Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Marķējuma teksts - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBronchitol
ATĶ kodsR05CB16
Vielamannitol
RažotājsPharmaxis Pharmaceuticals Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE – SĀKUMDEVAS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bronchitol 40 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās mannīts

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS

Viena cietā kapsula satur 40 mg mannīta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietā kapsulā.

10 cietās kapsulas un 1 inhalators

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Sākumdeva jālieto veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un tā ietver plaušu darbības uzraudzību. Lietojiet atbilstoši ārsta norādījumiem.

Izlasiet lietošanas instrukcijā iekļautos inhalāciju ierīces lietošanas norādījumus.

Kapsulas satur pulveri perorālām inhalācijām, izmantojot iepakojumā esošo inhalāciju ierīci.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai inhalāciju veidā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kapsulas nav paredzētas norīšanai.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

Uzglabāt oriģinālajā blisterī, lai aizsargātu pret mitrumu.

Izņemiet kapsulas no blistera tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/760/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Bronchitol 40 mg

17.UNIKĀLAIS IDENTIFIKĀTORS – 2D SVĪTRUKODS

2D svītrukods, kurā iekļauts unikāls identifikātors.

18.UNIKĀLAIS IDENTIFIKĀTORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE – DIVU NEDĒĻU ĀRSTĒŠANAS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Bronchitol 40 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās mannitol

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS

Viena cietā kapsula satur 40 mg mannīta

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietā kapsulā.

Divu nedēļu ārstēšanas iepakojums ar 280 cietajām kapsulām un diviem inhalatoriem

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietojiet atbilstoši ārsta norādījumiem.

Izlasiet lietošanas instrukcijā sniegtās inhalāciju ierīces lietošanas norādījumus.

Kapsulas satur pulveri perorālām inhalācijām, izmantojot iepakojumā esošo inhalāciju ierīci.

Izņemiet kapsulas no blistera tikai tieši pirms lietošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai inhalāciju veidā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kapsulas nav paredzētas norīšanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/760/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Bronchitol 40 mg

17. UNIKĀLAIS IDENTIFIKĀTORS – 2D SVĪTRUKODS

2D svītrukods, kurā iekļauts unikāls identifikātors.

18. UNIKĀLAIS IDENTIFIKĀTORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Bronchitol 40 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Mannitol

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pharmaxis

3.DERĪGUMA TERMIŅA BEIGU DATUMS

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas