav pieejami dati, lai novērtētu drošību un efektivitāti grūtniecēm.

Pacientēm, kurām iestājusies grūtniecība un kurām ieguvuma/riska novērtējums apstiprina tālāku

ārstēšanu ar BindRen, var būt nepieciešamas vitamīnu piedevas (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Barošana ar krūti

tas

 

Nav pieejami dati, lai novērtētu drošību un efektivitāti sievietēm, kas baro bērnu ar krū i. Pacientēm, kas baro bērnu ar krūti un kurām ieguvuma/riska novērtējums apstiprina ālāku ārstēšanu ar BindRen, var būt nepieciešamas vitamīnu piedevas (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Fertilitāte

 

 

 

ē

Nav pieejami dati, lai novērtētu iespējamo BindRen ietekmi uz fert l tāti.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehān smus

 

 

 

 

istr

BindRen neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transpo tlīdzğkļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

 

 

re

 

 

 

 

 

Drošības profila kopsavilkums

 

 

 

 

Drošības novērtējuma populāciju II un III fāzes klī

isk jos pētījumos veidoja 1 410 5. stadijas HNS

pacienti, kuriem veica dialīzi un kurus ārstēja ar Bi

dRen līdz vienam gadam ilgi. Pacienti saņēma līdz

15 g lielas devas dienā, sadalītas trijās 5 g lielās devās.

 

 

vairs

nav

 

 

Aptuveni 30% pacientu novēroja v maz vienu nevēlamu blakusparādību. Vissmagākās nevēlamās blakusparādības bija gremoš n s s stēmas asiņošana (retāk) un aizcietējums (bieži). Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusp rādīb s bija nelabums, dispepsija un vemšana (visas bieži). Nevēlamo blakusparādību biežums pie ug , p lielinot devu.

Nevēlamo blaku parādību kopsavilkums tabulas veidā

Tabulā uzskaitītais bi žums tika definēts, lietojot šādus nosacījumus: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100

līdz < 1/10); r

tāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000) un

nav zin mi (n var not ikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās

blakuspar dības ir sakārtotas to nopietnības samazināšanās secībā.

 

les

ā

Infekcijas un infestācijas

Retāk:Z

 

Gastroenterīts

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Retāk:

 

Hiperparatiroīdisms

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži:

 

Hipokalcēmija, samazināta ēstgriba

Retāk:

 

Folāta deficīts, hipertrigliceridēmija,

 

 

polidipsija

Reti:

 

K vitamīna deficīts, kalcifilakse, elektrolītu

 

 

līdzsvara traucējumi, šķidruma uzkrāšanās

Psihiskie traucējumi

Retāk:

 

 

Bezmiegs

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Trīce, reibonis, galvassāpes, disgeizija

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Reti:

 

 

Koronārā sirds slimība

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Hematoma, hipotensija

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

Bieži:

 

 

Aizcietējums, sāpes vēderā, vemšana,

 

 

 

vēdera uzpūšanās, nelabums, gastrīts,

 

 

 

dispepsija, caureja, meteorisms diskomforta

 

 

 

sajūta vēderā

 

tas

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Gremošanas sistēmas siņoš n , ezofagīts,

 

 

 

fekaloma, disfāgija, izm iņ s vēdera izejas

 

 

 

ritmā, sausa mute

 

 

Reti:

 

 

Zarnu nosprostojums*

 

 

 

 

 

istr

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

 

 

ē

Retāk:

 

 

Paaugst nāts aknu enzīmu līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

ğ

 

 

Retāk:

 

 

re

 

 

 

 

 

Nātr n , izsitumi, nieze, sausa āda

Reti:

 

 

Al ģisks dermatīts, pilienveida psoriāze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

 

 

 

 

Retāk:

 

nav

Muskuļu spazmas, muskuļu un skeleta

 

 

 

 

 

sāpes, artralģija, muguras sāpes,

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīša as vietā

ekstremitāšu sāpes

 

 

 

 

 

Retāk:

vairs

 

Astēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

*Viens gadījums ar letālu iznākumu

Ziņošana par iespējamām ne ēl mām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riskalesattiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

LietojotZBindRen dialīzes pacientiem devās līdz 15 g dienā līdz vienam gadam ilgi bez pārtraukuma, nav bijuši pārdozēšanas gadījumi. Iespējamais pārdozēšanas risks var ietvert nevēlamas blakusparādības vai 4.8 apakšpunktā minēto nevēlamo blakusparādību pasliktināšanos.

Antidoti pret BindRen nav zināmi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vēl nav piešķirta. ATĶ kods: vēl nav piešķirts

BindRen satur kolestilānu. Kolestilāns ir fosfātu saistošs polimērs, kas neuzsūcas, nesatur kalciju un metālus. Saistīšanas vietas kuņģī tiek daļēji protonētas un iedarbojas ar jonu un ūdeņraža saitēm gan ar pārtikas fosfātu anjoniem, gan ar žultsskābēm divpadsmitpirkstu zarnā. Saistot fosfātu no pārtikas gremošanas traktā, kolestilāns pazemina fosfora koncentrāciju serumā. Kolestilāns saista arī žultsskābes, tādā veidā pazeminot ZBL holesterīna koncentrāciju serumā. Ir novērots, ka izmaiņas kuņģa-zarnu trakta kopējā žultsskābju daudzumā pazemina glikozes saturu serumā. Kolestilāns var arī saistīt urīnskābi kuņģa-zarnu traktā.

Dialīzes pacientiem ar 5. stadijas HNS ir veikti trīs III fāzes un divi ilgstoši pārbaudes pētījumi, lai noskaidrotu drošību un efektivitāti šai populācijai.

Fosfors serumā

Pētījums ar nemainīgu devu:

Dubultaklā, 12 nedēļu ilgā pētījumā ar nemainīgu devu piecās kolestilāna grupās (3, 6, 9, 12 un 15 g dienā) un placebo, kolestilāns devā no 6 g dienā un vairāk izraisīja no devas atkarīgu fo fora līmeņa samazinājumu serumā. Mazāko kvadrātu vidējais samazinājums no bāzlīnijas pēc 12 nedēļām,

salīdzinot ar placebo, bija attiecīgi 0,16, 0,21, 0,19 un 0,37 mmol/l ar devu 6, 9, 12 un 15 g dienā.

Pētījumi ar mainīgu devu:

tas

Tika veikti divi līdzīgi 12 nedēļu ilgi, atklāti pētījumi ar mainīgu devu, kas

u pinājāsēar 4 nedēļu ilgu

dubultaklo zāļu nelietošanas periodu (salīdzinājums ar placebo). Pirmajā pē ījumā vidējais fosfora līmenis serumā bija 2,33 mmol/l bāzlīnijā un pēc 12 nedēļām ar kole t lāna vidējo devu 11,5 g bija

1,96 mmol/l (vidējais samazinājums 0,36 mmol/l). Līdzīgi, otrajā pētījumā vidējais fosfora līmenis

serumā bija 2,44 mmol/l bāzlīnijā un pēc 12 nedēļām ar kol stilāna vidējoistrdevu 13,1 g bija

1,94 mmol/l (vidējais samazinājums 0,50 mmol/l). Pacientu atbildğs reakcijas rādītājs Reaģējušo

pacientu (seruma fosfora līmeņa samazinājums ≤ 1,78 mmol/l un/vai samazinājums nopret sākuma

līmeņa ni ≥ 0,3 mmol/l) proporcija bija, attiecīgi, 50,4% un 43,8% divos pētījumos (no placebo,

attiecīgi, 30,8% un 26,3%).

re

serumā saglabājas līdz vienam gadam. Pēc vienava gada vidējais fosfora līmenis serumā bija

Ilgstoši pētījumi:

Divos ilgstošos, atklātos pētījumos ar mai īgu devu tika pierādīts, ka fosfora līmeņa pazemināšanās

1,89 mmol/l ar nozīmīgu 0,39 mmol/l pazeminājumu no bāzlīnijas un pacientu atbildes reakcijas rādītājs reaģējušo pacientu daļu b ja 44% (fo fora līmeni < 1,78 mmol/l). Ilgstošajos pētījumos vairums pacientu saņēma 12 v 15 g kolestilāna dienā.

Klīniskajos pētījumos kolestilānsvairsneietekmēja kalcija līmeni serumā līdz vienam gadam ilgā periodā. Seruma kalcija un fo fāta jonu koncentrāciju reizinājums

Kalcijs serumā

Kalcija un fosfāta jonu koncentrāciju reizinājums samazinājās vismaz par 0,48 mmol2/l2 pēc 12 nedēļ m, sa īdzinot ar placebo, no devas ≥ 9 g dienā pētījumā ar nemainīgu devu, un par

Seruma paratiroīdais hormons (PTH)

1,05 un 0,86 mmol2/l2 pēc 12 nedēļām divos pētījumos ar mainīgām devām. Pēc viena gada kolestilāns

 

les

.

samazin ja kalcija un fosfāta jonu koncentrāciju reizinājumu par 0,90 mmol

/l

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Vairumā klīnisko pētījumu kolestilāns pazemināja seruma PTH līmeni, salīdzinot ar bāzlīniju, un rezultāts bija statistiski nozīmīgs pret placebo.

Seruma holesterīns

Pētījumā ar nemainīgu devu kolestilāns pēc 12 nedēļām nozīmīgi samazināja seruma ZBL holesterīna līmeni, salīdzinot ar placebo, par 17,8, 25,6, 29,4, 34,8 un 33,4% attiecīgi ar 3, 6, 9, 12 un 15 g devu dienā. Divos pētījumos ar mainīgu devu kolestilāns arī deva nozīmīgu pazeminājumu no bāzlīnijas par 35,3 un 30,1% pēc 12 nedēļām, un par 25,8% pēc viena gada ilgstošajos pētījumos. ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanās atspoguļojās arī nozīmīgā kopējā holesterīna līmeņa samazinājumā.

Seruma glikozilētais hemoglobīns A1c

Pacientiem ar bāzlīnijas HbA1c ≥ 7,0% kolestilāns izraisīja no 0,36 līdz 1,38% samazinājumu pēc 12 nedēļām pētījumā ar nemainīgu devu, un par 0,94 un 0.91% pēc 12 nedēļām divos pētījumos ar mainīgu devu. Pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas novēroja HbA1c līmeņa pazemināšanos par 1,12%.

Seruma urīnskābe

Kolestilāns tika saistīts arī ar devas atkarīgu seruma urīnskābes līmeņa samazinājumu. Pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas vidējais urīnskābes līmeņa samazinājums bija 43 mikromoli/l.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

BindRen neuzsūcās veselu brīvprātīgo kuņģa-zarnu traktā, iekšķīgi lietojot 14C radioaktīvi iezīmētu kolestilānu.

Rezultāti no in vitro pārbaudes liecina, ka zālēm ar anjonu un/vai lipofīlu raksturu ir lielāk ie pējas piesaistīties pie BindRen.

tas

5.3Preklīniskie dati par drošuma

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienēeizēju un atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toks sku e ekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par tiešu īpašu risku cilvēkam. Tomēr pētījumi par etekmi uz reproduktivitāti netika

veikti ar devām, kas vairāk kā 2,5 reizes pārsniedz klīnisko devu cilvēkam, un nav izvērtēti iespējamie

reproduktīvie efekti, kas saistīti ar koagulāciju un asiņošanu.

istr

 

ğ

Pēc atkārtotas lietošanas žurkām novēroja acīmredzamu asiņošanu un paaugstinātus recēšanas

parametrus (PL un APTL). Tika uzskatīts, ka tie ir K itamīnaredeficīta sekas, kas radies no taukos šķīstošo vitamīnu uzsūkšanās samazinājuma (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Tauksk bju mono un diglicerīdu etiķskābes esteri

Polisorb ts 80

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

nav

 

Tabletes kodols

 

 

Attīrīts ūdens

 

 

 

Hidroksipropilceluloze

 

 

Silīcija dioksīds, koloidāls, bezūdens

 

Rīcineļļa, hidrogenēta

vairs

 

Apvalks

les

 

 

 

Hipromeloze

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

Drukas krāsa

Šellaka

Indigokarmīna alumīnija pigments (E132)

Karnaubas vasks

6.2Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3Uzglabāšanas laiks

4 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudeles ar polipropilēna vāciņu un drošības aizvākojumu.

Alumīnija/polihlortrifluoretilēna/PVH blisters.

Iepakojuma izmēri: 45, 99, 198, 270 vai 297 tabletes kastītē.

 

 

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

 

ē

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

 

 

 

 

 

tas

Nav īpašu prasību.

 

 

 

 

istr

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

Dashwood House

 

 

 

ğ

 

69 Old Broad Street

 

 

re

 

 

London

 

 

nav

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

Tel: +44 (0)207 065 5000

 

 

 

 

 

Fakss: +44 (0)207 065 5050

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

E-pasts: info@mt-pharma-eu.com

 

 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

EU/1/12/804/001-010

 

 

 

 

 

 

9.

 

les

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Reģistr cijas datums: 21. janvāris 2013

 

 

 

 

 

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 2 g granulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs maisiņš satur 2 g kolestilāna (colestilan).

ētas

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

3. ZĀĻU FORMA

Granulas.

 

istr

 

 

 

ğ

Baltas, cilindriskas, apvalkotas granulas, katra apmēram 3,5 mm gara un 3 mm diametrā.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

re

4.1

Terapeitiskās indikācijas

nav

 

 

 

 

BindRen ir indicēts hiperfosfatēmijas ārstēšan i pie ugušiem pacientiem ar 5. stadijas hronisko nieru

slimību (HNS), kam veic hemodialīzi vai perito eālo di līzi.

 

vairs

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

 

 

Devas

Ieteicamā sākuma deva ir 6-9 gr mi d enā (2-3 g trīs reizes dienā).

Pacientiem, kas agrāk saņēmuši citus fosfātu saistītājus un kas pāriet uz BindRen, jāsāk lietošana ar 6-9 g dienā (2les-3 g trīs reizes dienā).

Devas titrēšana

Jāuzrauga fosfora konc ntrācija serumā. Ja nav sasniegta pieņemama fosfora koncentrācija serumā, devu varāpa ie in t par 3 g dienā (pa 1 g trīs reizes dienā) 2-3 nedēļu garos posmos. Maksimālā BindRenZdienas deva, kas pārbaudīta klīniskajos pētījumos, bija 15 g dienā (5 g trīs reizes dienā).

Īpašas populācijas Gados vecāki cilvēki

Klīnisko pētījumu pieredze pacientiem, kas vecāki par 75 gadiem, ir ļoti ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

BindRen ir indicēts pacientiem ar 5. stadijas hronisku nieru slimību (HNS), kam veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi. Nav pieejami dati par BindRen lietošanu pacientiem predialīzes periodā.

Smagi aknu darbības traucējumi

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem bija izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Tāpēc BindRen lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt

arī 4.4 apakšpunktu). Dati nav pieejami.

Pediatriskā populācija

BindRen drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

BindRen ir lietojams perorāli. Granulas no maisiņa jālieto veselā veidā kā viena deva.

BindRen granulu dienas deva ir jālieto trijās vienādi sadalītās daļās maltītes laikā vai tūlīt pēc tās ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai atvieglotu to norīšanu.tas

Dienas devas sadalījumu var pielāgot pēc ārsta ieteikuma, ņemot vērā fosfātu dienas p tēriņu. Pacienti ir jāmudina pieturēties pie viņiem nozīmētām diētām ar zemu fosfāta saturu.

Augsta asins fosfāta līmeņa ārstēšanai parasti vajadzīgs ilgs laiks.

ē

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunk ā uz kai ītajām palīgvielām.

Zarnu nosprostojums.

 

istr

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

 

 

ğ

BindRen drošība un efektivitāte nav pētīta pacientiem a :

re

 

Disfāģiju vai rīšanas traucējumiem

Smagiem gremošanas sistēmas traucējumiem, piemēram, hronisku vai smagu aizcietējumu, zarnu stenozi, zarnu divertikulozi, sigmveida z rn s kolītu, gremošanas sistēmas čūlām vai nesenu lielu gremošanas sistēmas operāciju

Žultsceļu nosprostojumu

Smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt arī 4.2 apakšpunktu)

Veselības traucējumiem ar k ampjiem

Nesenu peritonītu peritoneālās d alīzes pacientu slimības vēsturē

Seruma albumīna saturu < 30 g/l

 

vairs

Tāpēc pacientiem ar šiem tr ucējumiem BindRen nav ieteicams.

Hiperparatiroīdisms

 

les

 

BindRen bez citiem pa ākumiem nav indicēts hiperparatiroīdisma kontrolei.

Zarnu nosprostojums un ileuss/subileuss

ā

 

Ļoti retos gadījumos pacientiem, kurus ārstēja ar BindRen, novēroja zarnu nosprostojumu un

Z

 

ileusu/subileusu. Pirms tam var būt aizcietējuma simptoms. Pacienti ar aizcietējumi ir rūpīgi jāuzrauga

ārstēšanas laikā ar BindRen. Pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi gremošanas sistēmas simptomi, būtu jāapsver alternatīvu zāļu lietošana.

Gremošanas sistēmas asiņošana

Jābūt uzmanīgiem, ārstējot pacientus ar veselības stāvokļiem, kas rada tieksmi uz kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, piemēram, kuņģa-zarnu trakta asiņošana nesenā slimības vēsturē, kuņģa-zarnu trakta čūlas, gastrīts, divertikuloze, kolīts un hemoroīdi.

Hipokalcēmija/hiperkalcēmija

Pacientiem ar nieru nepietiekamību var izveidoties hipokalcēmija vai hiperkalcēmija. BindRen nesatur kalciju un neietekmē seruma kalcija koncentrāciju, ārstējot līdz vienam gadam ilgi. Pacientam ir jāveic seruma kalcija koncentrācijas uzraudzība līdzīgi, kā normālam dialīzes pacientam. Hipokalcēmijas gadījumā kalcijs ir jālieto kā piedeva.

Taukos šķīstoši vitamīni

BindRen neizraisīja klīniski nozīmīgu A, D, E vai K vitamīnu uzsūkšanās samazinājumu līdz vienam gadam ilgos klīniskajos pētījumos. Tomēr ir jābūt piesardzīgiem, ārstējot pacientus ar uzņēmību pret K vitamīna vai taukos šķīstošu vitamīnu trūkumu, piemēram, pacientus ar malabsorbcijas sindromiem un pacientus, kurus ārstē ar kumarīna antikoagulantiem (piemēram, varfarīnu). Šiem pacientiem ieteicams uzraudzīt A, D un E vitamīnu koncentrāciju vai novērtēt K vitamīna pietiekamību, mērot koagulācijas parametrus, un vajadzības gadījumā lietot vitamīnu papildinājumu.

Folāta trūkums

tas

 

BindRen neizraisīja klīniski nozīmīgu folāta uzsūkšanās samazinājumu līdz gadu ilgos klīnisk jos

pētījumos. Tomēr ilgstošas ārstēšanas ar BindRen laikā var būt traucēta folāta uzsūkš nās z rnās.

Šiem pacientiem ir jāapsver seruma folāta līmeņa uzraudzība un folijskābes piedevas.

Hipotiroīdisms

ē

Ieteicama cieša hipotiroīdisma pacientu uzraudzība, kad vienlaikus ar B ndRen iek lietots

levotiroksīns (skatīt 4.5 apakšpunktu).

istr

Sistēmas jonu līdzsvars

BindRen saista fosfātu un žultsskābi, atbrīvojot hlorīda jonu, kasğkļūst pieejams absorbcijai sistēmā.

Tāpēc ir iespējamas izmaiņas sistēmas jonu līdzsvarā ar hlo īda jona pieaugumu un bikarbonāta jona

samazināšanos. Taču BindRen neizraisīja nekādas klīniski būtiskas izmaiņas hlorīda un bikarbonāta

jonu saturā, lietojot līdz vienam gadam ilgi.

re

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijied rbības veidi

vairs

 

BindRen netiek uzsūkts no kuņģa-zarnu trakta,navbet var ietekmēt citu zāļu bioloģisko pieejamību vai uzsūkšanās ātrumu. Papildus ir ziņot , ka zāles ar līdzīgu darbības mehānismu kā BindRen, izraisīja citu zāļu, piemēram, steroīdo ho monu, amazinātu bioloģisko pieejamību enterohepatiskas

cirkulācijas izmaiņu dēļ, k s v r potenciāli samazināt perorālo pretapaugļošanās līdzekļu efektivitāti. Lietojot jebkuras zāles, kuru izr isītā bioloģiskās pieejamības pazemināšanās varētu klīniski nozīmīgi ietekmēt drošību vai efekti itāti, šīs zāles ir jālieto vismaz 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc BindRen lietošanas. Vienlaicīgai ārstēšanai ar zālēm, kurām ir mazs terapeitiskais indekss, vajadzīga cieša zāļu koncentrācijaslesvai blaku parādību uzraudzība, uzsākot ārstēšanu ar BindRen vai pielāgojot zāļu devu.

Mijiedarbības pētījumus veica ar veseliem brīvprātīgajiem. Mijiedarbības netika pētītas ar devām, kas pārsniedzā9 g di nā, un nevar izslēgt mijiedarbības efektus pie augstākām BindRen devām.

MijiedarbībasZ pētījumi ar vienu devu parādīja, ka ciprofloksacīna, varfarīna un enelaprila bioloģiskā pieejamība nav ietekmēta, ja tās lieto kopā ar BindRen (6-9 g dienā). BindRen pazemināja digoksīna bioloģisko piejamību par 16% un Cmax par 17%, enelaprila Cmax par 27%.

BindRen un levotiroksīna augstā in vitro saistīšanās potenciāla dēļ ieteicama ciešāka tireoīdstimulējošā hormona (TSH) līmeņa uzraudzība pacientiem, kas saņem BindRen un levotiroksīnu.

Nav pieejami in vivo dati par iespējamo BindRen iedarbību uz imūndepresīvo zāļu mikofenolāta mofetila, ciklosporīna vai takrolīma uzsūkšanos. Tomēr ir ziņots par samazinātu koncentrāciju asinīs tādu zāļu ietekmē, kuru darbības mehānisms ir līdzīgs BindRen mehānismam. Jāievēro piesardzība, nozīmējot BindRen pacientiem, kas saņem imūndepresantus.

Pacienti, kam bija veselības traucējumi ar krampjiem, tika izslēgti no BindRen klīniskajiem pētījumiem. Jāievēro piesardzība, nozīmējot BindRen pacientiem, kas lieto arī pretkrampju zāles.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

BindRen neuzsūcas un nav pieejams sistēmā. Tāpēc nav sagaidāmi tieši BindRen efekti. Tomēr citi BindRen efekti var ietekmēt grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, vai ietekmēt fertilitāti (skatīt 4.4 un 4.5 apakšpunktus).

Grūtniecība

Nav pieejami dati, lai novērtētu drošību un efektivitāti grūtniecēm.

Pacientēm, kurām iestājusies grūtniecība un kurām ieguvuma/riska novērtējums apstiprina tālāku

ārstēšanu ar BindRen, var būt nepieciešamas vitamīnu piedevas (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Barošana ar krūti

tas

 

Nav pieejami dati, lai novērtētu drošību un efektivitāti sievietēm, kas baro bērnu ar krū i. Pacientēm, kas baro bērnu ar krūti un kurām ieguvuma/riska novērtējums apstiprina ālāku ārstēšanu ar BindRen, var būt nepieciešamas vitamīnu piedevas (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Fertilitāte

 

 

 

ē

Nav pieejami dati, lai novērtētu iespējamo BindRen ietekmi uz fert l tāti.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehān smus

 

 

 

 

istr

BindRen neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transpo tlīdzğkļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

 

 

re

 

 

 

 

 

Drošības profila kopsavilkums

 

 

 

 

Drošības novērtējuma populāciju II un III fāzes klī

isk jos pētījumos veidoja 1 410 5. stadijas HNS

pacienti, kuriem veica dialīzi un kurus ārstēja ar Bi

dRen līdz vienam gadam ilgi. Pacienti saņēma līdz

15 g lielas devas dienā, sadalītas trijās 5 g lielās devās.

 

 

vairs

nav

 

 

Aptuveni 30% pacientu novēroja v maz vienu nevēlamu blakusparādību. Vissmagākās nevēlamās blakusparādības bija gremoš n s s stēmas asiņošana (retāk) un aizcietējums (bieži). Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusp rādīb s bija nelabums, dispepsija un vemšana (visas bieži). Nevēlamo blakusparādību biežums pie ug , p lielinot devu.

Nevēlamo blaku parādību kopsavilkums tabulas veidā

Tabulā uzskaitītais bi žums tika definēts, lietojot šādus nosacījumus: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100

līdz < 1/10); r

tāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000) un

nav zin mi (n var not ikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās

blakuspar dības ir sakārtotas to nopietnības samazināšanās secībā.

 

les

ā

Infekcijas un infestācijas

Retāk:Z

 

Gastroenterīts

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Retāk:

 

Hiperparatiroīdisms

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži:

 

Hipokalcēmija, samazināta ēstgriba

Retāk:

 

Folāta deficīts, hipertrigliceridēmija,

 

 

polidipsija

Reti:

 

K vitamīna deficīts, kalcifilakse, elektrolītu

 

 

līdzsvara traucējumi, šķidruma uzkrāšanās

Psihiskie traucējumi

Retāk:

 

 

Bezmiegs

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Trīce, reibonis, galvassāpes, disgeizija

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Reti:

 

 

Koronārā sirds slimība

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Hematoma, hipotensija

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

Bieži:

 

 

Aizcietējums, sāpes vēderā, vemšana,

 

 

 

vēdera uzpūšanās, nelabums, gastrīts,

 

 

 

dispepsija, caureja, meteorisms diskomforta

 

 

 

sajūta vēderā

 

tas

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Gremošanas sistēmas siņoš n , ezofagīts,

 

 

 

fekaloma, disfāgija, izm iņ s vēdera izejas

 

 

 

ritmā, sausa mute

 

 

Reti:

 

 

Zarnu nosprostojums*

 

 

 

 

 

istr

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

 

 

ē

Retāk:

 

 

Paaugst nāts aknu enzīmu līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

ğ

 

 

Retāk:

 

 

re

 

 

 

 

 

Nātr n , izsitumi, nieze, sausa āda

Reti:

 

 

Al ģisks dermatīts, pilienveida psoriāze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

 

 

 

 

Retāk:

 

nav

Muskuļu spazmas, muskuļu un skeleta

 

 

 

 

 

sāpes, artralģija, muguras sāpes,

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīša as vietā

ekstremitāšu sāpes

 

 

 

 

 

Retāk:

vairs

 

Astēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

*Viens gadījums ar letālu iznākumu

Ziņošana par iespējamām ne ēl mām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riskalesattiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

LietojotZBindRen dialīzes pacientiem devās līdz 15 g dienā līdz vienam gadam ilgi bez pārtraukuma, nav bijuši pārdozēšanas gadījumi. Iespējamais pārdozēšanas risks var ietvert nevēlamas blakusparādības vai 4.8 apakšpunktā minēto nevēlamo blakusparādību pasliktināšanos.

Antidoti pret BindRen nav zināmi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vēl nav piešķirta. ATĶ kods: vēl nav piešķirts

BindRen satur kolestilānu. Kolestilāns ir fosfātu saistošs polimērs, kas neuzsūcas, nesatur kalciju un metālus. Saistīšanas vietas kuņģī tiek daļēji protonētas un iedarbojas ar jonu un ūdeņraža saitēm gan ar pārtikas fosfātu anjoniem, gan ar žultsskābēm divpadsmitpirkstu zarnā. Saistot fosfātu no pārtikas gremošanas traktā, kolestilāns pazemina fosfora koncentrāciju serumā. Kolestilāns saista arī žultsskābes, tādā veidā pazeminot ZBL holesterīna koncentrāciju serumā. Ir novērots, ka izmaiņas kuņģa-zarnu trakta kopējā žultsskābju daudzumā pazemina glikozes saturu serumā. Kolestilāns var arī saistīt urīnskābi kuņģa-zarnu traktā.

Dialīzes pacientiem ar 5. stadijas HNS ir veikti trīs III fāzes un divi ilgstoši pārbaudes pētījumi, lai noskaidrotu drošību un efektivitāti šai populācijai.

Fosfors serumā

Pētījums ar nemainīgu devu:

Dubultaklā, 12 nedēļu ilgā pētījumā ar nemainīgu devu piecās kolestilāna grupās (3, 6, 9, 12 un 15 g dienā) un placebo, kolestilāns devā no 6 g dienā un vairāk izraisīja no devas atkarīgu fo fora līmeņa samazinājumu serumā. Mazāko kvadrātu vidējais samazinājums no bāzlīnijas pēc 12 nedēļām,

salīdzinot ar placebo, bija attiecīgi 0,16, 0,21, 0,19 un 0,37 mmol/l ar devu 6, 9, 12 un 15 g dienā.

Pētījumi ar mainīgu devu:

tas

Tika veikti divi līdzīgi 12 nedēļu ilgi, atklāti pētījumi ar mainīgu devu, kas

u pinājāsēar 4 nedēļu ilgu

dubultaklo zāļu nelietošanas periodu (salīdzinājums ar placebo). Pirmajā pē ījumā vidējais fosfora līmenis serumā bija 2,33 mmol/l bāzlīnijā un pēc 12 nedēļām ar kole t lāna vidējo devu 11,5 g bija

1,96 mmol/l (vidējais samazinājums 0,36 mmol/l). Līdzīgi, otrajā pētījumā vidējais fosfora līmenis

serumā bija 2,44 mmol/l bāzlīnijā un pēc 12 nedēļām ar kol stilāna vidēistrjo devu 13,1 g bija

1,94 mmol/l (vidējais samazinājums 0,50 mmol/l). Pacientu atbildğs reakcijas rādītājs Reaģējušo

pacientu (seruma fosfora līmeņa samazinājums ≤ 1,78 mmol/l un/vai samazinājums nopret sākuma

līmeņa ni ≥ 0,3 mmol/l) proporcija bija, attiecīgi, 50,4% un 43,8% divos pētījumos (no placebo,

attiecīgi, 30,8% un 26,3%).

re

serumā saglabājas līdz vienam gadam. Pēc vienava gada vidējais fosfora līmenis serumā bija

Ilgstoši pētījumi:

Divos ilgstošos, atklātos pētījumos ar mai īgu devu tika pierādīts, ka fosfora līmeņa pazemināšanās

Klīniskajos pētījumos kolestilānsvairsneietekmēja kalcija līmeni serumā līdz vienam gadam ilgā periodā. Seruma kalcija un fo fāta jonu koncentrāciju reizinājums

1,89 mmol/l ar nozīmīgu 0,39 mmol/l pazeminājumu no bāzlīnijas un pacientu atbildes reakcijas rādītājs reaģējušo pacientu daļu b ja 44% (fo fora līmeni < 1,78 mmol/l). Ilgstošajos pētījumos vairums pacientu saņēma 12 v 15 g kolestilāna dienā.

Kalcijs serumā

Kalcija un fosfāta jonu koncentrāciju reizinājums samazinājās vismaz par 0,48 mmol2/l2 pēc 12 nedēļ m, sa īdzinot ar placebo, no devas ≥ 9 g dienā pētījumā ar nemainīgu devu, un par

Seruma paratiroīdais hormons (PTH)

1,05 un 0,86 mmol2/l2 pēc 12 nedēļām divos pētījumos ar mainīgām devām. Pēc viena gada kolestilāns

 

les

.

samazin ja kalcija un fosfāta jonu koncentrāciju reizinājumu par 0,90 mmol

/l

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Vairumā klīnisko pētījumu kolestilāns pazemināja seruma PTH līmeni, salīdzinot ar bāzlīniju, un rezultāts bija statistiski nozīmīgs pret placebo.

Seruma holesterīns

Pētījumā ar nemainīgu devu kolestilāns pēc 12 nedēļām nozīmīgi samazināja seruma ZBL holesterīna līmeni, salīdzinot ar placebo, par 17,8, 25,6, 29,4, 34,8 un 33,4% attiecīgi ar 3, 6, 9, 12 un 15 g devu dienā. Divos pētījumos ar mainīgu devu kolestilāns arī deva nozīmīgu pazeminājumu no bāzlīnijas par 35,3 un 30,1% pēc 12 nedēļām, un par 25,8% pēc viena gada ilgstošajos pētījumos. ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanās atspoguļojās arī nozīmīgā kopējā holesterīna līmeņa samazinājumā.

6.1 Palīgvielu saraksts

vairs
Granulas kodols
Attīrīts ūdens
Hidroksipropilceluloze
Silīcija dioksīds, koloidāls, bezūdens Rīcineļļa, hidrogenētales
Apvalks Etilcelulozeā HipromelozeZ Makrogols 8000
Trietilcitrāts Titāna dioksīds
Talks Cetilspirts
Nātrija laurilsulfāts Rīcineļļa, hidrogenēta

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

Seruma glikozilētais hemoglobīns A1c

Pacientiem ar bāzlīnijas HbA1c ≥ 7,0% kolestilāns izraisīja no 0,36 līdz 1,38% samazinājumu pēc 12 nedēļām pētījumā ar nemainīgu devu, un par 0,94 un 0.91% pēc 12 nedēļām divos pētījumos ar mainīgu devu. Pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas novēroja HbA1c līmeņa pazemināšanos par 1,12%.

Seruma urīnskābe

Kolestilāns tika saistīts arī ar devas atkarīgu seruma urīnskābes līmeņa samazinājumu. Pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas vidējais urīnskābes līmeņa samazinājums bija 43 mikromoli/l.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

BindRen neuzsūcās veselu brīvprātīgo kuņģa-zarnu traktā, iekšķīgi lietojot 14C radioaktīvi iezīmētu kolestilānu.

Rezultāti no in vitro pārbaudes liecina, ka zālēm ar anjonu un/vai lipofīlu raksturu ir lielāk ie pējas piesaistīties pie BindRen.

tas

5.3Preklīniskie dati par drošuma

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienēeizēju un atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toks sku e ekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par tiešu īpašu risku cilvēkam. Tomēr pētījumi par etekmi uz reproduktivitāti netika

veikti ar devām, kas vairāk kā 2,5 reizes pārsniedz klīnisko devu cilvēkam, un nav izvērtēti iespējamie

reproduktīvie efekti, kas saistīti ar koagulāciju un asiņošanu.

istr

 

ğ

Pēc atkārtotas lietošanas žurkām novēroja acīmredzamu asiņošanu un paaugstinātus recēšanas

parametrus (PL un APTL). Tika uzskatīts, navka tie ir K itamīnaredeficīta sekas, kas radies no taukos šķīstošo vitamīnu uzsūkšanās samazinājuma (skatīt 4.4 apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Laminētas folijas (polietilēna tereftalāts/polietilēns/alumīnija folija/polivinilidēnhlorīds) maisiņi. Katrs maisiņš satur 2 g granulu.

Iepakojuma izmēri:

30, 60 vai 90 maisiņi kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

ē

 

 

tas

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

 

 

Nav īpašu prasību.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

re

istr

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

Dashwood House

 

nav

 

 

69 Old Broad Street

 

 

 

London

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

vairs

 

 

 

Tel: +44 (0)207 065 5000

 

 

 

Fakss: +44 (0)207 065 5050

 

 

 

 

E-pasts: info@mt-pharma-eu.com

 

 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/011-013

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

9.

Z

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

 

Reģistrācijas datums: 21. janvāris 2013

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 3 g granulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs maisiņš satur 3 g kolestilāna (colestilan).

ētas

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

3. ZĀĻU FORMA

Granulas.

 

istr

 

 

 

ğ

Baltas, cilindriskas, apvalkotas granulas, katra apmēram 3,5 mm gara un 3 mm diametrā.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

re

4.1

Terapeitiskās indikācijas

nav

BindRen ir indicēts hiperfosfatēmijas ārstēšan i pie ugušiem pacientiem ar 5. stadijas hronisko nieru slimību (HNS), kam veic hemodialīzi vai perito eālo di līzi.

4.2 Devas un lietošanasvairsveids

Devas

Ieteicamā sākuma deva ir 6-9 gr mi d enā (2-3 g trīs reizes dienā).

Pacientiem, kas agrāk saņēmuši citus fosfātu saistītājus un kas pāriet uz BindRen, jāsāk lietošana ar 6-9 g dienā (2les-3 g trīs reizes dienā).

Devas titrēšana

Jāuzrauga fosfora konc ntrācija serumā. Ja nav sasniegta pieņemama fosfora koncentrācija serumā, devu varāpa ie in t par 3 g dienā (pa 1 g trīs reizes dienā) 2-3 nedēļu garos posmos. Maksimālā BindRenZdienas deva, kas pārbaudīta klīniskajos pētījumos, bija 15 g dienā (5 g trīs reizes dienā).

Īpašas populācijas Gados vecāki cilvēki

Klīnisko pētījumu pieredze pacientiem, kas vecāki par 75 gadiem, ir ļoti ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

BindRen ir indicēts pacientiem ar 5. stadijas hronisku nieru slimību (HNS), kam veic hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi. Nav pieejami dati par BindRen lietošanu pacientiem predialīzes periodā.

Smagi aknu darbības traucējumi

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem bija izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Tāpēc

BindRen lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt arī 4.4 apakšpunktu). Dati nav pieejami.

Pediatriskā populācija

BindRen drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

BindRen ir lietojams perorāli. Granulas no maisiņa jālieto veselā veidā kā viena deva.

BindRen granulu dienas deva ir jālieto trijās vienādi sadalītās daļās maltītes laikā vai tūlīt pēc tās ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai atvieglotu to norīšanu.tas

Dienas devas sadalījumu var pielāgot pēc ārsta ieteikuma, ņemot vērā fosfātu dienas p tēriņu. Pacienti ir jāmudina pieturēties pie viņiem nozīmētām diētām ar zemu fosfāta saturu.

Augsta asins fosfāta līmeņa ārstēšanai parasti vajadzīgs ilgs laiks.

ē

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunk ā uz kai ītajām palīgvielām.

Zarnu nosprostojums.

 

istr

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

 

 

ğ

BindRen drošība un efektivitāte nav pētīta pacientiem a :

re

 

Disfāģiju vai rīšanas traucējumiem

Smagiem gremošanas sistēmas traucējumiem, piemēram, hronisku vai smagu aizcietējumu, zarnu stenozi, zarnu divertikulozi, sigmveida z rn s kolītu, gremošanas sistēmas čūlām vai nesenu lielu gremošanas sistēmas operāciju

Žultsceļu nosprostojumu

Smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt arī 4.2 apakšpunktu)

Veselības traucējumiem ar k ampjiem

Nesenu peritonītu peritoneālās d alīzes pacientu slimības vēsturē

Seruma albumīna saturu < 30 g/l

 

vairs

Tāpēc pacientiem ar šiem tr ucējumiem BindRen nav ieteicams.

Hiperparatiroīdisms

 

les

 

BindRen bez citiem pa ākumiem nav indicēts hiperparatiroīdisma kontrolei.

Zarnu nosprostojums un ileuss/subileuss

ā

 

Ļoti retos gadījumos pacientiem, kurus ārstēja ar BindRen, novēroja zarnu nosprostojumu un

Z

 

ileusu/subileusu. Pirms tam var būt aizcietējuma simptoms. Pacienti ar aizcietējumi ir rūpīgi jāuzrauga

ārstēšanas laikā ar BindRen. Pacientiem, kuriem attīstās smags aizcietējums vai citi smagi gremošanas sistēmas simptomi, būtu jāapsver alternatīvu zāļu lietošana.

Gremošanas sistēmas asiņošana

Jābūt uzmanīgiem, ārstējot pacientus ar veselības stāvokļiem, kas rada tieksmi uz kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, piemēram, kuņģa-zarnu trakta asiņošana nesenā slimības vēsturē, kuņģa-zarnu trakta čūlas, gastrīts, divertikuloze, kolīts un hemoroīdi.

Hipokalcēmija/hiperkalcēmija

Pacientiem ar nieru nepietiekamību var izveidoties hipokalcēmija vai hiperkalcēmija. BindRen nesatur kalciju un neietekmē seruma kalcija koncentrāciju, ārstējot līdz vienam gadam ilgi. Pacientam ir jāveic seruma kalcija koncentrācijas uzraudzība līdzīgi, kā normālam dialīzes pacientam. Hipokalcēmijas gadījumā kalcijs ir jālieto kā piedeva.

Taukos šķīstoši vitamīni

BindRen neizraisīja klīniski nozīmīgu A, D, E vai K vitamīnu uzsūkšanās samazinājumu līdz vienam gadam ilgos klīniskajos pētījumos. Tomēr ir jābūt piesardzīgiem, ārstējot pacientus ar uzņēmību pret K vitamīna vai taukos šķīstošu vitamīnu trūkumu, piemēram, pacientus ar malabsorbcijas sindromiem un pacientus, kurus ārstē ar kumarīna antikoagulantiem (piemēram, varfarīnu). Šiem pacientiem ieteicams uzraudzīt A, D un E vitamīnu koncentrāciju vai novērtēt K vitamīna pietiekamību, mērot koagulācijas parametrus, un vajadzības gadījumā lietot vitamīnu papildinājumu.

Folāta trūkums

tas

 

BindRen neizraisīja klīniski nozīmīgu folāta uzsūkšanās samazinājumu līdz gadu ilgos klīnisk jos

pētījumos. Tomēr ilgstošas ārstēšanas ar BindRen laikā var būt traucēta folāta uzsūkš nās z rnās.

Šiem pacientiem ir jāapsver seruma folāta līmeņa uzraudzība un folijskābes piedevas.

Hipotiroīdisms

ē

Ieteicama cieša hipotiroīdisma pacientu uzraudzība, kad vienlaikus ar B ndRen iek lietots

levotiroksīns (skatīt 4.5 apakšpunktu).

istr

Sistēmas jonu līdzsvars

BindRen saista fosfātu un žultsskābi, atbrīvojot hlorīda jonu, kasğkļūst pieejams absorbcijai sistēmā.

Tāpēc ir iespējamas izmaiņas sistēmas jonu līdzsvarā ar hlo īda jona pieaugumu un bikarbonāta jona

samazināšanos. Taču BindRen neizraisīja nekādas klīniski būtiskas izmaiņas hlorīda un bikarbonāta

jonu saturā, lietojot līdz vienam gadam ilgi.

re

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijied rbības veidi

vairs

 

BindRen netiek uzsūkts no kuņģa-zarnu trakta,navbet var ietekmēt citu zāļu bioloģisko pieejamību vai uzsūkšanās ātrumu. Papildus ir ziņot , ka zāles ar līdzīgu darbības mehānismu kā BindRen, izraisīja citu zāļu, piemēram, steroīdo ho monu, amazinātu bioloģisko pieejamību enterohepatiskas

cirkulācijas izmaiņu dēļ, k s v r potenciāli samazināt perorālo pretapaugļošanās līdzekļu efektivitāti. Lietojot jebkuras zāles, kuru izr isītā bioloģiskās pieejamības pazemināšanās varētu klīniski nozīmīgi ietekmēt drošību vai efekti itāti, šīs zāles ir jālieto vismaz 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc BindRen lietošanas. Vienlaicīgai ārstēšanai ar zālēm, kurām ir mazs terapeitiskais indekss, vajadzīga cieša zāļu koncentrācijaslesvai blaku parādību uzraudzība, uzsākot ārstēšanu ar BindRen vai pielāgojot zāļu devu.

Mijiedarbības pētījumus veica ar veseliem brīvprātīgajiem. Mijiedarbības netika pētītas ar devām, kas pārsniedzā9 g di nā, un nevar izslēgt mijiedarbības efektus pie augstākām BindRen devām.

MijiedarbībasZ pētījumi ar vienu devu parādīja, ka ciprofloksacīna, varfarīna un enelaprila bioloģiskā pieejamība nav ietekmēta, ja tās lieto kopā ar BindRen (6-9 g dienā). BindRen pazemināja digoksīna bioloģisko piejamību par 16% un Cmax par 17%, enelaprila Cmax par 27%.

BindRen un levotiroksīna augstā in vitro saistīšanās potenciāla dēļ ieteicama ciešāka tireoīdstimulējošā hormona (TSH) līmeņa uzraudzība pacientiem, kas saņem BindRen un levotiroksīnu.

Nav pieejami in vivo dati par iespējamo BindRen iedarbību uz imūndepresīvo zāļu mikofenolāta mofetila, ciklosporīna vai takrolīma uzsūkšanos. Tomēr ir ziņots par samazinātu koncentrāciju asinīs tādu zāļu ietekmē, kuru darbības mehānisms ir līdzīgs BindRen mehānismam. Jāievēro piesardzība, nozīmējot BindRen pacientiem, kas saņem imūndepresantus.

Pacienti, kam bija veselības traucējumi ar krampjiem, tika izslēgti no BindRen klīniskajiem pētījumiem. Jāievēro piesardzība, nozīmējot BindRen pacientiem, kas lieto arī pretkrampju zāles.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

BindRen neuzsūcas un nav pieejams sistēmā. Tāpēc nav sagaidāmi tieši BindRen efekti. Tomēr citi BindRen efekti var ietekmēt grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, vai ietekmēt fertilitāti (skatīt 4.4 un 4.5 apakšpunktus).

Grūtniecība

Nav pieejami dati, lai novērtētu drošību un efektivitāti grūtniecēm.

Pacientēm, kurām iestājusies grūtniecība un kurām ieguvuma/riska novērtējums apstiprina tālāku

ārstēšanu ar BindRen, var būt nepieciešamas vitamīnu piedevas (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Barošana ar krūti

tas

 

Nav pieejami dati, lai novērtētu drošību un efektivitāti sievietēm, kas baro bērnu ar krū i. Pacientēm, kas baro bērnu ar krūti un kurām ieguvuma/riska novērtējums apstiprina ālāku ārstēšanu ar BindRen, var būt nepieciešamas vitamīnu piedevas (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Fertilitāte

 

 

 

ē

Nav pieejami dati, lai novērtētu iespējamo BindRen ietekmi uz fert l tāti.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehān smus

 

 

 

 

istr

BindRen neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transpo tlīdzğkļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

 

 

re

 

 

 

 

 

Drošības profila kopsavilkums

 

 

 

 

Drošības novērtējuma populāciju II un III fāzes klī

isk jos pētījumos veidoja 1 410 5. stadijas HNS

pacienti, kuriem veica dialīzi un kurus ārstēja ar Bi

dRen līdz vienam gadam ilgi. Pacienti saņēma līdz

15 g lielas devas dienā, sadalītas trijās 5 g lielās devās.

 

 

vairs

nav

 

 

Aptuveni 30% pacientu novēroja v maz vienu nevēlamu blakusparādību. Vissmagākās nevēlamās blakusparādības bija gremoš n s s stēmas asiņošana (retāk) un aizcietējums (bieži). Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusp rādīb s bija nelabums, dispepsija un vemšana (visas bieži). Nevēlamo blakusparādību biežums pie ug , p lielinot devu.

Nevēlamo blaku parādību kopsavilkums tabulas veidā

Tabulā uzskaitītais bi žums tika definēts, lietojot šādus nosacījumus: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100

līdz < 1/10); r

tāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000) un

nav zin mi (n var not ikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās

blakuspar dības ir sakārtotas to nopietnības samazināšanās secībā.

 

les

ā

Infekcijas un infestācijas

Retāk:Z

 

Gastroenterīts

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Retāk:

 

Hiperparatiroīdisms

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži:

 

Hipokalcēmija, samazināta ēstgriba

Retāk:

 

Folāta deficīts, hipertrigliceridēmija,

 

 

polidipsija

Reti:

 

K vitamīna deficīts, kalcifilakse, elektrolītu

 

 

līdzsvara traucējumi, šķidruma uzkrāšanās

Psihiskie traucējumi

Retāk:

 

 

Bezmiegs

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Trīce, reibonis, galvassāpes, disgeizija

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Reti:

 

 

Koronārā sirds slimība

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Hematoma, hipotensija

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

Bieži:

 

 

Aizcietējums, sāpes vēderā, vemšana,

 

 

 

vēdera uzpūšanās, nelabums, gastrīts,

 

 

 

dispepsija, caureja, meteorisms diskomforta

 

 

 

sajūta vēderā

 

tas

 

 

 

 

 

Retāk:

 

 

Gremošanas sistēmas siņoš n , ezofagīts,

 

 

 

fekaloma, disfāgija, izm iņ s vēdera izejas

 

 

 

ritmā, sausa mute

 

 

Reti:

 

 

Zarnu nosprostojums*

 

 

 

 

 

istr

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

 

 

ē

Retāk:

 

 

Paaugst nāts aknu enzīmu līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

ğ

 

 

Retāk:

 

 

re

 

 

 

 

 

Nātr n , izsitumi, nieze, sausa āda

Reti:

 

 

Al ģisks dermatīts, pilienveida psoriāze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

 

 

 

 

Retāk:

 

nav

Muskuļu spazmas, muskuļu un skeleta

 

 

 

 

 

sāpes, artralģija, muguras sāpes,

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīša as vietā

ekstremitāšu sāpes

 

 

 

 

 

Retāk:

vairs

 

Astēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

*Viens gadījums ar letālu iznākumu

Ziņošana par iespējamām ne ēl mām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riskalesattiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

LietojotZBindRen dialīzes pacientiem devās līdz 15 g dienā līdz vienam gadam ilgi bez pārtraukuma, nav bijuši pārdozēšanas gadījumi. Iespējamais pārdozēšanas risks var ietvert nevēlamas blakusparādības vai 4.8 apakšpunktā minēto nevēlamo blakusparādību pasliktināšanos.

Antidoti pret BindRen nav zināmi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vēl nav piešķirta. ATĶ kods: vēl nav piešķirts

BindRen satur kolestilānu. Kolestilāns ir fosfātu saistošs polimērs, kas neuzsūcas, nesatur kalciju un metālus. Saistīšanas vietas kuņģī tiek daļēji protonētas un iedarbojas ar jonu un ūdeņraža saitēm gan ar pārtikas fosfātu anjoniem, gan ar žultsskābēm divpadsmitpirkstu zarnā. Saistot fosfātu no pārtikas gremošanas traktā, kolestilāns pazemina fosfora koncentrāciju serumā. Kolestilāns saista arī žultsskābes, tādā veidā pazeminot ZBL holesterīna koncentrāciju serumā. Ir novērots, ka izmaiņas kuņģa-zarnu trakta kopējā žultsskābju daudzumā pazemina glikozes saturu serumā. Kolestilāns var arī saistīt urīnskābi kuņģa-zarnu traktā.

Dialīzes pacientiem ar 5. stadijas HNS ir veikti trīs III fāzes un divi ilgstoši pārbaudes pētījumi, lai noskaidrotu drošību un efektivitāti šai populācijai.

Fosfors serumā

Pētījums ar nemainīgu devu:

Dubultaklā, 12 nedēļu ilgā pētījumā ar nemainīgu devu piecās kolestilāna grupās (3, 6, 9, 12 un 15 g dienā) un placebo, kolestilāns devā no 6 g dienā un vairāk izraisīja no devas atkarīgu fo fora līmeņa samazinājumu serumā. Mazāko kvadrātu vidējais samazinājums no bāzlīnijas pēc 12 nedēļām,

salīdzinot ar placebo, bija attiecīgi 0,16, 0,21, 0,19 un 0,37 mmol/l ar devu 6, 9, 12 un 15 g dienā.

Pētījumi ar mainīgu devu:

tas

Tika veikti divi līdzīgi 12 nedēļu ilgi, atklāti pētījumi ar mainīgu devu, kas

u pinājāsēar 4 nedēļu ilgu

dubultaklo zāļu nelietošanas periodu (salīdzinājums ar placebo). Pirmajā pē ījumā vidējais fosfora līmenis serumā bija 2,33 mmol/l bāzlīnijā un pēc 12 nedēļām ar kole t lāna vidējo devu 11,5 g bija

1,96 mmol/l (vidējais samazinājums 0,36 mmol/l). Līdzīgi, otrajā pētījumā vidējais fosfora līmenis

serumā bija 2,44 mmol/l bāzlīnijā un pēc 12 nedēļām ar kol stilāna vidējoistrdevu 13,1 g bija

1,94 mmol/l (vidējais samazinājums 0,50 mmol/l). Pacientu atbildğs reakcijas rādītājs Reaģējušo

pacientu (seruma fosfora līmeņa samazinājums ≤ 1,78 mmol/l un/vai samazinājums nopret sākuma

līmeņa ni ≥ 0,3 mmol/l) proporcija bija, attiecīgi, 50,4% un 43,8% divos pētījumos (no placebo,

attiecīgi, 30,8% un 26,3%).

re

serumā saglabājas līdz vienam gadam. Pēc vienava gada vidējais fosfora līmenis serumā bija

Ilgstoši pētījumi:

Divos ilgstošos, atklātos pētījumos ar mai īgu devu tika pierādīts, ka fosfora līmeņa pazemināšanās

Klīniskajos pētījumos kolestilānsvairsneietekmēja kalcija līmeni serumā līdz vienam gadam ilgā periodā. Seruma kalcija un fo fāta jonu koncentrāciju reizinājums

1,89 mmol/l ar nozīmīgu 0,39 mmol/l pazeminājumu no bāzlīnijas un pacientu atbildes reakcijas rādītājs reaģējušo pacientu daļu b ja 44% (fo fora līmeni < 1,78 mmol/l). Ilgstošajos pētījumos vairums pacientu saņēma 12 v 15 g kolestilāna dienā.

Kalcijs serumā

Kalcija un fosfāta jonu koncentrāciju reizinājums samazinājās vismaz par 0,48 mmol2/l2 pēc 12 nedēļ m, sa īdzinot ar placebo, no devas ≥ 9 g dienā pētījumā ar nemainīgu devu, un par

Seruma paratiroīdais hormons (PTH)

1,05 un 0,86 mmol2/l2 pēc 12 nedēļām divos pētījumos ar mainīgām devām. Pēc viena gada kolestilāns

 

les

.

samazin ja kalcija un fosfāta jonu koncentrāciju reizinājumu par 0,90 mmol

/l

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Vairumā klīnisko pētījumu kolestilāns pazemināja seruma PTH līmeni, salīdzinot ar bāzlīniju, un rezultāts bija statistiski nozīmīgs pret placebo.

Seruma holesterīns

Pētījumā ar nemainīgu devu kolestilāns pēc 12 nedēļām nozīmīgi samazināja seruma ZBL holesterīna līmeni, salīdzinot ar placebo, par 17,8, 25,6, 29,4, 34,8 un 33,4% attiecīgi ar 3, 6, 9, 12 un 15 g devu dienā. Divos pētījumos ar mainīgu devu kolestilāns arī deva nozīmīgu pazeminājumu no bāzlīnijas par 35,3 un 30,1% pēc 12 nedēļām, un par 25,8% pēc viena gada ilgstošajos pētījumos. ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanās atspoguļojās arī nozīmīgā kopējā holesterīna līmeņa samazinājumā.

6.1 Palīgvielu sarakstsvairs
Granulas kodols
Attīrīts ūdens
Hidroksipropilceluloze
Silīcija dioksīds, koloidāls, bezūdens Rīcineļļa, hidrogenētales
Apvalks Etilcelulozeā HipromelozeZ Makrogols 8000
Trietilcitrāts Titāna dioksīds
Talks Cetilspirts
Nātrija laurilsulfāts Rīcineļļa, hidrogenēta
6.2 Nesaderība
Nav piemērojama.

Seruma glikozilētais hemoglobīns A1c

Pacientiem ar bāzlīnijas HbA1c ≥ 7,0% kolestilāns izraisīja no 0,36 līdz 1,38% samazinājumu pēc 12 nedēļām pētījumā ar nemainīgu devu, un par 0,94 un 0.91% pēc 12 nedēļām divos pētījumos ar mainīgu devu. Pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas novēroja HbA1c līmeņa pazemināšanos par 1,12%.

Seruma urīnskābe

Kolestilāns tika saistīts arī ar devas atkarīgu seruma urīnskābes līmeņa samazinājumu. Pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas vidējais urīnskābes līmeņa samazinājums bija 43 mikromoli/l.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

BindRen neuzsūcās veselu brīvprātīgo kuņģa-zarnu traktā, iekšķīgi lietojot 14C radioaktīvi iezīmētu kolestilānu.

Rezultāti no in vitro pārbaudes liecina, ka zālēm ar anjonu un/vai lipofīlu raksturu ir lielāk ie pējas piesaistīties pie BindRen.

tas

5.3Preklīniskie dati par drošuma

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienēeizēju un atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toks sku e ekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par tiešu īpašu risku cilvēkam. Tomēr pētījumi par etekmi uz reproduktivitāti netika

veikti ar devām, kas vairāk kā 2,5 reizes pārsniedz klīnisko devu cilvēkam, un nav izvērtēti iespējamie

reproduktīvie efekti, kas saistīti ar koagulāciju un asiņošanu.

istr

 

ğ

Pēc atkārtotas lietošanas žurkām novēroja acīmredzamu asiņošanu un paaugstinātus recēšanas

parametrus (PL un APTL). Tika uzskatīts, navka tie ir K itamīnaredeficīta sekas, kas radies no taukos šķīstošo vitamīnu uzsūkšanās samazinājuma (skatīt 4.4 apakšpunktu).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Laminētas folijas (polietilēna tereftalāts/polietilēns/alumīnija folija/polivinilidēnhlorīds) maisiņi. Katrs maisiņš satur 3 g granulu.

Iepakojuma izmēri:

30, 60 vai 90 maisiņi kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

ē

 

 

tas

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

 

 

Nav īpašu prasību.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

re

istr

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

Dashwood House

 

nav

 

 

69 Old Broad Street

 

 

 

London

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

vairs

 

 

 

Tel: +44 (0)207 065 5000

 

 

 

Fakss: +44 (0)207 065 5050

 

 

 

 

E-pasts: info@mt-pharma-eu.com

 

 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/014-016

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

9.

Z

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

 

Reģistrācijas datums: 21. janvāris 2013

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas