Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bondenza (Ibandronic Acid Roche) (ibandronic acid) – Marķējuma teksts - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBondenza (Ibandronic Acid Roche)
ATĶ kodsM05BA06
Vielaibandronic acid
RažotājsRoche Registration Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KARTONA KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bondenza 150 mg apvalkotās tabletes

Ibandronic acid

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg ibandronskābes (nātrija monohidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Tabletes satur arī laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

ē

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

Apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

1 apvalkotā tablete

 

 

 

nav

re

 

 

3 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

Tabletes nedrīkst sūkāt, košļāt un sm lcināt.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

 

 

 

 

Tablete lietošanai reizi mēnesī

vairs

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

1. mēnesis __/__/__3 apvalkotās tabletes 2. mēnesis__/__/__3 apvalkotās tabletes 3. mēnesis __/__/__3 apvalkotās tabletes Atzīmējiet tabletes ieņemšanas datumu

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/266/003 1 apvalkotā tablete EU/1/03/266/004 3 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairsRecepšu zāles

15.

 

les

ā

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

Z

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Bondenza 150 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Blistera folija

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Bondenza 150 mg apvalkotās tabletes

Ibandronic acid

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Roche Registration Ltd.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

 

les

ā

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Pilnšļircē ar 3 ml šķīduma ir 3 mg ibandronskābes (nātrija monohidrāta veidā).

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kartona kārbiņa – 1 PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām

Ibandronic acid

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām

 

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

 

1 pilnšļirce + 1 injekciju adata

 

nav

 

 

4 pilnšļirces + 4 injekciju adatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

 

 

 

 

Tikai intravenozai lietošanai

les

vairs

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIā PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETZ

Ā

 

 

 

 

 

Satur arī nātrija hlorīdu, ledus etiķskābi, nātrija acetāta trihidrātu, ūdeni injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/266/005 1 pilnšļirce

EU/1/03/266/006 4 pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Recepšu zāles

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

[Pamatojums neiekļaut Braila rakstu apstiprināts]

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām

Ibandronic acid

Tikai i.v. lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

 

 

 

 

nav

5.

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU

3 mg/3 ml

 

les

vairs

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

DAUDZUMS

B.

 

les

ā

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bondenza

150 mg apvalkotās tabletes

Ibandronic acid

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Bondeza lietošanas plānošana,

lietojot noplēšamās uzlīmes Jūsu kalendāram

1.

Kas ir Bondenza un kādam nolūkam tās lieto

 

 

tas

2.

Kas jāzina pirms Bondenza lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Bondenza

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Bondenza

 

ē

 

istr

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

1.

Kas ir Bondenza un kādam nolūkam tās lieto

re

 

 

Bondenza pieder pie zāļu grupas, ko sauc par bifosfonnavātiem. Tas satur aktīvo vielu ibandronskābi. Bondenza var novērst kaulu masas zudumu, pārtraucot turpmāku kaulu masas zudumu un palielinot

kaulu masu lielākajai daļai sieviešu, k to l eto, pat ja viņas nevarēs redzēt vai sajust atšķirību.

Bondenza var palīdzēt samazināt kauluvairslūzumu risku. Novērota mugurkaula, bet ne gūžas kaula lūzumu riska samazināšanās.

Bondenza Jums ir parakstīts pēcmenopauzes osteoporozes ārstēšanai, jo Jums ir palielināts

les

gadījumā kauli kļūst plānāki un trauslāki. Osteoporoze bieži

kaulu lūzumu risks. Osteoporozesā

sastopama sievietēm pēcZmenopauzes. Menopauzes laikā sievietes olnīcas pārtrauc sintezēt sievišķo hormonu estrogēnu, kas nodrošina skeleta veselību.

Jo agrāk sievietei iestājas menopauze, jo lielāks ir lūzumu risks osteoporozes gadījumā.

Citi faktori, kas var palielināt lūzumu risku, ir:

-nepietiekams kalcija un D vitamīna daudzums uzturā,

-smēķēšana vai pārmērīga alkohola lietošana,

-nepietiekama staigāšana vai citas kaulus noslogojošas aktivitātes trūkums,

-osteoporoze ģimenes anamnēzē.

Arī veselīgs dzīvesveids palīdzēs Jums gūt maksimālu guvumu no ārstēšanas. Tas ietver:

-sabalansētu, ar kalciju un D vitamīnu bagātu uzturu;

-staigāšanu vai citas kaulus noslogojošas aktivitātes;

-nesmēķēšanu un

-nelietot pārāk daudz alkohola.

2. Kas jāzina pirms Bondenza lietošanas

Nelietojiet Bondenza šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret ibandronskābi vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Ja Jums ir noteiktas barības vada slimības, piemēram, tā sašaurināšanās vai apgrūtināta rīšana.

-Ja Jūs nespējat vismaz vienu stundu (60 minūtes) nostāvēt vai nosēdēt vertikāli.

-Ja Jums ir vai agrāk ir bijis zems kalcija līmenis asinīs. Lūdzam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Dažiem cilvēkiem Bondenza lietošanas laikā ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Pirms Bondenza lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jums ir minerālvielu vielmaiņas traucējumi (piemēram, D vitamīna deficīts);

-ja Jūsu nieres nedarbojas pilnvērtīgi;

-ja Jums ir kādi rīšanas vai gremošanas traucējumi;

-ja Jūs apmeklējat stomatologu vai Jums ir ieplānota zobu ķirurģiska operācija, pasakiet ārstam, ka saņemat Bondenza terapiju.

Barības vada kairinājums, iekaisums vai čūla, bieži kopā ar tādiem simptomiem kā spēcīgas sāpes krūšu kurvī, spēcīgas sāpes pēc ēdiena un/vai dzēriena norīšanas, izteikti slikta dūša vai, iespējams,

vemšana (īpaši tad, ja Jūs neizdzerat pilnu glāzi ūdens un/vai ja stundas laikā pēc Bondenza lietošanas atguļaties). Ja Jums attīstās šie simptomi, pārtrauciet Bondenza lietošanu un nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam (skatīt 3. sadaļu).

 

 

 

 

tas

Bērni un pusaudži

 

ē

 

 

 

Nedodiet Bondenza bērniem vai pusaudžiem vecumā līdz 18 gad em.

 

 

 

 

istr

 

Citas zāles un Bondenza

 

ğ

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kurasrelietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot. Īpaši šādos gadījumos:

 

 

 

-

ja Jūs lietojat kalciju, magniju, dzelzi vainavalumīniju saturošus uztura bagātinātājus, jo tie

 

var ietekmēt Bondenza efektus.

 

 

-

Acetilsalicilskābe un citi nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL) (tai skaitā ibuprofēns,

 

diklofenaka nātrija sāls un naproksvairsēns) var kairināt kuņģi un zarnas. Arī bisfosfonāti

 

(piemēram, Bondenza) var kairināt kuņģi un zarnas. Tādēļ esiet īpaši piesardzīgs, ja vienlaikus

 

ar Bondenza lietojat pretsāpju vai pretiekaisuma līdzekļus.

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

Pēc Bondenza tabletes ieņemšanas reizi mēnesī citas zāles, tostarp tabletes pret gremošanas traucējumiem vai citas zāles, kalcija papildterapiju vai vitamīnus, lietojiet tikai ar 1 stundas intervālu.

Bondenza kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet Bondenza kopā ar uzturu. Lietojot kopā ar uzturu, Bondenza efektivitāte ir samazināta.

Jūs variet lietot dzērienu (tikai ūdeni, ne citus dzērienus) (skatīt 3. sadaļu “Kā lietot Bondenza”).

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Bondenza, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jūs barojat bērnu ar krūti. Lai lietotu Bondenza, Jums var būt jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūs varat vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo uzskata, ka Bondenza nav vai ir neliela ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Bondenza satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība vai ka nespējat sašķelt dažus cukurus (piemēram, Jums ir galaktozes nepanesība, Lapp laktāzes deficīts vai glikozes- galaktozes uzsūkšanās traucējumi), pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Bondenza

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Bondenza ieteicamā deva ir viena tablete reizi mēnesī.

Mēneša tabletes lietošana

Ir svarīgi rūpīgi ievērot šos norādījumus. Tie ir sniegti, lai nodrošinātu Bondenza tabletes ātru nokļūšanu kuņģī, pēc iespējas mazāk izraisot kairinājumu.

-

Lietojiet Bondenza 150 mg tableti reizi mēnesī.

 

 

-

Izvēlieties vienu mēneša dienu, ko būtu viegli atcerēties. Jūs varat izvēlēties vai nu vienu un to

 

pašu datumu (piemēram, katra mēneša 1. datumu) vai vienu un to pašu dienu (piemēram, katra

 

mēneša pirmo svētdienu) Bondenza tabletes lietošanai. Izvēlieties vispiemērotāko datumu.

-

Lietojiet Bondenza tableti vismaz 6 stundas pēc pēdējās ēdienreizes vai šķidruma uzņemšanas

 

(izņemot ūdeni).

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

-

Lietojiet Bondenza tableti

 

 

ē

 

 

istr

 

 

-

pēc piecelšanās no rīta un

 

 

 

 

-

pirms ēšanas vai dzeršanas (tukšā dūšā).

 

 

 

ğ

 

-

 

 

 

re

 

 

Norijiet tableti, uzdzerot glāzi ūdens (vismaz 180 ml).

 

 

Nelietojiet tableti, uzdzerot ūdeni ar lielu k lcija koncentrāciju, augļu sulu vai kādu citu

 

dzērienu. Ja Jums ir aizdomas, ka ūdensvada ūdenī, iespējams, ir augsts kalcija līmenis (ciets

 

 

 

nav

 

 

 

 

ūdens), ieteicams izmantot dzeramo ūdeni pudelē ar mazu minerālvielu saturu.

-

Norijiet tableti veselu — nekošļājiet to, nesaspiediet un neļaujiet tai izšķīst mutē.

-

 

vairs

 

 

 

 

Nākamo stundu (60 minūt ) pēc tabletes ieņemšanas

 

 

-neatgulieties;ājo, ja Jūs nesaglabāsit vertikālu stāvokli (stāvus vai sēdus), zināma daļa zāļu var nokļūt atpakaļ barības vadā;

-neko neēdiet;

-neko nedzeriet (izņemot ūdeni, ja tas nepieciešams);

-nelietojiet citas zāles.

-Kad ir pagājusi stunda, Jūs varat ieņemt pirmo dienas maltīti un dzert. Pēc ēšanas Jūs varat atgulties, ja vēlaties, un lietot citas nepieciešamās zāles.les

Nelietojiet tableti pirms gulētiešanas vai pirms piecelšanās no rīta.

Bondenza ilgstoša lietošana

Ir svarīgi lietot Bondenza katru mēnesi tik ilgi, kamēr ārsts to iesaka. Bondenza var ārstēt osteoporozi tikai tikmēr, kamēr Jūs to lietojat.

Ja esat lietojis Bondenza vairāk nekā noteikts

Ja kļūdas pēc esat lietojis vairāk nekā vienu tableti, izdzeriet glāzi piena un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Neizraisiet vemšanu un neatgulieties - tādējādi Bondenza var radīt barības vada bojājumu.

Ja esat aizmirsis lietot Bondenza

Ja esat aizmirsis ieņemt tableti izvēlētās dienas rītā, nelietojiet tableti vēlāk dienas laikā, bet pārbaudiet savā kalendārā un noskaidrojiet, kad Jums paredzēts lietot nākamo devu:

Ja Jums nākamā plānotā deva jālieto jau pēc 1 – 7 dienām…

Nogaidiet līdz nākamajai reizei, kad ir plānota kārtējā deva, un tad lietojiet to kā parasti, pēc tam turpiniet lietot vienu tableti reizi mēnesī plānotajās dienās, kuras Jūs esat atzīmējis savā kalendārā.

Ieņemiet vienu tableti no rīta nākamajā dienā pēc tam, kad esat atcer jiestaspar izlaisto tableti, pēc tam

 

 

 

ē

turpiniet lietot vienu tableti reizi mēnesī plānotajās dienās, kuras Jū esat atzīmējis savā kalendārā.

Nekad nelietojiet divas Bondenza tabletes vienā nedēļā.

istr

 

 

 

ğ

4.

Iespējamās blakusparādības

re

 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blaku parādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

 

nav

 

Ja nākamā plānotā deva jālieto vairāk nekā pēc 7 dienām…

Uzreiz pastāstiet medicīnas māsaivairsi ārstam, ja pamanāt kādu no turpmāk minētām nopietnām blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska ārstēšana:

gripai līdzīgi simptomi,ālestai skaitā drudzis, drebuļi un trīce, slikta pašsajūta, kaulu sāpes un sāpīgi muskuļi unZlocītavas. Konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu, ja kāda no šīm izpausmēm kļūst nopietna vai ilgst vairāk nekā pāris dienas;

izsitumi. Iespējams, ka Jums pret šīm zālēm radusies alerģiska reakcija.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

stipras sāpes pēc pārtikas vai dzēriena norīšana, izteikti slikta dūša vai vemšana, apgrūtināta rīšana. Iespējams, ka Jums ir smags barības vada iekaisums, iespējams ar čūlām vai saaugumiem barības vadā.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

nieze, sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu;

pastāvīgas acu sāpes un iekaisums;

jaunas sāpes, vājums vai diskomforta sajūta augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū. Iespējams, ka Jums radušās augšstilba kaula iespējama netipiska lūzuma agrīnas pazīmes.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

sāpes vai čūla mutes dobumā vai žoklī. Iespējams, ka Jums radušās smaga žokļa bojājuma (žokļa kaula nekroze (kaulaudu atmiršana)) agrīnas pazīmes;

nopietna, iespējami, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija.

Citas iespējamas blakusparādības

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes;

grēmas, diskomforta sajūta rīšanas laikā, vēdera sāpes (var izraisīt kuņģa iekaisums), gremošanas traucējumi, slikta dūša, caureja;

muskuļu krampji, locītavu vai ekstremitāšu stīvums.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

reibonis;

meteorisms (vēdera gāzes, vēdera uzpūšanās);

muguras sāpes;

nogurums un nespēks.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

divpadsmitpirkstu zarnas (zarnas pirmais nodalījums) iekaisums, kas izraisa vēdersāpes,

nātrene.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. tas

ē

5. Kā uzglabāt Bondenza

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

istr

 

 

Nav īpašu norādījumu par uzglabāšanu.

ğ

re

 

 

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, k s norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo die u.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves

 

nav

tkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzē izs

rgāt apkārtējo vidi,

 

 

 

 

vairs

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

les

 

 

 

Ko Bondenza satur

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aktīvā viela ir ibandronskābe. Katra tablete satur 150 mg ibandronskābes (nātrija monohidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: laktozes monohidrāts, povidons, mikrokristāliska celuloze, krospovidons, stearīnskābe, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds;

tabletes apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E 171), talks, makrogols 6000.

Bondenza ārējais izskats un iepakojums

Bondenza tabletes ir baltas vai gandrīz baltas iegarenas formas ar apzīmējumu “BNVA” vienā pusē un “150” otrā pusē. Tabletes ir iepakotas blisteros pa 1 vai 3 tabletēm

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Lielbritānija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България

Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 112 401

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)tas

Magyarországistrē

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36ğ- 23 446 800

Maltare

nav(See United Kingdom)

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα

Polska

Roche (Hellas) A.E.

Roche Polska Sp.z o.o.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Tel: +48 - 22 345 18 88

España

Portugal

Faes Farma, S.A.

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +34 – 94 481 83 00

Tel: +351 - 21 425 70 00

France

România

Roche

Roche România S.R.L.

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

Roche Products (Ireland) Ltd.

 

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

 

 

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

 

 

Slovenská republika

Roche a/s

 

 

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

 

 

Tel: +421 - 2 52638201

Tel: +354 540 8000

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

Roche S.p.A.

 

 

Roche Oy

 

 

Tel: +39 - 039 2471

 

 

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

 

 

Sverige

 

 

G.A Stamatis & Co.(Cyprus) Ltd

 

Roche AB

 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

 

 

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

 

 

United Kingdom

 

Roche Latvija SIA

 

 

Roche Products Ltd.

Tel: +371 - 6 7039831

 

 

Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

 

 

 

 

ē

UAB “Roche Lietuva”

 

 

 

 

istr

tas

Tel: +370 5 2546799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {datums}

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eirop s zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http:/www.ema.europa.eu/

 

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

ATGĀDINĀJUMA UZLĪMES TEKSTS

BONDENZA LIETOŠANAS PLĀNOŠANA

Bondenza deva ir viena tablete reizi mēnesī. Izvēlieties vienu mēneša dienu, kuru būtu viegli atcerēties:

-vienu un to pašu datumu (piemēram, katra mēneša 1. datumu)

-vai vienu un to pašu dienu (piemēram, katra mēneša pirmo svētdienu).

Izmantojiet zemāk esošās noplēšamās uzlīmes, lai atzīmētu datumus savā kalendārā. Kad esat ieņēmis tableti, ievelciet krustiņu rūtiņā uz uzlīmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

NOPLĒŠAMĀS UZLĪMES JŪSU KALENDĀRAM

 

 

ē

 

istr

 

Mēneša tablete

Mēneša tablete

 

Mēneša table e

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Bondenza

Bondenza

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Bond nza

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Ir svarīgi turpināt lietot Bondenza katru mēnesi.

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām

Ibandronic acid

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Bondenza un kādam nolūkam to lieto

2.Kas jāzina pirms Bondenza ievadīšanas

3.Kā ievadīt Bondenza

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Bondenza

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

tas

1.Kas ir Bondenza un kādam nolūkam tās lieto

ibandronskābi.

 

 

ē

 

 

istr

Bondenza injekcijas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par bifosfonātiem. Tas satur aktīvo vielu

 

 

ğ

 

re

 

Bondenza var novērst kaulu masas zudumu, pārtraucot tu pmāku kaulu masas zudumu un palielinot

nav

iņas nevarēs redzēt vai sajust atšķirību.

kaulu masu lielākajai daļai sieviešu, kas to lieto, pat ja

 

Bondenza var palīdzēt samazināt kaulu lūzumu risku. Novērota mugurkaula, bet ne gūžas kaula lūzumu riska samazināšanās.

vairs Bondenza injekcijas Jums irlesparakstītas pēcmenopauzes osteoporozes ārstēšanai, jo Jums ir

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām pilnšļ cē ir šķīdums intravenozai injekcijai, ko veic medicīnas darbinieks. Neinjicējiet Bondenza p ši.

palielināts kaulu lūzumu risks. Osteoporozes gadījumā kauli kļūst plānāki un trauslāki. Osteoporoze bieži sastopama sievietēmāpēc menopauzes. Menopauzes laikā sievietes olnīcas pārtrauc sintezēt sievišķo hormonu estrogZēnu, kas nodrošina skeleta veselību.

Jo agrāk sievietei iestājas menopauze, jo lielāks ir lūzumu risks osteoporozes gadījumā.

Citi faktori, kas var palielināt lūzumu risku, ir:

-nepietiekams kalcija un D vitamīna daudzums uzturā,

-cigarešu smēķēšana vai pārmērīga alkohola lietošana,

-nepietiekama staigāšana vai citas kaulus noslogojošas aktivitātes trūkums,

-osteoporoze ģimenes anamnēzē.

Arī veselīgs dzīvesveids palīdzēs Jums gūt maksimālu guvumu no ārstēšanas. Tas ietver: sabalansētu, ar kalciju un D vitamīnu bagātu uzturu,

staigāšanu vai citas kaulus noslogojošas aktivitātes, nesmēķēšanu un nelietot pārāk daudz alkohola.

2. Kas jāzina pirms Bondenza ievadīšanas

Neievadīt Bondenza šādos gadījumos:

-ja Jums ir vai agrāk ir bijis zems kalcija līmenis asinīs. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu;

-ja Jums ir alerģija pret ibandronskābi vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Dažiem pacientiem Bondenza intravenozo injekciju lietošanas laikā ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Pirms Bondenza lietošanas konsultējieties ar savu ārstu:

- ja Jums ir vai agrāk bijuši nieru darbības traucējumi, nieru mazspēja vai nepieciešama dialīze, vai Jums ir kāda cita slimība, kas var ietekmēt Jūsu nieres;

- ja Jums ir minerālvielu vielmaiņas traucējumi (piemēram, D vitamīna deficīts).

- Ārstēšanas laikā ar Bondenza injekcijām Jums papildus jālieto kalcijs un D vitamīns. Ja Jūs to nevarat izdarīt, Jums ir jāpasaka ārstam.

- Ja Jūs apmeklējat stomatologu vai Jums ir ieplānota zobu ķirurģiska operācija, pasakiet ārstam, ka saņemat Bondenza terapiju.

-

Ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi un ārsts ieteicis Jums ierobežot šķidruma patēriņu.

Ar intravenozi ievadītu ibandronskābi ārstētiem pacientiem aprakstītas tasnopietnas alerģiskas reakcijas,

dažkārt ar letālu iznākumu.

 

 

ē

 

 

 

Ja Jums ir kāds no turpmāk minētajiem simptomiem, piemēram, elpas trūkums vai apgrūtināta

 

 

 

 

istr

elpošana, spiediena sajūta rīklē, mēles tūska, reibonis, ģībšanasğsajūta, sejas pietvīkums vai tūska,

izsitumi uz ķermeņa, slikta dūša un vemšana, Jums par to nekavējoties jābrīdina savs ārsts vai

medicīnas māsa (skatīt 4. sadaļu).

nav

re

 

 

 

Bērni un pusaudži

 

 

 

 

 

 

Bodenza nav atļauts lietot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un Bondenza vairs

Pastāstiet ārstam, medicīnas mā ai vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

les

ā

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Z

 

Jums nedrīkst ievadīt Bondenza injekcijas, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai pastāv iespēja iestāties grūtniecībai. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Jums var būt jāpārtrauc bērna barošana ar krūti, lai varētu saņemt Bondenza injekciju.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūs varat vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo uzskata, ka Bondenza neietekmē vai nedaudz ietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Bondenza satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) devā (3 ml), t.i., tas praktiski “nesatur nātriju”.

3.Kā ievadīt Bondenza

Ieteicamā Bondenza intravenozo injekciju deva ir 3 mg (1 pilnšļirce) reizi trijos mēnešos.

Bondenza injekciju vēnā veic ārsts vai kvalificēts/apmācīts medicīnas darbinieks. Neievadiet Bondenza injekciju sev pati!

Bondenza šķīdumu injekcijām drīkst ievadīt tikai vēnā un nekur citur ķermenī.

Bondenza ilgstoša lietošana

Lai šī ārstēšana būtu visiedarbīgākā, ir svarīgi saņemt injekcijas ik pēc 3 mēnešiem tik ilgi, kamēr ārsts to iesaka. Bondenza var ārstēt osteoporozi tikai tikmēr, kamēr Jūs turpināt ārstēšanu, pat ja Jūs nemanīsiet vai nejutīsiet nekādu atšķirību.

Jums ir jālieto arī kalcija un D vitamīna preparāti, kā to ieteicis ārsts.

Ja esat lietojis Bondenza vairāk nekā noteikts:

Jums var pazemināties kalcija, fosfora un magnija līmenis asinīs. Ārsts var rīkoties, lai novērstu šīs pārmaiņas, un ievadīt injekcijas, kas satur šīs minerālvielas.

Ja esat aizmirsis lietot Bondenza:

Jums ir jāsarunā tikšanās, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu nākamo injekciju. Pēc tam turpiniet saņemt injekcijas ik pēc 3 mēnešiem, rēķinot no pēdējās injekcijas saņemšanas datuma.

4.Iespējamās blakusparādības

 

 

 

tas

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

Uzreiz pastāstiet medicīnas māsai vai ārstam, ja pamanāt kādu no turpmāk minētām nopietnām

blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska ārstēšana:

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

ğ

 

 

gripai līdzīgi simptomi, tai skaitā drudzis, drebuļireun trīce, slikta pašsajūta, nogurums, kaulu

 

sāpes un sāpīgi muskuļi un locītavas. Konsultējieties ar medicīnas māsu vai ārstu, ja kāda no

 

šīm izpausmēm kļūst nopietna vai ilgst vairāk nekā pāris dienas;

 

 

 

sāpes un iekaisums (ja šie imptomivairsilgstoši);

 

 

 

izsitumi. Iespējams, ka Jums pret šīm zālēnavm radusies alerģiska reakcija.

 

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

 

 

 

nieze, sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. •

pastāvīgas acu

jaunas sāpes, vājums vai diskomforta sajūta augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū. Iespējams, ka Jums radušās augšstilba kaula iespējama netipiska lūzuma agrīnas pazīmes.lesā

Ļoti reti (var rasties līdzZ1 no 10 000 cilvēkiem):

sāpes vai čūla mutes dobumā vai žoklī. Iespējams, ka Jums radušās smaga žokļa bojājuma (žokļa kaula nekroze (kaulaudu atmiršana)) agrīnas pazīmes;

nopietna, iespējami, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija (skatīt 2. sadaļu).

Citas iespējamas blakusparādības

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes;

vēdera sāpes (piemēram, gastrīts), gremošanas traucējumi, slikta dūša, caureja vai aizcietējums;

sāpes muskuļos, locītavās vai mugurā;

noguruma un nespēka sajūta.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

vēnas iekaisums;

sāpes vai bojājums injekcijas vietā;

kaulu sāpes;

vājuma sajūta.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

nātrene.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

5.Kā uzglabāt Bondenza

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un šļirces etiķetes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Cilvēkam, kurš ievadījis injekciju, jāizmet neizlietotā šķīduma daļa, kā arī šļirce un adata jāievieto piemērotā atkritumu tvertnē.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

tas

 

 

Ko Bondenza satur

ē

-

Aktīvā viela ir ibandronskābe. Pilnšļircē ir 3 mg ibandronskistrābes 3 ml šķīduma (nātrija

 

monohidrāta veidā).

ğ

-

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, etiķskābe, ātrijareacetāta trihidrāts un ūdens injekcijām.

Bondenza ārējais izskats un iepakojums

nav

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām pilnšvairsļ cē ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums pilnšļircēs. Katra

pilnšļirce satur 3 ml šķīduma. Bondenza pieejams iepakojumā pa 1 pilnšļircei un 1 adatai un 4 pilnšļircēm un 4 injekciju adatām.

Visi iepakojuma lielumi tirgūlesvar nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īāpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecībasZīpašnieks

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Roche S.A.

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

 

България

Magyarország

Рош България ЕООД

Roche (Magyarország) Kft.

Тел: +359 2 818 44 44

Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika

Malta

Roche s. r. o.

(See United Kingdom)

Tel: +420 - 2 20382111

 

Danmark

Nederland

Roche a/s

Roche Nederland B.V.

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 112 401

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Faes Farma, S.A.

Tel: +34 – 94 481 83 00

France

 

les

Roche

 

 

 

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00ā

 

Z

 

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Tel: +354 540 8000

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Kύπρος

G.A Stamatis & Co.(Cyprus) Ltd Τηλ: +357 - 22 76 62 76

vairs

Norge

 

 

tas

Roche Norge AS

 

Tlf: +47 - 22 78 90 00

 

 

 

ē

 

 

istr

 

Österreich

 

 

Roche Au a GmbH

 

ğ

 

 

Tel: +43 (0) 1 27739

 

re

 

 

 

Polska

 

 

 

nav

 

 

 

 

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

 

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371

- 6 7039831

Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

 

 

UAB “Roche Lietuva”

 

Tel: +370

5 2546799

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {datums}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

INFORMĀCIJA VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM Vairāk informācijas, lūdzu, meklējiet zāļu aprakstā.

Bondenza 3 mg šķīduma injekcijām pilnšļircē ievadīšana:

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē jāievada intravenozi 15 – 30 sekundēs.

Šķīdums ir kairinošs, tāpēc svarīgi ir precīzi ievērot intravenozās ievadīšanas ceļu. Ja nejauši injicējat audos ap vēnu, pacients var sajust vietēju kairinājumu, sāpes un iekaisumu injekcijas vietā.

Bondenza 3 mg/3 ml šķīdumu injekcijām pilnšļircē nedrīkst samaisīt ar kalciju saturošiem šķīdumiem (piemēram, Ringera laktāta šķīdumu, heparīna kalcija sāli) vai citām intravenozi ievadāmām zālēm. Ja šīs zāles ievada jau ievietotā i.v. infūzijas sistēmā, i.v. infūzijas šķīdums drīkst būt tikai vai nu fizioloģiskais šķīdums, vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdums.

Aizmirsta deva:

 

 

 

 

 

 

 

Ja ir aizmirsts ievadīt devu, injekcija jāveic, līdzko tas ir ērti. Pēc tam injekcijastas

jāieplāno ik pēc 3

mēnešiem, sākot no pēdējās injekcijas datuma.

 

 

ē

 

 

 

istr

 

Pārdozēšana:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Nav pieejama specifiska informācija par Bondenza pārdozēšanas ārstēšanu.

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Ņemot vērā zināšanas par šīs grupas savienojumiem, intravenoza pārdozēšana var izraisīt

 

 

 

 

nav

 

 

 

hipokalciēmiju, hipofosfatēmiju un hipomagniēmiju, kas var izraisīt parestēziju. Smagos gadījumos

var būt nepieciešama i/v kalcija glikonāta, kālija vai nātrija fosfāta un magnija sulfāta infūzija

piemērotā devā.

 

 

vairs

 

 

 

 

Vispārēji ieteikumi:

 

 

 

 

 

 

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē var izraisīt pārejošu kalcija raksturlielumu

 

 

les

 

 

 

 

 

pazemināšanos serumā tāpatākā citi intravenozi ievadīti bifosfonāti.

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Hipokalciēmija un citi kaulu un minerālvielu vielmaiņas traucējumi jānovērtē un efektīvi jāārstē pirms Bondenza i/v injekciju terapijas uzsākšanas. Visiem pacientiem noteikti jālieto kalcijs un D vitamīns pietiekamās devās. Visiem pacientiem papildus jāsaņem kalcijs un D vitamīns.

Pacienti ar blakusslimībām, vai kuri lieto zāles, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nieres, ārstēšanas laikā regulāri jāpārbauda saskaņā ar labas ārstēšanas prakses ieteikumiem.

Neizlietotais šķīdums injekcijām, šļirce un adata jālikvidē atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas