Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Zāļu apraksts - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCetrotide
ATĶ kodsH01CC02
Vielacetrorelix
RažotājsMerck Serono Europe Ltd.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cetrotide 0,25 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs flakons satur 0,25 mg cetroreliksa (cetrorelix) (acetāta veidā).

Pēc sagatavošanas ar pievienoto šķīdinātāju katrs šķīduma ml satur 0,25mg cetroreliksa.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Pulvera apraksts: balts liofilizāts.

Šķīdinātāja apraksts: dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Sagatavota šķīduma pH ir 4,0-6,0.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Priekšlaicīgas ovulācijas novēršanai pacientēm, kurām tiek veikta kontrolēta olnīcu stimulācija. Pēc tam tiek ņemta olšūna un veikta mākslīgā apaugļošana.

Klīniskos pētījumos Cetrotide tika lietots kopā ar cilvēka menopauzālo gonadotropīnu (CMG), taču ierobežotā pieredze par rekombinantā folikulus stimulējošā hormona (FSH) lietošanu liecina par līdzīgu efektivitāti.

4.2.Devas un lietošanas veids

Cetrotide drīkst ordinēt tikai šai jomā pieredzējis speciālists.

Devas

Pirmā Cetrotide ievadīšana būtu jāveic ārsta uzraudzībā un apstākļos, kuros ir iespējams sniegt neatliekamu ārstēšanu iespējamo alerģisko/pseido-alerģisko reakciju (tai skaitā dzīvībai bīstamas anafilakses) gadījumā. Turpmāk zāļu ievadīšanu var veikt pati paciente, ja vien viņa apzinās un izprot pazīmes un simptomus, kas norāda uz hipersensitivitāti, šo reakciju sekas un nepieciešamību pēc tūlītējas ārstēšanas.

1 flakona saturs (0,25 mg cetroreliksa) jāievada reizi dienā ar 24 stundu starplaiku vai nu no rīta, vai vakarā. Pēc pirmās ievadīšanas ieteicams pacienti novērot 30 minūtes, lai pārliecinātos, vai neattīstās alerģiska/pseido-alerģiska reakcija, kas saistīta ar injekciju.

Gados vecāki cilvēki

Atbilstošu indikāciju saistībā ar Cetrotide lietošanu vecāka gadagājuma cilvēku populācijā nav.

Pediatriskā populācija

Cetrotide nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.

Lietošanas veids

Cetrotide paredzēts subkutānai injicēšanai vēdera priekšējās sienas lejasdaļā.

Reakcijas injekcijas vietā var mazināt, veicot injekciju vietu rotāciju – neveicot tik bieži injekcijas vienā un tajā pašā vietā, kā arī injicējot zāles lēnām, lai uzlabotu to uzsū kšanos.

Lietošana no rīta: ārstēšana ar Cetrotide jāsāk 5. vai 6. olnīcu stimulācijas dienā (apmēram 96-120 stundas pēc olnīcu stimulācijas sākuma) ar urīna vai rekombinantiem gonadotropīniem, to turpina visu gonadotropīnu terapijas laiku, arī ovulācijas ierosināšanas dienā.

Lietošana vakarā: ārstēšana ar Cetrotide jāsāk 5. olnīcu stimulācijas dienā (apmēram 96-108 stundas pēc olnīcu stimulācijas sākuma) ar urīna vai rekombinantiem gonadotropīniem, to turpina visu gonadotropīnu terapijas laiku, arī iepriekšējās dienas vakarā pirms ovulācijas ierosināšanas dienas.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Cetrorelix nedrīkst lietot, ja ir kāds no zemāk uzskaitītajiem stāvokļiem:

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnRH) strukturālo analogu, eksogēniem peptīdu hormoniem, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Alerģiskas reakcijas

Ziņots par alerģisku/pseido-alerģisku reakciju, tai skaitā dzīvībai bīstamas anafilakses gadījumiem, lietojot pirmo devu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Īpaša uzmanība jāievēro sievietēm, kurām ir kādas pazīmes vai simptomi, kas liecinātu par aktīviem alerģiskiem stāvokļiem vai arī anamnēzē ir bijusi nosliece uz alerģiskām reakcijām. Ārstēšana ar Cetrotide nav ieteicama sievietēm ar izteiktiem alerģiskiem stāvokļiem.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

Olnīcu stimulācijas laikā vai pēc tās iespējams olnīcu hiperstimulācijas sindroms. Šis traucējums jāuzskata par būtisku risku stimulācijas procedūrā ar gonadotropīniem.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms jāārstē simptomātiski, t.i., pacientei nodrošinot mieru, intravenozi ievadot elektrolītus/koloīdu šķīdumus un lietojot heparīnu.

Luteālās fāzes nodrošināšana jāveic atbilstoši reproduktīvā medicīnas centra praksei.

Atkārtota olnīcu stimulācijas procedūra

Līdz šim iegūta neliela pieredze par cetroreliksa lietošanu atkārtotā olnīcu stimulācijas procedūrā. Tāpēc cetroreliksu atkārtotos ciklos drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska un ieguvumu izvērtēšanas.

Iedzimtas anomālijas

Iedzimtu anomāliju izplatība pēc mākslīgās apaugļošanas procedūrām (assisted reproductive technologies, ART), ar vai bez GnRH antagonistiem, var būt nedaudz augstāka nekā pēc spontānas grūtniecības iestāšanās, lai gan nav skaidrs, vai tas ir saistīts ar tādiem faktoriem, kas raksturīgi pāra neauglībai, vai ART procedūrām. Ierobežotie dati no apsekošanas klīniskajiem pētījumiem ar

316 jaundzimušajiem pēc cetroreliksa lietošanas sievietēm neauglības ārstēšanai liecina, ka cetrorelikss nepalielina iedzimtu anomāliju risku pēcnācējos.

Aknu darbības traucējumi

Cetrorelix nav pētīts pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, tāpēc jāievēro piesardzība.

Nieru darbības traucējumi

Cetrorelix nav pētīts pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, tāpēc jāievēro piesardzība. Cetrorelix ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt

4.3. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oficiāli cetroreliksu mijiedarbības pētījumi nav veikti. In vitro pētījumi liecina, ka mijiedarbība ar zālēm, ko metabolizē citohroms P450 vai kas tiek glikuronizētas vai konjugētas citā veidā, ir maz ticama. Tomēr mijiedarbības iespējamību ar gonadotropīniem vai zālēm, kas jutīgām personām var izraisīt histamīna atbrīvošanos, nevar pilnībā izslēgt.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība un barošana ar krūti

Cetrotide nav paredzēts lietošanai grūtniecības un zīdīšanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Pētījumi ar dzīvniekiem rāda, ka cetroreliksam ir no devas atkarīga ietekme uz fertilitāti, ar vairošanos saistītu izturēšanos un grūsnību. Lietojot šīs zāles grūsnības jutīgā fāzē, nav novērota teratogēniska ietekme.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cetrotide neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk ziņots par šādām blakusparādībām: reakcijām injekcijas vietā, piemēram, apsārtumu, pietūkumu un niezi, kas parasti ir pārejošas un vidēji izteiktas. Klīniskos pētījumos pēc vairākkārtējām Cetrotide 0,25 mg injekcijām šo blakusparādību sastopamības biežums bija 9,4%.

Bieži ziņots par vieglu vai mēreni izteiktu olnīcu hiperstimulācijas sindromu (OHSS) (PVO I vai

II pakāpe), un tas jāuzskata par būtisku ar stimulācijas procedūru saistīto risku. Turpretī smags OHSS attīstās retāk.

Retāk ziņots par paaugstinātas jutības reakciju gadījumiem, tai skaitā pseido- alerģiskām/anafilaktiskām reakcijām.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums

Turpmāk minētās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši sastopamības biežumam, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz </100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000).

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: sistēmiskas alerģiskas/pseido-alerģiskas reakcijas, tai skaitā dzīvībai bīstama anafilakse

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: galvassāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Bieži: var rasties viegls vai mēreni izteikts olnīcu hiperstimulācijas sindroms (PVO I vai II pakāpe), kas ir būtisks stimulācijas procedūras risks (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Retāk:

smags olnīcu hiperstimulācijas sindroms (PVO III pakāpe)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži: ir ziņojumi par reakcijām injekcijas vietā, piemēram, apsārtums, pietūkums un nieze.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pārdozēšana cilvēkam var izraisīt ilgstošu iedarbību, taču tā nevarētu būt saistīta ar akūtu toksisku iedarbību.

Akūtas toksicitātes pētījumos grauzējiem pēc intraperitoneālas cetroreliksa ievadīšanas devā, kas vairāk nekā 200 reižu pārsniedz farmakoloģiski efektīvo devu pēc subkutānas ievadīšanas, novēroti nespecifiski toksiski simptomi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: gonadotropīnu atbrīvojošā hormona antagonisti, ATĶ kods: H01CC02.

Darbības mehānisms

Cetrorelikss ir luteinizējošo hormonu atbrīvojošā hormona (LHRH) antagonists. LHRH saistās pie membrānas receptoriem uz hipofīzes šūnām. Cetrorelikss konkurē ar endogēno LHRH par saistīšanos pie šiem receptoriem. Šā darbības mehānisma dēļ cetrorelikss kontrolē gonadotropīnu (LH un FSH) sekrēciju.

Cetrorelikss atkarībā no devas kavē LH un FSH sekrēciju hipofīzē. Nomākums rodas praktiski nekavējoties un saglabājas ilgstošā ārstēšanā bez sākotnēja stimulējoša efekta.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Sievietēm cetrorelikss aizkavē LH daudzuma krasu palielināšanos un līdz ar to arī ovulāciju. Sievietēm, kurām tiek veikta olnīcu stimulācija, cetroreliksa darbības ilgums atkarīgs no devas. Atkārtotas injekcijas 0,25 mg devā ik 24 stundās nodrošina nepārtrauktu cetroreliksa darbību.

Dzīvniekiem, tāpat kā cilvēkam, cetroreliksa antagonistiskā hormonālā darbība pēc ārstēšanas pārtraukšanas izzuda pilnībā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc subkutānas ievadīšanas cetroreliksa absolūtā bioloģiskā pieejamība ir apmēram 85%.

Izkliede

Izkliedes tilpums (Vd) ir 1,1 1 x kg-1.

Eliminācija

Kopējais plazmas klīrenss un nieru klīrenss ir attiecīgi 1,2 ml x min-1 x kg-1 un 0,1 ml x min-1 x kg-1. Vidējais terminālais eliminācijas pusperiods pēc intravenozas un subkutānas ievadīšanas ir attiecīgi aptuveni 12 stundas un 30 stundas, kas rāda uzsūkšanās procesa efektu injekcijas vietā.

Linearitāte

Vienreizēju devu (0,25 mg – 3 mg cetroreliksa) subkutānai ievadīšanai, kā arī lietošanai 14 dienas ikdienā ir lineāra kinētika.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Akūtas, subakūtas un hroniskas toksicitātes pētījumos žurkām un suņiem pēc subkutānas cetroreliksa ievadīšanas nav novērota toksiska ietekme uz mērķorgāniem. Suņiem pēc intravenozas, intraarteriālas un paravenozas injekcijas, ievadot cetroreliksu devās, kas izteikti pārsniedza cilvēka ārstēšanai paredzētās devas, nenovēroja ar zāļu lietošanu saistītu lokālu kairinājumu vai nesaderību.

Gēnu un hromosomu mutācijas pārbaudēs cetroreliksam nav novērota mutagēniska vai klastogēniska darbība.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris:

Mannīts

Šķīdinātājs: Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Šķīdums jāievada uzreiz pēc pagatavošanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt flakonu(-us) ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pulveris: 2 ml flakoni (1. tipa stikls) ar aizbāzni (brombutila gumija) un noplēšamu alumīnija vāciņu.

1 flakons satur 0,25 mg cetroreliksa.

Šķīdinātājs: pilnšļirce (1. tipa stikls) ar virzuļa aizbāzni (silikona brombutila gumija) un uzgaļa vāciņu (polipropilēna un stirēna butadiēna gumija).

1 pilnšļirce satur 1 ml ūdens injekcijām.

Papildus katram flakonam iepakojums satur:

1 injekcijas adata (izmērs 20 G),

1 hipodermiskā injekcijas adata (izmērs 27 G),

2 spirta salvetes.

Iepakojuma lielumi: 1 flakons un 1 pilnšļirce vai 7 flakoni un 7 pilnšļirces.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Cetrotide drīkst sagatavot tikai ar iesaiņojumā esošo šķīdinātāju ar lēnām, rotējošām kustībām. Nevajadzētu enerģiski kratīt, lai neveidotos gaisa pūslīši.

Sagatavotais šķīdums ir dzidrs un bez daļiņām. Nelietojiet zāles, ja šķīdumā redzamas daļiņas vai tas nav dzidrs.

Ievelciet visu flakona saturu. Tādējādi paciente saņems vismaz 0,23 mg cetroreliksa.

Šķīdums jāievada uzreiz pēc sagatavošanas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999. 13. aprīlis

Pirmās pārreģistrācijas datums: 2004. 15. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. 13. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas