Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Marķējuma teksts - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBretaris Genuair
ATĶ kodsR03BB
Vielaaclidinium bromide, micronised
RažotājsAstraZeneca AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bretaris Genuair 322 mikrogrami inhalācijas pulveris aclidinium (aclidinium bromide)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ievadītā deva satur 375 mikrogramus aklidīnija bromīda, kas ekvivalents 322 mikrogramiem aklidīnija.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī: laktozi

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 inhalators, kas satur 30 devas

1 inhalators, kas satur 60 devas

3 inhalatori, kuri katrs satur 60 devas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Inhalācijām

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 90 dienu laikā pēc maisiņa atvēršanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabājiet Genuair inhalatoru maisiņā līdz tā lietošanas perioda sākumam.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

AstraZeneca (AstraZeneca logotips)

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/781/001

devas

 

EU/1/12/781/002

devas

 

EU/1/12/781/003

3 inhalatori, kas satur 60 devas.

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bretaris genuair

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Inhalatora etiķete

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Bretaris Genuair 322 µg inhalācijas pulveris aclidinium (aclidinium bromide) Inhalācijām

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 90 dienu laikā pēc maisiņa atvēršanas.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 devas

60 devas

6.CITA

AstraZeneca (AstraZeneca logotips)

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas