Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Marķējuma teksts - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBuccolam
ATĶ kodsN05CD08
Vielamidazolam
RažotājsShire Services BVBA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte (2,5 mg/0,5 ml)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 2,5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz nepilnam 1 gadam

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra pilnšļirce perorālai ievadīšanai (0,5 ml) satur 2,5 mg midazolāma (hidrohlorīda formā)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums lietošanai mutes dobumā 4 pilnšļirces perorālai ievadīšanai

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Katra šļirce ir paredzēta lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali, lai novērstu iespēju aizrīties.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/709/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

BUCCOLAM 2,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Plastmasas penāļa marķējums 2,5 mg/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 2,5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz nepilnam 1 gadam

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Shire logo

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.CITA

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali. Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

„atvērt šeit”

Kā ievadīt zāles

BUCCOLAM nedrīkst injicēt. Šļircei nedrīkst pievienot adatu. Deva ir viss vienas šļirces saturs. Nedodiet vairāk par vienu devu. 1. darbība

Turiet plastmasas penāli, vienā galā saplēsiet aizslēgu un noraujiet vāciņu. Šļirci izņemiet no penāļa.

2. darbība

No šļirces gala novelciet sarkano vāciņu un izmetiet to drošā vietā.

3. darbība

Ar pirkstu un īkšķi uzmanīgi saspiediet un atvelciet bērna vaigu. Šļirces galu ielieciet dziļumā starp vaiga iekšpusi un apakšējām smaganām.

4. darbība

Lēni spiediet šļirces virzuli, līdz tas apstājas.

Viss šķīduma daudzums lēni jāievada starp smaganām un vaigu (mutes dobuma priekštelpā ).

Ja ārsts tā noteicis (lielākām devām un/vai mazākiem pacientiem), apmēram pusi devas varat lēni ievadīt vienā mutes pusē, tad bērna otrā mutes pusē.

Kad jāizsauc neatliekamās palīdzības brigāde

VIENMĒR ievērojiet pacienta ārsta padomus par ārstēšanos vai veselības aprūpes speciālista skaidrojumus. Jebkādu šaubu gadījumā izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja:

krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

nespējat iztukšot šļirci vai izlejat daļu tās satura;

bērna elpošana palēninās vai apstājas, piemēram, lēna vai sekla elpošana vai zilas lūpas;

novērojat sirdslēkmes pazīmes, kas var izpausties ar sāpēm krūtīs vai sāpēm, kas izplatās uz kaklu un pleciem, kā arī lejup pa kreiso roku;

bērnam ir slikta dūša (vemšana), un krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

ievadījāt pārāk daudz BUCCOLAM un vērojamas pārdozēšanas pazīmes, piemēram:

o miegainība, nogurums, nespēks, o apjukums vai dezorientācija,

o trūkst ceļgala refleksa vai reakcijas uz kniebienu, o apgrūtināta elpošana (lēna vai sekla elpošana),

o zems asinsspiediens (reibonis un ģībonim tuvs stāvoklis), o koma.

Saglabājiet šļirci, lai to uzrādītu neatliekamās palīdzības brigādei vai ārstam.

Ievadiet tikai tik daudz zāļu, cik pacientam ir parakstījis ārsts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Plastmasas šļirce perorālai ievadīšanai 2,5 mg/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BUCCOLAM 2,5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz nepilnam 1 gadam Lietošanai tikai mutes dobumā!

2.LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 mg

6.CITA

Lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte (5 mg/1 ml)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 1 gada līdz nepilniem 5 gadiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra pilnšļirce perorālai ievadīšanai (1 ml) satur 5 mg midazolāma (hidrohlorīda formā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums lietošanai mutes dobumā 4 pilnšļirces perorālai ievadīšanai

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Katra šļirce ir paredzēta lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali, lai novērstu iespēju aizrīties.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/709/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

BUCCOLAM 5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Plastmasas penāļa marķējums 5 mg/1 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 1 gada līdz nepilniem 5 gadiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Shire logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. CITA

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali. Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

„atvērt šeit”

Kā ievadīt zāles

BUCCOLAM nedrīkst injicēt. Šļircei nedrīkst pievienot adatu. Deva ir viss vienas šļirces saturs. Nedodiet vairāk par vienu devu. 1. darbība

Turiet plastmasas penāli, vienā galā saplēsiet aizslēgu un noraujiet vāciņu. Šļirci izņemiet no penāļa.

2. darbība

No šļirces gala novelciet sarkano vāciņu un izmetiet to drošā vietā.

3. darbība

Ar pirkstu un īkšķi uzmanīgi saspiediet un atvelciet bērna vaigu. Šļirces galu ielieciet dziļumā starp vaiga iekšpusi un apakšējām smaganām.

4. darbība

Lēni spiediet šļirces virzuli, līdz tas apstājas.

Viss šķīduma daudzums lēni jāievada starp smaganām un vaigu (mutes dobuma priekštelpā).

Ja ārsts tā noteicis (lielākām devām un/vai mazākiem pacientiem), apmēram pusi devas varat lēni ievadīt vienā mutes pusē, tad bērna otrā mutes pusē.

Kad jāizsauc neatliekamās palīdzības brigāde

VIENMĒR ievērojiet pacienta ārsta padomus par ārstēšanos vai veselības aprūpes speciālista skaidrojumus. Jebkādu šaubu gadījumā izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja:

krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

nespējat iztukšot šļirci vai izlejat daļu tās satura;

bērna elpošana palēninās vai apstājas, piemēram, lēna vai sekla elpošana vai zilas lūpas;

novērojat sirdslēkmes pazīmes, kas var izpausties ar sāpēm krūtīs vai sāpēm, kas izplatās uz kaklu un pleciem, kā arī lejup pa kreiso roku;

bērnam ir slikta dūša (vemšana), un krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

ievadījāt pārāk daudz BUCCOLAM un vērojamas pārdozēšanas pazīmes, piemēram:

o miegainība, nogurums, nespēks, o apjukums vai dezorientācija,

o trūkst ceļgala refleksa vai reakcijas uz kniebienu, o apgrūtināta elpošana (lēna vai sekla elpošana),

o zems asinsspiediens (reibonis un ģībonim tuvs stāvoklis), o koma.

Saglabājiet šļirci, lai to uzrādītu neatliekamās palīdzības brigādei vai ārstam.

Ievadiet tikai tik daudz zāļu, cik pacientam ir parakstījis ārsts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Plastmasas šļirce perorālai ievadīšanai 5 mg/1 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BUCCOLAM 5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 1 gada līdz nepilniem 5 gadiem. Lietošanai tikai mutes dobumā!

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 mg

6. CITA

Lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte (7,5 mg/1,5 ml)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 7,5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 5 gadiem līdz nepilniem 10 gadiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra pilnšļirce perorālai ievadīšanai (1,5 ml) satur 7,5 mg midazolāma (hidrohlorīda formā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums lietošanai mutes dobumā 4 pilnšļirces perorālai ievadīšanai

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Katra šļirce ir paredzēta lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali, lai novērstu iespēju aizrīties.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/709/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

BUCCOLAM 7,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Plastmasas penāļa marķējums 7,5 mg/1,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 7,5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 5 gadiem līdz nepilniem 10 gadiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Shire logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. CITA

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali. Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

„atvērt šeit”

Kā ievadīt zāles

BUCCOLAM nedrīkst injicēt. Šļircei nedrīkst pievienot adatu. Deva ir viss vienas šļirces saturs. Nedodiet vairāk par vienu devu. 1. darbība

Turiet plastmasas penāli, vienā galā saplēsiet aizslēgu un noraujiet vāciņu. Šļirci izņemiet no penāļa.

2. darbība

No šļirces gala novelciet sarkano vāciņu un izmetiet to drošā vietā.

3. darbība

Ar pirkstu un īkšķi uzmanīgi saspiediet un atvelciet bērna vaigu. Šļirces galu ielieciet dziļumā starp vaiga iekšpusi un apakšējām smaganām.

4. darbība

Lēni spiediet šļirces virzuli, līdz tas apstājas.

Viss šķīduma daudzums lēni jāievada starp smaganām un vaigu (mutes dobumā priekštelpā).

Ja ārsts tā noteicis (lielākām devām un/vai mazākiem pacientiem), apmēram pusi devas varat lēni ievadīt vienā mutes pusē, tad bērna otrā mutes pusē.

Kad jāizsauc neatliekamās palīdzības brigāde

VIENMĒR ievērojiet pacienta ārsta padomus par ārstēšanos vai veselības aprūpes speciālista skaidrojumus. Jebkādu šaubu gadījumā izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja:

krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

nespējat iztukšot šļirci vai izlejat daļu tās satura;

bērna elpošana palēninās vai apstājas, piemēram, lēna vai sekla elpošana vai zilas lūpas;

novērojat sirdslēkmes pazīmes, kas var izpausties ar sāpēm krūtīs vai sāpēm, kas izplatās uz kaklu un pleciem, kā arī lejup pa kreiso roku;

bērnam ir slikta dūša (vemšana), un krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

ievadījāt pārāk daudz BUCCOLAM un vērojamas pārdozēšanas pazīmes, piemēram:

o miegainība, nogurums, nespēks, o apjukums vai dezorientācija,

o trūkst ceļgala refleksa vai reakcijas uz kniebienu, o apgrūtināta elpošana (lēna vai sekla elpošana),

o zems asinsspiediens (reibonis un ģībonim tuvs stāvoklis), o koma.

Saglabājiet šļirci, lai to uzrādītu neatliekamās palīdzības brigādei vai ārstam.

Ievadiet tikai tik daudz zāļu, cik pacientam ir parakstījis ārsts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Plastmasas šļirce perorālai ievadīšanai 7,5 mg/1,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BUCCOLAM 7,5 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 5 gadiem līdz nepilniem 10 gadiem Lietošanai tikai mutes dobumā!

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

7,5 mg

6. CITA

Lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte (10 mg/2 ml)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 10 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 10 gadiem līdz nepilniem 18 gadiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra pilnšļirce perorālai ievadīšanai (2 ml) satur 10 mg midazolāma (hidrohlorīda formā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums lietošanai mutes dobumā 4 pilnšļirces perorālai ievadīšanai

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Katra šļirce ir paredzēta lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali, lai novērstu iespēju aizrīties.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/709/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

BUCCOLAM 10 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Plastmasas penāļa marķējums 10 mg/2 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

BUCCOLAM 10 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 10 gadiem līdz nepilniem 18 gadiem

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Shire logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. CITA

Lietošanai tikai mutes dobumā!

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali. Šļirci perorālai ievadīšanai uzglabāt plastmasas aizsargpenālī.

„atvērt šeit”

Kā ievadīt zāles

BUCCOLAM nedrīkst injicēt. Šļircei nedrīkst pievienot adatu. Deva ir viss vienas šļirces saturs. Nedodiet vairāk par vienu devu. 1. darbība

Turiet plastmasas penāli, vienā galā saplēsiet aizslēgu un noraujiet vāciņu. Šļirci izņemiet no penāļa.

2. darbība

No šļirces gala novelciet sarkano vāciņu un izmetiet to drošā vietā.

3. darbība

Ar pirkstu un īkšķi uzmanīgi saspiediet un atvelciet bērna vaigu. Šļirces galu ielieciet dziļumā starp vaiga iekšpusi un apakšējām smaganām.

4. darbība

Lēni spiediet šļirces virzuli, līdz tas apstājas.

Viss šķīduma daudzums lēni jāievada starp smaganām un vaigu (mutes dobuma priekštelpā).

Ja ārsts tā noteicis (lielākām devām un/vai mazākiem pacientiem), apmēram pusi devas varat lēni ievadīt vienā mutes pusē, tad bērna otrā mutes pusē.

Kad jāizsauc neatliekamās palīdzības brigāde

VIENMĒR ievērojiet pacienta ārsta padomus par ārstēšanos vai veselības aprūpes speciālista skaidrojumus. Jebkādu šaubu gadījumā izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja:

krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

nespējat iztukšot šļirci vai izlejat daļu tās satura;

bērna elpošana palēninās vai apstājas, piemēram, lēna vai sekla elpošana vai zilas lūpas;

novērojat sirdslēkmes pazīmes, kas var izpausties ar sāpēm krūtīs vai sāpēm, kas izplatās uz kaklu un pleciem, kā arī lejup pa kreiso roku;

bērnam ir slikta dūša (vemšana), un krampju lēkme nebeidzas 10 minūšu laikā;

ievadījāt pārāk daudz BUCCOLAM un vērojamas pārdozēšanas pazīmes, piemēram:

o miegainība, nogurums, nespēks, o apjukums vai dezorientācija,

o trūkst ceļgala refleksa vai reakcijas uz kniebienu, o apgrūtināta elpošana (lēna vai sekla elpošana),

o zems asinsspiediens (reibonis un ģībonim tuvs stāvoklis), o koma.

Saglabājiet šļirci, lai to uzrādītu neatliekamās palīdzības brigādei vai ārstam.

Ievadiet tikai tik daudz zāļu, cik pacientam ir parakstījis ārsts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Plastmasas šļirce perorālai ievadīšanai 10 mg/2 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BUCCOLAM 10 mg šķīdums lietošanai mutes dobumā midazolam

Bērniem vecumā no 10 gadiem līdz nepilniem 18 gadiem Lietošanai tikai mutes dobumā!

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 mg

6. CITA

Lietošanai tikai vienu reizi.

Pirms lietošanas noņemiet šļirces perorālai ievadīšanai uzgali.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas