Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cayston (aztreonam lysine) – Marķējuma teksts - J01DF01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCayston
ATĶ kodsJ01DF01
Vielaaztreonam lysine
RažotājsGilead Sciences International Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

CAYSTON ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

(Ar „Blue Box” - Iepakojums bez Altera izsmidzinātāja ierīces)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cayston 75 mg pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai aztreonam

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons ar pulveri satur 75 mg aztreonāma.

Pēc izšķīdināšanas katrs iegūtais izsmidzināmā šķīduma ml satur 75 mg aztreonāma (lizīna veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Flakons ar pulveri satur arī L-lizīnu

Ampula ar šķīdinātāju satur nātrija hlorīdu un ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai

84 vienreizējās lietošanas flakoni

88 vienreizējās lietošanas 1 ml ampulas ar šķīdinātāju

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai inhalācijām. Pirms lietošanas izšķīdināt.

Pulveri drīkst samaisīt tikai ar pievienoto šķīdinātāju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Drīkst uzglabāt ārpus ledusskapja temperatūrā līdz 25°C līdz 28 dienām.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/543/001: 28 dienām paredzētais Cayston iepakojums

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cayston 75 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

(Ārējais iepakojums satur vienu 28 dienām paredzēto Cayston iepakojumu un vienu Altera izsmidzinātāja ierīci ar „Blue Box”)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cayston 75 mg pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai aztreonam

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons ar pulveri satur 75 mg aztreonāma.

Pēc izšķīdināšanas katrs iegūtais izsmidzināmā šķīduma ml satur 75 mg aztreonāma (lizīna veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Flakons ar pulveri satur arī L-lizīnu

Ampula ar šķīdinātāju satur nātrija hlorīdu un ūdeni injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai

84 vienreizējās lietošanas flakoni

88 vienreizējās lietošanas 1 ml ampulas ar šķīdinātāju

Šis iepakojums satur vienu Altera izsmidzinātāja ierīci.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai inhalācijām. Pirms lietošanas izšķīdināt.

Pulveri drīkst samaisīt tikai ar pievienoto šķīdinātāju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Drīkst uzglabāt ārpus ledusskapja temperatūrā līdz 25°C līdz 28 dienām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/543/002: 28 dienām paredzētais Cayston iepakojums un viena Altera izsmidzinātāja ierīce

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cayston 75 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

CAYSTON ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

(Bez „Blue Box” - lietošanai tikai ar Altera izsmidzinātāja ierīci)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cayston 75 mg pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai aztreonam

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons ar pulveri satur 75 mg aztreonāma.

Pēc izšķīdināšanas katrs iegūtais izsmidzināmā šķīduma ml satur 75 mg aztreonāma (lizīna veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Flakons ar pulveri satur arī L-lizīnu

Ampula ar šķīdinātāju satur nātrija hlorīdu un ūdeni injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai

84 vienreizējās lietošanas flakoni

88 vienreizējās lietošanas 1 ml ampulas ar šķīdinātāju

Šis iepakojums nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai inhalācijām. Pirms lietošanas izšķīdināt.

Pulveri drīkst samaisīt tikai ar pievienoto šķīdinātāju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Drīkst uzglabāt ārpus ledusskapja temperatūrā līdz 25°C līdz 28 dienām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/543/002: 28 dienām paredzētais Cayston iepakojums un viena Altera izsmidzinātāja ierīce

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cayston 75 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

CAYSTON IEKŠĒJAIS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cayston 75 mg pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai aztreonam

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons ar pulveri satur 75 mg aztreonāma.

Pēc izšķīdināšanas katrs iegūtais izsmidzināmā šķīduma ml satur 75 mg aztreonāma (lizīna veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Flakons ar pulveri satur arī L-lizīnu

Ampula ar šķīdinātāju satur nātrija hlorīdu un ūdeni injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs izsmidzināma šķīduma pagatavošanai

42 vienreizējās lietošanas flakoni

44 vienreizējās lietošanas 1 ml ampulas ar šķīdinātāju

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai inhalācijām. Pirms lietošanas izšķīdināt.

Pulveri drīkst samaisīt tikai ar pievienoto šķīdinātāju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Drīkst uzglabāt ārpus ledusskapja temperatūrā līdz 25°C līdz 28 dienām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/543/001: 28 dienām paredzētais Cayston iepakojums

EU/1/09/543/002: 28 dienām paredzētais Cayston iepakojums un viena Altera izsmidzinātāja ierīce

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cayston 75 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Cayston FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cayston 75 mg pulveris izsmidzināma šķīduma pagatavošanai aztreonam

Tikai inhalācijām.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

75 mg

6.CITA

GILEAD

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA AMPULAS MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Solvent for Cayston

Sodium Chloride 0,17 %

2. LIETOŠANAS VEIDS

Inhalation use only

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

GILEAD SCIENCES

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas