Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blincyto (blinatumomab) – Zāļu apraksts - L01XC

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBlincyto
ATĶ kodsL01XC
Vielablinatumomab
RažotājsAmgen Europe B.V.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

BLINCYTO 38,5 mikrogrami pulveris koncentrātam un šķīdums infūziju šķīduma pagatavošanai.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens pulvera flakons satur 38,5 mikrogramus blinatumomaba (Blinatumomabum).

Šķīdinot injekciju ūdenī, veidojas beigu koncentrācija - 12,5 mikrogrami/ml blinatumomaba.

Blinatumomabu iegūst Ķīnas kāmju olnīcu šūnās ar rekombinantās DNS tehnoloģijas palīdzību.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris koncentrātam un šķīdums infūziju šķīduma pagatavošanai.

BLINCYTO pulveris (pulveris koncentrātam): balts vai gandrīz balts pulveris.

Šķīdums (stabilizators): bezkrāsains vai iedzeltens, dzidrs šķīdums ar pH 7,0.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

BLINCYTO ir paredzēts pieaugušo ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B šūnu prekursora recidivējošas vai refraktāras akūtas limfoleikozes (ALL) ārstēšanai.

4.2.Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk tādu ārstu vadībā un uzraudzībā, kuriem ir pieredze hematoloģisku ļaundabīgu slimību ārstēšanā.

Uzsākot ārstēšanu, ieteicama pacienta hospitalizācija vismaz pirmā ārstēšanas cikla pirmo 9 dienu laikā un otrā ārstēšanas cikla pirmo 2 dienu laikā.

Pacientiem ar pašlaik esošu vai anamnēzē bijušu klīniski nozīmīgu centrālās nervu sistēmas (CNS) patoloģiju (skatīt 4.4. apakšpunktu) ieteicama hospitalizācija vismaz pirmā cikla pirmās 14 dienas. Otrajā ciklā hospitalizācija ieteicama vismaz 2 dienas, un klīniskajam novērtējumam jāpamatojas uz BLINCYTO panesamību pirmajā ciklā. Jāievēro piesardzība, jo otrā cikla laikā novēroti vēlīnu neiroloģisku traucējumu gadījumi.

Uzsākot un atsākot (piemēram, ja ārstēšana ir pārtraukta uz 4 vai vairāk stundām) visus turpmākos ciklus, ir ieteicama veselības aprūpes speciālista uzraudzība vai hospitalizācija.

BLINCYTO infūzijas maisi jāsagatavo 24 stundu, 48 stundu, 72 stundu vai 96 stundu infūzijai. Skatīt lietošanas veidu.

Devas

Pacienti var saņemt 2 ārstēšanas ciklus. Viens ārstēšanas cikls ir 28 dienas (4 nedēļas) nepārtraukta infūzija. Katram ārstēšanas ciklam seko 14 dienu (2 nedēļu) pārtraukums bez ārstēšanas.

Pacienti, kuriem panākta pilnīga remisija (CR/CRh*) pēc 2 ārstēšanas cikliem, var saņemt līdz

3 papildu BLINCYTO konsolidācijas terapijas ciklus, pamatojoties uz individuālu ieguvuma un riska novērtējumu.

Ieteicamās devas (pacientiem ar ķermeņa masu vismaz 45 kg):

1. cikls

2 nedēļu

2. cikls un

 

 

ārstēšanas

turpmākie cikli

Sākuma deva

Nākamā deva

pārtraukums

(1.-28. diena)

1.-7. diena

8.-28. diena

(29.-42. diena)

 

 

 

 

 

9 µg/dienā

28 µg/dienā

 

28 µg/dienā

nepārtrauktas

nepārtrauktas

 

nepārtrauktas

infūzijas veidā

infūzijas veidā

 

infūzijas veidā

Ieteikumi par premedikāciju un papildu zālēm

1 stundu pirms katra BLINCYTO terapijas cikla uzsākšanas intravenozi jāievada 20 mg deksametazona.

Lai mazinātu drudzi, katra ārstēšanas cikla pirmajās 48 stundās ieteicams lietot pretdrudža līdzekļus (piemēram, paracetamolu).

Lai novērstu centrālās nervu sistēmas ALL recidīvu, pirms BLINCYTO terapijas un tās laikā ieteicama profilakse ar intratekālu ķīmijterapiju.

Pirmsfāzes ārstēšana pacientiem ar lielu audzēja slodzi

Pacienti ar ≥ 50% leikēmisko blastu kaulu smadzenēs vai leikēmisko blastu skaitu > 15 000/mikrolitrā perifēro asiņu, jāārstē ar deksametazonu (nepārsniegt 24 mg/dienā).

Devas pielāgošana

Īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO pārtraukšana jāapsver šādu smagu (3. pakāpes) vai dzīvībai bīstamu (4. pakāpes) toksicitāšu gadījumos (skatīt 4.4. apakšpunktu): citokīnu atbrīvošanās sindroms, audzēja sabrukšanas sindroms, neiroloģiskā toksicitāte, paaugstināts aknu enzīmu līmenis un jebkuras citas klīniski nozīmīgas toksicitātes.

Ja ārstēšanas pārtraukums pēc blakusparādības rašanās nav garāks par 7 dienām, turpina to pašu ciklu līdz kopējam 28 infūziju dienu skaitam, šajā ciklā ieskaitot dienas pirms un pēc pārtraukuma. Ja pārtraukums blakusparādības dēļ ir garāks par 7 dienām, uzsāk jaunu ciklu. Ja toksicitātes novēršanai ir nepieciešamas vairāk nekā 14 dienas, pilnīgi pārtrauciet ārstēšanu ar BLINCYTO, izņemot, ja aprakstīts atšķirīgi tabulā zemāk.

Toksicitāte

Pakāpe*

Rīcība

 

 

 

Citokīnu

3. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar BLINCYTO, līdz izzūd, tad atsākt

atbrīvošanās

 

BLINCYTO devā 9 µg/dienā. Ja toksicitāte neatkārtojas, pēc

sindroms, audzēja

 

7 dienām palielināt devu līdz 28 µg/dienā.

sabrukšanas

 

 

sindroms

4. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar BLINCYTO pilnīgi.

 

 

 

Neiroloģiskā

Krampji

Pārtraukt ārstēšanu ar BLINCYTO pilnīgi, ja rodas vairāk nekā

toksicitāte

 

viena krampju lēkme.

 

3. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar BLINCYTO, līdz vismaz 3 dienas ir tikai 1.

 

 

pakāpe (viegla), tad atsākt BLINCYTO devā – 9 µg/dienā. Ja

 

 

toksicitāte neatkārtojas, pēc 7 dienām palielināt devu līdz

 

 

28 µg/dienā. Atsākšanai veikt premedikāciju ar 24 mg

 

 

deksametazona devu. Tad 4 dienu laikā deksametazona devu

 

 

pakāpeniski samazināt. Ja rodas toksicitāte, lietojot 9 µg/dienā vai

 

 

ja toksicitāte ilgst vairāk nekā 7 dienas, pārtraukt ārstēšanu ar

 

 

BLINCYTO pilnīgi.

 

4. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar BLINCYTO pilnīgi.

 

 

 

Paaugstināts aknu

3. pakāpe

Ja klīniski nozīmīgi, pārtraukt BLINCYTO lietošanu, līdz ir ne

enzīmu līmenis

 

vairāk kā 1. pakāpe (viegla), tad atsākt BLINCYTO devā –

 

 

9 µg/dienā. Ja toksicitāte neatkārtojas, pēc 7 dienām palielināt

 

 

devu līdz 28 µg/dienā.

 

4. pakāpe

Apsvērt ārstēšanas ar BLINCYTO pārtraukšanu pilnīgi.

 

 

 

Citas klīniski

3. pakāpe

Pārtraukt BLINCYTO lietošanu, līdz ir ne vairāk kā 1. pakāpe

nozīmīgas

 

(viegla), tad atsākt BLINCYTO devā – 9 µg/dienā. Ja toksicitāte

(ārstējošā ārsta

 

neatkārtojas, pēc 7 dienām palielināt devu līdz 28 µg/dienā.

apstiprinātas)

 

 

blakusparādības

4. pakāpe

Apsvērt ārstēšanas ar BLINCYTO pārtraukšanu pilnīgi.

* Pamatojoties uz Nacionālā Vēža institūta (NCI) Vispārējo blakusparādību terminoloģijas kritēriju (CTCAE) 4.0 versiju, 3. pakāpe ir smaga un 4. pakāpe ir dzīvībai bīstama.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi) devas pielāgošana nav nepieciešama, skatīt 5.1. apakšpunktu. Pieredze par BLINCYTO lietošanu pacientiem ≥ 75 gadu vecumā ir ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

Pamatojoties uz farmakokinētikas analīzi, pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). BLINCYTO drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Pamatojoties uz farmakokinētikas analīzi, blinatumomaba ietekme uz sākotnējo aknu funkciju nav sagaidāma, un sākuma devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). BLINCYTO drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

Pediatriskā populācija

BLINCYTO drošums un efektivitāte bērniem līdz šim nav noteikta.

Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt. Lietošanas veids

Svarīga piezīme: neskalojiet pacientam pievienoto infūzijas sistēmu, jo tas izsauks netīšu BLINCYTO bolus ievadīšanu. BLINCYTO infūzija jāveic caur speciāla diametra katetru.

Ieteikumus par rīcību un zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

BLINCYTO šķīdumu infūzijām ievada nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā ar pastāvīgu plūsmas ātrumu, izmantojot infūzijas sūkni, līdz 96 stundu laika posmā.

BLINCYTO šķīdums infūzijām jāievada, izmantojot intravenozo caurulīti, kas satur sterilu, apirogēnu sistēmā iestrādātu 0,2 mikrometru filtru ar mazu proteīnu saistīšanas spēju.

Pacientam jāievada terapeitiskā deva 9 µg/dienā vai 28 µg/dienā, ievadot kopējo daudzumu 240 ml BLINCYTO infūziju šķīduma ar vienu no 4 pastāvīgiem infūzijas ātrumiem un saistītajos infūzijas ilgumos:

infūzijas ātrums 10 ml/h 24 stundu laikā;

infūzijas ātrums 5 ml/h 48 stundu laikā;

infūzijas ātrums 3,3 ml/h 72 stundu laikā;

infūzijas ātrums 2,5 ml/h 96 stundu laikā.

Infūzijas ilgums jāizvēlas ārstējošajam ārstam, ņemot vērā infūzijas maisu nomaiņas biežumu. Ievadāmā BLINCYTO terapeitiskā mērķa deva nemainās.

Infūzijas maisa maiņa

Sterilitātes apsvērumu dēļ veselības aprūpes speciālistam jāmaina infūzijas maiss vismaz ik pēc 96 stundām.

4.3.

Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

-

Bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Neiroloģiskas blakusparādības

Novēroti neiroloģiski,gadījumi, tai skaitā letāli. 3. pakāpes (CTCAE 4.0. versija) vai augstākas pakāpes (smagi vai dzīvībai bīstami) neiroloģiskie gadījumi pēc blinatumomaba ievadīšanas uzsākšanas ietvēra encefalopātiju, krampjus, runas traucējumus, samaņas traucējumus, apjukumu un dezorientāciju un koordinācijas un līdzsvara traucējumus. Laika mediāna no blinatumomaba ārstēšanas uzsākšanas līdz neiroloģiskās blakusparādības sākumam bija 9 dienas. Lielākā daļa blakusparādību izzuda pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Gados vecākiem pacientiem bija augstāks neiroloģisko toksicitāšu, tai skaitā kognitīvo traucējumu, encefalopātijas un apjukuma, rādītājs. Pacientiem ar neiroloģiskām pazīmēm un simptomiem anamnēzē (piemēram, reiboni, hipoestēziju, hiporefleksiju, trīci, dizestēziju, parestēziju, atmiņas traucējumiem) bija augstāks neiroloģisko blakusparādību (piemēram, trīces, reiboņa, apjukuma, encefalopātijas un ataksijas) rādītājs. Laika mediāna līdz neiroloģisko gadījumu sākumam šiem pacientiem bija 12 dienas.

Pieredze par lietošanu pacientiem, kuriem anamnēzē bijušas vai ir klīniski nozīmīgas centrālās nervu sistēmas (CNS) patoloģijas (piemēram, epilepsija, krampji, parēze, afāzija, insults, smagas smadzeņu traumas, demence, Parkinsona slimība, smadzenīšu slimība, organisks galvas smadzeņu sindroms, psihoze) ir ierobežota, jo šādi pacienti tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Šajā populācijā pastāv augstāks neiroloģisko gadījumu risks. Rūpīgi jāapsver potenciālie ārstēšanas ieguvumi attiecībā pret neiroloģisko gadījumu risku, un, šiem pacientiem ievadot BLINCYTO, jāievēro paaugstināta piesardzība.

Pieredze par blinatumomaba lietošanu pacientiem ar dokumentētu aktīvu ALL CNS vai cerebrospinālajā šķidrumā (CSF) ir ierobežota. Tomēr klīniskajos pētījumos pacienti ir ārstēti ar blinatumomabu pēc CSF blastu izzušanas ar uz CNS vērstu terapiju (tādu kā intratekāla ķīmijterapija). Tādēļ, kad CSF ir attīrīts, ārstēšanu ar BLINCYTO drīkst uzsākt.

Pirms BLINCYTO terapijas sākšanas pacientiem ieteicama neiroloģiskā izmeklēšana, un neiroloģisko notikumu pazīmju un simptomu kontrole (piemēram, rakstīšanas tests). Šo pazīmju un simptomu ārstēšanai līdz to izzušanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu). Krampju lēkmes gadījumā ieteicama sekundārā profilakse ar atbilstošiem pretkrampju līdzekļiem (piemēram, levetiracetāmu).

Infekcijas

Pacientiem, kuri saņem blinatumomabu, novērotas nopietnas infekcijas, tai skaitā sepse, pneimonija, bakterēmija, oportūnistiskās infekcijas un infekcijas katetra ievadīšanas vietā, dažas no kurām bija dzīvībai bīstamas vai letālas. Pacientiem ar sākotnējo funkcionālā stāvokļa novērtējumu 2 saskaņā ar Austrumu Onkoloģijas sadarbības grupas kritērijiem (Eastern Cooperative Oncology Group; ECOG) bija lielāka smagu infekciju sastopamība, salīdzinot ar pacientiem ar ECOG funkcionālā stāvokļa novērtējumu < 2. Pieredze par BLINCYTO lietošanu pacientiem ar aktīvu nekontrolētu infekciju ir ierobežota.

Pacienti, kuri saņem BLINCYTO, klīniski jākontrolē, vai nerodas infekcijas pazīmes un simptomi, un atbilstoši jāārstē. Infekciju ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Citokīnu atbrīvošanās sindroms un infūzijas reakcijas

Pacientiem, kuri saņem BLINCYTO, ziņots par dzīvībai bīstamu vai letālu (≥ 4. pakāpe) citokīnu atbrīvošanās sindromu (CAS) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Nopietnas blakusparādības, kas var būt CAS pazīmes un simptomi, ietvēra drudzi, astēniju, galvassāpes, hipotensiju, paaugstinātu kopējā bilirubīna līmeni un sliktu dūšu; retāk šo gadījumu dēļ pārtrauca BLINCYTO lietošanu. Laika mediāna līdz CAS sākumam bija 2 dienas. Pacienti ir rūpīgi jānovēro, vai nerodas šo gadījumu pazīmes un simptomi.

Diseminēta intravazāla koagulācija (DIK) un kapilāru paaugstinātas caurlaidības sindroms (KCS, piemēram, hipotensija, hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija) bieži ir saistīti ar CAS (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacienti, kuriem rodas kapilāru paaugstinātas caurlaidības sindroms, nekavējoties jāārstē.

CAS gadījumā retāk ir ziņots par hemofagocītisku limfohistiocitozi/makrofāgu aktivācijas sindromu (HLH/MAS).

Infūzijas reakcijas var būt klīniski neatšķiramas no CAS izpausmēm (skatīt 4.8. apakšpunktu). Infūzijas reakcijas parasti bija straujas, rodoties 48 stundu laikā no infūzijas uzsākšanas. Tomēr dažiem pacientiem ziņots par vēlīnām infūzijas reakcijām vai tās radušās vēlākos ciklos. Pacienti rūpīgi jānovēro, vai nerodas infūzijas reakcijas, īpaši uzsākot 1. un 2. ārstēšanas ciklu, un attiecīgi jāārstē. Ieteicams lietot pretdrudža līdzekļus (piemēram, paraceptamolu), lai mazinātu drudzi katra

cikla pirmajās 48 stundās. Lai mazinātu CAS risku, ir svarīgi uzsākt BLINCYTO lietošanu (1. cikls, 1.-7. diena) ar 4.2. apakšpunktā ieteikto sākumdevu. Šo gadījumu ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2 apakšpunktu).

Audzēja sabrukšanas sindroms

Pacientiem, kuri saņem BLINCYTO, novērots audzēja sabrukšanas sindroms (ASS), kas var būt dzīvībai bīstams vai letāls (≥ 4. pakāpe).

ASS profilaksei un ārstēšanai BLINCYTO terapijas laikā jāveic piemēroti profilakses pasākumi, ieskaitot masīvu hidratēšanu un antihiperurikēmijas terapiju (tādu kā ar allopurinolu vai rasburikāzi), īpaši pacientiem ar augstāku leikocitozi vai lielu audzēja slodzi. Pacienti rūpīgi jānovēro, vai nerodas ASS pazīmes un simptomi, tai skaitā jākontrolē nieru darbība un šķidruma līdzsvars pirmajās

48 stundās pēc pirmās infūzijas. Klīniskajos pētījumos pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem bija lielāka ASS sastopamība, salīdzinot ar pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem vai normālu nieru darbību. Šo gadījumu ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Neitropēnija un febrila neitropēnija

Pacientiem, kuri saņem BLINCYTO, novēroja neitropēniju un febrilu neitropēniju, tai skaitā dzīvībai bīstamus gadījumus. BLINCYTO infūzijas laikā, īpaši pirmā cikla pirmo 9 dienu laikā regulāri jākontrolē laboratoriskie rādītāji (tai skaitā, bet ne tikai, leikocītu skaits un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits) un nepieciešamības gadījumā atbilstoši jāārstē.

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

Ārstēšana ar BLINCYTO bija saistīta ar pārejošu aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanos. Lielāko daļu šo gadījumu novēroja pirmajā nedēļā pēc ārstēšanas uzsākšanas, un nebija nepieciešams īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pirms ārstēšanas ar BLINCYTO sākšanas un ārstēšanas laikā, īpaši pirmo 2 ciklu pirmajās 48 stundās, jākontrolē alanīna aminotransferāzes (ALAT), aspartātaminotransferāzes (ASAT), gamma glutamiltransferāzes (GGT) un kopējā asins bilirubīna līmenis. Šo gadījumu ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pankreatīts

Pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā, ziņots par dzīvībai bīstamu vai letālu pankreatītu. Dažos gadījumos pankreatītu varētu būt veicinājusi lielu devu steroīdu terapija.

Pacienti rūpīgi jānovēro, vai nepārādās pankreatīta pazīmes un simptomi. Pacienta novērtēšana var ietvert fizikālu izmeklēumu, laboratorisku seruma amilāzes un seruma lipāzes novērtējumu un vēdera dobuma attēlveidošanu, tādus kā ultraskaņas un citus atbilstošus diagnostikas pasākumus. Pankreatīta ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Leikoencefalopātija, tai skaitā progresējoša multifokāla leikoencefalopātija

Pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO, novēroja izmaiņas galvaskausa magnētiskās rezonanses izmeklējuma (MRI) attēlā, kas uzrādīja leikoencefalopātiju, īpaši pacientiem, kuri iepriekš ārstēti ar galvaskausa apstarošanu un antileikēmisku ķīmijterapiju (ieskaitot sistēmisku, lielu devu metotreksāta vai intratekālu citarabīna ievadīšanu). Šo attēlu izmaiņu klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas (PML) iespējamības dēļ pacienti jānovēro, vai nerodas tās pazīmes un simptomi. Aizdomīgu notikumu gadījumā jāapsver konsultācija ar neirologu, smadzeņu MRI un cerebrospinālā šķidruma (CSŠ) izmeklējums, skatīt 4.8. apakšpunktu.

Imunizācija

Imunizācijas ar dzīvu vīrusu vakcīnu drošums ārstēšanas ar BLINCYTO laikā vai pēc tās nav pētīts. Pacientu vakcinācija ar dzīvu vīrusu vakcīnām nav ieteicama vismaz 2 nedēļas pirms ārstēšanas ar BLINCYTO sākšanas, ārstēšanas laikā un līdz brīdim, kad B limfocītu skaits pēc pēdējā ārstēšanas cikla atjaunojas līdz normai.

Iespējamās B šūnu skaita samazināšanās dēļ jaundzimušajiem pēc blinatumomaba ietekmes uz augli grūtniecības laikā jaundzimušie jānovēro, vai nerodas B šūnu skaita samazināšanās, un vakcinēšana ar dzīvu vīrusu vakcīnām jāatliek līdz zīdaiņa B šūnu skaits ir normalizējies (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Kontracepcija

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu ārstēšanas ar BLINCYTO laikā un vismaz 48 stundas pēc tās jālieto efektīva kontracepcija (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Zāļu lietošanas kļūdas

Saistībā ar BLINCYTO terapiju ir novērotas zāļu lietošanas kļūdas. Lai samazinātu zāļu lietošanas kļūdas (tai skaitā nepietiekamu devu un pārdozēšanu), ir ļoti svarīgi stingri ievērot norādījumus par zāļu sagatavošanu (ieskaitot izšķīdināšanu un atšķaidīšanu) un lietošanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Zāles nodrošina mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija 24 stundu infūzijas laikā, t.i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti. In vitro tests cilvēka hepatocītos liecina, ka blinatumomabs neietekmē CYP450 enzīma aktivitāti.

Ārstēšanas ar BLINCYTO uzsākšana pirmajās ārstēšanas dienās izraisa pārejošu citokīnu atbrīvošanos, kas var nomākt CYP450 enzīmus. Pacienti, kuri saņem zāles, kas ir CYP450 un transportvielu substrāti ar šauru terapeitisko indeksu, šajā laikā ir jānovēro, vai nerodas nevēlamas blakusparādības (piemēram, lietojot varfarīnu), vai ir jākontrolē zāļu koncentrācijas (piemēram, ciklosporīna). Vienlaicīgi lietojamo zāļu deva nepieciešamības gadījumā jāpielāgo.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Blinatumomaba reproduktīvās toksicitātes pētījumi nav veikti. Embriofetālās attīstības toksicitātes pētījumā ar pelēm peļu surogātmolekula šķērsoja placentu un neizraisīja embriotoksicitāti vai teratogenitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Sagaidāmo B un T šūnu skaita samazināšanos novēroja grūsnām pelēm, bet hematoloģiskā ietekme uz augli netika novērtēta.

Datu par blinatumomaba lietošanu grūtniecēm nav.

Blinatumomabu grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien potenciālais ieguvums neatsver potenciālo risku auglim.

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu ārstēšanas ar blinatumomabu laikā un vismaz 48 stundas pēc tās jālieto efektīva kontracepcija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Gadījumā, ja notiek pakļaušana iedarbībai grūtniecības laikā, zāļu farmakoloģisko īpašību dēļ jaundzimušajiem var būt sagaidāma B šūnu skaita samazināšanās. Līdz ar to jaundzimušie jānovēro, vai nerodas B šūnu skaita samazināšanās, un vakcinēšana ar dzīvu vīrusu vakcīnām jāatliek līdz zīdaiņa B šūnu skaits normalizējies (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai blinatumomabs vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pamatojoties uz tā farmakoloģiskajām īpašībām, risku ar krūti barotam bērnam nevar izslēgt. Līdz ar to piesardzības nolūkā ārstēšanas ar blinatumomabu laikā un vismaz 48 stundas pēc tās bērna barošana ar krūti ir kontrindicēta.

Fertilitāte

Pētījumi, lai novērtētu blinatumomaba ietekmi uz fertilitāti, nav veikti. 13 nedēļu toksicitātes pētījumā ar peļu surogātmolekulu nenovēroja ar vīriešu un sieviešu dzimuma peļu reproduktīvajiem orgāniem saistītas blakusparādības (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Blinatumomabs būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Var rasties apjukums un dezorientācija, koordinācijas un līdzsvara traucējumi, krampju lēkmju un samaņas traucējumu risks (skatīt 4.4. apakšpunktu). Neiroloģisko traucējumu iespējamības dēļ pacientiem, kuri saņem blinatumomabu, jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas, darba bīstamās profesijās vai tādām aktivitātēm kā smagas vai potenciāli bīstamas tehnikas vadīšana vai darbošanās ar to. Pacienti jāinformē, ka viņiem var būt neiroloģiski traucējumi.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Šajā apakšpunktā aprakstītās nevēlamās blakusparādības tika identificētas galvenajā klīniskajā pētījumā (N = 189).

Visnopietnākās blakusparādības, kas var rasties ārstēšanas laikā ar blinatumomabu ietver infekcijas (31,7%), neiroloģiskus traucējumus (16,4%), neitropēniju/febrilu neitropēniju (15,3%), citokīnu atbrīvošanās sindromu (0,5%) un audzēja sabrukšanas sindromu (0,5%).

Visbiežākās blakusparādības bija ar infūziju saistītās reakcijas (67,2%), infekcijas (63,0%), drudzis (59,8%), galvassāpes (34,4%), febrila neitropēnija (28%), perifērā tūska (25,9%), slikta dūša (24,3%), hipokaliēmija (23,8%), aizcietējums (20,6%), anēmija (20,1%), klepus (18,5%), caureja (18,0%), trīce (17,5%), neitropēnija (17,5%), sāpes vēderā (16,9%), bezmiegs (15,3%), nogurums (15,3%) un drebuļi (15,3%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības ir norādītas turpmāk pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma kategorijām. Biežuma kategorijas tika noteiktas pēc vispārējā sastopamības rādītāja katrai galvenajā klīniskajā pētījumā ziņotajai nevēlamajai blakusparādībai (N = 189). Katrā orgānu sistēmas klasē nevēlamās blakusparādības ir norādītas to nopietnības samazināšanās secībā.

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

sistēmu klasifikācija

(≥ 1/10)

(≥ 1/100 līdz < 1/10)

(≥ 1/1 000 līdz

 

 

 

< 1/100)

Infekcijas un

Baktēriju infekcijasa, b

Sepse

 

infestācijas

Sēnīšu infekcijasa, b

Pneimonija

 

 

Vīrusu infekcijasa, b

 

 

 

Citu patogēnu infekcijasb

 

 

Asins un limfātiskās

Febrilā neitropēnija

Leikocitoze

 

sistēmas traucējumi

Anēmija

Limfopēnija

 

 

Neitropēnija

 

 

 

Trombocitopēnija

 

 

 

Leikopēnija

 

 

Imūnās sistēmas

Citokīnu atbrīvošanās

“Citokīnu vētra”

 

traucējumi

sindromsa

Paaugstināta jutība

 

Vielmaiņas un uztures

Hipokaliēmija

Hipofosfatēmija

 

traucējumi

Hipomagniēmija

Hipoalbuminēmija

 

 

Hiperglikēmija

Audzēja sabrukšanas

 

 

Samazināta ēstgriba

sindroms

 

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Apjukumsa

 

 

 

Dezorientācija

 

Nervu sistēmas

Galvassāpes

Encefalopātijaa

 

traucējumi

Trīcea

Afāzija

 

 

Reibonis

Parestēzija

 

 

 

Krampji

 

 

 

Kognitīvie

 

 

 

traucējumi

 

 

 

Atmiņas traucējumi

 

Sirds funkcijas

 

Tahikardija

 

traucējumi

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

Hipotensija

 

Kapilāru

traucējumi

 

 

paaugstinātas

 

 

 

caurlaidības

 

 

 

sindroms

Elpošanas sistēmas

Klepus

 

 

traucējumi, krūšu

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša

 

Pankreatītsa

traucējumi

Aizcietējums

 

 

 

Caureja

 

 

 

Sāpes vēderā

 

 

 

Vemšana

 

 

Ādas un zemādas audu

Izsitumi

 

 

bojājumi

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

Muguras sāpes

 

 

saistaudu sistēmas

Sāpes ekstremitātēs

 

 

bojājumi

Artralģija

 

 

 

Kaulu sāpes

 

 

Vispārēji traucējumi un

Drudzis

Tūska

 

reakcijas ievadīšanas

Perifērā tūska

 

 

vietā

Drebuļi

 

 

 

Nogurums

 

 

 

Sāpes krūtīs

 

 

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

sistēmu klasifikācija

(≥ 1/10)

(≥ 1/100 līdz < 1/10)

(≥ 1/1 000 līdz

 

 

 

< 1/100)

Izmeklējumi

Paaugstināts

Pazemināts

 

 

alanīnaminotransferāzes

imūnglobulīnu

 

 

līmenisa

līmenis

 

 

Paaugstināts

Paaugstināts

 

 

aspartātaminotransferāzes

bilirubīna līmenis

 

 

līmenisa

asinīs

 

 

 

Paaugstināts aknu

 

 

 

enzīmu (gamma

 

 

 

glutamiltransferāzes)

 

Traumas, saindēšanās

Ar infūziju saistītas

 

 

un ar manipulācijām

reakcijas (un saistītie

 

 

saistītas komplikācijas

simptomi, tai skaitā sēkšana,

 

 

 

piesarkums, sejas

 

 

 

pietūkums, elpas trūkums,

 

 

 

hipotensija un hipertensija)

 

 

aPapildu informācija ir pieejama sadaļā "Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts".

bMedDRA augstākā līmeņa grupu termini (MedDRA versija 16.1).

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Neiroloģiskas blakusparādības

Galvenajā klīniskajā pētījumā (N = 189) 51,9% pacientu bija viena vai vairākas neiroloģiskas blakusparādības (tai skaitā psihiski traucējumi), galvenokārt ietverot centrālo nervu sistēmu. Nopietnas un ≥ 3. pakāpes neiroloģiskas nevēlamās blakusparādības novēroja attiecīgi 16,4% un 12,7% pacientu, no kurām visbiežākās bija encefalopātija, trīce un apjukums. Ziņots par letālu encefalopātiju, tomēr lielākā daļa neiroloģisko traucējumu (74,5%) bija klīniski atgriezeniski un izzuda, pārtraucot BLINCYTO lietošanu. Laika mediāna līdz neiroloģisko traucējumu parādīšanās brīdim bija 9 dienas. Par neiroloģisko traucējumu klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Infekcijas

Pacientiem, kuri ārstēti ar BLINCYTO, ziņots par dzīvībai bīstamām vai letālām (≥ 4. pakāpes) vīrusu, baktēriju un sēnīšu infekcijām. Turklāt ir novērota vīrusu infekciju (piemēram, poliomas (BK)) reaktivācija. Pacientiem ar ECOG funkcionālā stāvokļa novērtējumu 2 sākotnējā stāvoklī bija paaugstināta nopietnu infekciju sastopamība, salīdzinot ar pacientiem, kuriem ECOG funkcionālais stāvoklis bija < 2. Par infekciju klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Citokīnu atbrīvošanās sindroms (CAS)

Galvenajā klīniskajā pētījumā (N = 189) par nopietnām CAS reakcijām ziņots 0,5% pacientu, laika mediāna līdz parādīšanās brīdim – 2 dienas. Par CAS klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

Galvenajā klīniskajā pētījumā (N = 189) 27,5% pacientu ziņots par paaugstinātu aknu enzīmu līmeni. Nopietnas un ≥ 3. pakāpes nevēlamās blakusparādības (tādas kā paaugstināts ALAT, paaugstināts ASAT un paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs) novēroja attiecīgi 2,1% un 15,3% pacientu. Laika mediāna līdz pirmā gadījuma sākumam bija 3 dienas no ārstēšanas ar BLINCYTO uzsākšanas. Nevēlamās aknu blakusparādības parasti ir īslaicīgas un ātri pārejošas, bieži turpinot nepārtrauktu ārstēšanu ar BLINCYTO. Par paaugstinātu aknu enzīmu līmeņa klīnisko ārstēšanu skatīt

4.4. apakšpunktu.

Pankreatīts

Pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā, ziņots par dzīvībai bīstamu vai letālu pankreatītu. Laika mediāna līdz parādīšanās brīdim bija 7,5 dienas. Par pankreatīta klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Leikoencefalopātija, ieskaitot progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju

Ziņots par leikoencefalopātiju. Pacientiem ar smadzeņu MRA/DT atradēm, kas atbilst leikoencefalopātijai, vienlaicīgi bija nopietnas nevēlamas blakusparādības, tai skaitā apjukums, trīce, kognitīvie traucējumi, encefalopātija un krampji. Lai gan pastāv progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas (PML) attīstības iespējamība, galvenajā pētījumā nav ziņots ne par vienu PML gadījumu.

Pediatriskā populācija

Pieredze par lietošanu pediatriskiem pacientiem ir ierobežota. BLINCYTO novērtēja pediatriskiem pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru B šūnu prekursora ALL I/II fāzes devas kāpināšanas/novērtēšanas pētījumā. Lietojot lielāku devu nekā ieteicamā deva pieaugušiem pacientiem, dzīvībai bīstama citokīnu atbrīvošanās sindroma (CAS) un audzēja sabrukšanas sindroma (ASS) apstākļos radās letāla sirds mazspēja, skatīt 4.4. apakšpunktu.

Citas īpašas pacientu grupas

Pieredze par BLINCYTO lietošanu pacientiem ≥ 75 gadu vecumā ir ierobežota. Kopumā drošums ar BLYNCTO ārstētiem gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi) un par 65 gadiem jaunākiem pacientiem bija līdzīgs. Tomēr gados vecāki pacienti var būt vairāk uzņēmīgi pret tādiem nopietniem neiroloģiskiem traucējumiem kā kognitīvie traucējumi, encefalopātija un apjukums.

BLINCYTO nav pētīts pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

Imunogenitāte

Galvenajā klīniskajā pētījumā (N = 189) mazāk nekā 1,4% pacientu, kuri ārstēti ar blinatumomabu, bija pozitīvi saistošo un neitralizējošo antiblinatumomaba antivielu analīžu rezultāti. Visiem pacientiem, kuriem bija pozitīvi saistošo antivielu analīžu rezultāti, bija pozitīvi arī neitralizējošo antiblinatumomaba antivielu rezultāti. Antiblinatumomaba antivielu veidošanās varētu ietekmēt blinatumomaba farmakokinētiku.

Ja ir aizdomas par antiblinatumomaba antivielu veidošanos ar klīniski nozīmīgu ietekmi, sazinieties ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku, lai apspriestu antivielu pārbaudi. Kontaktinformācija norādīta lietošanas instrukcijas 6. punktā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Novēroti pārdozēšanas gadījumi, ieskaitot vienu pacientu, kurš īsā laikā saņēma devu, kas 133 reizes pārsniedza ieteicamo BLINCYTO terapeitisko devu. Pārdozēšana izraisīja nevēlamās blakusparādības, kas bija atbilstošas tām, kas tika novērotas, lietojot ieteicamo terapeitisko devu un ietvēra drudzi, trīci un galvassāpes. Pārdozēšanas gadījumā infūzija uz laiku ir jāpārtrauc un pacienti jānovēro. Ārstēšanas

ar BLINCYTO pareizā terapeitiskajā devā atsākšanu var apsvērt, kad visas toksicitātes ir izzudušas un ne agrāk kā 12 stundas pēc infūzijas pārtraukšanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzeklis – citi pretaudzēju līdzekļi, ATĶ kods: L01XC19.

Darbības mehānisms

Blinatumomabs ir bispecifisks T šūnu antivielu ligands, kurš specifiski saistās ar CD19, ekspresētu uz B-šūnu virsmas un ar CD3, ekspresētu uz T šūnu virsmas. Tas aktivē endogēnās T šūnas, sasaistot CD3 T šūnu receptora (TCR) kompleksu ar CD19, kas atrodas uz labdabīgām un ļaundabīgām B šūnām. Blinatumomaba imūnterapijas pretaudzēja aktivitāte nav atkarīga no T šūnām, kuras nes specifiskus TCR vai no peptīda antigēniem, kurus pārstāv vēža šūnas, bet ir poliklonāla pēc savas dabas un neatkarīga no cilvēka leikocītu antigēna (HLA) molekulām uz mērķšūnām. Blinatumomabs mediē citolītiskas sinapses veidošanos starp T šūnām un audzēja šūnām, atbrīvojot proteolītiskos enzīmus, lai iznīcinātu gan tās mērķšūnas, kas proliferējas, gan pārējās mērķšūnas. Blinatumomabs ir saistīts ar pārejošu šūnas adhēzijas molekulu augšupejošu regulāciju, citolītisko proteīnu veidošanos, iekaisuma citokīnu atbrīvošanos un T šūnu proliferāciju, kas izraisa CD19+ šūnu elimināciju.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētītajiem pacientiem novēroja atbilstošas imūnfarmakodinamiskas atbildes reakcijas. Vairāk nekā 4 nedēļu ilgas, nepārtrauktas, intravenozas infūzijas laikā farmakodinamiskā atbildes reakcija tika raksturota ar T šūnu aktivāciju un sākotnējo pārdali, ātru perifēro B šūnu skaita samazināšanos un pārejošu citokīnu līmeņa paaugstināšanos.

Perifēro T šūnu pārdale (t.i., T šūnu adhēzija uz asinsvadu endotēlija un/vai pārvietošanās audos) notika pēc blinatumomaba infūzijas sākšanas vai straujas devas paaugstināšanas. Lielākai daļai pacientu T šūnu skaits 1 vai 2 dienu laikā sākumā samazinājās un tad 7-14 dienu laikā atgriezās sākotnējā līmenī. Dažiem pacientiem novēroja T šūnu skaita paaugstināšanos virs sākotnējā līmeņa (T šūnu ekspansija).

Ārstēšanas laikā lietojot devas ≥ 5 µg/m2/dienā vai ≥ 9 µg/dienā, lielākai daļai pacientu perifēro

B šūnu skaits strauji samazinājās līdz nenosakāmam līmenim. No ārstēšanas brīvajā 2 nedēļu periodā starp ārstēšanas cikliem nenotika perifēro B šūnu skaita atjaunošanās. Nepilnīga B šūnu samazināšanās notika, lietojot devas 0,5 µg/m2/dienā un 1,5 µg/m2/dienā, un dažiem pacientiem, kuriem nebija atbildes reakcijas – lietojot lielākas devas.

Tika noteikts citokīnu, ieskaitot IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α un IFN-γ, līmenis, un visvairāk paaugstināts bija IL-6, IL-10 un IFN-γ līmenis. Pārejošu citokīnu līmeņa paaugstināšanos novēroja pirmajās divās dienās pēc blinatumomaba infūzijas sākšanas. Paaugstinātie citokīnu līmeņi atgriezās sākotnējā stāvoklī 24-48 stundās infūzijas laikā. Turpmākajos ārstēšanas ciklos citokīni paaugstinājās mazākam pacientu skaitam mazākā intensitātē, salīdzinot ar pirmā ārstēšanas cikla sākotnējām 48 stundām.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Kopumā 225 pacienti ≥ 18 gadu vecumā ar B šūnu prekursora recidivējošu vai refraktāru ALL klīnisko pētījumu laikā tika pakļauti BLINCYTO iedarbībai.

BLINCYTO novērtēja atklātā, daudzcentru, vienas grupas II fāzes pētījumā ar 189 pacientiem. Iekļaušanai piemērotie pacienti bija ≥ 18 gadus veci ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B šūnu

prekursora recidivējošu vai refraktāru ALL (recidīvs ar pirmās remisijas ilgumu 12 mēneši pirmās

glābējzāļu terapijas laikā vai recidīvs vai refraktāra ALL pēc pirmās glābējzāļu terapijas, vai recidīvs 12 mēnešu laikā kopš alogēnas HCŠT un ar 10% blastu kaulu smadzenēs).

Vienu nedēļu pirms ārstēšanas ar BLINCYTO sākšanas pacientiem tika veikta obligāta premedikācija ar cerebrospinālā šķidruma profilaksi, kas sastāvēja no intratekālas shēmas saskaņā ar iestādes vai nacionālajām vadlīnijām. BLINCYTO ievadīja nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā. Pirmajā ciklā sākuma deva bija 9 µg/dienā 1 nedēļu, tad 28 µg/dienā atlikušās 3 nedēļas. Mērķa devu

28 µg/dienā ievadīja otrajā un turpmākajos ciklos, sākot ar katra cikla 1.dienu. Nevēlamu blakusparādību gadījumā bija iespējama devas pielāgošana. Ārstētajā populācijā bija 189 pacienti, kuri saņēma vismaz vienu BLINCYTO infūziju; vidējais ciklu skaits pacientam bija 1,6. Pacientus, kuriem konstatēja atbildes reakciju uz BLINCYTO, bet kuriem vēlāk notika recidīvs, bija iespēja atkārtoti ārstēt ar BLINCYTO. Starp ārstētajiem pacientiem, mediānais vecums bija 39 gadi (diapazons:

18-79 gadi, ieskaitot 25 pacientus ≥ 65 gadu vecumā), 64 no 189 (33,9%) bija veikta HCŠT pirms BLINCYTO saņemšanas un 32 no 189 (16,9%) bija saņēmuši vairāk kā 2 glābējzāļu terapijas.

Primārais mērķa kritērijs bija pilnīgas remisijas/pilnīgas remisijas ar daļēju hematoloģisku atveseļošanos (CR/CRh*) rādītājs divu BLINCYTO ārstēšanas ciklu laikā. Astoņdesmit viens no 189 (42,9%) pacientiem sasniedza CR/CRh* pirmo 2 ārstēšanas ciklu laikā, un lielākā daļa atbildes reakciju (64 no 81) notika 1 ārstēšanas cikla laikā. Gados vecāku cilvēku populācijā (≥ 65 gadi) 11 no 25 pacientiem (44,0%) sasniedza CR/CRh* pirmo 2 ārstēšanas ciklu laikā (skatīt 4.8. apakšpunktu par drošumu gados vecākiem pacientiem). Četri pacienti sasniedza CR konsolidācijas ciklu laikā, rezultātā kumulatīvais CR rādītājs bija 35,4% (67/189; 95% TI: 28,6% - 42,7%). Trīsdesmit diviem no 189 (17%) pacientiem tika veikta alogēna HCŠT BLINCYTO izraisītas CR/CRh* gadījumā (skatīt

1.tabulu).

1. tabula. Efektivitātes rezultāti ≥ 18 gadus veciem pacientiem ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B šūnu prekursora recidivējošu vai refraktāru akūtu limfoleikozi (ALL)

 

 

 

n (%)

95% TI

 

 

 

N = 189

 

Pilnīga remisija (CR)1/pilnīga remisija ar daļēju

 

81 (42,9%)

[35,7% – 50,2%]

hematoloģisko atveseļošanos (CRh*)2

 

 

 

 

CR

 

63 (33,3%)

[26,7% – 40,5%]

 

CRh*

 

18 (9,5%)

[5,7% – 14,6%]

Hipoplastiskas vai aplastiskas kaulu smadzenes

 

17 (9%)

[5,3% – 14,0%]

bez blastiem3

 

 

 

Daļēja remisija4

 

5 (2,6%)

[0,9% – 6,1%]

Dzīvildze bez recidīva5 (RFS) CR/CRh*

 

5,9 mēneši

[4,8 līdz 8,3 mēneši]

Kopējā dzīvildze

 

6,1 mēneši

[4,2 līdz 7,5 mēneši]

1.

CR tika definēta kā 5% blastu kaulu smadzenēs, nav liecības par slimību un pilnīga perifēro asiņu

 

šūnu skaita normalizēšanās (trombocīti > 100 000/mikrolitrā un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits

 

[ANC] > 1 000/mikrolitrā).

 

 

2.

CRh* tika definēta kā 5% blastu kaulu smadzenēs, nav liecības par slimību un daļēja perifēro asiņu

 

šūnu skaita normalizēšanās (trombocīti > 50 000/mikrolitrā un ANC > 500/mikrolitrā).

3.

Hipoplastiskas vai aplastiskas kaulu smadzenes bez blastiem tika definētas kā kaulu smadzeņu blasti

 

5%, nav liecības par slimību, nepietiekama perifēro asins šūnu skaita normalizēšanās: trombocīti

 

≤ 50 000/mikrolitrā un/vai ANC ≤ 500/mikrolitrā.

 

 

4.

Daļēja remisija tika definēta kā kaulu smadzeņu blasti 6% – 25% ar vismaz 50% samazināšanos

 

salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli.

 

 

5.

Recidīvs tika definēts kā hematoloģisks recidīvs (blastu skaits kaulu smadzenēs lielāks nekā 5% pēc

 

CR) vai ekstramedulārs recidīvs.

 

 

Iepriekš norādītajā izpētes analīzē 60 no 73 MRD izvērtējamiem pacientiem ar CR/CRh* (82,2%) bija arī MRD atbildes reakcija (definēta kā MRD PCR < 1 x 10-4).

Pacientiem ar iepriekšēju alogēnu HCŠT bija līdzīgi atbildes reakcijas rādītāji kā pacientiem bez iepriekšējas HCŠT, vecākiem pacientiem bija līdzīgi atbildes reakcijas rādītāji kā jaunākiem

pacientiem, un būtisku remisijas rādītāju atšķirību, pamatojoties uz iepriekšēju glābējzāļu terapiju skaitu, nenovēroja.

Pacientiem ar ekstramedulāro slimību ārpus CNS/ārpus sēkliniekiem (definēta kā vismaz 1 bojājums ≥ 1,5 cm) skrīninga laikā (N = 8/189) klīniskās atbildes reakcijas rādītājs (25% [95% TI: 3,2-65,1] bija mazāks, salīdzinot ar pacientiem bez pierādījumiem par ekstramedulāro slimību (N = 181, 43,6% [95% TI: 36,3 – 51,2]) (skatīt 1. attēlu).

Pacientiem ar vislielāko audzēja slodzi, kā noteikts pēc kaulu smadzeņu blastu procentuālā īpatsvara sākotnējā stāvoklī (≥ 90%), joprojām bija klīniski nozīmīga atbildes reakcija ar CR/CRh* rādītāju 21,6% (TI: 12,9 – 32,7) (skatīt 1. attēlu). Pacientiem ar mazu audzēja slodzi (< 50%) bija labākā atbildes reakcija uz ārstēšanu ar BLINCYTO ar CR/CRh* rādītāju 72,9% (TI: 59,7 – 83,6).

1. attēls. CR/CRh* rādītājs pētījuma MT103-211 (primārās analīzes kopa) pirmo divu ciklu laikā

n = pacientu skaits, kas sasniedza CR vai CRh* pirmajos divos ārstēšanas ciklos norādītajā apakšgrupā. N = kopējais pacientu skaits norādītajā apakšgrupā.

Atklātā, daudzcentru, devas kāpināšanas II fāzes pētījumā 36 pacientiem (≥ 18 gadus veci ar B šūnu prekursora ALL recidīvu pēc vismaz indukcijas vai konsolidācijas vai kuriem ir refraktāra slimība ar > 5% blastu kaulu smadzenēs, ECOG funkcionālo stāvokli ≤ 2, dzīves ilgumu ≥ 12 nedēļas, kuriem nav veikta autologo asinsrades cilmes šūnu transplantācija (HCŠT) 6 nedēļu laikā pirms ārstēšanas ar BLINCYTO sākšanas, alogēna HCŠT 3 mēnešu laikā pirms ārstēšanas ar BLINCYTO sākšanas vai iepriekšēja ārstēšana ar BLINCYTO) tika izvērtēts BLINCYTO drošums un efektivitāte. Piecpadsmit no 36 (41,7%) pacientiem tika veikta alogēna HCŠT pirms BLINCYTO saņemšanas. CR/CRh* rādītājs bija 69,4% (25 no 36 pacientiem: 15 [41,7%; 95% TI: 25,5% - 59,2%] CR; 10 [27,8%;

95% TI: 14,2% - 45,2%] CRh*). Gados vecāku cilvēku populācijā (≥ 65 gadi) 4 no 5 pacientiem (80,0%) sasniedza CR/CRh* 2 ārstēšanas ciklu laikā (skatīt 4.8. apakšpunktu par drošumu gados vecākiem cilvēkiem). Divdesmit diviem no 25 (88%) pacientiem ar hematoloģisku pilnīgu remisiju bija arī minimālās atlieku slimības (MRD) atbildes reakcija (definēta kā MRD ar PCR < 1 x 10-4). Remisijas ilguma mediāna bija 8,9 mēneši, un dzīvildzes bez recidīva (RFS) mediāna bija 7,6 mēneši. Kopējās dzīvildzes (OS) mediāna bija 9,8 mēneši.

Pieejami ierobežoti dati par pacientiem ar B prekursora ALL vēlīnu pirmo recidīvu, definētu kā recidīvu, kas rodas vairāk nekā 12 mēnešus pēc pirmās remisijas vai vairāk nekā 12 mēnešus pēc HCŠT pirmajā remisijā. Klīniskajos pētījumos 88,9% (8/9) pacientu ar vēlīnu pirmo recidīvu, kā

definēts individuālos pētījumos, sasniedza CR/CRh* pirmo 2 ārstēšanas ciklu laikā, no kuriem 62,5% (6/9) sasniedza MRD atbildes reakciju un 37,5% (3/9) tika veikta alogēna HCŠT pēc ārstēšanas ar BLINCYTO. Kopējās dzīvildzes (OS) mediāna bija 17,7 mēneši (TI 3,1 – nav nosakāms).

Pediatriskā populācija

Pieredze par lietošanu pediatriskiem pacientiem ir ierobežota, skatīt 4.8. apakšpunktu.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus BLINCYTO lietošanu bērniem ar akūtu limfoleikozi vecumā no 1 mēneša līdz 18 gadiem (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

Šīs zāles ir reģistrētas ”ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm. Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Pieaugušiem pacientiem blinatumomaba farmakokinētika ir lineāra devu robežās no 5 līdz

90 µg/m2/dienā (aptuveni līdzvērtīga 9-162 µg/dienā). Pēc nepārtrauktas intravenozas infūzijas līdzsvara stāvokļa koncentrācija serumā (Css) tika sasniegta dienas laikā un laika gaitā palika nemainīga. Css vidējās vērtības paaugstināšanās bija aptuveni proporcionāla devai pārbaudītajā devu diapazonā. Klīniskajās devās – 9 µg/dienā un 28 µg/dienā recidivējošas/refraktāras ALL ārstēšanai vidējā (SD) Css bija attiecīgi 211 (258) pg/ml un 621 (502) pg/ml.

Izkliede

Vidējais izkliedes tilpums (SD), pamatojoties uz terminālo fāzi (Vz), bija 4,52 (2,89) l pēc nepārtrauktas blinatumomaba intravenozas infūzijas.

Biotransformācija

Blinatumomaba metabolisma ceļš nav raksturots. Līdzīgi kā citas proteīnu zāles, sagaidāms, ka blinatumomabs kataboliskos procesos tiks sašķelts mazos peptīdos un aminoskābēs.

Eliminācija

Pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos saņēma blinatumomabu nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā, vērtētais vidējais (SD) sistēmiskais klīrenss bija 2,92 (2,83) l/stundā. Vidējais (SD) eliminācijas pusperiods bija 2,11 (1,42) stundas. Pārbaudītajās klīniskajās devās nenozīmīgs blinatumomaba daudzums tika izvadīts ar urīnu.

Ķermeņa masa, ķermeņa virsmas laukums, dzimums un vecums

Populācijas farmakokinētikas analīze tika veikta, lai izvērtētu demogrāfisko raksturlielumu ietekmi uz blinatumomaba farmakokinētiku. Rezultāti liecina, ka vecums (no 18 līdz 80 gadiem), dzimums, ķermeņa masa (no 44 līdz 134 kg) un ķermeņa virsmas laukums (no 1,39 līdz 2,57) neietekmē blinatumomaba farmakokinētiku. Pieredze par blinatumomaba lietošanu pacientiem, kuri sver mazāk nekā 45 kg, ir ļoti ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

Oficiāli blinatumomaba farmakokinētiskie pētījumi pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav veikti.

Farmakokinētikas analīzē konstatēja aptuveni 2 reizes lielāku blinatumomaba klīrensa vidējo vērtību atšķirību pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem un normālu nieru darbību. Tomēr

tika konstatēta augsta starppacientu mainība (CV % līdz pat 95,6%), un klīrensa vērtības pacientiem ar nieru darbības traucējumiem pamatā bija diapazonā, kas novērots pacientiem ar normālu nieru darbību; klīniski nozīmīga nieru darbības ietekme uz klīnisko iznākumu nav sagaidāma.

Aknu darbības traucējumi

Oficiāli blinatumomaba farmakokinētikas pētījumi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav veikti. Lai noteiktu aknu darbības traucējumu ietekmi uz blinatumomaba klīrensu, izmantoja sākotnējā stāvokļa ALAT and ASAT līmeni. Populācijas farmakokinētikas analīze liecina, ka nav saistības starp ALAT vai ASAT līmeni un blinatumomaba klīrensu.

Pediatriskā populācija

Pieredze par lietošanu pediatriskiem pacientiem ir ierobežota.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi, kas veikti ar blinatumomabu un peļu surogātu, atklāja sagaidāmo farmakoloģisko iedarbību (ieskaitot citokīnu atbrīvošanos, leikocītu skaita samazināšanos, B šūnu izsīkumu, T šūnu skaita samazināšanos, samazinātu limfoīdo audu šūnu piesātinājumu). Šīs izmaiņas bija atgriezeniskas pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar blinatumomabu nav veikti. Embriofetālās attīstības toksicitātes pētījumā ar pelēm, peļu surogāts ierobežotā apjomā šķērsoja placentu (augļa/mātītes seruma koncentrācijas attiecība < 1%) un neinducēja embriofetālu toksicitāti vai teratogenitāti. Pelēm grūsnības laikā novēroja sagaidāmo B un T šūnu izsīkumu, bet hematoloģisko ietekmi uz augli neizvērtēja. Pētījumi, lai izvērtētu ar ārstēšanu saistīto ietekmi uz fertilitāti, nav veikti. Ietekmes uz vīrišķajiem un sievišķajiem reproduktīvajiem orgāniem toksicitātes pētījumos ar peļu surogātu nebija.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Citronskābes monohidrāts (E330)

Trehalozes dihidrāts

Lizīna hidrohlorīds

Polisorbāts 80

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Šķīdums (stabilizators)

Citronskābes monohidrāts (E330) Lizīna hidrohlorīds

Polisorbāts 80

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

4 gadi.

Sagatavotais šķīdums

Šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 24 stundas, uzglabājot 2 C – 8 C temperatūrā, vai 4 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 27°C.

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotais šķīdums jāatšķaida nekavējoties, ja vien šī sagatavošanas metode nepieļauj mikrobioloģiskā piesārņojuma riskus. Ja tas netiek atšķaidīts nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

Atšķaidīts šķīdums (sagatavots infūziju maiss)

Šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 10 dienas, uzglabājot 2 C – 8 C temperatūrā, vai 96 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 27°C.

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotie infūziju maisi ir jāizlieto nekavējoties. Ja tie netiek izlietoti nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbildīgs ir lietotājs un parasti tas nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām, uzglabājot 2°C - 8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana nav veikta kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Flakonus uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Zāļu uzglabāšanas noteikumus pēc sagatavošanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Katrs BLINCYTO iepakojums satur 1 flakonu ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai un 1 flakonu ar šķīdumu (stabilizatoru):

38,5 mikrogrami blinatumomaba pulvera flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (elastomēra gumija), plombu (alumīnijs) un noņemamu vāciņu un

10 ml šķīduma flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (elastomēra gumija), plombu (alumīnijs) un noņemamu vāciņu.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Aseptiska pagatavošana

Infūzijas sagatavošanas laikā jānodrošina aseptiska rīkošanās. BLINCYTO pagatavošana:

-jāveic apmācītam personālam aseptiskos apstākļos, saskaņā ar labas prakses prasībām, īpaši attiecībā uz parenterālo zāļu aseptisku pagatavošanu;

-jāveic laminārās plūsmas skapī vai bioloģiskās drošības kabinetā, ievērojot standarta piesardzības pasākumus drošai rīcībai ar intravenozām zālēm.

Lai samazinātu zāļu lietošanas kļūdas (ieskaitot nepilnīgu devu un pārdozēšanu), ļoti svarīgi ir rūpīgi ievērot šajā apakšpunktā sniegtos norādījumus par pagatavošanu un ievadīšanu.

Īpaši norādījumi, lai veicinātu precīzu pagatavošanu

Šķīdums (stabilizators) ir iekļauts BLINCYTO iepakojumā un tiek lietots, lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas pirms pagatavota BLINCYTO pievienošanas. Nelietojiet šo šķīdumu

(stabilizatoru), lai šķīdinātu BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai.

Kopējais pagatavota un atšķaidīta BLINCYTO tilpums būs lielāks nekā tilpums, kas jāievada pacientam (240 ml). Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pacients saņems pilnu BLINCYTO devu, ņemot vērā intravenozās infūzijas sistēmas zudumus.

Sagatavojot infūzijas maisu, izspiediet visu gaisu no infūzijas maisa. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jūs lietojat infūzijas sūkni ambulatori.

Lai samazinātu aprēķina kļūdas, lietojiet specifiskos daudzumus, kas aprakstīti zemāk norādījumos par izšķīdināšanu un atšķaidīšanu.

Citi norādījumi

BLINCYTO ir saderīgs ar poliolefīna, PVH ne-dietilheksilftalāta (ne-DEHF) vai etilvinilacetāta (EVA) infūziju maisiem/sūkņa kasetēm.

Sūkņa specifikācijas: infūzijas sūknim BLINCYTO infūziju šķīduma ievadīšanai jābūt programmējamam, aizslēdzamam un ar trauksmes signālu. Elastomēra sūkņus nedrīkst izmantot.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Šķīduma infūzijām pagatavošana

Specifiski norādījumi par izšķīdināšanu un atšķaidīšanu ir sniegti katrai devai un infūzijas ilgumam. Pārbaudiet parakstīto BLINCYTO devu un infūzijas ilgumu un identificējiet atbilstošās devas pagatavošanas sadaļu, kuras uzskaitītas zemāk. Ievērojiet BLINCYTO izšķīdināšanas un infūzijas maisa sagatavošanas soļus.

a)9 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 24 stundu laikā ar ātrumu 10 ml/h;

b)9 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 48 stundu laikā ar ātrumu 5 ml/h;

c)9 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 72 stundu laikā ar ātrumu 3,3 ml/h;

d)9 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 96 stundu laikā ar ātrumu 2,5 ml/h;

e)28 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 24 stundu laikā ar ātrumu 10 ml/h;

f)28 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 48 stundu laikā ar ātrumu 5 ml/h;

g)28 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 72 stundu laikā ar ātrumu 3,3 ml/h;

h)28 µg/dienā ievadīšanai infūzijas veidā 96 stundu laikā ar ātrumu 2,5 ml/h.

Pirms zāļu sagatavošanas pārliecinieties, vai Jums ir sagatavotas šādas izejvielas un materiāli:

Deva

Infūzijas

Infūzijas

BLINCYTO

 

ilgums (h)

ātrums

iepakojumu skaits

 

 

(ml/h)

 

9 µg/dienā

 

 

3,3

 

2,5

28 µg/dienā

 

 

3,3

 

2,5

Šie materiāli ir nepieciešami, bet nav iekļauti iepakojumā:

sterilas vienreizējas lietošanas šļirces;

21.-23. izmēra adata(-s) (ieteicams);

ūdens injekcijām;

infūzijas maiss ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām;

olai samazinātu aseptisku šķīduma pārliešanu skaitu, izmantojiet 250 ml iepriekš piepildītu infūzijas maisu. BLINCYTO devas aprēķini pamatojas uz parasto virstilpumu no

265 līdz 275 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām;

oizmantojiet tikai poliolefīna, PVH ne-dietilheksilftalāta (ne-DEHF) vai etilvinilacetāta (EVA) infūzijas maisus/sūkņa kasetes.

poliolefīna, PVH ne-DEHF vai EVA intravenozās caurulītes ar sterilu, apirogēnu, zemas proteīnu saistīšanas spējas 0,2 μm sistēmas filtru;

opārliecinieties, ka caurulītes ir savietojamas ar infūzijas sūkni.

a)BLINCYTO 9 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 24 stundu laikā ar ātrumu

10ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet vienu BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar BLINCYTO šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums − 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 0,83 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

b)BLINCYTO 9 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 48 stundu laikā ar ātrumu

5ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet vienu BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar BLINCYTO šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums − 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 1,7 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu līnijas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C – 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

c)BLINCYTO 9 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 72 stundu laikā ar ātrumu 3,3 ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci izšķīdiniet vienu BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās.

Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums – 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 2,5 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C – 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

d)BLINCYTO 9 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 96 stundu laikā ar ātrumu 2,5 ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojiet divus flakonus BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai. Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet katru BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums − 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt

dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 3,3 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā (2,0 ml no viena flakona un atlikušos 1,3 ml no otra flakona). Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijām. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%)

šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C – 8°C temperatūrā, ja tas netiek lietots nekavējoties.

e)BLINCYTO 28 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 24 stundu laikā ar ātrumu

10ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet vienu BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantjot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums − 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 2,6 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C – 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

f)BLINCYTO 28 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 48 stundu laikā ar ātrumu

5ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojiet divus flakonus BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai. Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet katru BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums − 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,2 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā (2,7 ml no viena flakona un atlikušos 2,5 ml no otra flakona). Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C – 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

g)BLINCYTO 28 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 72 stundu laikā ar ātrumu 3,3 ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizatora) flakonu.

3.Izmantojiet 3 flakonus BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai. Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet katru BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums − 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu šķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 8 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā (2,8 ml no katra no abiem pirmajiem flakoniem un atlikušos 2,4 ml no trešā flakona). Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C - 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

h)BLINCYTO 28 µg/dienā pagatavošana ievadīšanai infūzijas veidā 96 stundu laikā ar ātrumu 2,5 ml/h

1.Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām piepildītu infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

2.Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušo šķīduma (stabilizētāja) flakonu.

3.Izmantojiet četrus flakonus BLINCYTO pulvera koncentrāta pagatavošanai. Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, izšķīdiniet katru BLINCYTO pulvera koncentrāta

pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Izšķīdināšanas laikā virziet ūdeni injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanās. Nekratiet.

Nešķīdiniet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu (stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas kopējais tilpums – 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

4.Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu izšķīdināšanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma s krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam. Nelietojiet, ja

šķīdums ir duļķains vai ir izgulsnējušās nogulsnes.

5.Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski pārnesiet 10,7 ml izšķīdinātā BLINCYTO infūzijas maisā (2,8 ml no katra no trim pirmajiem flakoniem un atlikušos 2,3 ml no ceturtā flakona). Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

6.Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu sistēmas filtru.

7.Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu tikai ar pagatavoto šķīdumu infūzijai. Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām.

8.Uzglabājiet 2°C – 8°C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

Norādījumus par ievadīšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/1/15/1047/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 23. novembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas