Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Lietošanas instrukcija - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBydureon
ATĶ kodsA10BX04
Vielaexenatide
RažotājsAstraZeneca AB

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai exenatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Bydureon un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Bydureon lietošanas

3.Kā lietot Bydureon

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Bydureon

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Bydureon un kādam nolūkam to lieto

Šīs zāles satur aktīvo vielu eksenatīdu. Tas ir ar injekciju ievadāmas zāles, kuras lieto, lai uzlabotu cukura līmeņa kontroli asinīs pieaugušajiem ar 2. tipa cukura diabētu.

Šīs zāles lieto kombinācijā ar sekojošām pretdiabēta zālēm: metformīnu, sulfonilurīnvielas grupas līdzekli un tiazolidīndiona grupas līdzekli. Ārsts šīs zāles Jums tagad parakstījis kā papildu līdzekli, lai labāk kontrolētu cukura līmeni asinīs. Turpiniet ievērot savu diētu un fizisko vingrojumu plānu.

Jums ir cukura diabēts, jo Jūsu organisms nespēj saražot pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī Jūsu organisms nespēj pareizi izmantot insulīnu. Šo zāļu aktīvā viela palīdz organismam pastiprināt insulīna veidošanos, ja cukura līmenis asinīs ir augsts.

2. Kas Jums jāzina pirms Bydureon lietošanas

Nelietojiet Bydureon šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret eksenatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms šīs zāles lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsu par tālāk minēto.

-Lietojot šīs zāles kombinācijā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumu, var rasties ļoti zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Regulāri kontrolējiet glikozes līmeni asinīs. Vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai, ja neesat pārliecināts, vai kādas no citām Jūsu zālēm nesatur sulfonilurīnvielas atvasinājumu.

-ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts vai diabētiska ketoacidoze, šīs zāles nedrīkst lietot

-kā šīs zāles jāinjicē. Tās jāinjicē ādā, to nedrīkst injicēt vēnā vai muskulī.

-Ja Jums ir smagi kuņģa iztukšošanās traucējumi (tai skaitā gastroparēze) vai gremošanas traucējumi, šo zāļu lietošana nav ieteicama. Šo zāļu aktīvā viela aizkavē kuņģa iztukšošanos, tādēļ uzņemtā pārtika daudz lēnāk tiek izvadīta no kuņģa.

-ja Jums kādreiz ir bijis aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts) (skatīt 4. punktu).

-Ja Jūs pārāk strauji zaudējat ķermeņa masu (vairāk par 1,5 kg nedēļā), pārrunājiet to ar savu ārstu, jo tas var radīt problēmas, piemēram, žultsakmeņus.

-ja Jums ir smaga nieru slimība vai ja Jums tiek veikta dialīze, šīs zāles nav ieteicams lietot. Ir maz pieredzes par šo zaļu lietošanu pacientiem ar nieru problēmām.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, tādēļ ka šo zāļu lietošana šajā vecuma grupā nav pētīta.

Citas zāles un Bydureon

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot:

zālēm 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, piemēram, insulīniem un citām zālēm ar līdzīgu darbības mehānismu kā Bydureon (piemēram, liraglutīdu un Byetta [tūlītējas iedarbības eksenatīdu]), jo šo zāļu lietošana ar Bydureon nav ieteicama.

zālēm, ko lieto asins šķidrināšanai (antikoagulantiem), piemēram, varfarīnu, jo Jums būs nepieciešama papildu INR (asins reces parametra) izmaiņu uzraudzība terapijas ar šīm zālēm uzsākšanas laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav zināms, vai šīs zāles var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam, tādēļ nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā un vismaz 3 mēnešus pirms plānotās grūtniecības.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošnas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums jālieto kontraceptīvie līdzekļi, ja Jums potenciāli var iestāties grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja šīs zāles lietojat kombinācijā ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekli, var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Hipoglikēmija var mazināt Jūsu spēju koncentrēties. Lūdzu, atceraties to visos gadījumos, kad varat radīt risku sev vai citiem (piemēram, vadot transportlīdzekli vai lietojot mehānismus).

Svarīga informācija par Bydureon sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Bydureon

Vienmēr lietojiet Bydureon tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai.

Šīs zāles jāinjicē vienu reizi nedēļā, jebkurā dienas laikā, ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Šīs zāles jāinjicē vēdera, augšstilba (ciskas) vai augšdelma mugurējās virsmas ādā (subkutāna injekcija).

Jūs varat ievadīt zāles vienā un tajā pašā ķermeņa apvidū katru nedēļu. Tomēr izvēlieties citu injekcijas vietu šajā apvidū.

Regulāri pārbaudiet glikozes līmeni asinīs, sevišķi svarīgi to ir veikt, ja lietojat arī sulfonilurīnvielas grupas līdzekli.

Ievērojiet pievienotos “Norādījumus lietotājam” par Bydureon injicēšanu

Pirms lietosiet šīs zāles pirmo reizi ārstam vai cukura diabēta slimnieka aprūpes māsaivajadzētu Jūs apmācīt, kā to injicēt.

Pirms injekcijas pārbaudiet, vai šļircē esošais šķidrums ir dzidrs un nesatur daļiņas. Pēc samaisīšanas suspensiju drīkst lietot tikai tad, ja maisījums ir balts līdz pelēkbalts un duļķains. Ja uz flakona sieniņas vai dibena redzat sausa pulvera pikas, zāles NAV labi samaisītas. Vēlreiz kārtīgi sakratiet, līdz ir labi samaisīts.

Šīs zāles jāinjicē uzreiz pēc pulvera samaisīšanas ar šķīdinātāju.

Katras injekcijas veikšanai izmantojiet jaunu injekcijas adatu, bet pēc lietošanas to izmetiet kā Jūsu ārsts vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsa norādījusi.

Ja esat lietojis Bydureon vairāk nekā noteikts

Ja esat ievadījis pārāk daudz šīs zāles, Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Pārāk daudz šo zāļu var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu, reiboni vai simptomus, kas rodas, ja asinīs ir pārāk zems cukura līmenis (skatīt 4. punktu).

Ja esat aizmirsis lietot Bydureon

Jūs varat izvēlēties noteiktu dienu, kurā vienmēr plānojat veikt sev Bydureon injekciju. Ja deva ir izlaista, tā jāievada tiklīdz tas ir iespējams. Pie nākamās injekcijas varat atgriezties pie savas izvēlētās injekciju dienas, tomēr 24 stundu periodā jāveic tikai viena injekcija. Jūs varat arī mainīt savu izvelēto injekcijas dienu. Neveiciet divas injekcijas vienā dienā.

Ja neesat pārliecināts, ka esat saņēmis pilnu Bydureon devu

Ja neesat pārliecināts, vai esat saņēmis pilnu devu, neinjicējiet citu šo zāļu devu, vienkārši lietojiet to nākamajā nedēļā atbilstoši plānam.

Ja pārtraucat lietot BYDUREON

Ja domājat, ka Jums vajadzētu pārtraukt šo zāļu lietošanu, lūdzu, vispirms konsultējieties ar savu ārstu. Šo zāļu lietošanas pārtraukšana var ietekmēt cukura līmeni Jūsu asinīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti ir ziņots par smagām alerģiskām reakcijām (anafilaksi) ( var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 1000 cilvēkiem).

Jums nekavējoties jāapmeklē ārsts, ja rodas šādi simptomi:

sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma),

paaugstināta jutība (izsitumi, nieze un kakla, sejas, mutes vai rīkles audu strauja pietūkšana),

apgrūtināta rīšana,

nātrene un apgrūtināta elpošana.

Pacientiem, kas lietojuši šīs zāles, ziņots par aizkuņģa dziedzera iekaisuma (pankreatīta) gadījumiem (biežums - nav zināms). Pankreatīts var būt nopietna, iespējami dzīvībai bīstama saslimšana.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums kādreiz ir bijis pankreatīts, žultsakmeņi, cietāt no alkoholisma vai bijis ļoti augsts triglicerīdu līmenis. Šajos gadījumos var palielināties pankreatīta rašanās vai atkārtotas rašanās risks neatkarīgi no šo zāļu lietošanas.

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas smagas un nepārejošas sāpes vēderā ar vemšanu vai bez tās, jo Jums varētu būt aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts).

Ļoti biežas Bydureon blakusparādības (var rasties vairāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

slikta dūša (visbiežāk slikta dūša rodas, sākot šo zāļu lietošanu pirmo reizi, taču vairumam pacientu laika gaitā tā mazinās),

caureja,

hipoglikēmija.

Ja šīs zāles tiek lietotas kopā ar zālēm, kas satur sulfonilurīnvielas grupas līdzekli, var rasties epizodes, kad asinīs ir zems cukura līmenis (hipoglikēmija, parasti viegla vai vidēji smaga). Šo zāļu lietošanas laikā, iespējams, būs jāsamazina sulfonilurīnvielas atvasinājuma deva. Izpausmes un simptomi, kādi var būt zemam cukura līmenim asinīs, ir galvassāpes, miegainība, vājums, reibonis, apjukums, aizkaitināmība, izsalkums, paātrināta sirdsdarbība, svīšana un nervozitātes sajūta. Ārsts Jums pastāstīs, kā rīkoties tad, ja ir zems cukura līmenis asinīs.

Biežas Bydureon blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

reibonis,

galvassāpes,

vemšana,

enerģijas un spēka trūkums,

nogurums (nespēks),

aizcietājums

sāpes pakrūtē,

vēdera uzpūšanās,

gremošanas traucējumi,

meteorisms (gāzu uzkrāšanās zarnās),

dedzināšanas sajūta aiz krūšu kaula,

samazināta apetīte.

Šīs zāles var samazināt Jūsu apetīti, apēstās pārtikas daudzumu un ķermeņa masu.

Ja Jūs novājējat pārāk ātri (vairāk par 1,5 kg nedēļā), pārrunājiet to ar savu ārstu, jo tas var radīt problēmas, tādas kā žultsakmeņi.

reakcijas injekcijas vietā.

Ja Jums ir reakcija injekcijas vietā (apsārtums, izsitumi vai nieze), varat lūgt ārstam kādu līdzekli, kas mazinās izpausmes vai simptomus. Pēc injekcijas varat saredzēt vai sajust nelielu mezgliņu; tam jāizzūd pēc 4 līdz 8 nedēļām. Jums nav jāpārtrauc ārstēšana.

Retākas Bydureon blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 100 cilvēkiem):

nieru darbības pasliktināšanās,

organisma atūdeņošanās (reizēm ar nieru darbības pavājināšanos),

zarnu obstrukcijas (zarnu nosprostošanās),

atraugāšanās,

neparasta garša mutē,

palielināta svīšana,

matu izkrišana,

miegainība.

Retas Bydureon blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 1000 cilvēkiem):trīce.

Papildus ir ziņots par dažām citām blakusparādībām (biežums nav zināms, to nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

INR (asinsreces parametrs) pārmaiņas, kas novērotas pēc lietošanas vienlaikus ar varfarīnu,

ādas reakcijas injekcijas vietā pēc eksanatīda injekcijas. Tās iekļauj: ar strutām pildīts dobums (abscess) un pietūkums, sarkana ādas zona ar paaugstinātu ādas temperatūru un jutīgumu (celulīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt BYDUREON

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc attiecīgi "EXP" un "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2–8°C). Nesasaldēt.

Pirms lietošanas komplektu līdz 4 nedēļām var uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģināliepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Bydureon komplekts, kas ticis sasaldēts, ir jāizmet.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bydureon satur

-Aktīvā viela ir eksenatīds. Vienā flakonā ir 2 mg eksenatīda.

-Citas sastāvdaļas ir:

-Pulverī: poli (D, L-laktīda koglikolīds) un saharoze.

-Šķīdinātāja sastāvdaļas ir: nātrija karmeloze, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts un ūdens injekcijām.

Bydureon ārējais izskats un iepakojums

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai.

Pulveris ir balts līdz pelēkbalts, un šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens vai gaiši brūns šķīdums.

Katrs vienas devas komplekts satur vienu flakonu ar 2 mg eksenatīda pulvera, vienu pilnšļirci ar

0,65 ml šķīdinātāja, vienu flakona savienotāju un divas injekcijas adatas. Viena adata ir rezerves adata.

Tas pieejams iepakojumos pa 4 vienas devas komplektiem un pa 3 iepakojumiem ar 4 vienas devas komplektiem. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Ražotājs:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare Īrija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +48 22 245 73 00

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē

exenatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Bydureon un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Bydureon lietošanas

3.Kā lietot Bydureon

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Bydureon

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Bydureon un kādam nolūkam to lieto

Šīs zāles satur aktīvo vielu eksenatīdu. Tas ir ar injekciju ievadāmas zāles, kuras lieto, lai uzlabotu cukura līmeņa kontroli asinīs pieaugušajiem ar 2. tipa cukura diabētu.

Šīs zāles lieto kombinācijā ar sekojošām pretdiabēta zālēm: metformīnu, sulfonilurīnvielas grupas līdzekli un tiazolidīndiona grupas līdzekli. Ārsts šīs zāles Jums tagad parakstījis kā papildu līdzekli, lai labāk kontrolētu cukura līmeni asinīs. Turpiniet ievērot savu diētu un fizisko vingrojumu plānu.

Jums ir cukura diabēts, jo Jūsu organisms nespēj saražot pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī Jūsu organisms nespēj pareizi izmantot insulīnu. Šo zāļu aktīvā viela palīdz organismam pastiprināt insulīna veidošanos, ja cukura līmenis asinīs ir augsts.

2. Kas Jums jāzina pirms Bydureon lietošanas

Nelietojiet Bydureon šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret eksenatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Bydureon lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsu par tālāk minēto.

-Lietojot šīs zāles kombinācijā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumu, var rasties ļoti zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Regulāri kontrolējiet glikozes līmeni asinīs. Vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai, ja neesat pārliecināts, vai kādas no citām Jūsu zālēm nesatur sulfonilurīnvielas atvasinājumu.

-ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts vai diabētiska ketoacidoze, šīs zāles var nedrīkst lietot.

-kā šīs zāles jāinjicē. Tās jāinjicē ādā, to nedrīkst injicēt vēnā vai muskulī.

-ja Jums ir smagi kuņģa iztukšošanās traucējumi (tai skaitā gastroparēze) vai gremošanas traucējumi, šo zāļu lietošana nav ieteicama. Šo zāļu aktīvā viela aizkavē kuņģa iztukšošanos, tādēļ uzņemtā pārtika daudz lēnāk tiek izvadīta no kuņģa.

-ja Jums kādreiz ir bijis aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts) (skatīt 4. punktu).

-ja Jūs pārāk strauji zaudējat ķermeņa masu (vairāk par 1,5 kg nedēļā), pārrunājiet to ar savu ārstu, jo tas var radīt problēmas, piemēram, žultakmeņus.

-ja Jums ir smaga nieru slimība vai ja Jums tiek veikta dialīze, šīs zāles nav ieteicams lietot. Ir maz pieredzes par šo zaļu lietošanu pacientiem ar nieru problēmām.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, tādēļ ka šo zāļu lietošana šajā vecuma grupā nav pētīta.

Citas zāles un Bydureon

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, īpaši:

zālēm 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, piemēram, insulīniem un citām zālēm ar līdzīgu darbības mehānismu kā Bydureon (piemēram, liraglutīdu un Byetta [tūlītējas iedarbības eksenatīdu]), jo šo zāļu lietošana ar Bydureon nav ieteicama;

zālēm, ko lieto asins šķidrināšanai (antikoagulantiem), piemēram, varfarīnu, Jums būs nepieciešama papildus INR (asins reces parametra) izmaiņu uzraudzība terapijas ar šīm zālēm uzsākšanas laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav zināms, vai šīs zāles var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam, tādēļ nelietojiet šīs zāles grūtnieības laikā un vismaz 3 mēnešus pirms plānotās grūtniecības.

Ja Jūs esat grūtniece vai vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums jālieto kontraceptīvie līdzekļi, ja Jums potenciāli var iestāties grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja šīs zāles lietojat kombinācijā ar sulfonilurīnvielas grupas līdzekli, var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Hipoglikēmija var mazināt Jūsu spēju koncentrēties. Lūdzu, atceraties to visos gadījumos, kad varat radīt risku sev vai citiem (piemēram, vadot transportlīdzekli vai lietojiet mehānismus).

Svarīga informācija par Bydureon sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Bydureon

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai.

Šīs zāles jāinjicē vienu reizi nedēļā, jebkurā dienas laikā, ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Šīs zāles injicē vēdera, augšstilba (ciskas) vai augšdelma mugurējās virsmas ādā (subkutāna injekcija).

Jūs varat ievadīt zāles vienā un tajā pašā ķermeņa apvidū katru nedēļu. Tomēr izvēlieties citu injekcijas vietu šajā apvidū.

Regulāri pārbaudiet glikozes līmeni asinīs, sevišķi svarīgi to ir veikt, ja lietojat arī sulfonilurīnvielas grupas līdzekli.

Ievērojiet pievienotos “Norādījumus lietotājam” par Bydureon injicēšanu

Pirms lietosiet šīs zāles pirmo reizi ārstam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsaivajadzētu Jūs apmācīt, kā to injicēt.

Pirms injekcijas pārbaudiet, vai pildspalvveida pilnšļircē esošais šķidrums ir dzidrs un nesatur daļiņas. Pēc šķidruma un pulvera samaisīšanas suspensiju drīkst lietot tikai tad, ja maisījums ir balts līdz pelēkbalts un duļķains. Ja uz pildspalvveida pilnšļirces sieniņas vai dibena redzat sausa pulvera pikas, zāles NAV labi samaisītas. Vēlreiz kārtīgi piesitiet, līdz ir labi samaisīts.

Šīs zāles jāinjicē uzreiz pēc pulvera samaisīšanas ar šķīdinātāju.

Katras injekcijas veikšanai izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Pēc lietošanas izmetiet pildspalvveida šļirci, ar tai pievienoto adatu, ta kā Jums ir mācījis ārsts vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsa.

Ja esat lietojis Bydureon vairāk nekā noteikts

Ja esat ievadījis pārāk daudz šo zāļu, Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Pārāk daudz šo zāļu var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu, reiboni vai simptomus, kas rodas, ja asinīs ir pārāk zems cukura līmenis (skatīt 4. punktu).

Ja esat aizmirsis lietot Bydureon

Jūs varat izvēlēties noteiktu dienu, kurā vienmēr plānojat veikt sev Bydureon injekciju. dienā. Ja deva ir izlaista, tā jāievada tiklīdz tas ir iespējams. Pie nākamās injekcijas varat atgriezties pie savas izvēlētās injekciju dienas, tomēr 24 stundu periodā jāveic tikai viena injekcija. Jūs variet arī maiīt izvēlēto injekcijas dienu. Neveiciet 2 injekcijas vienā dienā.

Ja neesat pārliecināts, ka esat saņēmis pilnu Bydureon devu

Ja neesat pārliecināts, vai esat saņēmis pilnu devu, neinjicējiet citu šo zāļu devu, vienkārši lietojiet to nākamajā nedēļā atbilstoši plānam.

Ja pārtraucat lietot BYDUREON

Ja domājat, ka Jums vajadzētu pārtraukt šo zāļu lietošanu, lūdzu, vispirms konsultējieties ar savu ārstu. Šo zāļu lietošanas pārtraukšana var ietekmēt cukura līmeni Jūsu asinīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti ir ziņots par smagām alerģiskām reakcijām ( var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 1000 pacientiem).

Jums nekavējoties jāapmeklē ārsts, ja rodas šādi simptomi:

sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma),

paaugstināta jutība (izsitumi, nieze un kakla, sejas, mutes vai rīkles audu strauja pietūkšana),

apgrūtināta rīšana,

nātrene un apgrūtināta elpošana.

Pacientiem, kas lietojuši šīs zāles, ziņots par aizkuņģa dziedzera iekaisuma (pankreatīta) gadījumiem (biežums - nav zināms). Pankreatīts var būt nopietna, iespējami dzīvībai bīstama saslimšana.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums kādreiz ir bijis pankreatīts, žultsakmeņi, cietāt no alkoholisma vai bijis ļoti augsts triglicerīdu līmenis. Šajos gadījumos var palielināties pankreatīta rašanās vai atkārtotas rašanās risks neatkarīgi no šo zāļu lietošanas.

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas smagas un nepārejošas sāpes vēderā ar vemšanu vai bez tās, jo Jums varētu būt aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts).

Ļoti biežas Bydureon blakusparādības (var rasties vairāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

slikta dūša (visbiežāk slikta dūša rodas, sākot šo zāļu lietošanu pirmo reizi, taču vairumam pacientu laika gaitā tā mazinās),

caureja,

hipoglikēmija.

Ja šīs zāles tiek lietots kopā ar zālēm, kas satur sulfonilurīnvielas grupas līdzekli, var rasties epizodes, kad asinīs ir zems cukura līmenis (hipoglikēmija, parasti viegla vai vidēji smaga). Šo zāļu lietošanas laikā, iespējams, būs jāsamazina sulfonilurīnvielas atvasinājuma deva. Izpausmes un simptomi, kādi var būt zemam cukura līmenim asinīs, ir galvassāpes, miegainība, vājums, reibonis, apjukums, aizkaitināmība, izsalkums, paātrināta sirdsdarbība, svīšana un nervozitātes sajūta. Ārsts Jums pastāstīs, kā rīkoties tad, ja ir zems cukura līmenis asinīs.

Biežas Bydureon blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

reibonis,

galvassāpes,

vemšana,

enerģijas un spēka trūkums,

nogurums (nespēks),

aizcietējums,

sāpes pakrūtē,

vēdera uzpūšanās,

gremošanas traucējumi,

meteorisms (gāzu uzkrāšanās zarnās),

dedzināšanas sajūta aiz krūšu kaula,

samazināta apetīte.

Šīs zāles var samazināt Jūsu apetīti, apēstās pārtikas daudzumu un ķermeņa masu.

Ja Jūs novājējat pārāk ātri (vairāk par 1,5 kg nedēļā), pārrunājiet to ar savu ārstu, jo tas var radīt žultsakmeņu problēmu.

reakcijas injekcijas vietā.

Ja Jums ir reakcija injekcijas vietā (apsārtums, izsitumi vai nieze), varat lūgt ārstam kādu līdzekli, kas mazinās izpausmes vai simptomus. Pēc injekcijas varat saredzēt vai sajust nelielu mezgliņu; tam jāizzūd pēc 4 līdz 8 nedēļām. Jums nav jāpārtrauc ārstēšana.

Retākas Bydureon blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 100 cilvēkiem):

nieru darbības pasliktināšanās,

organisma atūdeņošanās (reizēm ar nieru darbības pavājināšanos),

zarnu obstrukcija (zarnu blokāde)

atraugāšanās

neparasta garša mutē,

palielināta svīšana,

matu izkrišana,

miegainība.

Retas Bydureon blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 1000 cilvēkiem):trīce.

Papildus ir ziņots par dažām citām blakusparādībām (biežums nav zināms, to nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

INR (asinsreces parametrs) pārmaiņas, kas novērotas pēc lietošanas vienlaikus ar varfarīnu,

ādas reakcijas injekcijas vietā pēc eksanatīda injekcijām. Tās iekļauj: ar strutām pildīts dobums (abscess) un pietūkums, sarkana ādas zona ar paaugstinātu ādas temperatūru un jutīgumu (celulīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta slimnieku aprūpes māsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt BYDUREON

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc attiecīgi "EXP" un "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2–8°C). Nesasaldēt.

Pirms lietošanas komplektu līdz 4 nedēļām var uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģināliepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Bydureon pildspalvveida pilnšļirces, kas bijušas sasaldētas, ir jāizmet.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bydureon satur

-Aktīvā viela ir eksenatīds. Vienā pildspalvveida pilnšļircē ir 2 mg eksenatīda. Pēc suspendēšanas ir iespējams ievadīt 2 mg/0,65 ml lielu devu.

-Citas sastāvdaļas ir:

-Pulverī: poli (D, L-laktīda koglikolīds) un saharoze.

-Šķīdinātāja sastāvdaļas ir: nātrija karmeloze, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, ūdens injekcijām un nātrija hidroksīds pH pielāgošanai.

Bydureon ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir pieejamas kā pulveris un šķīdinātājs (šķidrums) injicējamas suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē. Pulveris (2 mg) vienā kamerā ir balts līdz pelēkbalts, un šķīdinātājs (0,65 ml) otrā kamerā ir dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens vai gaiši brūns šķīdums. Katrai vienas devas pildspalvveida pilnšļircei ir pievienota īpaša adata. Katrā kastītē ir arī viena rezerves adata.

Šīs zāles ir pieejamas iepakojumos pa četrām vienreizlietojamām pildspalvveida pilnšļircēm, kā arī daudzpaku iepakojumos ar 12 (trijiem iepakojumiem ar četrām) vienreizlietojamām pildspalvveida pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Ražotājs:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare Īrija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

NORĀDĪJUMI LIETOTĀJAM

Norādījumi soli pa solim

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai Ja Jums ir jautājumi par Bydureon lietošanu

Sīkāku informāciju skatīt sadaļā „Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes”

Noderīgi padomi

Nesteidzieties.

Sekojiet šiem norādījumiem soli pa solim.

Jums būs nepieciešams pietiekami daudz laika, lai veiktu visas darbības bez pārtraukumiem.

Pakāpeniski pierodot veikt sev injekciju, Jums, domājams, vajadzēs mazāk laika.

SVARĪGI:

Rūpīgi izlasiet un ievērojiet katru darbību šajos norādījumos vienmēr, kad lietojat Bydureon. Neizlaidiet nevienu darbību. Izlasiet arī Lietošanas instrukciju, kas pievienota kastītei.

Norādījumi par sastāvdaļām

Vienas devas komplekts

Atveriet šeit, lai sīkāk apskatītu sastāvdaļas

Turiet šo pārklājumu atvērtu, lai varētu redzēt, veicot atbilstošos soļus

 

Virzulis

Iepildītais šķidrums

Balts vāciņš

Šļirce

(šķīdinātājs)

 

 

 

Flakons

 

Devas līnija

 

 

Flakona savienotājs

 

 

Zaļš vāciņš

 

Papīra pārklājs

Iepildītais pulveris

Flakona

 

ir Jūsu zāles

savienotāja

 

 

 

iepakojums

 

 

 

 

Oranžs

 

 

Adata (monoject)

 

 

 

Vienas devas komplektā ir papildu adata

 

 

(nav attēlota), ja Jums to pēkšņi vajag,

Zils vāciņš

Adata Adatas uzglais

 

Jūsu ceļvedis par komplekta sastāvdaļām

Vienas devas komplekts

Šļirce

Adatas (2)

Flakons

Flakona savienotājs

 

 

(flakona savienotājs)

 

Kas atrodas iekšā

Lai ievadītu pareizu devu, izlasiet katru apakšpunktu, lai veiktu visas darbības pareizā secībā.

Šie norādījumi sadalīti šādos apakšpunktos:

1.Darbošanās sākums

2.Sastāvdaļu savienošana

3.Zāļu samaisīšana un šļirces uzpildīšana

4.Zāļu ievadīšana

Bieži uzdoti jautājumi un atbildes

1. Darbošanās sākums

1a Izņemiet vienas devas komplektu no ledusskapja.

Sagatavojieties izlietotās adatas un šļirces izmest droši. Sagatavojiet visu, kas nepieciešams, lai droši izmestu izmantotās adatas un šļirces.

1b Nomazgājiet rokas.

1c

Paraujiet virsējo pārklājumu, lai atvērtu iepakojumu.

Izņemiet šļirci. Šļircē esošam šķidrumam jābūt dzidram, un tajā nedrīkst būt daļiņas. Tajā var būt gaisa burbuļi.

Novietojiet adatu, flakona savienotāja iepakojumu, flakonu un šļirci uz tīras, līdzenas virsmas.

1d

Paņemiet adatu un noskrūvējiet zilo vāciņu.

Nolieciet adatu ar tās uzgali. Adata tagad ir sagatavota. Jums tā būs vajadzīga vēlāk.

Ja Jums nepieciešams, komplektā ir arī papildu adata.

1e

Uzsitiet

Paņemiet flakonu.

Vairākas reizes ar flakonu uzsitiet pa stingru virsmu, lai uzirdinātu pulveri.

1f

Izmantojiet īkšķi, lai noņemtu zaļo vāciņu.

Nolieciet flakonu.

2. Sastāvdaļu savienošana

2a

Paņemiet flakona savienotāja iepakojumu un noņemiet papīra pārklājumu. Nepieskarieties iepakojumā esošajam oranžajam savienotājam.

2b

Turiet flakona savienotāja iepakojumu.

Otrā rokā turiet flakonu.

2c

Stingri iespiediet flakona augšdaļu oranžajā savienotājā.

2d

Izceliet flakonu ar tagad tam pievienoto oranžo savienotāju no tā iepakojuma.

2e

Tagad flakonam ir jāizskatās šādi.

Pagaidām to nolieciet.

2f

Paņemiet šļirci.

Ar otru roku cieši satveriet divus pelēkos kvadrātiņus uz baltā vāciņa. 2g

Nolauziet vāciņu.

Vāciņa nolaušana

Uzmanieties, lai nepiespiestu virzuli.

Nolauziet vāciņu tādā veidā, it kā Jums vajadzētu pārlauzt nūju.

2h

Šādi izskatās nolauztais vāciņš.

Vāciņš Jums vairs nebūs vajadzīgs, tādēļ varat to izmest.

2i

Šļircei tagad jāizskatās šādi.

2j

Tagad paņemiet flakonu, kuram pievienots oranžais savienotājs.

Uzskrūvējiet oranžo savienotāju uz šļirces, līdz tas ir cieši piestiprināts. Uzskrūvēšanas laikā turiet oranžo savienotāju. Nepieskrūvējiet to pārāk cieši. Rīkojieties uzmanīgi, lai nenospiestu virzuli.

2k

Šādi sastāvdaļām jāizskatās pēc to savienošanas.

3. Zāļu samaisīšana un šļirces uzpildīšana

UZMANĪBU:

Nākamo darbību laikā Jūs samaisīsiet zāles un uzpildīsiet šļirci. Pēc zāļu samaisīšanas Jums tās nekavējoties ir jāievada. Jūs nedrīkstat uzglabāt samaisītās zāles, lai tās injicētu vēlāk.

3a

Ar īkšķi spiediet virzuli uz leju, līdz tas apstājas, un turpiniet turēt īkšķi uz virzuļa.

Var rasties sajūta, ka virzulis nedaudz atlec atpakaļ.

3b

Turpiniet turēt virzuli piespiestu un stipri sakratiet. Turpiniet kratīšanu, līdz šķidrums un pulveris ir labi sajaukušies.

Neuztraucieties, ka flakons varētu nokrist. Oranžais savienotājs nodrošinās, ka tas ir piestiprināts pie šļirces.

Kratiet enerģiski, it kā Jums būtu jāsakrata pudele ar eļļas un etiķa salātu mērci.

3c

Ja zāles ir labi sajaukušās, tām jāizskatās duļķainām.

3d

Ja uz flakona sieniņām vai dibenā redzamas sausa pulvera pikas, zāles NAV labi sajaukušās. Turpiniet enerģiski kratīt, līdz zāles ir labi sajaukušās.

Sakratīšanas laikā ar īkšķi turpiniet turēt virzuli piespiestu.

3e

Tagad pagrieziet flakonu, lai šļirce ir vērsta uz augšu. Turpiniet ar īkšķi spiest virzuli, līdz tas apstājas, un noturiet to šādā pozīcijā.

3f

Ar otru roku viegli pasitiet pie flakona. Turpiniet ar īkšķi spiest virzuli, lai tas saglabātos šādā pozīcijā.

Uzsitieni palīdz zālēm nopilēt lejā gar flakona malām. Nav nekā slikta, ja rodas gaisa burbuļi.

3g

Atvelciet virzuli uz leju zem melnās, raustītās devas līnijas.

Tas iepilda zāles no flakona šļircē. Iespējams, ka redzēsiet gaisa burbuļus. Tas ir normāli. Nedaudz šķidruma var palikt uz flakona sieniņām. Arī tas ir normāli.

3h

Ar vienu roku noturiet virzuli, lai tas nekustētos.

3i

Ar otru roku pagrieziet oranžo savienotāju, lai to noskrūvētu.

Pēc savienotāja noņemšanas uzmanieties, lai nepiespiestu virzuli.

3j

Šļircei tagad jāizskatās šādi.

4. Zāļu ievadīšana

UZMANĪBU:

Rūpīgi izlasiet turpmāko rīcību un apskatiet attēlus. Tas palīdzēs Jums ievadīt pareizo zāļu devu.

4a

Uzskrūvējiet adatu šļircei, līdz tā cieši pieskrūvēta. Pagaidām vēl nenoņemiet adatas uzgali. Rīkojieties uzmanīgi, lai nepiespiestu virzuli.

4b

Lēni piespiediet

Virzuļ a gals

Lēni piespiediet virzuli tā, lai virzuļa gals atrodas vienā līnijā ar melno, pārtraukto devas līniju.

Tad noņemiet īkšķi no virzuļa.

Ir svarīgi šajā brīdī pārtraukt turēt virzuli piespiestu, citādi izniekosiet zāles, un Jums netiks ievadīta pareizā deva.

4c

Virzuļa galam ir jāpaliek vienā līnijā ar melno, pārtraukto devas līniju, kamēr veicat turpmāko rīcību. Tas palīdzēs Jums ievadīt pareizo zāļu devu.

UZMANĪBU:

Ir normāli, ja maisījumā ir daži gaisa burbuļi.

Gaisa burbuļi Jums nekaitēs un neietekmēs ievadīto devu.

4d

Augšdelma mugurpuse

Vēders

Ciskas

Mugurpuse

Priekšpuse

Ķermeņa virsmas laukumi, kuros var veikt injekciju

Jūs varat ievadīt katru zāļu devu vēdera rajonā, ciskās vai augšdelmu mugurpusē.

Visas nedēļas Jūs varat izmantot vienu un to pašu ķermeņa virsmas laukumu. Taču noteikti izvēlieties citu vietu injekcijai šajā laukumā.

4e

Turiet šļirci pie melnās, pārtrauktās devas līnijas.

4f

Noņemiet

Taisni noņemiet adatas uzgali.

Negrieziet to.

Uzmanieties, lai nepiespiestu virzuli.

Pēc uzgaļa noņemšanas adatas galā var būt 1 vai 2 pilieni šķidruma. Tas ir normāli.

4g

Lietojiet injekcijas tehniku, kādu ieteicis Jūsu veselības aprūpes speciālists.

Atcerieties: Jums jāveic Bydureon injekcija uzreiz pēc tā samaisīšanas.

Ieduriet adatu ādā (subkutāni). Lai injicētu visu devu, ar īkšķi spiediet virzuli uz leju, līdz tas apstājas.

Izvelciet adatu.

Sīkāku informāciju par rīcību tad, ja neesat pārliecināts, ka ievadīta visa deva, skatīt lietošanas instrukcijā (3. apakšpunktā).

4h. Izmetiet šļirci ar adatu, kas vēl arvien ir piestiprināta pie šļirces, kā to norādījis Jūsu veselības aprūpes speciālists. Necenšaties piestiprināt adatai uzgali vai to izmantot vēlreiz.

Jums nevajag saglabāt nevienu komplekta daļu. Visos vienas devas komplektos ir viss, kas Jums nepieciešams Bydureon nedēļas devas ievadīšanai.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Kad pienācis laiks nākamās nedēļas devas ievadīšanai, atkal sāciet rīkoties ar 1. soli.

Bieži uzdotie jautājumi un atbildes

 

Ja Jūsu jautājums ir:

Skatiet šādu punktu

Cik ātri zāles pēc to samaisīšanas ir jāievada

Zāļu samaisīšana

Gaisa burbuļi šļircē

Adatas piestiprināšana

Adatas uzgaļa noņemšana

Virzulis nav vienā līnijā ar melno, pārtraukto devas līniju

Veicot injekciju, nespējat nospiest virzuli uz leju

Bieži uzdotie jautājumi un atbildes

1. Cik ilgs laiks drīkst paiet no zāļu samaisīšanas līdz injekcijas veikšanai?

Jums jāveic Bydureon injekcija tūlīt pēc zāļu samaisīšanas. Ja neinjicēsiet Bydureon nekavējoties, zāles šļircē sāks veidot nelielas pikas. Šīs pikas var aizsprostot adatu injekcijas laikā (skatīt

7. jautājumu).

2. Kā zināt, ka zāles ir labi samaisījušās?

Ja zāles ir labi samaisījušās, tām jākļūst duļķainām. Uz flakona sieniņām vai dibena nedrīkst būt sauss pulveris. Ja redzat sausu pulveri, turpiniet enerģiski kratīt, ar īkšķi turot virzuli piespiestu uz leju. (Šis jautājums saistīts ar darbības soli, kas redzams 46- 47. lappusē, 3a līdz 3d apakšpunktā).

3. Esmu gatavs ievadīt injekciju. Ko man darīt, ja šļircē redzu gaisa burbuļus?

Ir normāli, ja šļircē ir gaisa burbuļi. Tie Jums nekaitēs un neietekmēs ievadīto devu. Bydureon tiek ievadīts zem ādas (subkutāni). Šāda veida injekcijas gadījumā gaisa burbuļi nerada nekādas problēmas.

4. Ko man darīt, ja ir grūti piestiprināt adatu?

Vispirms pārliecinieties, ka esat noņēmis zilo vāciņu. Tad uzskrūvējiet adatu uz šļirces, līdz tā turas cieši. Lai novērstu zāļu zudumu, adatas piestiprināšanas laikā neturiet virzuli piespiestu. Sīkāku informāciju par injicēšanas metodi vaicājiet savam veselības aprūpes speciālistam.

(Šis jautājums attiecināms uz 4a soli.)

5. Ko man darīt, ja nevaru noņemt adatas uzgali?

Ar vienu roku turiet šļirci pie melnās, pārtrauktās devas līnijas. Ar otru roku turiet adatas uzgali. Noņemiet adatas uzgali taisni no adatas. Neskrūvējiet to (šis jautājums attiecināms uz 4f soli).

6. Es esmu 4c solī. Ko man darīt, ja virzuļa gals ir aizspiests tālāk par melno, pārtraukto devas līniju?

Melnā, pārtrauktā devas līnija attēlo pareizo devu. Ja virzuļa gals ticis aizspiests tālāk par līniju, Jums jāturpina 4d solis un jāveic injekcija. Pirms nākamās injekcijas veikšanas pēc 1 nedēļas rūpīgi pārskatiet norādījumus par 3a līdz 4h soli.

7. Ko darīt, ja, veicot injekciju, nespēju līdz galam piespiest virzuli?

Tas nozīmē, ka adata ir nosprostojusies. Noņemiet adatu un aizstājiet to ar komplektā esošo papildu adatu. Tad izvēlieties citu vietu injekcijai un pabeidziet injekcijas ievadīšanu.

Lai pārskatītu, kā:

noņemt adatas zilo vāciņu, skatīt 1d soli;

pievienot adatu, skatīt 50. lappusē 4a soli;

noņemt adatas uzgali un veikt injekciju, skatīt 4e līdz 4g soli

Ja vēl arvien nespējat piespiest virzuli līdz galam, izvelciet adatu. Rūpīgi uzlieciet adatai uzgali. Informāciju, ko darīt, ja neesat pārliecināts, ka Jums ievadīta visa deva, skatīt lietošanas instrukcijā (3. apakšpunktā).

Lai novērstu adatas nosprostošanos, vienmēr zāles samaisiet ļoti labi un injekciju veiciet uzreiz pēc zāļu samaisīšanas.

Bydureon jālieto tikai vienu reizi nedēļā.

Atzīmējiet, ka šodien esat veicis savu Bydureon injekciju, un kalendārā atzīmējiet, kad Jums jāveic nākamā injekcija.

Kur par Bydureon var uzzināt vairāk

Konsultējieties ar savu ārstu vai diabēta māsu

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju

NORĀDĪJUMI LIETOTĀJAM

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus

Bydureon 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē

Kā lietot Bydureon pildspalvveida pilnšļirci

Sajaukšanas kontroles

Svītraina

Poga

logs

etiķete

 

Pildspalvas

Pārbaudes lodziņš Zaļa etiķete Oranža etiķete

Vāciņš Adata augšdaļa

Pirms lietot pildspalvveida pilnšļirci, ieteicams saņemt ārsta vai diabēta māsas apmācību par pareizu pilnšļirces lietošanu.

Aklajiem, kā arī slimniekiem ar sliktu redzi bez apmācītas personas palīdzības pašiem injicēt šīs zāles nav ieteicams.

1. solis: pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana

Ļaujiet pilnšļircei sasilt. Izņemiet no

 

1 5

ledusskapja vienu pildspalvveida pilnšļirci un uz

N o g a id ie t

vismaz 15 minūtēm atstājiet

to istabas

 

M in ū te s

temperatūrā. NELIETOJIET

pildspalvveida

 

 

pilnšļirces pēc to derīguma termiņa beigām.

 

 

 

 

 

 

Kamēr pildspalvveida pilnšļirce sasilst, nomazgājiet rokas.

Atveriet iepakojumu, pavelkot aiz sloksnītes tā stūrī. Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci un adatu. NELIETOJIET pilnšļirces, kuru daļas ir bojātas vai pazudušas.

Apskatiet pārbaudes lodziņā redzamo šķidrumu. Tam jābūt caurspīdīgam un bez daļiņām. Tas nekas, ja šķidrumā ir redzami burbulīši.

Noplēsiet papīra sloksnīti no adatas aizsarga.

Pievienojiet pildspalvveida pilnšļirces adatu, to uzspiežot pildspalvveida pilnšļirces augšdaļai un stingri pieskrūvējot. Adatas aizsargu VĒL NENOŅEMIET.

2. solis: devas sajaukšana

Samaisiet zāles. Pildspalvveida pilnšļirci turot vertikāli, lēni pagrieziet pogu. Kad izdzirdat klikšķi un pazūd zaļā etiķete, PĀRTRAUCIET griešanu.

Turiet vertikāli

Stipri piesitiet pie pildspalvveida pilnšļirces, lai samaisītu tās saturu. Turot pildspalvveida pilnšļirci aiz gala ar oranžo etiķeti, spēcīgi sitiet to pret plaukstu. NEGROZOT pogu, ik pēc

dažiem piesitieniem

pildspalvveida

pilnšļirci

PAGROZIET. Ir

nepieciešami

vismaz

80 piesitieni.

 

 

Klikšķis

vismaz 80 reižu

Apskatiet suspensiju. Turiet pildspalvveida pilnšļirci pret gaismu un no abām pusēm ieskatieties sajaukšanas kontroles lodziņā. Suspensijā NEDRĪKST BŪT SABIEZĒJUMI, un tai jābūt vienmērīgi duļķainai.

Nav sajaukts

Sajaukts

-

NAV sabiezējumu, vienmērīgi

Sabiezējumi, nevienmērīga

suspensija

duļķaina suspensija

Lai saņemtu pilnu devu, zāles ir labi jāsajauc.

Ja tās nav labi sajauktas, šļirce pret plaukstu jāsit ilgāk un stiprāk.

NETURPINIET procedūru, kamēr Jūsu zāles nav labi sajauktas.

STOP

Lai saņemtu pilnu devu, zāles ir labi jāsajauc. Ja tās nav labi sajauktas, šļirce pret plaukstu jāsit ilgāk un stiprāk.

Turot pildspalvveida pilnšļirci pret šo lappusi, salīdziniet abās sajaukšanas kontroles lodziņa pusēs redzamo ar nākamajiem fotoattēliem. Pievērsiet uzmanību pamatnes virsmai. Ja nav redzami sabiezējumi, Jūs esat sagatavojies injekcijai.

Šeit apskatiet saturu

Turpiniet piesitienus

Gatavs injekcijai

3. solis: devas injekcija

UZMANĪBU! Kad zāles ir labi sajauktas, tās nekavējieties jāinjicē. Šīs zāles nav atļauts atstāt vēlākai lietošanai.

Izvēlieties injekcijas vietu uz vēdera, augšstilba vai rokas mugurējās daļas. Katru nedēļu Jūs varat izvēlēties vienu un to pašu ķermeņa rajonu, tomēr šajā rajonā katrreiz jāizvēlas cita injekcijas vieta. Ar ziepēm un ūdeni vai spirta tamponu uzmanīgi notīriet šo rajonu.

Pagrieziet pogu, lai atbrīvotu injekcijas

 

 

podziņu. Turot pildspalvveida pilnšļirci

 

 

vertikāli, grieziet pogu, līdz nav redzama oranžā

 

 

etiķete un atbrīvojas injekcijas podziņa.

Turiet

Injekcijas

Injekcijas podziņu vēl NESPIEDIET.

Vertikāli

podziņa

 

 

Noņemiet adatas aizsargu, to pavelkot taisnā

virzienā. NEGRIEZIET adatas aizsargu. Uz

adatas vai apvalkā var būt redzami daži šķidrumaPavelciet pilieni.

Injicējiet zāles. Ieduriet adatu ādā (subkutāni). Ar īkšķi spiediet injekcijas podziņu, līdz sadzirdat klikšķi. Pieturiet īkšķi 10 sekundes, lai būtu droši, ka esat saņēmis pilnu devu.

Pareizi izmetiet savu pildspalvveida pilnšļirci kopā ar tai pievienoto adatu, ieliekot necaurduramā traukā. NELIECIET atpakaļ adatas vāciņu un neizmantojiet adatu atkārtoti.

Bieži uzdotie jautājumi un atbildes

1.Kā lai zinu, ka zāles ir labi samaisītas?

TURIET NOSPIESTU

Sekundes

Zāles ir labi samaisītas tad, kad šķidrums, skatoties pa lodziņiem abās pusēs, izskatās duļķains. Šķidrumā nedrīkst būt redzami nekādi sabiezējumi. Lai labāk ieskatītos lodziņos, pildspalvveida pilnšļirci vēlams pacelt pret gaismu. Ja ir redzami jebkāda lieluma sabiezējumi, turpiniet stipri sist ar pildspalvveida pilnšļirci pa plaukstu, līdz zāles ir samaisītas.

2.Man ir grūti samaisīt devu. Kā rīkoties?

Neaizmirstiet, ka pildspalvveida pilnšļirce no ledusskapja jāizņem vismaz 15 minūtes pirms devas sagatavošanas. Tas ļaus tai sasilt līdz istabas temperatūrai. Ja pildspalvveida pilnšļirces saturs ir istabas temperatūrā, to ir vieglāk samaisīt.

Pildspalvveida pilnšļirce noteikti jātur aiz pogas un oranžās etiķetes gala. Tā būs iespējams labāk satvert pildspalvveida pilnšļirci un to stiprāk sist pret plaukstu.

Tā arī būs vieglāk abas sajaukšanas kontroles lodziņa puses sist pret plaukstu. Ja ir redzami jebkādi suspensijas sabiezējumi, turpiniet maisīšanu.

3.Cik ilgi pēc zāļu samaisīšanas jānogaida pirms injekcijas izdarīšanas?

Deva jāinjicē tūlīt pēc zāļu sajaukšanas. Ja deva nav tūlīt injicēta, pildspalvveida pilnšļircē var veidoties nelieli zāļu sabiezējumi, un Jūs varat nesaņemt pilnu devu.

4. Esmu gatavs injicēt devu. Kā rīkoties, ja pildspalvveida pilnšļircē ir redzami gaisa burbulīši?

Tas ir normāli, ja pildspalvveida pilnšļircē ir gaisa burbulīši. Šīs zāles ir injicējamas ādā (subkutāni). Gaisa burbulīši Jums nekaitēs un neietekmēs šādas injekcijas veidā saņemtu devu.

5.Kā rīkoties, ja, mēģinot injicēt devu, nevaru līdz galam nospiest injekcijas podziņu?

Pārbaudiet, vai esat 'pilnībā uzskrūvējis pildspalvveida pilnšļirces adatu. Pārbaudiet arī to, vai poga ir pagriezta līdz galam, vai ir nozudusi oranžā etiķete un vai ir redzama injekcijas podziņa.

Ja joprojām nav iespējams iespiest pogu, tas var nozīmēt, ka ir aizsprostojusies adata. Izvelciet adatu no ādas un nomainiet to pret iepakojumam pievienoto rezerves adatu. Vēlreiz apskatieties, kā pievienot adatu. Izvēlieties citu injekcijas vietu un pabeidziet injicēšanu.

Ja vēl joprojām nav iespējams līdz galam iespiest podziņu, izvelciet adatu no ādas. Pildspalvveida pilnšļirci ar tai pievienoto adatu izmetiet necaurduramā traukā.

6.Kā lai zinu, ka esmu injicējis pilnu devu?

Lai būtu droši, ka esat saņēmis pilnu devu, ar īkšķi spiediet injekcijas podziņu tik ilgi, līdz dzirdat klikšķi. Kad esat dzirdējis klikšķi, 10 sekundes paturiet adatu ādā. Tas būs pietiekami ilgs laiks, lai visas pildspalvveida pilnšļircē esošās zāles nonāktu zem ādas.

7.Kā izmest Bydureon pilnšļirci?

Jums būs nepieciešams necaurdurams trauks, kas ir pietiekami liels, lai tajā varētu ielikt visu pildspalvveida pilnšļirci ar pievienotu izlietoto adatu. Traukam noteikti jābūt ar vāku. Jūs varat izmantot bīstamiem bioloģiskiem atkritumiem paredzētu trauku, citu cietas plastmasas trauku vai metāla trauku. Trauks iepakojumam nav pievienots.

Jautājiet savam farmaceitam, kā drošā veidā izmest trauku ar izlietotajām pildspalvveida pilnšļircēm un adatām. Neizmetiet šādu trauku saimniecības atkritumos.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas