Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brintellix (vortioxetine) – Marķējuma teksts - N06AX26

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBrintellix
ATĶ kodsN06AX26
Vielavortioxetine
RažotājsH. Lundbeck A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 5 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

56 x 1 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

200 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/001 14 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/002 28 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/003 56 x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/004 98x1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/006 100 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/007 200 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/037 98 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE KĀ STARPIEPAKOJUMS/ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 5 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļas nav paredzētas pārdošanai atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/038 126 apvalkotās tabletes (9 pakas pa 14)

EU/1/13/891/005 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1 )

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ ETIĶETE UZ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA , KAS IEPAKOTS FOLIJĀ (IESKAITOT BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 5 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Daudzdevu iepakojums: 126 (9 pakas pa 14) apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojums: 490 (5 pakas pa 98 x 1) apvalkotās tabletes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/038 126 apvalkotās tabletes (9 pakas pa 14)

EU/1/13/891/005 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

BLISTERIS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 5 mg tabletes vortioxetinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

H.Lundbeck A/S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Skat.iespiesto zīmogu

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

Skat.iespiesto zīmogu

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 10 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56 x 1 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

200 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/008 7 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/009 14 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/010 28 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/011 56 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/012 98 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/013 56 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/014 98 x 1apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/016 100 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/017 200 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 10 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE KĀ STARPIEPAKOJUMS/ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 10 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļas nav paredzētas pārdošanai atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/0039 126 apvalkotās tabletes (9 pakas pa 14)

EU/1/13/891/0015 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 10 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ ETIĶETE UZ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA, KAS IEPAKOTS FOLIJĀ (IESKAITOT BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 10 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Daudzdevu iepakojums: 126 ( 9 pakas pa 14) apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojums: 490 ( 5 pakas pa 98 x 1) apvalkotās tabletes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/039 126 apvalkotās tabletes (9 pakas pa 14)

EU/1/13/891/015 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 10 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

BLISTERIS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 10 mg tabletes vortioxetinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

H.Lundbeck A/S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Skat.iespiesto zīmogu

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

Skat.iespiesto zīmogu

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 15 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 15 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56 x 1 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

200 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/018 14 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/019 28 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/020 56 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/021 98 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/022 56 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/023 98 x 1apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/025 100 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/026 200 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 15 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE KĀ STARPIEPAKOJUMS/ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 15 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 15 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

98 x 1 apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļas nav paredzētas pārdošanai atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/024 490 apvalkotās tabletes ( 5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 15 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ ETIĶETE UZ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA, KAS IEPAKOTS FOLIJĀ (IESKAITOT BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 15 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 15 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Daudzdevu iepakojums: 490 ( 5 pakas pa 98 x 1) apvalkotās tabletes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/024 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 15 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

BLISTERIS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 15 mg tabletes vortioxetinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

H.Lundbeck A/S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Skat.iespiesto zīmogu

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

Skat.iespiesto zīmogu

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 20 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56 x 1 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

200 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/027 14 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/028 28 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/029 56 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/030 98 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/031 56 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/032 98 x 1apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/034 100 apvalkotās tabletes

EU/1/13/891/035 200 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 20 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE KĀ STARPIEPAKOJUMS/ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 20 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

98 x 1 apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļas nav paredzētas pārdošanai atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/040 126 apvalkotās tabletes (9 pakas pa 14)

EU/1/13/891/033 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 20 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ ETIĶETE UZ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA, KAS IEPAKOTS FOLIJĀ (IESKAITOT BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 20 mg apvalkotās tabletes vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg vortioxetinum ( hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Daudzdevu iepakojums: 126 ( 9 pakas pa 14) apvalkotās tabletes.

Daudzdevu iepakojums: 490 ( 5 pakas pa 98 x 1) apvalkotās tabletes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/040 126 apvalkotās tabletes (9 pakas pa 14)

EU/1/13/891/033 490 apvalkotās tabletes (5 pakas pa 98 x 1)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 20 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

BLISTERIS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 20 mg tabletes vortioxetinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

H.Lundbeck A/S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Skat.iespiesto zīmogu

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

Skat.iespiesto zīmogu

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN ETIĶETE PUDELEI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Brintellix 20 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums vortioxetinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs piliens satur 1 mg vortioxetinum ((D,L) laktāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur etilspirtu

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 15 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pēc pirmās atvēršanas izlietot 8 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/891/036 15 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Brintellix 20 mg/ml

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas