Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caspofungin Accord (caspofungin acetate) – Zāļu apraksts - J02AX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCaspofungin Accord
ATĶ kodsJ02AX04
Vielacaspofungin acetate
RažotājsAccord Healthcare Ltd

Raksts satur

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Caspofungin Accord 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai Caspofungin Accord 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Caspofungin Accord 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai. Katrs flakons satur 50 mg kaspofungīna (caspofungin) (acetāta veidā).

Caspofungin Accord 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai. Katrs flakons satur 70 mg kaspofungīna (caspofungin) (acetāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Balts līdz pelēkbalts, pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Invazīvās kandidozes ārstēšanai pieaugušiem pacientiem vai bērniem.

Invazīvās aspergilozes ārstēšanai pieaugušajiem vai bērniem, kuriem ir amfotericīna B, amfotericīna B lipīdu formu un/vai intrakonazola nepanesība vai kam šī terapija nav efektīva. Neefektivitāte tiek definēta kā infekcijas tālāka attīstība vai situācijas neuzlabošanās pēc vismaz septiņu dienu efektīvas pretsēnīšu ārstēšanas ar terapeitiskām devām.

Febrilu, neitropēnisku pieaugušu pacientu vai bērnu empīriskai terapijai ar iespējamām sēnīšu infekcijām (tādas kā Candida vai Aspergillus).

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšanu ar kaspofungīnu drīkst uzsākt tikai ārsts, kuram ir pieredze invazīvo sēnīšu infekciju ārstēšanā.

Devas

Pieaugušie pacienti

1. dienā ievada vienreizēju piesātinošo devu (70 mg), turpmāk – 50 mg/dienā. Pacientiem, kuru svars pārsniedz 80 kg, pēc piesātinošās devas (70 mg) iesaka turpināt 70 mg kaspofungīna uzturošo devu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Devu pielāgošana sakarā ar dzimumu vai rasi nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Bērni (no 12 mēnešu līdz 17 gadu vecumam)

Bērniem (no 12 mēnešu līdz 17 gadu vecumam) devas jāaprēķina ņemot vērā pacienta ķermeņa

virsmas laukumu (lūdzu skatīt Lietošanas instrukciju bērniem, Mostellera1 formulu). Visām indikācijām 1. dienā ievada vienreizēju piesātinošo devu 70 mg/m2 (nepārsniedzot faktisko devu 70 mg), turpmāk – 50 mg/m2 dienā (nepārsniedzot faktisko devu 70 mg dienā). Ja deva 50 mg/m2

dienā bija labi panesama, taču netiek nodrošināta adekvāta klīniskā atbildes reakcija, dienas devu var palielināt līdz 70 mg/m2 dienā (nepārsniedzot faktisko devu 70 mg dienā).

1 Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Kaspofungīna drošums un efektivitāte nav pietiekami pētīta klīniskajos pētījumos jaundzimušajiem un zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam. Šajā vecuma grupā ir jāievēro piesardzība ārstēšanā. Ierobežoti dati liecina, ka var apsvērt kaspofungīna lietošanu devā 25 mg/m2 dienā jaundzimušajiem un zīdaiņiem (līdz 3 mēnešu vecumam) un 50 mg/m2 dienā maziem bērniem (no 3 līdz 11 mēnešu vecumam) (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Ārstēšanas ilgums

Empīriskās terapijas ilgums ir atkarīgs no pacienta atbildes reakcijas. Terapija jāturpina līdz pat 72 stundām pēc neitropēnijas novēršanas (ANS(Absolūtais neitrofīlu skaits)≥500). Pacientiem ar diagnosticētu sēnīšu infekciju terapijai jābūt vismaz 14 dienas un terapija jāturpina vēl vismaz 7 dienas gan pēc neitropēnijas, gan klīnisko simptomu novēršanas.

Invazīvās kandidozes ārstēšanas ilgumu nosaka pacienta klīniskā un mikrobioloģiskā atbildes reakcija. Kad invazīvās kandidozes simptomi ir uzlabojušies un kultūru uzsējums ir negatīvs, var apsvērt iespēju pāriet uz perorālu pretsēnīšu terapiju. Parasti pretsēnīšu terapija jāturpina vismaz 14 dienas pēc pēdējā pozitīvā kultūru uzsējuma.

Invazīvās aspergilozes ārstēšanas ilgumu katrā gadījumā nosaka individuāli, un tas ir atkarīgs no pacienta pamatslimības smaguma pakāpes, imūnsupresijas ārstēšanas rezultātiem un klīniskās atbildes reakcijas. Parasti ārstēšana jāturpina vismaz septiņas dienas pēc simptomu pazušanas.

Ir ierobežoti dati par drošumu terapijai, kas ilgst vairāk par 4 nedēļām. Tomēr pieejamie dati liecina, ka kaspofungīns ir labi panesams arī ilgstošu terapijas kursu laikā (līdz 162 dienām pieaugušiem pacientiem un līdz 87 dienām bērniem).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (65 gadi un vecāki) zemlīknes laukums (AUC - area under the curve) palielinās par apmēram 30 %. Tomēr sistemātiska devu piemērošana nav nepieciešama. Ir ierobežota pieredze 65 gadus vecu un vecāku pacientu ārstēšanā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru funkcijas traucējumi

Devas nav jāpielāgo pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu funkcijas traucējumi

Pieaugušiem pacientiem ar vieglas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem (novērtējums pēc Child-Pugh skalas no 5 līdz 6) devu piemērošana nav nepieciešama. Pieaugušiem pacientiem ar vidējas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem (novērtējums pēc Child-Pugh skalas no 7 līdz 9), pamatojoties uz datiem par farmakokinētiku, ieteicams lietot katru dienu 35 mg kaspofungīna. 1. dienā jāievada piesātinošā deva 70 mg. Nav klīniskās pieredzes par smagas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem pieaugušiem pacientiem (novērtējums pēc Child-Pugh skalas lielāks par 9) un bērniem ar jebkādas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vienlaikus lietošana kopā ar metabolo enzīmu stimulētājiem

Atsevišķi dati norāda, ka pēc kaspofungīna piesātinošās devas 70 mg, gadījumos, ja vienlaicīgi ar kaspofungīnu pieaugušie pacienti lieto metabolo enzīmu stimulētājus, uzturošo devu var paaugstināt līdz 70 mg (skatīt 4.5. apakšpunktu). Ja kaspofungīnu lieto bērniem (no 12 mēnešu līdz 17 gadu vecumam) kopā ar tiem pašiem metabolo enzīmu stimulētājiem (skatīt 4.5. apakšpunktu), jāapsver iespēja lietot kaspofungīna devu 70-mg/m2 dienā (nepārsniedzot faktisko devu 70 mg dienā).

Ievadīšanas veids

Pēc atšķaidīšanas un izšķīdināšanas šķīdums jāievada lēnas intravenozas infūzijas veidā aptuveni 1 stundas laikā. Norādījumus par šķīdināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

Pieejami 50 mg un 70 mg flakoni.

Kaspofungīna infūzija jāievada vienu reizi dienā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ziņots par anafilaktiskses gadījumiem kaspofungīna lietošanas laikā. Ja tas rodas, jāpārtrauc lietot kaspofungīnu un jāsāk atbilstoša terapija. Ziņots par iespējams ar histamīna atbrīvošanos saistītām blakusparādībām, ieskaitot izsitumus, sejas pietūkumu, angioedēmu, niezi, siltuma sajūtu vai bronhospazmu, kuru dēļ var būt nepieciešams pārtraukt lietošanu un/vai nozīmēt atbilstošu ārstēšanu.

Ierobežoti dati liecina, ka no retāk sastopamām ne-Cancida rauga sēnītēm un ne-Aspergillus pelējuma sēnītēm kaspofungīns nepasargā. Nav pētīta kaspofungīna efektivitāte pret šīm patogēnajām sēnītēm.

Tika novērtēta vienlaicīga kaspofungīna un ciklosporīna lietošana veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem un pieaugušiem pacientiem. Dažiem veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem, kuri saņēma divas 3 mg/kg devas ciklosporīna kopā ar kaspofungīnu, īslaicīgi paaugstinājās alanīna transamināzes (ALAT) līmenis un asparāta transamināzes (ASAT) līmenis, līdz trijām reizēm pārsniedzot normas augšējo robežu (NAR); laboratorie rādītāji normalizējās pēc tam, kad ārstēšanu pārtrauca. Retrospektīvā pētījumā, kur 40 pacienti no 1 līdz 290 dienām (vidēji 17,5 dienas) lietoja tirdzniecībā esošo kaspofungīnu un ciklosporīnu, netika novērotas nopietnas nevēlamās blakusparādības aknās. Dati liecina, ka kaspofungīnu var lietot pacienti, kuri saņem ciklosporīnu, ja iespējamais labums atsver potenciālo risku. Vienlaicīgi lietojot kaspofungīnu un ciklosporīnu, regulāri jāpārbauda aknu fermentu rādītāji.

Pieaugušiem pacientiem ar vieglu un vidēju aknu mazspēju AUC palielinās attiecīgi par 20 % un 75 %. Pieaugušiem ar vidējas pakāpes aknu mazspēju ieteicams samazināt devu līdz 35 mg. Nav

klīniskās pieredzes par iedarbību pieaugušiem ar smagiem aknu funkcijas traucējumiem vai bērniem ar jebkādas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem. Iespējams, ka iedarbība ir lielāka nekā vidēji smagu aknu funkcijas traucējumu gadījumos un šādiem pacientiem kaspofungīns jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Ir novērotas novirzes aknu funkcijas testos kaspofungīna lietošanas laikā veseliem brīvprātīgajiem gan pieaugušajiem, gan pediatriskās populācijas pacientiem. Dažiem pieaugušajiem un pediatriskās populācijas pacientiem ar smagām blakus saslimšanām, kuri vienlaicīgi ar kaspofungīnu saņēma vairākus citus medikamentus, ziņots par klīniski nozīmīgiem aknu darbības traucējumiem, hepatītu un aknu mazspēju; cēloņsakarība ar kaspofungīnu nav noteikta. Pacienti, kuriem kaspofungīna terapijas laikā novēroja izmainītus aknu funkciju testus, turpmāk būtu jānovēro, vai nepasliktinās aknu funkcijas un jāizvērtē ieguvuma/riska attiecība kaspofungīna terapijas turpināšanai.

Šīs zāles satur saharozi. Pacienti ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību vai saharozes-izomaltāzes nepietiekamību šīs zāles lietot nedrīkst (skatīt 2. punktu).

Pēcreģistrācijas periodā tika ziņots par Stīvensa-Džonsona sindroma un toksiskas epidermas nekrolīzes gadījumiem saistībā ar kaspofungīna lietošanu. Pacientiem, kuriem anamnēzē ir alerģiskas ādas reakcijas, ir jāievēro piesardzība (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pētījumi in vitro liecina, ka kaspofungīns neinhibē citohromālās sistemas P450 enzīmus. Klīniskajos pētījumos kaspofungīns neinducēja citu vielu CYP3A4 metabolismu. Kaspofungīns nav P- glikoproteīna substrāts un ir vājš citohromālo P450 enzīmu substrāts. Tomēr farmakoloģiskie un klīniskie pētījumi liecina, ka kaspofungīns mijiedarbojas ar citām zālēm (skatīt zemāk).

Divos klīniskajos pētījumos ar veseliem pieaugušiem, ciklosporīns A (viena 4 mg/kg deva vai divas 3 mg/kg devas ar 12 stundu starplaiku) palielināja kaspofungīna AUC apmēram par 35 %. Šo AUC palielināšanos, iespējams, izraisa samazināta kaspofungīna uzsūkšanās aknās. Kaspofungīns

nepaaugstināja ciklosporīna līmeni plazmā. Kad kaspofungīnu lietoja vienlaicīgi ar ciklosporīnu, īslaicīgi novēroja alanīna transamināzes (ALAT) līmeņa un asparāta transamināzes (ASAT) līmeņa paaugstināšanos, kas līdz trīs reizēm pārsniedza normas augšējo robežu (NAR) un normalizējās pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Retrospektīvā pētījumā, kur 40 pacienti 1 līdz 290 dienas (mediāna 17,5 dienas) tika ārstēti ar tirdzniecībā esošo kaspofungīnu un ciklosporīnu, netika novērotas nopietnas nevēlamās blakusparādības aknās (skatīt 4.4. apakšpunktu). Lietojot vienlaicīgi abas zāles, regulāri jāpārbauda aknu fermentu rādītāji.

Kaspofungīns samazina kopējo takrolima koncentrāciju par 26 % veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem. Pacientiem, kuri lieto abas zāles, jāpārbauda takrolima koncentrācija asinīs un obligāti jākoriģē tā lietošanas devas.

Klīniskie pētījumi ar veseliem brīvprātīgajiem dalībniekiem liecina, ka itrakonozola, amfotericīna B, mikofenolāta, nelfinavīra vai takrolima lietošana klīniski būtiski nemaina kaspofungīna farmakokinētiku. Kaspofungīns neietekmēja amfotericīna B, itrakonozola, rifampicīna vai mofetila mikofenolāta farmakokinētiku. Lai gan dati par drošumu ir ierobežoti, šķiet, ka, vienlaicīgi lietojot kaspofungīnu ar amfotericīnu B, itrakonazolu, nelfinavīru vai mikofenolāta mofetilu, nav jāievēro īpaša piesardzība.

Rifampicīns pirmajā dienā izraisīja kaspofungīna AUC pieaugumu par 60 % un kopējās kaspofungīna koncentrācijas pieaugumu par 170 % abu zāļu vienlaicīgas lietošanas gadījumā veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem. Pēc atkārtotas lietošanas kaspofungīna kopējais līmenis pakāpeniski samazinājās. Pēc divu nedēļu rifampicīna lietošanas iedarbība uz AUC bija beigusies, bet kopējais līmenis bija par 30 % zemāks nekā tiem pieaugušiem pacientiem, kuri saņēma tikai kaspofungīnu. Mijiedarbības mehānisms, iespējams, saistās ar transporta proteīnu sākotnēju nomākšanu un sekojošu stimulāciju. Līdzīga iedarbība var būt sagaidāma arī citām zālēm, kas inducē metabolos enzīmus. Ierobežotie populācijas farmakokinētiskie pētījumu dati liecina, ka vienlaicīga kaspofungīna un stimulatoru efavirenza, nevirapīna, rifampicīna, deksametazona, fenitoīna vai karbamazepīna lietošana var izraisīt kaspofungīna AUC pazemināšanos. Vienlaicīgi nozīmējot kaspofungīnu un metabolo enzīmu stimulatorus, ir jāapsver kaspofungīna uzturošās dienas devas palielināšana līdz 70 mg, kas seko sākuma 70 mg devai (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Visi iepriekš aprakstītie zāļu mijiedarbības pētījumi pieaugušajiem tika veikti ar kaspofungīna devu 50 vai 70 mg dienā. Lielāku kaspofungīna devu mijiedarbība ar citām zālēm formāli nav tikusi pētīta.

Farmakokinētikas datu regresa analīzes liecina, ka deksametazona lietošana kopā ar kaspofungīnu var izraisīt klīniski būtisku kaspofungīna koncentrācijas samazināšanos bērniem. Dotā atrade var norādīt, ka bērniem, lietojot stimulētājus, būs līdzīga samazināšanās kā tas novērots pieaugušiem. Ja kaspofungīnu lieto bērniem (no 12 mēnešu līdz 17 gadu vecumam) kopā ar metabolo enzīmu stimulētājiem, tādiem kā rifampicīnu, efavirenzu, nevirapīnu, fenitoīnu, deksametazonu vai karbamazepīnu, jāapsver iespēja lietot kaspofungīna devu 70-mg/m2 dienā (nepārsniedzot faktisko devu 70 mg dienā).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par kaspofungīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Kaspofungīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien nav absolūta nepieciešamība. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda, ka kaspofungīns šķērso placentu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai kaspofungīns izdalās cilvēka pienā. Pieejamie farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par kaspofungīna izdalīšanos pienā. Lietojot kaspofungīnu, sieviete nedrīkst barot zīdaini ar krūti.

Fertilitāte

Ar kaspofungīnu veiktie fertilitātes pētījumi žurku mātītēm un tēviņiem neliecināja par ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nav pieejami klīniskie dati, lai novērtētu kaspofungīna ietekmi uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām (anafilaksi un, iespējams ar histamīna atbrīvošanos saistītām blakusparādībām) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem ar invazīvo aspergilozi vēl ir ziņots par plaušu tūsku, pieaugušo elpošanas distresa sindromu (ARDS– adult respiratory distress syndrome) un rentgenoloģiski apstiprinātiem infiltrātiem.

Pieaugušiem pacientiem

Klīniskos pētījumos 1865 pieaugušie cilvēki saņēma vienreizējas vai atkārtotas kaspofungīna devas: 564 febrili pacienti ar neitropēniju (empīriskās terapijas pētījumi), 382 pacienti ar invazīvo kandidozi, 228 pacienti ar invazīvo aspergilozi un 297 pacienti ar lokālām Candida infekcijām un 394 personas bija iesaistītas I fāzes pētījumos. Empīriskās terapijas pētījumos pacienti saņēma ķīmijterapiju ļaundabīgo audzēju gadījumā vai viņiem transplantēja hemopoētiskās cilmes šūnas (39 gadījumos arī allogēnos transplantantus). Pētījumos pacientiem ar dokumentētām Candida infekcijām lielākajai daļai pacientu ar invazīvām Candida infekcijām bija arī nopietnas blakus slimības (piemēram, hematoloģiska vai kāda cita malignitāte, nesen pārciestas plašas ķirurģiskas operācijas, HIV), kuru ārstēšanai jālieto daudzas citas zāles. Pacientiem, kas piedalījās nesalīdzinošajā Aspergillus pētījumā, bieži bija predisponējoši medicīniski stāvokļi (piemēram, kaula smadzeņu vai cilmes šūnu transplantanti), kuru ārstēšanai jālieto dažādas citas zāles.

Visās pacientu grupās visbiežāk sastopamās blakusparādības bija flebīts injekcijas vietā. Citas lokālas reakcijas bija apsārtums, sāpes/jūtīgums, nieze, izdalījumi un dedzinoša sajūta.

Visiem pieaugušiem (kopā 1780), kurus ārstēja ar kaspofungīnu, novērotās klīniskās un laboratoriskās novirzes no normas bija vāji izteiktas, un pētījums to dēļ bija jāpārtrauc reti.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Klīniskās izpētes un/vai

Bieži (≥1/100

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Nav zināmi

pēcreģistrācijas periodā

līdz <1/10)

 

(nevar noteikt

novēroja šādas

 

 

pēc pieejamiem

blakusparādības:Orgānu

 

 

datiem)

sistēmas klase

 

 

 

Asins un limfātiskās

pazemināts

anēmija, trombocitopēnija,

 

sistēmas traucējumi

hemoglobīns,

koagulopātija, leikopēnija,

 

 

pazemināts

palielināts eozinofīlo leikocītu

 

 

hematokrīts,

skaits, samazināts trombocītu

 

 

samazināts balto

skaits, palielināts trombocītu

 

 

asins ķermenīšu

skaits, samazināts limfocītu

 

 

skaits

skaits, palielināts balto asins

 

 

 

ķermenīšu skaits, samazināts

 

 

 

neitrofīlo leikocītu skaits

 

Vielmaiņas un uztures

hipokaliēmija

šķidruma aizture,

 

traucējumi

 

hipomagniēmija, anoreksija,

 

 

 

elektrolītu disbalanss,

 

 

 

hiperglikēmija, hipokalciēmija,

 

 

 

metabolā acidoze

 

Psihiskie traucējumi

 

trauksme, dezorientācija,

 

 

 

bezmiegs

 

Nervu sistēmas traucējumi

galvassāpes

reibonis, disgeizija, parestēzija,

 

 

 

miegainība, trīce, hipoestēzija

 

Acu bojājumi

 

acu dzelte, redzes traucējumi,

 

 

 

plakstiņu tūska, pastiprināta acu

 

 

 

asarošana

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

sirdsklauves, tahikardija,

 

 

 

aritmija, priekškambaru

 

 

 

fibrilācija, sastrēguma sirds

 

 

 

mazspēja

 

Asinsvadu sistēmas

flebīts

tromboflebīts, pietvīkums,

 

traucējumi

 

karstuma viļņi, hipertensija,

 

 

 

hipotensija

 

Elpošanas sistēmas

elpas trūkums

aizlikts deguns,

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

faringolaringeālas sāpes,

 

un videnes slimības

 

paātrināta elpošana,

 

 

 

bronhospazmas, klepus,

 

 

 

paroksizmālā nakts aizdusa,

 

 

 

hipoksija, trokšņi plaušās,

 

 

 

sēkšana

 

Kuņģa un zarnu trakta

slikta dūša,

sāpes vēderā, sāpes vēdera

 

traucējumi

caureja, vemšana.

augšējā daļā, sausa mute,

 

 

 

dispepsija, diskomforta sajūta

 

 

 

kuņģī, vēdera palielināšanās,

 

 

 

ascīts, aizcietējums, disfāgija,

 

 

 

vēdera uzpūšanās

 

Aknu un/vai žults izvades

paaugstināts

holestāze, hepatomegālija,

 

sistēmas traucējumi

aknu rādītāju

hiperbilirubinēmija, dzelte, aknu

 

 

lielums (alanīna

funkcijas traucējumi,

 

 

aminotransferāze,

hepatotoksicitāte, aknu slimība,

 

 

aspartāta

paaugstināts gamma-

 

 

aminotransferāze,

glutamiltransferāzes līmenis

 

 

asins sārmainā

 

 

 

fosfatāze, tiešais

 

 

 

un kopējais

 

 

 

bilirubīns)

 

 

Ādas un zemādas audu

izsitumi, nieze,

eksudatīvā eritēma, makulāri

toksiska

bojājumi

eritēma,

izsitumi, makulo-papulāri

epidermas

 

hiperhidroze

izsitumi, niezoši izsitumi,

nekrolīze un

 

 

nātrene, alerģisks dermatīts,

Stīvensa-

 

 

ģeneralizēta nieze, eritematozi

Džonsona

 

 

izsitumi, ģeneralizēti izsitumi,

sindroms (skatīt

 

 

masalām līdzīgi izsitumi, ādas

4.4.

 

 

bojājumi

apakšpunktu)

Skeleta-muskuļu un

artralģija

muguras sāpes, sāpes

 

saistaudu sistēmas

 

ekstremitātēs, kaulu sāpes,

 

bojājumi

 

muskuļu vājums, mialģija

 

Nieru un urīnizvades

 

nieru mazspēja, akūta nieru

 

sistēmas traucējumi

 

mazspēja

 

Vispārēji traucējumi un

drudzis, drebuļi,

sāpes, sāpes katetra ievadīšanas

 

reakcijas ievadīšanas vietā

izsitumi izfūzijas

vietā, nogurums, aukstuma

 

 

ievadīšanas vietā.

sajūta, karstuma sajūta, eritēma

 

 

 

infūzijas ievadīšanas vietā,

 

 

 

sacietējums infūzijas ievadīšanas

 

 

 

vietā, sāpes infūzijas ievadīšanas

 

 

 

vietā, pietūkums infūzijas

 

 

 

ievadīšanas vietā, flebīts

 

 

 

injekcijas ievadīšanas vietā,

 

 

 

perifērā tūska, savārgums,

 

 

 

diskomforta sajūta krūškurvī,

 

 

 

sāpes krūškurvī, sejas tūska,

 

 

 

sajūta, ka mainās ķermeņa

 

 

 

temperatūra, sacietējums,

 

 

 

ekstravazācija infūzijas

 

 

 

ievadīšanas vietā, kairinājums

 

 

 

infūzijas ievadīšanas vietā,

 

 

 

flebīts infūzijas ievadīšanas

 

 

 

vietā, izsitumi infūzijas

 

 

 

ievadīšanas vietā, nātrene

 

 

 

infūzijas ievadīšanas vietā,

 

 

 

eritēma infūzijas ievadīšanas

 

 

 

vietā, tūska injekcijas

 

 

 

ievadīšanas vietā, sāpes

 

 

 

injekcijas ievadīšanas vietā,

 

 

 

pietūkums injekcijas ievadīšanas

 

 

 

vietā, nogurums, tūska

 

Izmeklējumi

pazemināts kālija

paaugstināts kreatinīna līmenis

 

 

līmenis asinīs,

asinīs, pozitīva reakcija uz

 

 

pazemināts

eritrocītiem urīnā, pazemināts

 

 

albumīnu līmenis

kopējais olbaltumvielu līmenis,

 

 

asinīs.

olbaltumvielas urīnā, pagarināts

 

 

 

protrombīna laiks, saīsināts

 

 

 

protrombīna laiks, samazināts

 

 

 

nātrija līmenis asinīs, palielināts

 

 

 

nātrija līmenis asinīs, pazemināts

 

 

 

kalcija līmenis asinīs,

 

 

 

paaugstināts kalcija līmenis

 

 

 

asinīs, pazemināts hlorīdu

 

 

 

līmenis asinīs, paaugstināts

 

 

 

glikozes līmenis asinīs,

 

 

 

pazemināts magnija līmenis

 

 

 

asinīs, pazemināts fosfora

 

 

 

līmenis asinīs, paaugstināts

 

 

 

fosfora līmenis asinīs,

 

 

 

paaugstināts urīnvielas līmenis

 

 

 

asinīs, pagarināts aktivētā

 

 

 

parciālā tromboplastīna laiks,

 

 

 

pazemināts bikarbonātu līmenis

 

 

 

asinīs, paaugstināts hlorīdu

 

 

 

līmenis asinīs, paaugstināts kālija

 

 

 

līmenis asinīs, paaugstināts

 

asinsspiediens, pazemināts urīnskābes līmenis asinīs, asinis urīnā, pataloģiskas skaņas elpojot, pazemināts oglekļa dioksīda līmenis, paaugstināts imunitāti nomācošo zāļu līmenis, palielināts starptautiskais normētais indekss, cilindrūrija, pozitīva reakcija uz leikocītiem urīnā un paaugstināts urīna pH

Kaspofungīna deva 150 mg dienā (līdz 51 dienai) tika pētīta 100 pieaugušiem pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Pētījumā salīdzināja kaspofungīnu 50 mg dienā (pēc piesātinošās devas 70 mg 1. dienā) ar 150 mg dienā lietošanu invazīvās kandidozes ārstēšanā. Šai pacientu grupai kaspofungīna lielākās devas lietošanas drošums bija līdzīgs kā pacientiem, kuri lietoja kaspofungīna 50 mg devu dienā. Pacientu, ar būtiskām, ar zāļu lietošanu saistītām nelabvēlīgām blakusparādībām vai ar zāļu lietošanu saistītām nelabvēlīgām blakusparādībām, kuru dēļ kaspofungīna lietošana bija jāpārtrauc, attiecība bija līdzīga 2 ārstēšanas grupās.

Bērniem

Dati no 5 klīniskiem pētījumiem, kas veikti 171 bērnam, liecina, ka kopējā klīnisko blakusparādību sastopamība (26,3%; 95% TI -19,9; 33,6) nav sliktāka kā ziņots ar kaspofungīnu ārstētiem pieaugušajiem (43,1%; 95% TI - 40,0; 46,2). Tomēr bērniem, iespējams, ir atšķirīgs blakusparādību profils, salīdzinot ar pieaugušajiem. Visbiežāk ar kaspofungīnu ārstētiem bērniem ziņotās ar zāļu lietošanu saistītās klīniskās blakusparādības bija drudzis (11,7%), izsitumi (4,7%) un galvassāpes (2,9%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Novēroja šādas blakusparādības:

Orgānu sistēmas klase

Ļoti bieži

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

 

(≥1/10)

 

Asins un limfātiskās

 

palielināts eozinofīlo leikocītu skaits

sistēmas traucējumi

 

 

Nervu sistēmas

 

galvassāpes

traucējumi

 

 

Sirds funkcijas

 

tahikardija

traucējumi

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

apsārtums, hipotensija

traucējumi

 

 

Aknu un/vai žults

 

paaugstināti aknu fermentu līmeņi (ASAT, ALAT)

izvades sistēmas

 

 

traucējumi

 

 

Ādas un zemādas audu

 

izsitumi, nieze

bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un

drudzis

drebuļi, sāpes katetra ievadīšanas vietā

reakcijas ievadīšanas

 

 

vietā

 

 

Izmeklējumi

 

pazemināts kālija līmenis asinīs, hipomagniēmija,

 

 

paaugstināts glikozes līmenis asinīs, pazemināts fosfora

 

 

līmenis asinīs un paaugstināts fosfora līmenis asinīs

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ir ziņots par netīšu kaspofungīna ievadīšanu devā līdz pat 400 mg vienas dienas laikā. Šie gadījumi neizraisīja klīniski nozīmīgas blakusparādības. Kaspofungīns nav dializējams.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretsēnīšu līdzeklis sistēmiskai lietošanai, ATĶ kods: J 02 AX 04.

Darbības mehānisms

Kaspofungīna acetāts ir pussintētisks lipopeptīda (ehinokandīna) savienojums, kas sintezēts no Glarea lozoyensis fermentācijas produktiem. Kaspofungīna acetāts aizkavē bēta (1,3)-D-glukāna, kas ir daudzu šķiedrveida sēnīšu un raugu šūnapvalka galvenā sastāvdaļa, sintēzi. Bēta (1,3)-D-glukāns nav sastopams zīdītāju šūnās.

Kaspofungīnam ir fungicīda iedarbība uz Candida rauga sēnēm. Pētījumi in vitro un in vivo parāda, ka, pakļaujot Aspergillus kaspofungīna iedarbībai, notiek hifu apikālo galotņu līze un to zaru punktu, kur notiek šūnu augšana un dalīšanās, bojāeja.

Farmakodinamiskā iedarbība

In vitro kaspofungīns iedarbojas uz dažādām Aspergillus ģints sugām: (Aspergillus fumigatus

[N = 75], Aspergillus flavus [N = 111], Aspergillus niger [N = 31], Aspergillus nidulans [N = 8], Aspergillus terreus [N = 52]) un Aspergillus candidus [N=3]). Kaspofungīns in vitro iedarbojas arī uz dažādām Candida ģints sugām: (Candida albicans [N = 1032], Candida dubliniensis [N = 100], Candida glabrata [N = 151], Candida guilliermondii [N = 67], Candida kefyr [N = 62], Candida krusei [N = 147], Candida lipolytica [N = 20], Candida lusitaniae [N = 80], Candida parapsilosis

[N = 215], Candida rugosa [N = 1] un Candida tropicalis [N = 258]), tai skaitā izolātiem ar multiplas rezistences transporta mutācijām, kā arī sēnītēm ar iegūtu vai esošu rezistenci pret flukonazolu, amfotericīnu B un 5-flucitozīnu. Jutīguma pārbaudes veica, izmantojot Klīnisko un Laboratoriju Standartu Institūta (Clinical and Laboratory Standards Institute -CLSI, iepriekš pazīstamu kā Nacionālās Klīnisko Laboratoriju Standartu komiteja [NCCLS]) metodes M38-A2 (Aspergillus ģints) un M27-A3 metodes (Candida ģints) modifikācijas.

EUCAST ir izstrādājis standartizētu metodi rauga sēnīšu noteikšanai. EUCAST nav izstrādājis kaspofungīna jutības testu robežpunktus dēļ nozīmīgām kaspofungīna starplaboratoriju novirzēm MIC robežās. Jutības testu robežpunktu vietā, Candida izolāti, kas ir jutīgi pret anidulafungīnu, kā arī pret mikafungīnu, jāuzskata par jutīgiem pret kaspofungīnu. Līdzīgi C. parapsilosis izolāti, kas ir vidēji jutīgi pret anidulafungīnu un mikafungīnu, ir jāuzskata par vidēji jutīgiem pret kaspofungīnu.

Rezistences mehānisms

Nelielam skaitam pacientu terapijas laikā identificēti Candida izolāti ar samazinātu jutību pret kaspofungīnu (izmantojot CLSI apstiprināto standartizēto MIC noteikšanas metodi kaspofungīnam ziņotais MIC >2 mg/l (MIC palielināšanās 4- līdz 30-reizes)). Identificētais resistences mehānisms ir FKS1un/vai FKS2 (C. glabrata ģints) gēnu mutācijas. Šie gadījumi tika saistīti ar sliktu klīnisko rezultātu.

Konstatēta in vitro Aspergillus sugu rezistences veidošanās pret kaspofungīnu. Ierobežotās klīniskās pieredzes laikā invazīvās aspergilozes pacientiem novērota rezistence pret kaspofungīnu. Rezistences sastopamības biežums pret kaspofungīnu dažādiem Aspergillus klīniskajiem izolātiem ir rets. Tika novērota Candida rezistence pret kaspofungīnu, bet tās biežums var atšķirties starp sugām un reģionu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Invazīvā kandidoze pieaugušiem pacientiem: pirmajā pētījumā, kurā salīdzināja kaspofungīnu un amfotericīnu B invazīvās kandidozes ārstēšanā, iesaistīja 239 pacientus, no kuriem 24 pacientiem bija neitropēnija. Biežāk sastopamās diagnozes bija: asins infekcijas (kandidēmija) (77 %, n=186) un Candidas peritonīts (8 %, n=19); pacientus ar Candidas endokardītu, osteomielītu vai meningītu

izslēdza no pētījuma. Kaspofungīnu ievadīja piesātinošajā devā 70 mg, pēc tam uzturošajā devā 50 mg reizi dienā, amfotericīns B tika nozīmēts devā 0,6 līdz 0,7 mg/kg/dienā pacientiem bez neitropēnijas un devā 0,7 – 1,0 mg/kg/dienā neitropēniskiem pacientiem. Vidējais intravenozās terapijas ilgums bija 11,9 dienas ar diapazonu no 1 līdz 28 dienām. Tika uzskatīts, ka sasniegta laba atbildes reakcija, ja mazinājās gan klīniskie simptomi, gan ja mikrobioloģiskie uzsējumi vairs neuzrādīja Candida infekciju. IV pētījuma terapijas beigās 224 pacientus iekļāva invazīvas kandidozes primārajā efektivitātes analīzē (MITT analīze), pozitīvas reakcijas uz terapiju biežums abās terapijas grupās bija salīdzināms – kaspofungīna grupā 73 % [80/109] un amfotericīna B grupā 62 % [71/115] [% atšķirība 12,7 (95,6 % TI –0,7, 26,0)]. IV pētījuma terapijas beigās pacientiem ar kandidēmiju laba atbildes reakcija uz terapiju abās grupās arī bija salīdzināma – kaspofungīna grupā 72 % [66/92] un amfotericīna B grupā 63 % [59/94] [% atšķirība 10,0 (95,0 % TI –4,5, 24,5)] primārajā efektivitātes analīzē (MITT analīze). Dati par pacientiem ar infekcijas lokalizāciju ārpus asins plūsmas bija ierobežoti. Labvēlīgas reakcijas diapazons neitropēnijas pacientiem bija 7/14 (50 %) kaspofungīna grupā un 4/10 (40 %) amfotericīna B grupā. Šos ierobežotos datus apstiprināja empīriskās terapijas pētījumu rezultāti.

Otrajā pētījumā, pacienti ar invazīvo kandidozi saņēma kaspofungīna devu 50 mg/dienā (pēc piesātinošās devas 70 mg 1. dienā) vai kaspofungīnu 150 mg/dienā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šajā pētījumā kaspofungīna deva tika ievadīta vairāk nekā 2 stundu laikā (parasti 1 stundu ilgās ievadīšanas vietā). Pētījumā netika iekļauti pacienti ar iespējamu Candida izraisītu endokardītu, meningītu vai osteomielītu. Tā kā tas bija, galvenokārt, terapijas pētījums, tajā netika iekļauti arī pacienti, kuriem iepriekšēja terapija ar pretsēnīšu līdzekļiem nav bijusi efektīva. Šajā pētījumā iesaistīto pacientu ar neitropēniju skaits arī bija ierobežots (8,0%). Šajā pētījumā sekundārais mērķa kritērijs bija efektivitāte. Efektivitātes analīzē tika ietverti dati par pacientiem, kuri atbilda iekļaušanas pētījumā kritērijiem un saņēma vienu vai vairākas pētāmā kaspofungīna devas. Pozitīvo atbildes reakciju uz terapiju skaits pēc ārstēšanas ar kaspofungīnu beigām bija līdzīgs 2 ārstēšanas grupās: 72% (73/102) un 78% (74/95), attiecīgi kaspofungīna 50 mg un 150 mg ārstēšanas grupās (starpība 6,3% [95% TI - 5,9; 18,4]).

Invazīvā aspergiloze pieaugušiem pacientiem: lai novērtētu kaspofungīna drošumu, panesību un efektivitāti, atklātā, nesalīdzinošā pētījumā, iesaistīja 69 pieaugušus pacientus (vecumā no 18 līdz 80 gadiem ) ar invazīvo aspergilozi. Pacientiem bija jābūt nejūtīgiem pret standarta pretsēnīšu terapiju (slimība progresē vai stāvoklis neuzlabojas, lietojot citu pretsēnīšu terapiju vismaz septiņas dienas) (84 % iesaistīto pacientu) vai citas standarta pretsēnīšu terapijas nepanesību (16 % iesaistīto pacientu). Lielākajai daļai pacientu bija dažādas blakus slimības (ļaundabīgas hematoloģiskas slimības [N=24], allogēnie kaulu smadzeņu transplantanti vai cilmes šūnu transplantanti [N=18], orgānu transplantanti [N=8], masīvi audzēji [N=3] vai citas slimības[N=10]). Invazīvās aspergilozes diagnosticēšanai un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanai tika lietotas striktas definīcijas, kas izstrādātas, balstoties uz Mikožu pētījumu grupas kritērijiem (par pozitīvu rezultātu uzskatīja klīniski nozīmīgu radioloģiskās atradnes un simptomu mazināšanos). Vidējais terapijas ilgums bija 33,7 dienas, diapazonā no 1 līdz 162 dienām. Neatkarīgo ekspertu grupa noteica, ka 41 % (26/63) pacientu, kuri saņēma vismaz vienu kaspofungīna devu, bija pozitīvs rezultāts. 50 % (26/52) pacientu, kas saņēma kaspofungīnu ilgāk nekā septiņas dienas, bija pozitīvs terapijas efekts. Pozitīvs iedarbības sastopamības biežums tiem pacientiem, kuri bija vai nu nejūtīgi pret iepriekš saņemto terapiju vai ar tās nepanesību, bija attiecīgi 36 % (19/53) un 70 % (7/10). Lai gan pieciem pacientiem, kurus iekļāva pētījumā kā nejūtīgus pret iepriekšējo ārstēšanu, iepriekš izmantotās pretsēnīšu līdzekļu devas bija mazākas nekā parasti lieto invazīvās aspergilozes ārstēšanā, pozitīvas atbildes reakcijas biežums, lietojot kaspofungīnu, bija līdzīgs tam, ko novēroja pārējiem refraktārās grupas pacientiem (attiecīgi 2/5 un 17/48). Pozitīvu atbildes reakciju uz terapiju novēroja 47 % (21/45) pacientiem ar plaušu slimībām un 28 % (5/18) pacientu ārpus plaušu slimībām. Starp pacientiem ar ārpus plaušu slimībām, diviem no astoņiem pacientiem, kuriem bija arī konstatēta, varbūtēja vai iespējama CNS iesaistīšanās procesā, bija pozitīva reakcija uz terapiju.

Empīriskā terapija febriliem neitropēniskiem pieaugušiem pacientiem: klīniskajā pētījumā kopā tika iesaistīti 1111 pacienti ar pastāvīgu drudzi un neitropēniju, kuri tika ārstēti vai nu ar kaspofungīnu piesātinošajā devā 70 mg, pēc tam uzturošajā devā 50 mg, vai liposomālo amfotericīnu B

3,0 mg/kg/dienā. Pacienti, ja bija nepieciešams, saņēma ķīmijterapiju ļaundabīgo audzēju gadījumā vai

hematopoētisko cilmes šūnu transplantantus, un šiem pacientiem bija neitropēnija (<500 šūnas/mm3 96 stundas) un drudzis (>38,0°C), kuru gadījumos ≥96 stundas netika novērota atbildes reakcija uz parenterālo antibakteriālo terapiju. Pacienti tika ārstēti vēl līdz pat 72 stundām pēc neitropēnijas novēršanas, ar kopējo maksimālo terapijas ilgumu 28 dienas. Tomēr pacienti, kuriem tika konstatēta sēnīšu infekcija, tika ārstēti ilgāk. Ja pacientam drudzis nepārgāja un klīniskais stāvoklis neuzlabojās pēc 5 terapijas dienām, un zāles bija labi panesamas, pētījuma zāļu devu varēja palielināt: kaspofungīnam līdz 70 mg/dienā (ārstēti 13,3 % pacientu) vai liposomālajam amfotericīnam B līdz 5,0 mg/kg/dienā (ārstēti 14,3 % pacientu). Primārās efektivitātes analīzē (MITT analīze) tika iekļauti 1095 pacienti, lai noteiktu vispārējo labas atbildes reakciju: kaspofungīns (33,9 %) bija tikpat efektīvs kā liposomālais amfotericīns B (33,7 %) [% atšķirība 0,2 (95,2 % TI-5,6, 6,0)]. Vispārējai labas atbildes reakcijai tika noteikti katrs no 5 kritērijiem: (1) veiksmīga jebkuras standarta sēnīšu infekcijas terapija (kaspofungīns 51,9 % [14/27], liposomālais amfotericīns B 25,9 % [7/27]), (2) novērsta sēnīšu infekcija pētījuma zāļu lietošanas laikā vai 7 dienu laikā pēc terapijas pabeigšanas (kaspofungīns

98,4 % [527/556], liposomālais amfotericīns B 95,5 % [515/539], (3) izdzīvošana 7 dienas pēc terapijas ar pētījuma zālēm pabeigšanas (kaspofungīns 92,6 % [515/556], liposomālais amfotericīns B 89,2 % [481/539], (4) neatcelta terapija zāļu izraisītās toksicitātes vai efektivitātes trūkuma dēļ (kaspofungīns 89,7 % [499/556], liposomālais amfotericīns B 85,5 % [461/539], (5) drudža novēršana neitropēnijas periodā (kaspofungīns 41,2 % [229/556], liposomālais amfotericīns B 41,4 % [223/539]). Atbildes reakcijas standarta infekciju, ko izraisīja Aspergillus sugu, ārstēšanā ar kaspofungīnu un liposomālo amfotericīnu B attiecīgi bija 41,7 % (5/12) un 8,3 % (1/12), un Candida sugu izraisītiem attiecīgi 66,7 % (8/12) un 41,7 % (5/12). Pacientiem kaspofungīna grupā novēroja infekcijas uzliesmojuma gadījumus, ko izraisīja šādas reti sastopamas rauga un pelējuma sēnītes: Trichosporon sugas (1), Fusarium sugas (1), Mucor sugas (1) un Rhizopus sugas (1).

Pediatriskā populācija

Divos prospektīvos, daudzcentru klīniskajos pētījumos bērniem no 3 mēnešu līdz 17 gadu vecumam tika izvērtēts kaspofungīna lietošanas drošums un efektivitāte. Pētījuma dizains, diagnostiskie kritēriji un efektivitātes novērtēšanas kritēriji bija līdzīgi attiecīgajiem pētījumiem pieaugušiem pacientiem. (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pirmais pētījums, kurā tika iesaistīti 82 pacienti no 2 līdz 17 gadu vecumam, bija randomizēts, dubultakls pētījums, kurā tika salīdzinātas kaspofungīna (50 mg/m2 i.v. vienu reizi dienā pēc 70-mg/m2 piesātinošās devas 1. dienā [nepārsniedzot 70 mg dienā]) un liposomālais amfotericīns B (3 mg/kg i.v. dienā) ārstēšanas proporcijā 2:1 (56 pacienti saņēma kaspofungīnu, 26 pacienti saņēma liposomālo amfotericīnu B) empīriskas terapijas veidā bērniem ar pastāvīgu drudzi un neitropēniju. Vispārējās labas atbildes reakcijas MITT analīžu rezultātos, noregulējot ar riska koeficientu, bija sekojoši: 46,6 % (26/56) kaspofungīna pacientu grupā un 32,2 % (8/25) liposomālā amfotericīna B pacientu grupā.

Otrais pētījums bija prospektīvs, atklāts, nesalīdzinošs pētījums, kurā tika vērtēts kaspofungīna lietošanas drošums un efektivitāte bērniem (no 6 mēnešu līdz 17 gadu vecumam) ar invazīvu kandidozi, barības vada kandidozi un invazīvu aspergilozi (kā glābšanas terapija). Tika iesaistīti četrdesmit deviņi pacienti, kuri saņēma kaspofungīnu 50 mg/m2 IV vienu reizi dienā pēc 70-mg/m2 piesātinošās devas 1. dienā (nepārsniedzot 70 mg dienā), no kuriem 48 tika iekļauti MITT analīzē. 37 no tiem bija invazīva kandidoze, 10 bija invazīva aspergiloze, un 1 pacientam bija barības vada kandidoze. Pabeidzot kaspofungīna terapiju, labvēlīgo atbildes reakciju daudzums MITT analīžu rezultātos, grupējot pēc indikācijas, bija sekojošs: 81 % (30/37) invazīvās kandidozes pacientu grupā, 50 % (5/10) invazīvās aspergilozes pacientu grupā, un 100 % (1/1) barības vada kandidozes gadījumā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Izkliede

Kaspofungīns intensīvi saistās ar albumīniem. Nesaistītā kaspofungīna frakcija plazmā svārstās no 3,5 % veseliem brīvprātīgiem dalībniekiem līdz 7,6 % pacientiem ar invazīvo kandidozi. Izkliedei ir svarīga nozīme kaspofungīna plazmas farmakokinētikā, un tā samazina izplatības ātrumu alfa un bēta dispozīcijas fāzēs. Maksimālā izkliede audos tiek sasniegta 1,5 līdz 2 dienām pēc saņemtās devas, kad 92 % saņemtās devas ir izkliedēta audos. Visticamāk tikai neliela daļa audos iekļuvušā kaspofungīna

vēlāk atgriežas plazmā sākotnējā savienojuma veidā. Tāpēc izvadīšana no organisma notiek apstākļos, kad izkliede nav līdzsvarots un šobrīd nav iespējams noteikt patieso kaspofungīna izkliedes tilpumu.

Biotransformācija

Kaspofungīns spontāni šķeļas līdz vaļējā gredzena savienojumam. Turpmākais metabolisms ietver peptīdu hidrolīzi un N-acetilāciju. Divi starpprodukti, kas veidojas kaspofungīna noārdīšanās procesā līdz vaļējā gredzena savienojumam, veido kovalentas saites ar plazmas proteīniem, kā rezultātā notiek zema līmeņa neatgriezeniska saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām.

Pētījumi in vitro liecina, ka kaspofungīns nedarbojas kā citohromālo enzīmu P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 vai 3A4 inhibitors. Klīniskie pētījumi liecina, ka kaspofungīns nestimulē un neinhibē citu zāļu CYP3A4 metabolismu. Kaspofungīns nav P-glikoproteīna substrāts un ir vājš citohromālo P450 enzīmu substrāts.

Eliminācija

Kaspofungīna eliminācija no plazmas notiek lēni, ar klīrensu 10 – 12 ml/min. Pēc vienreizējas intravenozas vienas stundas infūzijas kaspofungīna līmenis plazmā samazinās polifāziski. Uzreiz pēc infūzijas seko īsa alfa fāze, kam seko bēta fāze ar pusizvades periodu no 9 līdz 11 stundām. Tad seko gamma fāze ar pusizvades periodu 45 stundas. Plazmas klīrensu vairāk ietekmē izkliede organismā nekā ekskrēcija vai biotransformācija.

27 dienu laikā tiek izvadītas apmēram 75 % radioaktīvās devas: 41 % ar urīnu un 34 % ar fekālijām. Pirmo 30 stundu laikā pēc ievadīšanas kaspofungīna ekskrēcija un biotranformācija ir neliela. Eliminācija notiek lēni, un galīgais radioaktivitātes pusizvades periods bija 12 līdz 15 dienas. Neliels daudzums kaspofungīna tiek izvadīts ar urīnu neizmainītā veidā (apmēram 1,4 % no devas).

Kaspofungīnam raksturīga mērena, nelineāra farmakokinētika; pieaugot devai, palielinās uzkrāšanās; ievadot atkārtotas devas, līdzsvara koncentrācijas sasniegšanai ir novērojama devas atkarība no laika.

Īpašas pacientu grupas

Pieaugušiem pacientiem ar nieru funkciju traucējumiem un vidējas pakāpes aknu funkciju traucējumiem, sievietēm un gados vecākiem cilvēkiem novēroja palielinātu kaspofungīna ekspozīciju. Visumā pieaugums bija neliels un nebija pietiekams, lai mainītu devas. Pieaugušiem pacientiem ar vidējas pakāpes aknu funkciju traucējumiem un paaugstinātu ķermeņa svaru var būt nepieciešams pielāgot devu (skatīt zemāk).

Svars. Pieaugušo kandidozes pacientu populācijas farmakokinētiskie pētījumi atklāja ķermeņa svara nozīmi kaspofungīna farmakokinētikā. Palielinoties svaram, samazinās koncentrācija plazmā. Paredzams, ka vidējā ekspozīcija pieaugušam pacientam ar 80 kg svaru būs par 23 % mazāka nekā pieaugušam pacientam ar svaru 60 kg (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu funkciju traucējumi. Pieaugušiem pacientiem ar vieglas un vidējas pakāpes aknu funkciju traucējumiem AUC ir paaugstināts, attiecīgi, par apmēram 20 un 75 %. Nav klīniskas pieredzes, lietojot kaspofungīnu pieaugušiem pacientiem ar smagas pakāpes aknu funkcijas traucējumiem un bērniem ar jebkādas pakāpes aknu mazspēju. Atkārtotu devu pētījumos konstatēja, ka, pieaugušiem pacientiem ar vidējas pakāpes aknu funkciju traucējumiem samazinot dienas devu līdz 35 mg, saglabājās tāds pats AUC līmenis kā pieaugušiem pacientiem ar normālām aknu funkcijām, kas saņem standarta devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nieru funkciju traucējumi. Vienreizējas 70 mg devas klīniskajos pētījumos brīvprātīgiem pieaugušiem pacientiem ar vieglas pakāpes nieru funkciju traucējumiem (kreatinīna klīrenss 50 – 80 ml/min) un kontroles grupas personām kaspofungīna farmakokinētika bija līdzīga. Vidējas pakāpes (kreatinīna klīrenss 31 – 49 ml/min), smagu (kreatinīna klīrenss 5 – 30 ml/min) un terminālu (kreatinīna klīrenss <10 ml/min un dialīzes atkarība) nieru funkciju traucējumu gadījumā pacientiem pēc vienreizējās devas ievades mēreni paaugstinājās kaspofungīna koncentrācija plazmā (robežās no 30 līdz 49 % AUC). Tomēr pieaugušiem pacientiem ar invazīvo kandidozi, barības vada kandidozi vai invazīvo aspergilozi, kuri saņēma vairākas 50 mg kaspofungīna devas dienā, vieglu, vidēju vai smagu nieru

0-24hr

funkciju traucējumu gadījumos netika novērotas nozīmīgas kaspofungīna koncentrācijas izmaiņas. Pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem nav nepieciešama devu pielāgošana. Kaspofungīns nav dializējams, tāpēc papildu devas pēc dialīzes nav nepieciešamas.

Dzimums. Kaspofungīna koncentrācija plazmā sievietēm vidēji bija par 17 – 38 % augstāka nekā vīriešiem.

Vecāki cilvēki. Gados vecākiem vīriešiem, salīdzinot ar jauniem vīriešiem, novēroja nedaudz paaugstinātu AUC (28 %) un C24h (32 %). Pacientiem, kuri saņēma empīrisko terapiju, vai invazīvās kandidozes pacientiem novēroja līdzīgu vecuma ietekmi.

Rase. Pacientu farmakokinētisko pētījumu laikā nenovēroja klīniski nozīmīgas atšķirības kaspofungīna farmakokinētikā starp baltās un melnās rases, Latīņamerikas izcelsmes un metisu izcelsmes pārstāvjiem.

Pediatriskā populācija:

Pusaudžiem (no 12 līdz 17 gadu vecumam), kuri saņēma kaspofungīnu 50 mg/m2 dienā (maksimāli 70 mg dienā), kaspofungīna plazmas AUC0-24hr kopumā bija līdzīgs tam, ko novēroja pieaugušiem, kuri lietoja 50 mg kaspofungīna dienā. Visi pusaudži saņēma devas >50 mg dienā, un, faktiski, 6 no 8 pacientiem saņēma maksimālo devu 70 mg/dienā. Kaspofungīna koncentrācija plazmā šiem pusaudžiem samazinājās atbilstoši pieaugušiem, kas saņēma 70 mg dienā, visbiežāk pusaudžiem lietoto devu.

Bērniem (no 2 līdz 11 gadu vecumam), kuri saņēma kaspofungīnu 50 mg/m2 dienā (maksimāli 70 mg dienā), kaspofungīna plazmas AUC0-24hr pēc atkārtotu devu lietošanas bija līdzīgs tam, ko novēroja pieaugušiem, kuri saņēma 50 mg kaspofungīna dienā.

Maziem bērniem (no 12 līdz 23 mēnešu vecumam), kuri saņēma kaspofungīnu 50 mg/m2 dienā (maksimāli 70 mg dienā), kaspofungīna plazmas AUC0-24hr pēc atkārtotu devu lietošanas, bija līdzīgs tam, ko novēroja pieaugušiem, kuri saņēma 50 mg kaspofungīna dienā, un tam, ko novēroja vecākiem bērniem (no 2 līdz 11 gadu vecumam), kuri saņēma 50 mg/m2 kaspofungīna dienā.

Kopumā, bērniem no 3 līdz 10 mēnešu vecumam pieejami ierobežoti dati par farmakokinētiku, efektivitāti un drošumu lietošanā. Viena 10 mēnešus veca bērna, kurš saņēma dienas devu 50 mg/m2, farmakokinētikas dati uzrādīja AUC0-24hr tajās pašās robežāas, kā tas tika novērots vecākiem bērniem un pieaugušajiem lietojot 50 mg/m2 un 50 mg dienas devas, attiecīgi, tai pašā laikā 6 mēnešus vecam bērnam, kas saņēma 50 mg/m2 devu, AUC bija mazliet lielāks.

Jaundzimušiem un zīdaiņiem (<3 mēnešiem), kuri saņēma 25 mg/m2 kaspofungīna dienā (attiecīgā vidējā dienas deva 2,1 mg/kg), kaspofungīna maksimālā koncentrācija plazmā (C1 hr) kaspofungīna zemākā koncentrācija plazmā (C24 hr) pēc atkārtotu devu lietošanas bija līdzīga tām, kuras novēroja pieaugušiem, kuri lietoja 50 mg kaspofungīna dienā. Pirmajā dienā, šiem jaundzimušajiem un zīdaiņiem C1 hr bija līdzīgs un C24 hr mēreni palielināta (36 %) salīdzinot ar pieaugušajiem. Tomēr, variabilitāte tika novērota gan C1 hr (vidējais ģeometriskais rādītājs 11,73 µg/ml 4. dienā, robežās no 2,63 līdz 22,05 µg/ml) un C24 hr (vidējais ģeometriskais rādītājs 3,55 µg/ml 4. dienā, robežās no 0,13 līdz 7,17 µg/ml). Sakarā ar mazu plazmas paraugu skaitu, AUC0-24hr noteikšana šajā pētījumā netika veikta. Prospektīvos klīniskos pētījumos jaundzimušiem un zīdaiņiem līdz 3 mēnešu vecumam kaspofungīna efektivitāte un lietošanas drošums netika atbilstoši pētīts.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos ar žurkām un pērtiķiem, intravenozi ievadot devas līdz pat 7-8 mg/kg, konstatēja injekciju vietas reakciju žurkām un pērtiķiem, histamīna atbrīvošanās pazīmes žurkām un nelabvēlīgu iedarbību uz pērtiķu aknām. Pētījumu dati par toksisko iedarbību uz žurku

attīstību pierādīja, ka kaspofungīns, ievadot devā 5 mg/kg, samazina žurku embriju svaru un palielina mugurkaula, krūšu kaula un galvaskausa kaulu nepilnīgas pārkaulošanās gadījumu skaitu, blakusparādības izpaužas arī grūsnajām mātītēm, piemēram novērojamas histamīna atbrīvošanas

pazīmes. Palielinājās arī kakla ribu sastopamības biežums. In vitro testos un in vivo hromosomālajos testos ar peļu kaulu smadzeņu paraugiem kaspofungīns neuzrādīja potenciālu genotoksicitāti. Nav veikti ilgstoši pētījumi ar dzīvniekiem, lai novērtētu zāļu kancerogēno potenciālu. Pētījumos žurku mātītēm un tēviņiem devās līdz 5 mg/kg/dienā kaspofungīna ietekme uz fertilitāti netika novērota.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Saharoze

Mannīts

Dzintarskābe

Nātrija hidroksīds (pH līmeņa korekcijai)

6.2.Nesaderība

Nelietojiet kopā ar glikozi saturošiem šķīdinātājiem, jo glikozi saturošos šķīdinātājos Caspofungin Accord nav stabils. Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Sagatavotais koncentrāts: izlietot nekavējoties! Stabilitātes dati liecina, ka sagatavoto šķīduma koncentrātu var uzglabāt līdz pat 24 stundām, ja to uzglabā 25°C vai zemākā temperatūrā un sagatavošanai izmanto ūdeni injekcijām.

Atšķaidītais infūziju šķīdums: izlietot nekavējoties! Stabilitātes dati liecina, ka atšķaidīto infūziju šķīdumu var uzglabāt līdz pat 24 stundām, ja to uzglabā 25°C vai zemākā temperatūrā, vai 48 stundas, ja intravenozās infūzijas maiss (pudele) tiek uzglabāts ledusskapī (2°C – 8°C) un atšķaidīšana veikta ar 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) vai 2,25 mg/ml (0,225 %) nātrija hlorīda šķīdumiem vai Ringera laktāta šķīdumu.

Mikrobioloģiskie kritēriji nosaka, ka šķīdums jāizlieto nekavējoties. Ja to neizmanto uzreiz, lietotājs ir atbildīgs par turpmāko uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas. Uzglabāšanas ilgums

nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā 2°C līdz 8°C, ja pagatavošana un atšķaidīšana ir veikta kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neatvērti flakoni: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pagatavošanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Caspofungin Accord 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

I klases 10 ml stikla flakons ar brombutila gumijas aizbāzni un sarkanu alumīnija apvalku ar caurspīdīgu plastmasas noņemamu vāciņu.

Caspofungin Accord 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

I klases 10 ml stikla flakons ar brombutila gumijas aizbāzni un oranžu alumīnija apvalku ar caurspīdīgu plastmasas noņemamu vāciņu.

Pieejams iepakojumos pa 1 flakonam.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Caspofungin Accord šķīdināšana

NELIETOT ŠĶĪDINĀTĀJUS, KAS SATUR GLIKOZI, jo Caspofungin Accord GLIKOZI SATUROŠOS ŠĶĪDINĀTĀJOS nav stabils. Caspofungin Accord NEDRĪKST SAJAUKT UN LIETOT INFŪZIJĀ KOPĀ AR CITĀM ZĀLĒM, jo nav datu par Caspofungin Accord saderību ar citām intravenozi ievadāmām vielām, palīgvielām vai zālēm. Apskatiet, vai infūziju šķīdumā neparādās nogulsnes un vai nenotiek krāsas maiņa!

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PIEAUGUŠIEM PACIENTIEM (Caspofungin Accord

50 mg)

1.posms. Flakonu satura šķīdināšana

Lai izšķīdinātu pulveri, tam jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai un tad aseptiski jāpievieno 10,5 ml injekciju ūdens. Iegūtā šķīduma koncentrācija pudelītē būs 5,2 mg/ml.

Baltais līdz pelēkbaltais kompaktais liofilizētais pulveris pilnībā izšķīdīs. Uzmanīgi samaisiet, līdz izveidojas dzidrs šķīdums! Apskatiet šķīdumu, vai tajā neparādās nogulsnes un vai nenotiek krāsas maiņa! 25°C un zemākā temperatūrā šķīdumu var uzglabāt līdz 24 stundām.

2.posms. Pagatavotā Caspofungin Accord pievienošana pacienta infūzijas šķīdumam

Atšķaidītāji infūzijas šķīdumam: jālieto 9 mg/ml nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai Ringera laktāta šķīdums. Infūziju šķīdumu pagatavo, aseptiski pievienojot nepieciešamo pagatavotā koncentrāta daudzumu (kā parādīts tabulā) 250 ml infūzijas maisa vai pudeles saturam. Medicīnisku indikāciju gadījumos 50 mg un 35 mg dienas devas var ievadīt, izmantojot samazināta tilpuma –100 ml – infūzijas. Nelietojiet šķīdumu, ja tas kļuvis duļķains vai parādījušās nogulsnes!

INFŪZIJU ŠĶĪDUMU SAGATAVOŠANA PIEAUGUŠIEM

 

Intravenozo

Standarta šķīduma

Samazināta tilpuma

 

infūziju maisā vai

(pagatavotais

infūzijas šķīduma

 

pudelē

Caspofungin Accord

(pagatavotais Caspofungin

DEVA*

pārlejamais

šķīdums pievienots

Accord šķīdums

 

pagatavotā

250 ml) galējā

pievienots 100 ml)

 

Caspofungin

koncentrācija

galējā koncentrācija

 

Accord tilpums

 

 

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg samazinātā

10 ml

0,47 mg/ml

tilpumā

 

 

 

35 mg vidēji smagu

 

 

 

aknu darbības

 

 

 

traucējumu gadījumos

7 ml

0,14 mg/ml

(no viena 50 mg

 

 

 

flakona)

 

 

 

35 mg vidēji smagu

 

 

 

aknu darbības

 

 

 

traucējumu gadījumos

7 ml

0,34 mg/ml

(no viena 50 mg

 

 

 

flakona) samazinātā

 

 

 

tilpumā

 

 

 

* katra flakona atšķaidīšanai

jālieto 10,5 ml.

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PIEAUGUŠIEM PACIENTIEM (Caspofungin Accord

70 mg)

1.posms. Flakonu satura šķīdināšana

Lai izšķīdinātu pulveri, tam jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai un tad aseptiski jāpievieno 10,5 ml injekciju ūdens. Iegūtā šķīduma koncentrācija pudelītē būs 7,2 mg/ml.

Baltais līdz pelēkbaltais kompaktais liofilizētais pulveris pilnībā izšķīdīs. Uzmanīgi samaisiet, līdz izveidojas dzidrs šķīdums! Apskatiet pagatavotu šķīdumu, vai tajā neparādās nogulsnes un vai nenotiek krāsas maiņa! 25°C un zemākā temperatūrā šķīdumu var uzglabāt līdz 24 stundām.

2.posms. Pagatavotā Caspofungin Accord pievienošana pacienta infūzijas šķīdumam

Atšķaidītāji infūzijas šķīdumam: jālieto 9 mg/ml nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai Ringera laktāta šķīdums. Infūziju šķīdumu pagatavo, aseptiski pievienojot nepieciešamo pagatavotā koncentrāta daudzumu (kā parādīts tabulā) 250 ml infūzijas maisa vai pudeles saturam. Medicīnisku indikāciju gadījumos 50 mg un 35 mg dienas devas var ievadīt, izmantojot samazināta tilpuma –100 ml – infūzijas. Nelietojiet šķīdumu, ja tas kļuvis duļķains vai parādījušās nogulsnes!

INFŪZIJU ŠĶĪDUMU SAGATAVOŠANA PIEAUGUŠIEM

 

Intravenozo

Standarta šķīduma

Samazināta tilpuma

 

infūziju maisā vai

(pagatavotais

infūzijas šķīduma

DEVA*

pudelē

Caspofungin Accord

(pagatavotais Caspofungin

pārlejamais

šķīdums pievienots

Accord šķīdums

 

pagatavotā

250 ml) galējā

pievienots 100 ml)

 

Caspofungin

koncentrācija

galējā koncentrācija

 

Accord tilpums

 

 

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Nav ieteicams

70 mg

14 ml

0,28 mg/ml

Nav ieteicams

35 mg

 

 

 

(no diviem 50 mg

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

flakoniem)**

 

 

 

* katra flakona atšķaidīšanai jālieto 10,5 ml.

** Ja 70 mg flakons nav pieejams, tad 70 mg devu var pagatavot no diviem 50 mg flakoniem

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA BĒRNIEM (Caspofungin Accord 50 mg)

Ķermeņa virsmas laukuma (ĶVL) aprēķināšana dozēšanai bērniem

Pirms infūzijas šķīduma pagatavošanas aprēķiniet pacienta ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL), izmantojot sekojošu formulu: (Mostellera formula)

70 mg/m2 infūzijas sagatavošana bērniem >3 mēnešu vecuma (lietojot 50-mg flakonu)

1.Nosakiet bērnam nepieciešamo piesātinošo devu izmantojot pacienta ĶVL (aprēķinot kā

norādīts iepriekš) un šādu vienādojumu: ĶVL (m2) X 70 mg/m2 = piesātinošā deva

Maksimālā piesātinošā deva 1. dienā nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam aprēķinātās devas.

2.Atdzesētajam Caspofungin Accord flakonam ļaut sasilt līdz istabas temperatūrai.

3.Aseptiski pievienot 10,5 ml ūdens injekcijām.a Šo pagatavoto šķīdumu drīkst uzglabāt 25°C vai zemākā temperatūrā līdz 24 stundām.b Iegūtā kaspofungīna beigu koncentrācija flakonā būs 5,2 mg/ml.

4.Paņemt no flakona aprēķināto (1. solis) zāļu piesātinošās devas daudzumu. Aseptiski pārnest šo pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c IV maisiņā (vai pudelē), kas satur 250 ml 0,9

%, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām. Alternatīvi, pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c var pievienot mazākam daudzumam 0,9%, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām, nepārsniedzot beigu koncentrāciju 0,5 mg/ml. Šis šķīdums infūzijām jāizlieto 24 stundu laikā, ja uzglabāts 25 °C vai zemākā temperatūrā, vai 48 stundu laikā, ja uzglabāts ledusskapī temperatūrā 2 līdz 8°C.

50 mg/m2 infūzijas sagatavošana bērniem >3 mēnešu vecuma (lietojot 50-mg flakonu)

1.Nosakiet bērnam nepieciešamo uzturošo dienas devu izmantojot pacienta ĶVL (aprēķinot kā

norādīts iepriekš) un šādu vienādojumu: ĶVL (m2) X 50 mg/m2 = uzturošā dienas deva

Uzturošā dienas deva nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam aprēķinātās devas.

2.Atdzesētajam Caspofungin Accord flakonam ļaut sasilt līdz istabas temperatūrai.

3.Aseptiski pievienot 10,5 ml 0,9 % ūdens injekcijām.a Šo pagatavoto šķīdumu drīkst uzglabāt 25°C vai zemākā temperatūrā līdz 24 stundām.b Iegūtā kaspofungīna beigu koncentrācija flakonā būs 5,2 mg/ml.

4.Paņemt no flakona aprēķināto (1. solis) zāļu uzturošās dienas devas daudzumu. Aseptiski pārnest šo pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c IV maisiņā (vai pudelē), kas satur

250 ml 0,9 %, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām. Alternatīvi, pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c var pievienot mazākam daudzumam 0,9%, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām, nepārsniedzot beigu koncentrāciju 0,5 mg/ml. Šis šķīdums infūzijām jāizlieto 24 stundu laikā, ja uzglabāts 25°C vai zemākā temperatūrā, vai 48 stundu laikā, ja uzglabāts ledusskapī temperatūrā 2 līdz 8°C.

Piezīmes par pagatavošanu:

a. Baltais līdz pelēkbaltais pulveris pilnībā izšķīdīs. Viegli pasvārstiet līdz tiek iegūts dzidrs šķīdums.

b. Pagatavošanas laikā un pirms infūzijas vizuāli pārbaudiet vai pagatavotais šķīdums nesatur vielas daļiņas un vai nav mainījusies tā krāsa. Nelietojiet šķīdumu, ja tas ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

c. Caspofungin Accord izveidots tā, ka no flakona paņemot 10 ml, tiktu iegūta pilna apstiprinātā deva (50 mg).

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA BĒRNIEM (Caspofungin Accord 70 mg)

Ķermeņa virsmas laukuma (ĶVL) aprēķināšana dozēšanai bērniem

Pirms infūzijas šķīduma pagatavošanas aprēķiniet pacienta ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL), izmantojot sekojošu formulu: (Mostellera formula)

70 mg/m2 infūzijas sagatavošana bērniem >3 mēnešu vecuma (lietojot 70-mg flakonu)

1.Nosakiet bērnam nepieciešamo piesātinošo devu izmantojot pacienta ĶVL (aprēķinot kā

norādīts iepriekš) un šādu vienādojumu: ĶVL (m2) X 70 mg/m2 = piesātinošā deva

Maksimālā piesātinošā deva 1. dienā nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam aprēķinātās devas.

2.Atdzesētajam Caspofungin Accord flakonam ļaut sasilt līdz istabas temperatūrai.

3.Aseptiski pievienot 10,5 ml ūdens injekcijām.a Šo pagatavoto šķīdumu drīkst uzglabāt 25°C vai zemākā temperatūrā līdz 24 stundām.b Iegūtā kaspofungīna beigu koncentrācija flakonā būs 7,2 mg/ml.

4.Paņemt no flakona aprēķināto (1. solis) zāļu piesātinošās devas daudzumu. Aseptiski pārnest šo pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c IV maisiņā (vai pudelē), kas satur 250 ml 0,9

%, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām. Alternatīvi, pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c var pievienot mazākam daudzumam 0,9%, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām, nepārsniedzot beigu koncentrāciju 0,5 mg/ml. Šis šķīdums infūzijām jāizlieto 24 stundu laikā, ja uzglabāts 25 °C vai zemākā temperatūrā, vai 48 stundu laikā, ja uzglabāts ledusskapī temperatūrā 2 līdz 8°C.

50 mg/m2 infūzijas sagatavošana bērniem >3 mēnešu vecuma (lietojot 70-mg flakonu)

1.Nosakiet bērnam nepieciešamo uzturošo dienas devu izmantojot pacienta ĶVL (aprēķinot kā

norādīts iepriekš) un šādu vienādojumu: ĶVL (m2) X 50 mg/m2 = uzturošā dienas deva

Uzturošā dienas deva nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam aprēķinātās devas.

2.Atdzesētajam Caspofungin Accord flakonam ļaut sasilt līdz istabas temperatūrai.

3.Aseptiski pievienot 10,5 ml 0,9 % ūdens injekcijām.a Šo pagatavoto šķīdumu drīkst uzglabāt 25°C vai zemākā temperatūrā līdz 24 stundām.b Iegūtā kaspofungīna beigu koncentrācija flakonā būs 7,2 mg/ml.

4.Paņemt no flakona aprēķināto (1. solis) zāļu uzturošās dienas devas daudzumu. Aseptiski pārnest šo pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c IV maisiņā (vai pudelē), kas satur

250 ml 0,9 %, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām. Alternatīvi, pagatavotā Caspofungin Accord daudzumu (ml)c var pievienot mazākam daudzumam 0,9%, 0,45%, vai 0,225% nātrija hlorīda šķīduma infūzijām, vai Ringera laktāta šķīduma infūzijām, nepārsniedzot beigu koncentrāciju 0,5 mg/ml. Šis šķīdums infūzijām jāizlieto 24 stundu laikā, ja uzglabāts 25°C vai zemākā temperatūrā, vai 48 stundu laikā, ja uzglabāts ledusskapī temperatūrā 2 līdz 8°C.

Piezīmes par pagatavošanu:

a. Baltais līdz pelēkbaltais pulveris pilnībā izšķīdīs. Viegli pasvārstiet līdz tiek iegūts dzidrs šķīdums.

b. Pagatavošanas laikā un pirms infūzijas vizuāli pārbaudiet vai pagatavotais šķīdums nesatur vielas daļiņas un vai nav mainījusies tā krāsa. Nelietojiet šķīdumu, ja tas ir duļķains vai tajā ir nogulsnes.

c. Caspofungin Accord izveidots tā, ka no flakona paņemot 10 ml, tiktu iegūta pilna apstiprinātā deva (70 mg).

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

50 mg: EU/1/15/1081/001

70 mg: EU/1/15/1081/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2016 februāris 11

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas