Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Carbaglu (carglumic acid) – Lietošanas instrukcija - A16AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCarbaglu
ATĶ kodsA16AA05
Vielacarglumic acid
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Carbaglu 200 mg disperģējamās tabletes

Karglumīnskābe (carglumic acid)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums, un tās nedrīkst dot citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi

-Ja kāda no blakusparādībām sāk izpausties smagāk vai ja novērojat blakusparādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, pastāstiet par tām savam āŗstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Carbaglu un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms Carbaglu lietošanas

3.Kā lietot Carbaglu

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Carbaglu

6.Sīkāka informācija

1.KAS IR CARBAGLU UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Carbaglu var palīdzēt novērst pārāk augstu amonjaka līmeni plazmā (paaugstināts amonjaka līmenis asinīs). Amonjaks ir īpaši toksisks galvas smadzenēm, un smagos gadījumos tas izraisa samaņas traucējumus un komu.

Pārāk augsts amonjaka līmenis plazmā (hiperamonēmija) var rasties:

ja organismā netiek sintezēts īpašais aknu enzīms N-acetilglutamāta sintāze. Pacientiem ar šo reto slimību nenotiek liekā slāpekļa, kas rodas organismā pēc proteīnu lietošanas uzturā, izvadīšana.

Ar šo slimību pacients slimo visu mūžu, tādēļ šī ārstēšana ir nepieciešama visu mūžu.

ja pacientam ir izovaleriānskābes acidēmija, metilmalonskābes acidēmija vai propionskābes acidēmija. Pacientiem, kam ir kāds no šiem traucējumiem, ārstēšana nepieciešama hiperamonēmijas krīzes laikā.

2.PIRMS CARBAGLU LIETOŠANAS

Nelietojiet Carbaglu šādos gadījumos:

Ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret karglumīnskābi vai kādu citu Carbaglu sastāvdaļu. Nelietot Carbaglu bērna zīdīšanas laikā.

Īpaša piesardzība, lietojot Carbaglu, nepieciešama šādos gadījumos:

Carbaglu drīkst lietot tikai tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze metabolisma traucējumu ārstēšanā.

Uzsākot ilglaicīgu ārstēšanu, ārsts novērtēs Jūsu individuālo jutību uz karglumīnskābi. Devu nosaka individuāli, lai saglabātu normālu amonjaka līmeni plazmā.

Ārsts var parakstīt Jums lietot papildu arginīnu vai noteikt ierobežotu proteīnu lietošanu uzturā.

Lai novērotu Jūsu stāvokli un ārstēšanas rezultātus, ārsts var nozīmēt regulārus aknu, nieru, sirds un asins izmeklējumus.

Citu zāļu lietošana

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat arī citas zāles vai nesen esat tādas lietojis, arī, ja tās ir bezrecepšu zāles.

Carbaglu lietošana ar ēdieniem un dzērieniem

Carbaglu jālieto pirms ēdienreizēm vai barošanas. Tabletes jādisperģē vismz 5 līdz 10 ml ūdens un uzreiz jāizlieto. Suspensijai ir mazliet skābena garša.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Carbaglu ietekme uz grūtniecību un nedzimušu bērnu nav zināma. Ja iestājusies grūtniecība vai ja plānojat grūtniecību, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Nav veikti pētījumi par karglumīnskābes izdalīšanos mātes pienā sievietēm. Tomēr, tā kā karglumīnskābe tika konstatēta pienā pētījumos ar žurkām, ar potenciālu toksisku ietekmi uz to zīdītajiem mazuļiem, Jums nevajadzētu barot bērnu ar krūti, kamēr ārstējaties ar Carbaglu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Nav zināma ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.KĀ LIETOT CARBAGLU

Vienmēr lietojiet Carbaglu tieši tā, kā noteicis ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva:

- sākuma diennakts deva parasti ir 100 mg uz kilogramu ķermeņa svara līdz maksimāli 250 mg uz kilogramu ķermeņa svara (piemēram, ja Jūsu svars ir 10 kg, Jums jālieto 1 grams jeb 5 tabletes dienā), pacientiem, kam ir N-acetilglutamāta sintāzes deficīts, lietojot zāles ilglaicīgi, diennakts deva parasti svārstās no 10 mg līdz 100 mg uz kilogramu ķermeņa svara.

Ārsts noteiks Jums piemērotu devu, lai saglabātu normālu amonjaka līmeni asinīs.

Carbaglu drīkst ievadīt TIKAI caur muti vai caur barošanas zondi kuņģī (izmantojot šļirci, ja nepieciešams).

Ja pacientam iestājusies hiperamonēmiskā koma, Carbaglu strauji jāievada ar šļirci caur zondi, kas ievadīta pacienta barošanai.

Ja esat lietojis Carbaglu vairāk nekā noteikts

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Carbaglu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Carbaglu

Nepārtrauciet Carbaglu lietošanu, neinformējot par to ārstu.

Ja Jums ir jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Carbaglu var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir ziņots par šādām blakusparādībām: ļoti bieži (novērojamas vismaz vienam no 10 pacientiem), bieži (novērojamas vismaz vienam no 100 pacientiem), retāk (novērojamas vismaz vienam pacientam no

1 000), reti (novērojamas vismaz vienam pacientam no 10 000), ļoti reti (novērojamas vismaz vienam pacientam no 100 000) un nav zināmi (biežumu nevar noteikti pēc pieejamiem datiem).

Bieži: pastiprināta svīšana

Retāk: bradikardija (palēnināta sirdsdarbība), caureja, drudzis, palielināts transamināžu līmenis, vemšana

Nav zināmi: izsitumi

Ja novērojat blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.KĀ UZGLABĀT CARBAGLU

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kurš norādīts uz tablešu konteinera.

Uzglabāt ledusskapī ( 2°C - 8°C temperatūrā).

Pēc konteinera atvēršanas: nesasaldēt un uzglabāt temperatūrā līdz 30C. Uzglabāt cieši noslēgtā konteinerā, lai pasargātu no mitruma.

Atzīmēt uz konteinera tā atvēršanas datumu. Izlietot 1 mēneša laikā pēc atvēršanas.

6.SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Carbaglu satur

-Aktīvā viela ir karglumīnskābe. Katra tablete satur 200 mg karglumīnskābes.

-Pārējās sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, nātrija laurilsulfāts, hipromeloze, nātrija kroskarmeloze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, nātrija stearilfumarāts.

Carbaglu ārējais izskats un iepakojums

Carbaglu 200 mg tabletes ir iegarenas formas tabletes ar 4 iespiedumiem un 3 dalījuma atzīmēm vienā pusē.

Carbaglu ir pieejams plastmasas iepakojumā pa 5, 15 un 60 tabletēm, kas ir noslēgts ar bērniem drošu vāciņu.

Rreģistrācijas apliecības īpašnieks

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija

Tel: + 33 1 4773 6458 Fakss: + 33 1 4900 1800

Ražotājs

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija vai

Orphan Europe SARL

(FR5LYHUParc

3, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Francija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Recordati Hellas

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +30 210 6773822

Tel: +49 731 140 554 0

 

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

Tel: +44 1491 414333

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

United Kingdom

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

Γαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā http://www.ema.europa.eu/, kur ir arī saites uz citām mājaslapām par retām slimībām un to ārstēšanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas