Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Celsentri (maraviroc) – Lietošanas instrukcija - J05AX09

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCelsentri
ATĶ kodsJ05AX09
Vielamaraviroc
RažotājsViiV Healthcare UK Limited  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

CELSENTRI 25 mg apvalkotās tabletes CELSENTRI 75 mg apvalkotās tabletes CELSENTRI 150 mg apvalkotās tabletes

CELSENTRI 300 mg apvalkotās tabletes maraviroc

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir CELSENTRI un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms CELSENTRI lietošanas

3.Kā lietot CELSENTRI

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt CELSENTRI

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir CELSENTRI un kādam nolūkam to lieto

CELSENTRI satur zāles, ko sauc par maraviroku. Maraviroks pieder pie zāļu grupas, ko sauc par CCR5 antagonistiem. CELSENTRI darbojas, bloķējot par CCR5 dēvētu receptoru, ko HIV izmanto, lai iekļūtu asins šūnās un tās inficētu.

CELSENTRI lieto 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kuru ķermeņa masa ir vismaz 10 kg.

CELSENTRI jālieto kombinācijā ar citām zālēm, kuras arī lieto HIV infekcijas ārstēšanai. Visas šīs zāles dēvē par anti-HIV zālēm jeb pretretrovīrusu līdzekļiem.

CELSENTRI, lietojot kombinētajā terapijā, mazina vīrusu daudzumu organismā un neļauj tam atkal palielināties. Tas palīdz Jūsu organismam palielināt CD4 šūnu skaitu asinīs. CD4 šūnas ir balto asins šūnu paveids, kam ir liela nozīme, palīdzot Jūsu organismam cīnīties ar infekciju.

2.Kas Jums jāzina pirms CELSENTRI lietošanas

Nelietojiet CELSENTRI:

● ja Jums (vai Jūsu bērnam, ja viņš ir pacients) ir alerģija pret maraviroku, zemesriekstiem, soju vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Konsultējieties ar ārstu, ja domājat, ka tas attiecas uz Jums vai Jūsu bērnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jūsu ārstam ir jāpaņem Jūsu asins paraugi, lai noteiktu, vai CELSENTRI ir Jums (vai Jūsu bērnam, ja viņš ir pacients) piemērotas zāles.

Dažiem cilvēkiem, kuri lietojuši CELSENTRI, radušās būtiskas alerģiskas reakcijas vai ādas reakcijas

(skatīt arī “Būtiskas blakusparādības” 4. punktā).

Pirms zāļu lietošanas Jums jāpārliecinās, ka Jūsu ārsts ir informēts, ja Jums (vai Jūsu bērnam) ir vai agrāk ir bijis kaut kas no tālāk minētā:

aknu darbības traucējumi, ieskaitot hronisku B vai C hepatītu. CELSENTRI lietots tikai ierobežotam skaitam cilvēku ar aknu darbības traucējumiem. Varētu būt nepieciešama Jūsu aknu darbības rūpīga uzraudzība (skatīt arī “Aknu darbības traucējumi” 4. punktā);

pazemināts asinsspiediens kopā ar reiboni, strauji pieceļoties kājās vai apsēžoties, vai Jūs lietojat zāles, kas pazemina asinsspiedienu. To izraisa pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās. Ja tā atgadās, Jums (vai Jūsu bērnam) jāapguļas un jāpaliek guļot, līdz Jūs (vai Jūsu bērns) jūtaties labāk. Piecelieties pēc iespējas lēnāk.

tuberkuloze (TB) vai nopietna sēnīšu infekcija. CELSENTRI var paaugstināt infekciju attīstības risku;

problēmas ar nierēm. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja Jūs lietojat arī dažas citas zāles (skatīt “Citas zāles un CELSENTRI” tālāk 2. punktā);

problēmas ar sirdi vai asinsrites sistēmu. CELSENTRI lietots tikai ierobežotam skaitam cilvēku, kuriem ir būtiskas problēmas ar sirdi vai asinsrites sistēmu.

Pirms sākat lietot šīs zāles, informējiet ārstu, ja uzskatāt, ka kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūsu bērnu).

Stāvokļi, kuriem jāpievērš uzmanība

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto zāles HIV infekcijas ārstēšanai, var rasties citi traucējumi, kas var būt būtiski. Pie tādiem traucējumiem pieskaitāmi:

infekciju un iekaisuma simptomi;

sāpes locītavās, stīvums un ar kauliem saistītas problēmas.

Jums jāzina, kādām svarīgām pazīmēm un simptomiem ir jāpievērš uzmanība CELSENTRI lietošanas laikā.

Izlasiet informāciju “HIV ārstēšanai paredzētas kombinētās terapijas citas iespējamās blakusparādības” šīs lietošanas instrukcijas 4. punktā.

Sargājiet citus cilvēkus

HIV infekcija izplatās dzimumsakaru laikā ar kādu cilvēku, kuram ir šī infekcija, vai pārnesot inficētas asinis (piemēram, lietojot kopīgas injekciju adatas). Lai gan efektīvas ārstēšanas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs (vai Jūsu bērns) varat turpināt izplatīt HIV arī šo zāļu lietošanas laikā.

Konsultējieties ar ārstu par to, kā izvairīties no citu cilvēku inficēšanas.

Gados vecāki cilvēki

CELSENTRI lietots tikai nelielam skaitam cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem. Ja esat šajā vecuma grupā, apspriediet ar ārstu, vai drīkstat lietot CELSENTRI.

Bērni

CELSENTRI lietošana bērniem vecumā līdz 2 gadiem vai bērniem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 10 kg, nav pārbaudīta. Tādēļ CELSENTRI neiesaka bērniem vecumā līdz 2 gadiem vai bērniem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 10 kg.

Citas zāles un CELSENTRI

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūs (vai Jūsu bērns) lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz ārstniecības augu līdzekļiem un citām zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja CELSENTRI lietošanas laikā Jūs (vai Jūsu bērns) sākat lietot kādas jaunas zāles.

Iespējams, ka zāles, kuru sastāvā ir divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum), neļauj

CELSENTRI darboties, kā paredzēts. CELSENTRI lietošanas laikā Jums nevajadzētu lietot tādas zāles.

Dažas zāles, lietojot vienlaikus ar CELSENTRI, var mainīt CELSENTRI līmeni Jūsu organismā. Tās var būt:

citas zāles HIV vai C hepatīta infekcijas ārstēšanai (piemēram, atazanavīrs, kobicistats, darunavīrs, efavirenzs, etravirīns, fosamprenavīrs, indinavīrs, lopinavīrs, nelfinavīrs, ritonavīrs, sakvinavīrs, boceprevīrs, telaprevīrs);

antibiotikas (klaritromicīns, telitromicīns, rifampicīns, rifabutīns);

pretsēnīšu zāles (ketokonazols, itrakonazols, flukonazols);

pretkrampju zāles (karbamazepīns, fenitoīns, fenobarbitāls).

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat (vai Jūsu bērns lieto) kādas no šīm zālēm. Tas ļaus Jūsu ārstam parakstīt visatbilstošāko CELSENTRI devu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, Jums iestājas grūtniecība, vai plānojat grūtniecību:

Konsultējietiesar ārstu par CELSENTRI lietošanas risku un ieguvumu.

Barošana ar krūti

HIV pozitīvas sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti, jo HIV infekcija ar mātes piena starpniecību var nonākt bērna organismā.

Nav zināms, vai CELSENTRI sastāvdaļas arī var nonākt mātes pienā. Ja barojat bērnu ar krūti vai domājat to darīt,

nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

CELSENTRI var izraisīt reiboni.

Nevadiet transportlīdzekļus, nebrauciet ar velosipēdu un nelietojiet iekārtas un mehānismus, ja vien neesat drošs, ka Jūs neskar šī blakusparādība.

CELSENTRI satur sojas lecitīnu.

Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju, nelietojiet šīs zāles.

3.Kā lietot CELSENTRI

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts Jums ieteiks, vai labāk lietot CELSENTRI šķīdumu iekšķīgai lietošanai, ja Jūs nevarat (vai Jūsu bērns nevar) norīt tabletes.

Cik daudz zāļu lietot

Pieaugušie

CELSENTRI ieteicamā deva ir 150 mg, 300 mg vai 600 mg divas reizes dienā atkarībā no citām zālēm, kuras Jūs lietojat vienlaikus. Vienmēr lietojiet to devu, ko Jums ieteicis ārsts.

Cilvēki ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var mainīt Jūsu zāļu devu.

Konsultējieties ar ārstu, ja tas attiecas uz Jums.

Pusaudži un bērni vecumā no 2 gadiem, kuru ķermeņa masa ir vismaz 10 kg

Lēmumu par atbilstošo CELSENTRI devu pieņems ārsts, ņemot vērā ķermeņa masu un citas vienlaikus lietotās zāles.

CELSENTRI var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā. CELSENTRI vienmēr jālieto tikai iekšķīgi.

CELSENTRI jālieto kombinācijā ar citām zālēm HIV ārstēšanai. Lai uzzinātu, kā lietot citas zāles, izlasiet šo zāļu lietošanas instrukcijas.

Ja esat lietojis vai saņēmis CELSENTRI vairāk, nekā noteikts

Ja netīšām ieņēmāt vai saņēmāt lielāku CELSENTRI devu:

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu.

Ja esat aizmirsis lietot vai iedot CELSENTRI

Ja aizmirsāt (vai Jūsu bērns aizmirsa) ieņemt CELSENTRI, ieņemiet vai iedodiet aizmirsto devu, tiklīdz atceraties, un nākamo devu lietojiet tam paredzētā laikā.

Ja par aizmirsto devu atceraties tad, kad gandrīz pienācis laiks ieņemt vai dot nākamo devu, izlaistā deva nav jālieto. Pagaidiet un ieņemiet nākamo devu tam paredzētajā laikā.

Nelietojiet un nedodiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat (vai Jūsu bērns pārtrauc) lietot CELSENTRI

Turpiniet lietot CELSENTRI, līdz ārsts liek pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Ir svarīgi lietot zāles katru dienu tam paredzētajā laikā, jo tas nodrošina, ka HIV infekcija Jūsu organismā nepastiprināsies. Tāpēc, ja vien Jūsu ārsts nav Jums (vai Jūsu bērnam) norādījis terapiju pārtraukt, ir svarīgi turpināt lietot CELSENTRI pareizi, kā aprakstīts iepriekš.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja attiecībā uz savu vai sava bērna veselību ievērojat ko neparastu, pastāstiet par to savam ārstam.

Būtiskas blakusparādības — nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības

Būtiskas alerģiskas vai ādas reakcijas

Dažiem cilvēkiem, kuri lietojuši CELSENTRI, radušās smagas un dzīvībai bīstamas ādas reakcijas un alerģiskas reakcijas. Tās ir retas un var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem, kuri lieto CELSENTRI.

Ja CELSENTRI lietošanas laikā Jums rodas jebkurš no šādiem simptomiem:

sejas, lūpu vai mēles pietūkums;

apgrūtināta elpošana;

izplatīti ādas izsitumi;

drudzis (augsta temperatūra);

pūšļi un ādas lobīšanās, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem.

Nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet lietot CELSENTRI.

Aknu darbības traucējumi

Tie ir reti un var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem, kas lieto CELSENTRI.

Pazīmes ir šādas:

apetītes zudums,

slikta dūša vai vemšana,

ādas vai acu dzelte,

ādas izsitumi vai nieze,

ļoti stiprs nogurums,

sāpes vai jutīgums vēdera apvidū,

tumšs urīns,

miegainība un apjukums,

drudzis (augsta temperatūra).

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums parādās šādi simptomi. Pārtrauciet lietot

CELSENTRI.

Citas blakusparādības

Biežas blakusparādības

Tās var rasties 1 līdz 10 cilvēkiem no 100):

caureja, slikta dūša, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās (meteorisms);

ēstgribas zudums;

galvassāpes, miega traucējumi, depresija;

izsitumi (skatīt arī “Būtiskas alerģiskas vai ādas reakcijas” iepriekš 4. punktā);

nespēks vai enerģijas trūkums, anēmija (konstatējama, veicot asinsanalīzes);

aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās (var noteikt asinsanalīzēs), un tā var liecināt par aknu darbības traucējumiem (skatīt arī “Aknu darbības traucējumi” iepriekš 4. punktā).

Retākas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

plaušu infekcija,

sēnīšu infekcija barības vadā,

krampji,

reibonis, ģībonis vai pēkšņa vājuma sajūta piecelšanās brīdī,

nieru mazspēja, olbaltums urīnā,

vielas, ko sauc par KFK, daudzuma paaugstināšanās (konstatē, veicot asinsanalīzes), kas var liecināt par muskuļu iekaisumu vai bojājumu.

Retas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

sāpes krūtīs (ko izraisa samazināta asins piegāde sirdij),

samazināts muskuļu izmērs,

dažu veidu ļaundabīgi audzēji, piemēram, barības vada vēzis un žultsvadu vēzis,

asins šūnu skaita samazināšanās (konstatē, veicot asinsanalīzes).

Citas HIV kombinētās terapijas iespējamās blakusparādības

Cilvēkiem, kuri lieto kombinēto terapiju HIV infekcijas ārstēšanai, var rasties citas blakusparādības.

Infekcijas un iekaisuma simptomi

Cilvēkiem ar progresējošu HIV infekciju (AIDS) ir vāja imūnsistēma, un viņiem ir lielāka būtisku infekciju (oportūnistisku infekciju) rašanās iespējamība. Kad viņi sāk ārstēšanos, imūnsistēma kļūst spēcīgāka un organisms sāk cīnīties pret infekcijām.

Var rasties infekcijas un iekaisuma simptomi, ko var izraisīt:

vai nu senu, slēptu infekciju atkārtota uzliesmošana, organismam pret tām cīnoties,

vai imūnsistēmas vēršanās pret veselajiem ķermeņa audiem (autoimūni traucējumi).

Autoimūnu traucējumu simptomi var rasties vairākus mēnešus pēc tam, kad sākta zāļu lietošana HIV infekcijas ārstēšanai. Simptomi var būt, piemēram:

muskuļu vājums;

nespēks, kas sāk izpausties plaukstās un pēdās un virzās uz ķermeņa vidusdaļu;

sirdsklauves vai trīce;

hiperaktivitāte (pārmērīgs nemiers un kustīgums).

Ja Jums rodas jebkādi infekcijas simptomi vai ja pamanāt jebkuru no iepriekš minētajiem simptomiem:

Nekavējoties informējiet ārstu. Nelietojiet citas zāles infekcijas ārstēšanai bez ārsta ziņas.

Locītavu sāpes, stīvums un ar kauliem saistītas problēmas

Dažiem cilvēkiem, kas lieto kombinētu terapiju HIV ārstēšanai, rodas stāvoklis, ko dēvē par osteonekrozi. Tā gadījumā atmirst kaulaudu daļas nepietiekamas kaula asinsapgādes dēļ.

Šī traucējuma biežums nav zināms. Lielāka tā rašanās iespējamība ir šādos gadījumos:

ja Jūs esat lietojis kombinēto terapiju ilgstoši;

ja Jūs vienlaikus lietojat kortikosteroīdu grupas pretiekaisuma līdzekļus;

ja Jūs lietojat alkoholu;

ja Jums ir ļoti novājināta imūnsistēma;

ja Jums ir liekais svars.

Pazīmes, kurām jāpievērš uzmanība, ir šādas:

stīvums locītavās;

smeldze un sāpes (īpaši gūžās, ceļgalos vai plecos);

apgrūtinātas kustības.

Ja pamanāt jebkuru no šiem simptomiem:

Informējiet ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt CELSENTRI

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, blistera vai pudeles marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko CELSENTRI satur

CELSENTRI aktīvā viela ir maraviroks. Katra apvalkotā tablete satur 25 mg, 75 mg, 150 mg vai 300 mg maraviroka.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts, nātrija cietes glikolāts, magnija stearāts

Apvalks: poli (vinilspirts), titāna dioksīds (E171), makrogols 3350, talks, sojas lecitīns, indigokarmīna alumīnija laka (E132).

CELSENTRI ārējais izskats un iepakojums

CELSENTRI apvalkotās tabletes ir zilas ar gravējumu ”MVC 25”, “MVC 75”, “MVC 150” vai ”MVC 300”.

CELSENTRI 25 mg un 75 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelēs pa 120 tabletēm.

CELSENTRI 150 mg un 300 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelēs pa 180 tabletēm vai blisteros pa 30, 60, 90 apvalkotām tabletēm un vairāku kastīšu iepakojumā ar 180 (2 iepakojumi pa 90) apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

ViiV Healthcare UK Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija.

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Vācija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba . Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. Tel: + 34 902 051 260 es-ci@viivhealthcare.com

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA. Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

CELSENTRI 20 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai maraviroc

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir CELSENTRI un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms CELSENTRI lietošanas

3.Kā lietot CELSENTRI

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt CELSENTRI

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir CELSENTRI un kādam nolūkam to lieto

CELSENTRI satur zāles, ko sauc par maraviroku. Maraviroks pieder pie zāļu grupas, ko sauc par CCR5 antagonistiem. CELSENTRI darbojas, bloķējot par CCR5 dēvētu receptoru, ko HIV izmanto, lai iekļūtu asins šūnās un tās inficētu.

CELSENTRI lieto 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kuru ķermeņa masa ir vismaz 10 kg.

CELSENTRI jālieto kombinācijā ar citām zālēm, kuras arī lieto HIV infekcijas ārstēšanai. Visas šīs zāles dēvē par anti-HIV zālēm jeb pretretrovīrusu līdzekļiem.

CELSENTRI, lietojot kombinētajā terapijā, mazina vīrusu daudzumu organismā un neļauj tam atkal palielināties. Tas palīdz Jūsu organismam palielināt CD4 šūnu skaitu asinīs. CD4 šūnas ir balto asins šūnu paveids, kam ir liela nozīme, palīdzot Jūsu organismam cīnīties ar infekciju.

2. Kas Jums jāzina pirms CELSENTRI lietošanas

Nelietojiet CELSENTRI:

ja Jums (vai Jūsu bērnam, ja viņš ir pacients) ir alerģija pret maraviroku vai kādu citu

(6. punktā minēto) CELSENTRI sastāvdaļu.

Konsultējieties ar ārstu, ja domājat, ka tas attiecas uz Jums vai Jūsu bērnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jūsu ārstam ir jāpaņem Jūsu asins paraugi, lai noteiktu, vai CELSENTRI ir Jums (vai Jūsu bērnam, ja viņš ir pacients) piemērotas zāles.

Dažiem cilvēkiem, kuri lietojuši CELSENTRI, radušās būtiskas alerģiskas reakcijas vai ādas reakcijas

(skatīt arī “Būtiskas blakusparādības” 4. punktā).

Pirms šo zāļu lietošanas Jums jāpārliecinās, ka Jūsu ārsts ir informēts, ja Jums (vai Jūsu bērnam) ir vai agrāk ir bijis kaut kas no tālāk minētā:

aknu darbības traucējumi, ieskaitot hronisku B vai C hepatītu. CELSENTRI lietots tikai ierobežotam skaitam pacientu ar aknu darbības traucējumiem. Varētu būt nepieciešama Jūsu aknu darbības rūpīga uzraudzība (skatīt arī “Aknu darbības traucējumi” 4. punktā);

pazemināts asinsspiediens kopā ar reiboni, strauji pieceļoties kājās vai apsēžoties, vai Jūs lietojat zāles, kas pazemina asinsspiedienu. To izraisa pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās. Ja tā atgadās, Jums (vai Jūsu bērnam) jāapguļas un jāpaliek guļot, līdz Jūs (vai Jūsu bērns) jūtaties labāk. Piecelieties pēc iespējas lēnāk.

tuberkuloze (TB) vai nopietna sēnīšu infekcija. CELSENTRI var paaugstināt infekciju attīstības risku;

problēmas ar nierēm. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja Jūs lietojat arī dažas citas zāles (skatīt “Citas zāles un CELSENTRI” tālāk 2. punktā);

problēmas ar sirdi vai asinsrites sistēmu. CELSENTRI lietots tikai ierobežotam skaitam cilvēku, kuriem ir būtiskas problēmas ar sirdi vai asinsrites sistēmu.

Pirms sākat lietot šīs zāles, informējiet ārstu, ja uzskatāt, ka kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūsu bērnu).

Stāvokļi, kuriem jāpievērš uzmanība

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto zāles HIV infekcijas ārstēšanai, var rasties citi traucējumi, kas var būt būtiski. Pie tādiem traucējumiem pieskaitāmi:

infekciju un iekaisuma simptomi;

sāpes locītavās, stīvums un ar kauliem saistītas problēmas.

Jums jāzina, kādām svarīgām pazīmēm un simptomiem ir jāpievērš uzmanība CELSENTRI lietošanas laikā.

Izlasiet informāciju “HIV ārstēšanai paredzētas kombinētās terapijas citas iespējamās blakusparādības” šīs lietošanas instrukcijas 4. punktā.

Sargājiet citus cilvēkus

HIV infekcija izplatās dzimumsakaru laikā ar kādu cilvēku, kuram ir šī infekcija, vai pārnesot inficētas asinis (piemēram, lietojot kopīgas injekciju adatas). Lai gan efektīvas ārstēšanas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs (vai Jūsu bērns) varat turpināt izplatīt HIV arī šo zāļu lietošanas laikā.

Konsultējieties ar ārstu par to, kā izvairīties no citu cilvēku inficēšanas.

Gados vecāki cilvēki

CELSENTRI lietots tikai nelielam skaitam cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem. Ja esat šajā vecuma grupā, apspriediet ar ārstu, vai drīkstat lietot CELSENTRI.

Bērni

CELSENTRI lietošana bērniem vecumā līdz 2 gadiem vai bērniem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 10 kg, nav pārbaudīta. Tādēļ CELSENTRI neiesaka lietot bērniem vecumā līdz 2 gadiem vai bērniem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 10 kg.

Citas zāles un CELSENTRI

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūs (vai Jūsu bērns) lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz ārstniecības augu līdzekļiem un citām zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja CELSENTRI lietošanas laikā Jūs (vai Jūsu bērns) sākat lietot kādas jaunas zāles.

Iespējams, ka zāles, kuru sastāvā ir divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum), neļauj

CELSENTRI darboties, kā paredzēts. CELSENTRI lietošanas laikā Jums nevajadzētu lietot tādas zāles.

Dažas zāles, lietojot vienlaikus ar CELSENTRI, var mainīt CELSENTRI līmeni Jūsu organismā. Tās var būt:

citas zāles HIV vai C hepatīta infekcijas ārstēšanai (piemēram, atazanavīrs, kobicistats, darunavīrs, efavirenzs, etravirīns, fosamprenavīrs, indinavīrs, lopinavīrs, nelfinavīrs, ritonavīrs, sakvinavīrs, boceprevīrs, telaprevīrs);

antibiotikas (klaritromicīns, telitromicīns, rifampicīns, rifabutīns);

pretsēnīšu zāles (ketokonazols, itrakonazols, flukonazols);

pretkrampju zāles (karbamazepīns, fenitoīns, fenobarbitāls).

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat (vai Jūsu bērns lieto) kādas no šīm zālēm. Tas ļaus Jūsu ārstam parakstīt visatbilstošāko CELSENTRI devu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, Jums iestājas grūtniecība, vai plānojat grūtniecību:

Konsultējieties ar ārstu par CELSENTRI lietošanas risku un ieguvumu.

Barošana ar krūti

HIV pozitīvas sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti, jo HIV infekcija ar mātes piena starpniecību var nonākt bērna organismā.

Nav zināms, vai CELSENTRI sastāvdaļas arī var nonākt mātes pienā. Ja barojat bērnu ar krūti vai domājat to darīt,

nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

CELSENTRI var izraisīt reiboni.

Nevadiet transportlīdzekļus, nebrauciet ar velosipēdu un nelietojiet iekārtas un mehānismus, ja vien neesat drošs, ka Jūs neskar šī blakusparādība.

3. Kā lietot CELSENTRI

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts Jums ieteiks, vai labāk lietot CELSENTRI šķīdumu iekšķīgai lietošanai, ja Jūs nevarat (vai Jūsu bērns nevar) norīt tabletes.

Cik daudz zāļu lietot

Pieaugušie

CELSENTRI ieteicamā deva ir 150 mg (7,5 ml), 300 mg (15 ml) vai 600 mg (30 ml) divas reizes dienā atkarībā no citām zālēm, kuras Jūs lietojat vienlaikus. Vienmēr lietojiet to devu, ko Jums ieteicis ārsts.

Cilvēki ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var mainīt Jūsu zāļu devu.

Konsultējieties ar ārstu, ja tas attiecas uz Jums.

Pusaudži un bērni vecumā no 2 gadiem, kuru ķermeņa masa ir vismaz 10 kg

Lēmumu par atbilstošo CELSENTRI devu pieņems ārsts, ņemot vērā ķermeņa masu un citas vienlaikus lietotās zāles.

Šīs sadaļas beigās skatiet diagrammu un norādījumus par to, kā nomērīt un lietot (vai dot) šo zāļu devu.

CELSENTRI var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā. CELSENTRI vienmēr jālieto tikai iekšķīgi.

CELSENTRI jālieto kombinācijā ar citām zālēm HIV infekcijas ārstēšanai. Lai uzzinātu, kā lietot citas zāles, izlasiet šo zāļu lietošanas instrukcijas.

Ja esat lietojis vai iedevis CELSENTRI vairāk, nekā noteikts

Ja netīšām ieņēmāt vai saņēmāt lielāku CELSENTRI devu:

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu.

Ja esat aizmirsis lietot vai iedot CELSENTRI

Ja aizmirsāt (vai Jūsu bērns aizmirsa) ieņemt CELSENTRI, ieņemiet vai saņemiet aizmirsto devu, tiklīdz atceraties, un nākamo devu lietojiet tam paredzētā laikā.

Ja par aizmirsto devu atceraties tad, kad gandrīz pienācis laiks ieņemt nākamo devu, izlaisto devu nav jālieto. Pagaidiet un ieņemiet nākamo devu tam paredzētajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat (vai Jūsu bērns pārtrauc) lietot CELSENTRI

Turpiniet lietot CELSENTRI, līdz ārsts liek pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Ir svarīgi lietot zāles katru dienu tam paredzētajā laikā, jo tas nodrošina, ka HIV infekcija Jūsu organismā nepastiprināsies. Tāpēc, ja vien Jūsu ārsts nav Jums (vai Jūsu bērnam) norādījis terapiju pārtraukt, ir svarīgi turpināt lietot CELSENTRI pareizi, kā aprakstīts iepriekš.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Kā nomērīt šo zāļu devu un tās lietot

Devas precīzai nomērīšanai izmantojiet iepakojumam pievienoto aplikatoru, kas paredzēts zāļu iekšķīgai lietošanai.

1.Noņemiet pudeles vāciņu (A). Novietojiet to drošā vietā.

2.Stingri turiet pudeli. Iespiediet plastmasas adapteru (B) pudeles kakliņā tā, lai tas būtu ievietots līdz galam.

3.Adapteram stingri pievienojiet aplikatoru (C).

4.Apgrieziet pudeli otrādi.

5.Velciet uz āru aplikatora virzuli (D), līdz aplikatorā atrodas pirmā daļa no pilnas devas.

6.Apgrieziet pudeli pareizā stāvoklī. Noņemiet aplikatoru no adaptera.

7.Ielieciet aplikatoru savā (vai bērna) mutē, tā galu atspiežot pret vaiga iekšpusi. Lēni spiediet virzuli, dodot pietiekamu laiku zāļu norīšanai. Nespiediet pārāk stipri un neiešļāciet šķidrumu rīkles mugurējā daļā, jo tas var izraisīt aizrīšanos.

8.Atkārtojiet 3. līdz 7. darbību tādā pašā veidā, līdz ir ieņemta visa deva. Piemēram, ja deva ir

15 ml, Jums nepieciešams viens pilns aplikators un viena puse aplikatora ar zālēm.

9.Rūpīgi nomazgājiet aplikatoru ar tīru ūdeni. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tam pilnībā nožūt.

10.Cieši aizveriet pudeli ar vāciņu, atstājot adapteru vietā.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja attiecībā uz savu vai sava bērna veselību ievērojat ko neparastu, pastāstiet par to savam ārstam.

Būtiskas blakusparādības — nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības

Būtiskas alerģiskas vai ādas reakcijas

Dažiem cilvēkiem, kuri lietojuši CELSENTRI, radušās smagas un dzīvībai bīstamas ādas reakcijas un alerģiskas reakcijas. Tās ir retas un var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem, kuri lieto CELSENTRI.

Ja CELSENTRI lietošanas laikā Jums rodas jebkurš no šādiem simptomiem:

sejas, lūpu vai mēles pietūkums;

apgrūtināta elpošana;

izplatīti ādas izsitumi;

drudzis (augsta temperatūra);

pūšļi un ādas lobīšanās, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem.

Nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības, ja Jums rodas šādi simptomi. Pārtrauciet lietot CELSENTRI.

Aknu darbības traucējumi

Tie ir reti un var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem, kuri lieto CELSENTRI.

Pazīmes ir šādas:

apetītes zudums,

slikta dūša vai vemšana,

ādas vai acu dzelte,

ādas izsitumi vai nieze,

ļoti stiprs nogurums,

sāpes vai jutīgums vēdera apvidū,

tumšs urīns,

miegainība un apjukums,

drudzis (augsta temperatūra).

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums parādās šādi simptomi. Pārtrauciet lietot

CELSENTRI.

Citas blakusparādības

Biežas blakusparādības

Tās var rasties 1 līdz 10 cilvēkiem no 100:

caureja, slikta dūša, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās (meteorisms);

ēstgribas zudums;

galvassāpes, miega traucējumi, depresija;

izsitumi (skatīt arī “Būtiskas alerģiskas vai ādas reakcijas” iepriekš 4. punktā);

nespēks vai enerģijas trūkums, anēmija (konstatējama, veicot asinsanalīzes);

aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās (var noteikt asinsanalīzēs), un tā var liecināt par aknu darbības traucējumiem (skatīt arī “Aknu darbības traucējumi” iepriekš 4. punktā).

Retākas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

plaušu infekcija,

sēnīšu infekcija barības vadā,

krampji,

reibonis, ģībonis vai pēkšņa vājuma sajūta piecelšanās brīdī,

nieru mazspēja, olbaltums urīnā,

vielas, ko sauc par KFK, daudzuma palielināšanās (konstatē, veicot asinsanalīzes), kas var liecināt par muskuļu iekaisumu vai bojājumu.

Retas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

sāpes krūtīs (ko izraisa samazināta asins piegāde sirdij),

samazināts muskuļu izmērs,

dažu veidu ļaundabīgi audzēji, piemēram, barības vada vēzis un žultsvadu vēzis,

asins šūnu skaita samazināšanās (konstatē, veicot asinsanalīzes).

Citas HIV kombinētās terapijas iespējamās blakusparādības

Cilvēkiem, kuri lieto kombinēto terapiju HIV infekcijas ārstēšanai, var rasties citas blakusparādības.

Infekcijas un iekaisuma simptomi

Cilvēkiem ar progresējošu HIV infekciju (AIDS) ir vāja imūnsistēma, un viņiem ir lielāka būtisku infekciju (oportūnistisku infekciju) rašanās iespējamība. Kad viņi sāk ārstēšanos, imūnsistēma kļūst spēcīgāka un organisms sāk cīnīties pret infekcijām.

Var rasties infekcijas un iekaisuma simptomi, ko var izraisīt:

vai nu senu, slēptu infekciju atkārtota uzliesmošana, organismam pret tām cīnoties;

vai imūnsistēmas vēršanās pret veselajiem ķermeņa audiem (autoimūni traucējumi).

Autoimūnu traucējumu simptomi var rasties vairākus mēnešus pēc tam, kad sākta zāļu lietošana HIV infekcijas ārstēšanai. Simptomi var būt, piemēram:

muskuļu vājums;

nespēks, kas sāk izpausties plaukstās un pēdās un virzās uz ķermeņa vidusdaļu;

sirdsklauves vai trīce;

hiperaktivitāte (pārmērīgs nemiers un kustīgums).

Ja Jums rodas jebkādi infekcijas simptomi vai ja pamanāt jebkuru no iepriekš minētajiem simptomiem:

Nekavējoties informējiet ārstu. Nelietojiet citas zāles infekcijas ārstēšanai bez ārsta ziņas.

Locītavu sāpes, stīvums un ar kauliem saistītas problēmas

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto kombinētu terapiju HIV infekcijas ārstēšanai, rodas stāvoklis, ko dēvē par osteonekrozi. Tā gadījumā atmirst kaulaudu daļas nepietiekamas kaula asinsapgādes dēļ.

Šī traucējuma biežums nav zināms. Lielāka tā rašanās iespējamība ir šādos gadījumos:

ja Jūs esat lietojis kombinēto terapiju ilgstoši;

ja Jūs vienlaikus lietojat kortikosteroīdu grupas pretiekaisuma līdzekļus;

ja Jūs lietojat alkoholu;

ja Jums ir ļoti novājināta imūnsistēma;

ja Jums ir liekais svars.

Pazīmes, kurām jāpievērš uzmanība, ir šādas:

stīvums locītavās;

smeldze un sāpes (īpaši gūžās, ceļgalos vai plecos);

apgrūtinātas kustības.

Ja pamanāt jebkuru no šādiem simptomiem: Informējiet ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt CELSENTRI

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot CELSENTRI pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt šķīdumu iekšķīgai lietošanai temperatūrā līdz 30°C. 60 dienas pēc pirmreizējas atvēršanas šīs zāles jāizmet. Uzrakstiet šķīduma izmešanas datumu tam paredzētajā vietā uz kastītes. Datums jāuzraksta, tiklīdz pudele ir atvērta pirmreizējai lietošanai.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko CELSENTRI satur

CELSENTRI šķīduma iekšķīgai lietošanai aktīvā viela ir 20 mg maraviroka vienā mililitrā šķīduma.

Citas sastāvdaļas ir citronskābe (bezūdens), nātrija citrāta dihidrāts, sukraloze, nātrija benzoāts, zemeņu aromatizētājs (501440T), attīrīts ūdens.

CELSENTRI ārējais izskats un iepakojums

CELSENTRI šķīdums iekšķīgai lietošanai pieejams augsta blīvuma polietilēna pudelē ar bērniem neatveramu vāciņu, kas iepakota kastītē. Šķīdums ir bezkrāsains un ar zemeņuaromātu. Pudelē ir 230 ml maraviroka šķīduma (20 mg/ml). Iepakojumā ietilpst zāļu iekšķīgai lietošanai paredzēts aplikators un pudeles adapters, kas pirms lietošanas jāievieto pudelē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

ViiV Healthcare UK Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija.

Ražotājs

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B 1930 Zaventem, Beļģija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba . Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. Tel: + 34 902 051 260 es-ci@viivhealthcare.com

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA. Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas