Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cervarix (human papillomavirus1 type 16 L1 protein...) – Marķējuma teksts - J07BM02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCervarix
ATĶ kodsJ07BM02
Vielahuman papillomavirus1 type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VIENAS DEVAS FLAKONS, IEPAKOJUMS PA 1, 10, 100

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cervarix suspensija injekcijām

Cilvēka papilomas vīrusa (Human Papillomavirus) vakcīna [16., 18. tips] (rekombinanta, ar adjuvantu, adsorbēta)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 16. L1 tipa proteīnu1,2

20 mikrogramus

HPV 18. L1 tipa proteīnu1,2

20 mikrogramus

1ar adjuvantu AS04, kas satur:

 

3-O-dezacil-4’- monofosforila A lipīdu (MPL)2

50 mikrogramus

2adsorbēts uz alumīnija hidroksīda, hidratēta (Al(OH)3)

0,5 miligrami Al3+ kopā

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Nātrija hlorīds

 

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijām

1 flakons

1 deva (0,5 ml)

10 flakoni

10 x 1 deva (0,5 ml)

100 flakoni

100 x 1 deva (0,5 ml)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas sakratīt

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/419/001 – iepakojumā pa 1

EU/1/07/419/002 – iepakojumā pa 10

EU/1/07/419/003 – iepakojumā pa 100

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

DAUDZDEVU FLAKONS, IEPAKOJUMS PA 1, 10, 100

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cervarix suspensija injekcijām, daudzdevas

Cilvēka papilomas vīrusa (Human Papillomavirus) vakcīna [16., 18. tips] (rekombinanta, ar adjuvantu, adsorbēta)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 16. L1 tipa proteīnu1,2

20 mikrogramus

HPV 18. L1 tipa proteīnu1,2

20 mikrogramus

1ar adjuvantu AS04, kas satur:

 

3-O-dezacil-4’- monofosforila A lipīdu (MPL)2

50 mikrogramus

2adsorbēts uz alumīnija hidroksīda, hidratēta (Al(OH)3)

0,5 miligrami Al3+ kopā

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Nātrija hlorīds

 

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijām

1flakons

2devas (1 ml)

10 flakoni

10 x 2 devas (1 ml)

100 flakoni

100 x 2 devas (1 ml)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas sakratīt

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc iepakojuma pirmās atvēršanas jāizlieto uzreiz vai 6 stundu laikā, uzglabājot ledusskapī.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/419/010 – iepakojumā pa 1

EU/1/07/419/011 – iepakojumā pa 10

EU/1/07/419/012 – iepakojumā pa 100

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PILNŠĻIRCE AR ADATU VAI BEZ TĀS, IEPAKOJUMĀ PA 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cervarix suspensija injekcijām pilnšļircē

Cilvēka papilomas vīrusa (Human Papillomavirus) vakcīna [16., 18. tips] (rekombinanta, ar adjuvantu, adsorbēta)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 16. L1 tipa proteīnu1,2

20 mikrogramus

HPV 18. L1 tipa proteīnu1,2

20 mikrogramus

1ar adjuvantu AS04, kas satur:

 

3-O-dezacil-4’- monofosforila A lipīdu (MPL)2

50 mikrogramus

2adsorbēts uz alumīnija hidroksīda, hidratēta (Al(OH)3)

0,5 miligrami Al3+ kopā

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Nātrija hlorīds

 

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijām pilnšļircē 1 pilnšļirce

1 deva (0,5 ml)

10 pilnšļirces

10 x 1 deva (0,5 ml)

1 pilnšļirce + 1 adata

1 deva (0,5 ml)

10 pilnšļirces + 10 adatas

10 x 1 deva (0,5 ml)

1 pilnšļirce + 2 adatas

1 deva (0,5 ml)

10 pilnšļirces + 20 adatas

10 x 1 deva (0,5 ml)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas sakratīt

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/419/008 – iepakojumā pa 1 bez adatas

EU/1/07/419/009 – iepakojumā pa 10 bez adatām

EU/1/07/419/004 – iepakojumā pa 1 ar 1 adatu

EU/1/07/419/006 – iepakojumā pa 10 ar 10 adatām

EU/1/07/419/005 – iepakojumā pa 1 ar 2 adatām

EU/1/07/419/007 – iepakojumā pa 10 ar 20 adatām

13. SĒRIJA NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA VIENAS DEVAS FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cervarix

Suspensija injekcijām

i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA DAUDZDEVU FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cervarix

Suspensija injekcijām

i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 devas (1 ml)

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cervarix

Suspensija injekcijām pilnšļircē

i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas