Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Marķējuma teksts - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBindRen
ATĶ kodsV03AE
Vielacolestilan
RažotājsMitsubishi Pharma Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE BLISTERIEM AR APVALKOTĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 1 g apvalkotās tabletes colestilan

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 1 g kolestilāna.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

45 apvalkotās tabletes.

ğ

 

 

re

istr

 

 

99 apvalkotās tabletes.

 

 

 

198 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

270 apvalkotās tabletes.

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN

IEVADĪŠANASnavVEIDS(-I)297 apvalkotās tabletes.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

vairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI

lesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. Z

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/006-010

 

 

 

ē

 

Sēr.

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

BindRen 1 g tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI – APVALKOTAS TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 1 g apvalkotās tabletes colestilan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE 2 G GRANULAS MAISIŅOS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 2 g granulas colestilan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katrs maisiņš satur 2 g kolestilāna.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

30 maisiņi

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Granulas

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 maisiņi

 

 

 

 

 

90 maisiņi

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.nav

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. ZDERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/011-013

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Sēr.

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

BindRen 2 g granulas

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE 3 G GRANULAS MAISIŅOS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 3 g granulas colestilan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katrs maisiņš satur 3 g kolestilāna.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

30 maisiņi

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Granulas

 

re

 

 

 

60 maisiņi

 

 

 

90 maisiņi

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnavVEIDS(-I)

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. ZDERĪGUMA TERMIŅŠIekšķīgai lietošanai.

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS }

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/014-016

 

 

 

ē

 

Sēr.

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

BindRen 3 g granulas

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MAISIŅŠ 2 G GRANULĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BindRen 2 g granulas colestilan

Iekšķīgai lietošanai

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

tas

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

istr

 

 

 

 

Sēr.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

2 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MAISIŅŠ 3 G GRANULĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BindRen 3 g granulas colestilan

Iekšķīgai lietošanai

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

tas

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

istr

 

 

 

 

Sēr.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

3 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE PUDELĒM – 1 G APVALKOTAS TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 1 g apvalkotās tabletes colestilan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 1 g kolestilāna.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

45 apvalkotās tabletes.

ğ

 

 

re

istr

 

 

99 apvalkotās tabletes.

 

 

 

198 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

270 apvalkotās tabletes.

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnavVEIDS(-I)297 apvalkotās tabletes.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. ZDERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS }

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/001-005

 

 

 

ē

 

Sēr.

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

BindRen 1 g tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETE – APVALKOTAS TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BindRen 1 g apvalkotās tabletes colestilan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 1 g kolestilāna.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

45 apvalkotās tabletes.

 

istr

 

 

99 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

198 apvalkotās tabletes.

 

ğ

 

 

270 apvalkotās tabletes.

re

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnavVEIDS297 apvalkotās tabletes.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. ZDERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/804/001-005

 

 

 

ē

 

Sēr.

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas