Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Marķējuma teksts - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBiopoin
ATĶ kodsB03XA01
Vielaepoetin theta
RažotājsTeva GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 1000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 1000 starptautiskās vienības (SV) (8,3 mikrogramus) teta epoetīna 0,5 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 2000 SV (16,7 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

6 pilnšļirces pa 0,5 ml.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības ierīci.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/001 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/002 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/029 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 1000 SV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 2000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 2000 starptautiskās vienības (SV) (16,7 mikrogramus) teta epoetīna 0,5 ml šķīduma injekcijām, kas atbilst 4000 SV (33,3 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

6 pilnšļirces pa 0,5 ml

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/003 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/004 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/030 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 2000 SV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 3000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 3000 starptautiskās vienības (SV) (25 mikrogramus) teta epoetīna 0,5 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 6000 SV (50 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

6 pilnšļirces pa 0,5 ml.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/005 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/006 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/031 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 3000 SV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 4000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 4000 starptautiskās vienības (SV) (33,3 mikrogramus) teta epoetīna 0,5 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 8000 SV (66,7 mikrogramiem teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

6 pilnšļirces pa 0,5 ml.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/007 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/008 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/032 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 4000 SV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 5000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 5000 starptautiskās vienības (SV) (41,7 mikrogramus) teta epoetīna 0,5 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 10 000 SV (83,3 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

6 pilnšļirces pa 0,5 ml.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 0,5 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/009 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/010 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/033 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 5000 SV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 10 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 10 000 starptautiskās vienības (SV) (83,3 mikrogramus) teta epoetīna 1 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 10 000 SV (83,3 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pilnšļirce pa 1 ml.

1 pilnšļirce pa 1 ml ar drošības adatu.

1 pilnšļirce pa 1 ml ar drošības ierīci.

4 pilnšļirces pa 1 ml.

4 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības adatu.

4 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības ierīci.

6 pilnšļirces pa 1 ml.

6 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/011 1 pilnšļirce

EU/1/09/565/012 1 pilnšļirce ar drošības ierīci

EU/1/09/565/013 4 pilnšļirces

EU/1/09/565/014 4 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/015 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/016 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/034 1 pilnšļirce ar drošības adatu

EU/1/09/565/035 4 pilnšļirces ar drošības adatu

EU/1/09/565/036 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 10 000 SV/1 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 20 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 20 000 starptautiskās vienības (SV) (166,7 mikrogramus) teta epoetīna 1 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 20 000 SV (166,7 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pilnšļirce pa 1 ml.

1 pilnšļirce pa 1 ml ar drošības adatu.

1 pilnšļirce pa 1 ml ar drošības ierīci.

4 pilnšļirces pa 1 ml.

4 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības adatu.

4 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības ierīci.

6 pilnšļirces pa 1 ml.

6 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/017 1 pilnšļirce

EU/1/09/565/018 1 pilnšļirce ar drošības ierīci

EU/1/09/565/019 4 pilnšļirces

EU/1/09/565/020 4 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/021 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/022 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/037 1 pilnšļirce ar drošības adatu

EU/1/09/565/038 4 pilnšļirces ar drošības adatu

EU/1/09/565/039 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 20 000 SV/1 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Biopoin 30 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin theta

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pilnšļirce satur 30 000 starptautiskās vienības (SV) (250 mikrogramus) teta epoetīna 1 ml injekciju šķīduma, kas atbilst 30 000 SV (250 mikrogramiem) teta epoetīna vienā ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, trometamols, sālsskābe (6 M) (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pilnšļirce pa 1 ml.

1 pilnšļirce pa 1 ml ar drošības adatu.

1 pilnšļirce pa 1 ml ar drošības ierīci.

4 pilnšļirces pa 1 ml.

4 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības adatu.

4 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības ierīci.

6 pilnšļirces pa 1 ml.

6 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības adatu.

6 pilnšļirces pa 1 ml ar drošības ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietot šādi:

Lodziņš parakstītajai devai

Subkutānai vai intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 7 dienām, ievērojot derīguma termiņu. 7 dienu termiņa beigas, uzglabājot istabas temperatūrā: __/__/____

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/565/023 1 pilnšļirce

EU/1/09/565/024 1 pilnšļirce ar drošības ierīci

EU/1/09/565/025 4 pilnšļirces

EU/1/09/565/026 4 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/027 6 pilnšļirces

EU/1/09/565/028 6 pilnšļirces ar drošības ierīci

EU/1/09/565/040 1 pilnšļirce ar drošības adatu

EU/1/09/565/041 4 pilnšļirces ar drošības adatu

EU/1/09/565/042 6 pilnšļirces ar drošības adatu

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Biopoin 30 000 SV/1 ml

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 1000 SV/0,5 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6.CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 2000 SV/0,5 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 3000 SV/0,5 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 4000 SV/0,5 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 5000 SV/0,5 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 10 000 SV/1 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 20 000 SV/1 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Biopoin 30 000 SV/1 ml injekcija

Epoetin theta

s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

SV

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas