Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Marķējuma teksts - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBydureon
ATĶ kodsA10BX04
Vielaexenatide
RažotājsAstraZeneca AB

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastīte - 4 vienas devas komplekti

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai exenatide

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā flakonā ir 2 mg eksenatīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Pulveris

poli (D,L-laktīda-koglikolīds) saharoze

Šķīdinātājs: nātrija karmeloze nātrija hlorīds polisorbāts 20

nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Vienā kastītē ir 4 vienas devas komplekti:

1 vienas devas komplekts satur:

1 flakonu ar 2 mg eksenatīda

1 pilnšļirci ar 0,65 ml šķīdinātāja

1 flakona savienotāju

2 injekciju adatas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievērot lietotājam paredzētos norādījumus par devas sagatavošanu un injekciju. Subkutānai lietošanai.

Bydureon injekcija jāveic tūlīt pēc pulvera suspendēšanas šķīdinātājā. Vienu reizi nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Pirms lietošanas komplektu līdz 4 nedēļām var uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/696/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bydureon

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

<Nav piemērojams.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KASTĪTE, DAUDZPAKU IEPAKOJUMS 3 x (4 VIENAS DEVAS KOMPLEKTI) – BEZ BLUE BOX

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai exenatide

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā flakonā ir 2 mg eksenatīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Pulveris

poli (D,L-laktīda-koglikolīds) saharoze

Šķīdinātājs nātrija karmeloze nātrija hlorīds polisorbāts 20

nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Daļa no daudzpaku iepakojuma ar 3 x (4 vienas devas komplektiem). Nedrīkst pārdot atsevišķi. Vienā kastītē ir 4 vienas devas komplekti:

1 vienas devas komplekts satur:

1 flakonu ar 2 mg eksenatīda

1 pilnšļirci ar 0,65 ml šķīdinātāja

1 flakona savienotāju

2 injekciju adatas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievērot lietotājam paredzētos norādījumus par devas sagatavošanu un injekciju. Subkutānai lietošanai.

Bydureon injekcija jāveic tūlīt pēc pulvera suspendēšanas šķīdinātājā. Vienu reizi nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Pirms lietošanas komplektu līdz 4 nedēļām var uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/696/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bydureon

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE, DAUDZPAKU IEPAKOJUMĀ IR 3 X (4 VIENAS DEVAS KOMPLEKTI) – AR BLUE BOX

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai exenatide

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā flakonā ir 2 mg eksenatīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Pulveris

poli (D,L-laktīda-koglikolīds) saharoze

Šķīdinātājs: nātrija karmeloze nātrija hlorīds polisorbāts 20

nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai. Daudzpaku iepakojums ar 3 x (4 vienas devas komplektiem). Nedrīkst pārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievērot lietotājam paredzētos norādījumus par devas sagatavošanu un injekciju. Subkutānai lietošanai.

Bydureon injekcija jāveic tūlīt pēc pulvera suspendēšanas šķīdinātājā. Vienu reizi nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Pirms lietošanas komplektu līdz 4 nedēļām var uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/696/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bydureon

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Bydureon 2 mg pulveris injekcijām exenatide

s.c.

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 mg

6.CITA

AstraZeneca AB

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Bydureon šķīdinātājs

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,65 ml

6.CITA

AstraZeneca AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (IEPAKOJUMS AR 4 VIENAS DEVAS PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē

exenatide

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā pilnšļircē ir 2 mg eksenatīda. Pēc suspensijas pagatavošanas ir iespējams ievadīt 2 mg/0,65 ml lielu devu.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas Pulveris

poli (D,L-laktīda-koglikolīds) saharoze

Šķīdinātājs: karmelozes nātrija sāls nātrija hlorīds; polisorbāts 20

nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts dinātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts ūdens injekcijām

nātrija hidroksīds

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Četras vienas devas pilnšļirces

Viena rezerves injekciju adata

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievērot lietotājam paredzētos norādījumus par devas sagatavošanu un injekciju. Subkutānai lietošanai

Tikai vienreizējai lietošanai

Bydureon injicēt tūlīt pēc samaisīšanas. Vienreiz nedēļā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Šīs pilnšļirces pirms lietošanas ne ilgāk kā četras nedēļas ir atļauts uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/696/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bydureon

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KARTONA KASTĪTE, DAUDZPAKU IEPAKOJUMĀ 3 X (ČETRAS PILNŠĻIRCES AR VIENU DEVU) – BEZ BLUE BOX

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē

exenatide

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā pilnšļircē ir 2 mg eksenatīda. Pēc suspensijas pagatavošanas ir iespējams ievadīt 2 mg/0,65 ml lielu devu.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas Pulveris

poli (D,L-laktīda-koglikolīds) saharoze

Šķīdinātājs karmelozes nātrija sāls nātrija hlorīds polisorbāts 20

nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts dinātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts ūdens injekcijām

nātrija hidroksīds

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Četras vienas devas pilnšļirces daudzpaku iepakojuma daļa, nepārdot atsevišķi Viena rezerves injekciju adata

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievērot lietotājam paredzētos norādījumus par devas sagatavošanu un injekciju. Subkutānai lietošanai

Tikai vienreizējai lietošanai

Bydureon injicēt tūlīt pēc samaisīšanas. Vienreiz nedēļā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Šīs pilnšļirces pirms lietošanas ne ilgāk kā četras nedēļas ir atļauts uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/696/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bydureon

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

DAUDZPAKU IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE 3 X (ČETRAS PILNŠĻIRCES AR VIENU DEVU) – AR BLUE BOX

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē

exenatide

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā flakonā ir 2 mg eksenatīda. Pēc suspensijas pagatavošanas ir iespējams ievadīt 2 mg/0,65 ml lielu devu.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas Pulveris

poli (D,L-laktīda-koglikolīds) saharoze

Šķīdinātājs karmelozes nātrija sāls nātrija hlorīds polisorbāts 20

nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts dinātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts ūdens injekcijām

nātrija hidroksīds

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Daudzpaku iepakojums – 12 (trīs iepakojumi pa četrām) vienas devas pildspalvveida pilnšļirces

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievērot lietotājam paredzētos norādījumus par devas sagatavošanu un injekciju. Subkutānai lietošanai

Tikai vienreizējai lietošanai

Bydureon injicēt tūlīt pēc samaisīšanas. Vienreiz nedēļā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Šīs pilnšļirces pirms lietošanas ne ilgāk kā četras nedēļas ir atļauts uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/696/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

bydureon

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES KĀTA MARĶĒJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē

exenatide S. C.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 mg

6.CITA

AstraZeneca AB

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas