Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Zāļu apraksts - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBretaris Genuair
ATĶ kodsR03BB
Vielaaclidinium bromide, micronised
RažotājsAstraZeneca AB

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bretaris Genuair 322 mikrogrami inhalācijas pulveris

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra ievadītā deva (deva, kas izdalās no iemuša) satur 375 µg aklidīnija bromīda, kas ir ekvivalents 322 µg aklidīnija (aclidinium). Tas atbilst 400 µg dozētai aklidīnija bromīda devai, kas ir ekvivalents 343 µg aklidīnija.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Katra ievadītā deva satur aptuveni 12 mg laktozes (monohidrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Inhalācijas pulveris.

Balts vai gandrīz balts pulveris baltā inhalatorā ar integrētu devu indikatoru un zaļu dozēšanas pogu.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Bretaris Genuair ir indicēts kā bronhodilatators uzturošajā terapijā, lai atvieglotu simptomus pieaugušiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir viena 322 µg mikrogramu aklidīnija inhalācija divreiz dienā.

Ja deva tiek izlaista, nākošā deva ir jālieto cik vien drīz iespējams. Tomēr, ja gandrīz pienācis laiks nākamajai devai, izlaisto devu nav jālieto.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bretaris Genuair nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem) HOPS gadījumā.

Lietošanas veids

Inhalācijām.

Pacienti jāinstruē par to, kā pareizi ievadīt zāles.

Lietošanas instrukcija:

Iepazīšanās ar Bretaris Genuair:

Devu

Zaļa poga

indikators

 

Aizsargvāciņš

Krāsains kontroles lodziņš

Iemutis

Izņemiet Genuair inhalatoru no maisiņa un iepazīstieties ar tā sastāvdaļām.

Kā lietot Bretaris Genuair

Kopsavilkums

Lai lietotu Genuair inhalatoru, pēc vāciņa noņemšanas Jums ir jāveic 2 darbības:

1. darbība.

Nospiediet un ATLAIDIET zaļo pogu un pilnībā izelpojiet, novēršoties no inhalatora.

2. darbība.

Aptveriet iemuti ar lūpām un SPĒCĪGI un DZIĻI ieelpojiet caur inhalatoru.

Pēc inhalācijas neaizmirstiet uzlikt atpakaļ aizsargvāciņu.

Kā sākt lietošanu

Pirms pirmās lietošanas atplēsiet hermētiski noslēgto maisiņu pa rievu un izņemiet Genuair inhalatoru.

Kad esat gatavs lietot savu zāļu devu, noņemiet aizsargvāciņu, to viegli saspiežot pie bultiņām katrā pusē un velkot uz ārpusi (skatīt 1. attēlu).

1.ATTĒLS

Pārliecinieties, ka nekas nenosprosto iemuti.

Turiet Genuair inhalatoru horizontāli ar iemuti pret sevi un zaļo pogu tieši uz augšu (skatīt 2. attēlu).

Turiet ar zaļo pogu

tieši uz augšu. NETURIET SLĪPI.

2.ATTĒLS

1. DARBĪBA:

NOSPIEDIET zaļo pogu līdz galam un tad ATLAIDIET to(skatīt 3. un 4. attēlu).

NETURPINIET TURĒT NOSPIESTU ZAĻO POGU.

NOSPIEDIET zaļo pogu līdz

ATLAIDIET zaļo pogu.

galam.

 

3. ATTĒLS

4. ATTĒLS

Apstājieties un pārbaudiet: pārliecinieties, ka deva ir sagatavota inhalācijai

Pārliecinieties, ka krāsainais lodziņš ir kļuvis zaļš (skatīt 5. attēlu).

Zaļais kontroles lodziņš apstiprina, ka Jūsu zāles ir sagatavotas inhalācijai.

Gatavas lietošanai

ZAĻŠ

5. ATTĒLS

JA KRĀSAINAIS LODZIŅŠ PALICIS SARKANS, LŪDZU, ATKĀRTOJIET NOSPIEŠANAS UN ATLAIŠANAS DARBĪBAS (SKATĪT 1. DARBĪBU).

Pirms inhalatora pielikšanas pie mutes pilnībā izelpojiet. Neizelpojiet inhalatorā.

2. DARBĪBA.

Cieši aptveriet ar lūpām Genuair inhalatora iemuti un ieelpojiet SPĒCĪGI un DZIĻI caur iemuti (skatīt 6. attēlu).

Šī stiprā, dziļā ieelpa ievelk zāles caur inhalatoru Jūsu plaušās.

UZMANĪBU! INHALĀCIJAS LAIKĀ NETURIET

ZAĻO POGU NOSPIESTU.

PAREIZI

NEPAREIZI

6.ATTĒLS

Ieelpas laikā Jūs dzirdēsit „KLIK”, kas norāda, ka lietojat Genuair inhalatoru pareizi.

Turpiniet vienmērīgi ieelpot arī pēc tam, kad dzirdējāt inhalatorā „KLIK”, lai saņemtu pilnu devu.

Izņemiet Genuair inhalatoru no mutes un aizturiet elpu tik ilgi, kamēr jūtaties ērti, tad lēnām izelpojiet caur degunu.

Piezīme: Daži pacienti zāļu inhalācijas laikā atkarībā no pacienta individuālajām īpašībām var sajust vāji saldu vai nedaudz rūgtenu garšu vai graudainuma sajūtu. Nelietojiet papildu devu, ja pēc inhalācijas nesajūtat nekādu garšu vai ietekmi.

Apstājieties un pārbaudiet: pārliecinieties, ka ieelpojāt pareizi

Pārliecinieties, ka kontroles lodziņš ir kļuvis sarkans (skatīt 7. attēlu). Tas apstiprina, ka esat pareizi ieelpojis pilnu devu.

Ieelpojāt pareizi

SARKANS

7. ATTĒLS

JA KRĀSAINAIS LODZIŅŠ JOPROJĀM IR ZAĻŠ, LŪDZU, ATKĀRTOJIET SPĒCĪGU UN DZIĻU IEELPU CAUR IEMUTI (SKATĪT 2. DARBĪBU).

Ja lodziņš joprojām nekļūst sarkans, varbūt esat aizmirsis atlaist zaļo pogu pirms ieelpas vai neesat ieelpojis pareizi. Ja tā notiek, mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, ka esat ATLAIDIS zaļo pogu, un tad veiciet SPĒCĪGU, dziļu ieelpu caur iemuti.

Piezīme: Ja nespējat pareizi ieelpot pēc vairākiem mēģinājumiem, sazinieties ar savu ārstu.

 

Kad lodziņš ir kļuvis sarkans, uzlieciet aizsargvāciņu, uzspiežot to atpakaļ uz iemuša

 

(skatīt 8. attēlu).

8. ATTĒLS

Kad Jums ir jāiegādājas jauns Genuair inhalators?

Genuair inhalators ir aprīkots ar devu indikatoru, lai parādītu, cik devu vēl aptuveni palicis inhalatorā. Devu indikators lēni pārvietojas uz leju, parādot 10 vienību intervālus (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (skatīt A attēlu). Katrs Genuair inhalators sniegs vismaz 30 vai 60 devas, atkarīgs no iepakojuma lieluma.

Kad devu indikatorā parādās sarkani svītrota josla, (skatīt A attēlu), tas nozīmē, ka Jūs tuvojaties pēdējai devai un Jums ir jāiegādājas jauns Genuair inhalators.

Devu indikators rāda ar 10 vienību intervālu: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Sarkani svītrota josla

Devu indikators

A ATTĒLS

Piezīme: Ja Jūsu Genuair inhalators izskatās bojāts vai Jūs pazaudējat tā vāciņu, Jūsu inhalators ir jānomaina. Jums NAV JĀTĪRA Genuair inhalators. Tomēr, ja vēlaties to notīrīt, noslaukiet iemuša ārpusi ar sausu papīra salveti vai dvieli. NEKAD nelietojiet ūdeni, lai tīrītu GENUAIR inhalatoru, jo tas var sabojāt Jūsu zāles.

Kā uzzināt, kad Genuair inhalators ir tukšs?

Kad devu indikatora vidū parādās 0 (nulle), Jums jāturpina izlietot Genuair inhalatorā palikušās devas.

Kad inhalācijai sagatavota pēdējā deva, zaļā poga vairs pilnībā neatgriezīsies augšējā stāvoklī, bet paliks fiksēta vidus stāvoklī (skatīt B attēlu). Pat ja zaļā poga ir nofiksēta, Jūs varat ieelpot pēdējo devu. Pēc tam Genuair inhalatoru vairs nevar atkal lietot un Jums jāsāk l ietot jauns Genuair inhalators.

Fiksēta

BATTĒLS

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aklidīnija bromīdu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paradoksālās bronhospazmas

Bretaris Genuair lietošana var izraisīt paradoksālās bronhospazmas. Šādos gadījumos Bretaris Genuair lietošana jāpārtrauc un jāapsver citu zāļu lietošana.

Slimības pasliktināšanās:

Aklidīnija bromīds ir uzturošs bronhodilatators un to nedrīkst lietot, lai atvieglotu akūtas bronhospazmu lēkmes, proti, kā glābšanas zāles. Ja, ārstējot pacientu ar aklidīnija bromīdu, HOPS intensitāte mainās tā, ka pacients uzskata par nepieciešamu lietot papildu glābšanas zāles, ir jāveic pacienta un pacienta ārstēšanas režīma atkārtota novērtēšana.

Iedarbība uz kardiovaskulāro sistēmu

Kardiovaskulārā drošuma profilu raksturo antiholīnenerģiski efekti.

Bretaris Genuair jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem bijis miokarda infarkts iepriekšējos

6 mēnešos, nestabila stenokardija, pirmoreiz diagnosticēta aritmija iepriekšējos 3 mēnešos vai hospitalizācija iepriekšējos 12 mēnešos III un IV funkcionālās klases sirds mazspējas (atbilstoši „New York Heart Association” klasifikācijai) dēļ. Šādi pacienti tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem, jo šos nosacījumus var ietekmēt antiholīnenerģiski darbības mehānismi.

Antiholīnerģiskā aktivitāte

Sausa mute, ko novēro, lietojot antiholīnerģiskas zāles, ilgākā laika periodā var izraisīt zobu kariesu.

Atbilstoši tā antiholīnerģiskajai aktivitātei aklidīnija bromīds ir jālieto piesardzīgi pacientiem ar simptomātisku prostatas hiperplāziju, urīnpūšļa kakliņa nosprostojumu vai šaurā leņķa glaukomu (lai gan zāļu tieša saskare ar acīm ir ļoti maz iespējama).

Palīgvielas

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Aklidīnija bromīda lietošana kopā ar citām zālēm ar antiholīnerģisku iedarbību nav pētīta un nav ieteicama.

Lai gan nav veikti formāli pētījumi par zāļu mijiedarbību in vivo, inhalējamais aklidīnija bromīds ir lietot vienlaicīgi ar citām HOPS zālēm, tostarp simpatomimētiskiem bronhodilatatoriem, metilksantīniem, perorāliem un inhalējamiem steroīdiem bez klīniskiem pierādījumiem par zāļu mijiedarbību.

In vitro pētījumos konstatēts, ka nav sagaidāms, ka aklidīnija bromīds vai aklidīnija bromīda metabolīti terapeitiskās devās izraisīs mijiedarbību ar aktīvajām vielām, kas ir P-glikoproteīna (P-gp) substrāts, vai aktīvajām vielām, kuras metabolizē citohroma P450 (CYP450) enzīmi un esterāzes (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūri

Grūtniecība

Dati par aklidīnija bromīda lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda fetotoksicitāti tikai tādās devās, kas ir daudz augstākas nekā aklidīnija bromīda maksimālās devas cilvēkiem (skatīt 5.3. apakšpunktu). Aklidīnija bromīdu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja sagaidāmie ieguvumi pārsniedz iespējamos riskus.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai aklidīnija bromīds/ metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pētījumi ar dzīvniekiem uzrāda nelielu aklidīnija bromīda/ metabolītu izdalīšanos ar pienu. Nevar izslēgt risku jaundzimušajam/zīdainim. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt ārstēšanu ar Bretaris Genuair ir jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Retranslation

Fertilitāte

Pētījumi ar žurkām uzrādīja nelielu fertilitātes samazināšanos tikai tādās devās, kas ir daudz augstākas nekā aklidīnija bromīda maksimālās devas cilvēkiem (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tiek uzskatīts par maz ticamu, ka aklidīnija bromīda lietošana ieteicamajā devā ietekmēs cilvēku fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Aklidīnija bromīds var nedaudz ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Galvassāpju, reiboņa vai neskaidras redzes gadījumi pēc aklidīnija bromīda lietošanas (skatīt 4.8. apakšpunktu) var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ar Bretaris Genuair bija galvassāpes (6,6%) un nazofaringīts (5,5%).

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulā

Zemāk uzskaitīto nevēlamo blakusparādību biežums pamatojas uz blakusparādību neapstrādātu biežumu (t.i., uz Bretaris Genuair attiecinātiem notikumiem), kas novērotas ar Bretaris Genuair

322 µg (636 pacientiem) apvienotā 6 mēnešu un divu 3 mēnešu ilgu randomizētu, placebo kontrolētu klīnisko pētījumu analīzē.

Nevēlamo blakusparādību biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmas klase

Ieteiktais termins

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Sinusīts

Bieži

 

Nazofaringīts

Bieži

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

Reti

 

Angioedēma

Nav zināmi

 

Anafilaktiskās

Nav zināmi

 

reakcijas

 

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Bieži

 

Reibonis

Retāk

Acu bojājumi

Neskaidra redze

Retāk

Sirds funkcijas traucējumi

Tahikardija

Retāk

 

Sirdsklauves

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Klepus

Bieži

krūšu kurvja un videnes slimības

Disfonija

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

 

Slikta dūša*

Bieži

 

Sausa mute

Retāk

 

Stomatīts

Retāk

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Retāk

 

Nieze

Retāk

Nieru un urīnizvades sistēmas

Urīna aizture

Retāk

traucējumi

 

 

* Klīniskajos pētījumos sliktas dūšas gadījumu skaits aklidīnija bromīda lietotājiem bija mazāks nekā placebo lietotājiem (attiecīgi 43,9 un 48,3 gadījumi uz 1000 pacientgadiem)

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Augstas aklidīnija bromīda devas var izraisīt antiholīnerģiskas iedarbības pazīmes un simptomus. Tomēr vienreizēji inhalētas līdz 6 000 µg lielas aklidīnija bromīda devas veselām personām neizsauca sistēmiskas antiholīnerģiskas nevēlamas blakusparādības. Turklāt pēc 7 dienu ilgas aklidīnija bromīda lietošanas divreiz dienā devās līdz 800 µg veselām personām nenovēroja klīniski nozīmīgas nevēlamas blakusparādības.

Akūta intoksikācija, nejauši norijot aklidīnija bromīdu, ir maz ticama sakarā ar tā zemo perorālo biopieejamību un ar elpu iedarbināmo Genuair inhalatora dozēšanas mehānismu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, antiholīnerģiskie līdzekļi; ATĶ kods: R03BB05.

Darbības mehānisms

Aklidīnija bromīds ir konkurējošs, selektīvs muskarīna receptoru antagonists (pazīstams arī kā antiholīnerģisks līdzeklis) ar ilgāku uzturēšanās laiku M3 receptoros nekā M2 receptoros. M3 receptori mediē elpceļu gludo muskuļu saraušanos. Ieelpots aklidīnija bromīds iedarbojas lokāli plaušās, antagonizējot elpceļu gludo muskuļu M3 receptorus un izraisot bronhu paplašināšanos. Neklīniskie

in vitro un in vivo pētījumi parādīja ātru, no aklidīnija devas atkarīgu un ilgstošu acetilholīna izraisītu bronhu sašaurināšanās inhibēšanu. Aklidīnija bromīds ātri noārdās plazmā, tāpēc sistēmisko antiholīnerģisko blakusparādību līmenis ir zems.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskās efektivitātes pētījumi parādīja, ka Bretaris Genuair nodrošināja klīniski nozīmīgus plaušu funkcijas uzlabojumus (mērot ar forsētas izelpas tilpumu 1 sekundē [FEV1]) 12 stundu garumā pēc rīta un vakara lietošanas, kas bija novērojama 30 minūtes pēc pirmās devas

(pieaugums no sākuma stāvokļa par 124-133 ml). Maksimālā bronhu paplašināšanās tika sasniegta 1-3 stundu laikā pēc devas lietošanas, ar vidējiem maksimālajiem FEV1 uzlabojumiem 227-268 ml, salīdzinot ar sākuma stāvokli, līdzsvara koncentrācijā.

Sirds elektrofizioloģija

Lietojot aklidīnija bromīdu (200 µg vai 800 µg) reizi dienā 3 dienas veselām personām, rūpīgā QT pētījumā netika novērota ietekme uz QT intervālu (koriģējot ar Fridericia vai Bazett metodi vai individuāli).

Turklāt netika novērota klīniski nozīmīga Bretaris Genuair ietekme uz sirds ritmu 24 stundu Holtera monitoringā pēc 3 mēnešu ārstēšanas 336 pacientiem (no kuriem 164 saņēma Bretaris Genuair 322 µg divreiz dienā).

Klīniskā efektivitāte un drošums

Bretaris Genuair 3. fāzes klīniskā attīstības programma ietvēra 269 pacientus, kas tika ārstēti ar Bretaris Genuair 322 µg divreiz dienā vienā 6 mēnešus ilgā randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā, un 190 pacientus, kas tika ārstēti ar Bretaris Genuair 322 µg divreiz dienā 3 mēnešus ilgā, randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā. Efektivitāti vērtēja, mērot plaušu funkciju un pēc simptomātiskiem rezultātiem, piemēram, elpas trūkuma, slimībai specifiska veselības stāvokļa, glābšanas zāļu lietošanas un slimības saasināšanās gadījumiem. Ilgtermiņa drošuma pētījumos Bretaris Genuair tika saistīts ar bronhu paplašināšanas efektivitāti, lietojot ārstēšanai 1 gadu.

Bronhu paplašināšanās

Pacientiem, kas 6 mēnešu pētījumā saņēma Bretaris Genuair 322 µg divreiz dienā, bija klīniski nozīmīga plaušu funkcijas uzlabošanās (mērot ar FEV1). Maksimālo bronhus paplašinošo iedarbību novēroja no pirmās dienas un tā saglabājās visā 6 mēnešu ārstēšanas laikā. Pēc 6 mēnešu ārstēšanas vidējais rīta pirmsdevas (zemākā punkta) FEV1 uzlabojums, salīdzinot ar placebo, bija 128 ml (95% TI=85-170; p<0,0001).

Līdzīgus rezultātus novēroja 3 mēnešu ilgajā Bretaris Genuair pētījumā.

Slimībai specifiskais veselības stāvoklis un simptomātiskie ieguvumi

Bretaris Genuair deva klīniski nozīmīgus uzlabojumus attiecībā uz elpas trūkumu (vērtējot pēc pārejošas dispnojas indeksa, Transitional Dispnoea Index [TDI]) un slimībai specifiska veselības stāvokļa (vērtējot pēc Sv. Džordža Elpceļu anketas, St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Simptomu uzlabojumi pēc 6 mēnešus ilgas ārstēšanas ar Bretaris Genuair ir parādīti tabulā zemāk.

 

Mainīgais

Ārstēšana

 

Uzlabojums pret

p vērtība

 

Bretaris

 

 

 

 

Placebo

placebo

 

 

Genuair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

Pacientu daļa procentos, kas

56,9

 

45,5

1,68 reizesc lielāka

0,004

 

sasniedza MCIDa

 

iespējamība

 

Vidējās izmaiņas no sākuma

1,9

 

0,9

1,0 vienība

<0,001

 

stāvokļa

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

Pacientu daļa procentos, kas

57,3

 

41,0

1,87 reizesc lielāka

<0,001

 

sasniedza MCIDb

 

iespējamība

 

Vidējās izmaiņas no sākuma

-7,4

 

-2,8

-4,6 vienības

<0,0001

 

stāvokļa

 

 

 

 

 

 

 

aMinimālā klīniski nozīmīgā atšķirība (MCID) vismaz 1 TDI vienības izmaiņa.

bMCID vismaz -4 SGRQ vienību izmaiņa.

cAtšķirības rādītājs, iespējamība sasniegt MCID salīdzinājumā ar placebo.

Pacientiem, kurus ārstēja ar Bretaris Genuair, bija mazāk vajadzīgas glābšanas zāles nekā pacientiem, kas saņēma placebo (pēc 6 mēnešiem samazinājums par 0,95 inhalācijām dienā [p=0,005]). Bretaris Genuair uzlaboja arī dienas HOPS simptomus (dispnoja, klepus un krēpu veidošanās), kā arī nakts laika un agra rīta simptomus.

Apvienotā efektivitātes analīze 6 mēnešu un 3 mēnešu placebo kontrolētiem pētījumiem parādīja statistiski nozīmīgu samazinājumu vidēju līdz smagu slimības saasinājumu biežumā (kad bija nepieciešama ārstēšana ar antibiotikām vai kortikosteroīdiem vai rezultātā bija nepieciešama hospitalizācija), lietojot aklidīniju 322 µg divreiz dienā, salīdzinājumā ar placebo (attiecība uz pacientu gadā: 0,31 pret 0,44, respektīvi; p=0,0149).

Vingrinājumu panesamība

3 nedēļu ilgā krusteniskā, randomizētā, ar placebo kontrolētā klīniskā pētījumā Bretaris Genuair bija saistīta ar statistiski nozīmīgu vingrinājumu izturības laika uzlabojumu, salīdzinot ar placebo, kas bija 58 sekundes (95% TI=9- 108; p=0,021; pirmsārstēšanas vērtība: 486 sekundes). Bretaris Genuair

statistiski nozīmīgi samazināja plaušu hiperinflāciju miera stāvoklī (funkcionālā reziduālā kapacitāte [FRC]=0,197 l [95% TI=0,321, 0,072; p=0,002]; reziduālais tilpums [RV]=0,238 l [95% TI=0,396, 0,079; p=0,004]) un arī uzlaboja minimālo ieelpas tilpumu (par 0,078 l; 95% TI=0,01, 0,145; p=0,025) un samazināja elpas trūkumu vingrinājumu laikā (Borga skala) (par 0,63 Borga vienībām; 95% TI=1,11, 0,14; p=0,012).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt Bretaris Genuair pētījumu rezultātus visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar HOPS (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Aklidīnija bromīds ātri uzsūcas no plaušām, sasniedzot maksimālo koncentrāciju plazmā pēc 5 minūtēm no inhalācijas brīža veselām personām un parasti pirmo 15 minūšu laikā HOPS

pacientiem. Neizmainīta aklidīnija veidā sistēmisko asinsriti sasniedz mazāk nekā 5% no inhalētās devas, kas ir ļoti zema daļa.

Līdzsvara koncentrācija plazmā pēc 400 µg aklidīnija bromīda sausa pulvera inhalācijas HOPS pacientiem bija aptuveni 224 pg/ml. Līdzsvara koncentrācija plazmā pēc divām devām dienā tika sasniegta pēc septiņām dienām.

Izkliede

Ar Genuair inhalatoru inhalētā aklidīnija bromīda nogulsnēšanās visā plaušu tilpumā sasniedza apmēram 30% no iemērītās devas.

Aklidīnija bromīda saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām, kas noteikta in vitro, visticamāk atbilst metabolītu saistībai ar olbaltumvielām, notiekot aklidīnija bromīda ātrai hidrolīzei plazmā. Ar plazmas olbaltumvielām saistījās 87% no karboksilskābes metabolīta un 15% no spirta metabolīta. Galvenā aklidīnija bromīdu saistošā plazmas olbaltumviela ir albumīns.

Biotransformācija

Aklidīnija bromīds ātri un lielā mērā hidrolizējas par tā farmakoloģiski neaktīvajiem spirta un karboksilskābes atvasinājumiem. Hidrolīze notiek gan ķīmiski (neenzimātiski), gan enzimātiski ar esterāzēm. Galvenā cilvēka esterāze, kas iesaistīta hidrolīzē, ir butirilholīna esterāze. Pēc inhalācijas skābes metabolīta līmenis plazmā ir aptuveni 100 reizes augstāks par spirta metabolīta un neizmainītas aktīvās vielas līmeni.

Inhalētā aklidīnija bromīda zemā absolūtā biopieejamība (<5%) ir tāpēc, ka aklidīnija bromīds tiek pakļauts plašai sistēmiskai un presistēmiskai hidrolīzei, kas vai nu uzkrājas plaušās vai tiek norīts.

Biotransformācijai ar CYP450 enzīmiem ir maza nozīme kopējā metaboliskā aklidīnija bromīda eliminācijā.

In vitro pētījumi parādīja, ka aklidīnija bromīds terapeitiskā devā vai tā metabolīti neinhibē vai neinducē nevienu no citohroma P450 (CYP450) enzīmiem un neinhibē esterāzes (karboksilesterāzi, acetilholīnesterāzi un butirilholīnesterāzi). In vitro pētījumi parādīja, ka aklidīnija bromīds vai aklidīnija bromīda metabolīti nav P-glikoproteīna substrāti vai inhibitori.

Eliminācija

HOPS pacientiem pēc 400 µg devas inhalācijas divas reizes dienā aklidīnija bromīda terminālais eliminācijas pusperiods un efektīvais eliminācijas pusperiods ir attiecīgi aptuveni 14 stundas un 10 stundas.

Pēc 400 µg radioaktīvi iezīmēta aklidīnija bromīda intravenozas ievadīšanas veselām personām ar urīnu kā neizmainīts aklidīnija bromīds tika izvadīts apmēram 1% no devas. Kā metabolīti tika izvadīti līdz 65% devas ar urīnu un līdz 33% ar fēcēm.

Pēc 200 µg un 400 µg aklidīnija bromīda inhalācijas veselām personām un HOPS pacientiem neizmainīta aklidīnija izvadīšana ar urīnu bija ļoti maza, apmēram 0,1% no ievadītās devas, kas norāda, ka izvadīšanai caur nierēm ir maza nozīme no kopējās aklidīnija izvadīšanas no plazmas.

Linearitāte/nelinearitāte

Aklidīnija bromīdam terapeitiskā koncentrāciju intervālā ir lineāra kinētika un no laika neatkarīga farmakokinētika.

Īpašās pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Aklidīnija bromīda farmakokinētiskās īpašības pacientiem ar mērenu līdz smagu HOPS ir līdzīgas pacientiem vecumā no 40 līdz 59 gadiem un pacientiem ≥70 gadiem. Tāpēc gados vecākiem pacientiem nav vajadzīga devas pielāgošana.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Nav veikti pētījumi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Tā kā aklidīnija bromīds metabolizējas, galvenokārt ķīmiski un enzimātiski sašķeļoties plazmā, maz ticams, ka aknu darbības traucējumi ietekmē tā sistēmisko koncentrāciju. HOPS pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav vajadzīga devas pielāgošana.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar normālu nieru funkciju un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nenovēroja nozīmīgas farmakokinētiskas atšķirības. Tāpēc HOPS pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav vajadzīga devas pielāgošana un papildu monitorings.

Etniskā rase

Pēc atkārtotām inhalācijām, aklidīnija bromīda sistēmiskā ietekme pēc novērojumiem bija līdzīga japāņu un baltās rases pacientiem.

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Tā kā aklidīnija bromīds darbojas lokāli plaušās un tiek ātri noārdīts plazmā, nav tiešas attiecības starp farmakokinētiku un farmakodinamiku.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti, toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību uz kardiovaskulārajiem parametriem (paātrinātā sirdsdarbība suņiem), reproduktīvo toksicitāti (fetotoksiskie efekti) un fertilitāti (neliels apaugļošanās biežuma, corpora lutea skaita samazinājums un pirms- un pēcimplantācijas zudums) novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav būtiska.

Neklīniskajos toksicitātes pētījumos novērotā zemā toksicitāte daļēji saistīta ar aklidīnija bromīda ātro metabolismu plazmā un nozīmīgas farmakoloģiskās aktivitātes trūkumu metabolītiem. Drošības robežas cilvēka sistēmiskai iedarbībai ar 400 µg devu divreiz dienā salīdzinājumā ar līmeņiem, kuros nenovērojamas nelabvēlīgas blakusparādības, šajos pētījumos bija no 7 līdz 73 reizes lielākas.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts.

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Izlietot 90 dienu laikā pēc maisiņa atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabājiet inhalatoru maisiņā līdz tā lietošanas perioda sākumam.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Inhalatora ierīce ir no vairākām daļām sastāvoša ierīce. Tā ir izgatavota no polikarbonāta, akrilnitrila-butadiēna-stirola, polioksimetilēna, poliestera-butilēna-tereftalāta, polipropilēna, polistirola un nerūsoša tērauda. Tā ir baltā krāsā, ar integrētu devu indikatoru un zaļu dozēšanas pogu. Iemutis ir nosegts ar noņemamu zaļu aizsargvāciņu. Inhalators tiek piegādāts plastmasas lamināta maisiņā un ievietots kartona kastītē.

Kastīte, kas satur 1 inhalatoru ar 30 devām.

Kastīte, kas satur 1 inhalatoru ar 60 devām.

Kastīte, kas satur 3 inhalatorus ar 60 devām katrā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Lietošanas norādījumus lūdzam skatīt 4.2. apakšpunktā.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/781/001

EU/1/12/781/002

EU/1/12/781/003

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012. gada 20. jūlijs

Pārreģistrācijas datums: 2017. gada 20. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas