Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Marķējuma teksts - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCetrotide
ATĶ kodsH01CC02
Vielacetrorelix
RažotājsMerck Serono Europe Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA AR 1 FLAKONU UN 1 PILNŠĻIRCI

KĀRBA AR 7 FLAKONIEM UN 7 PILNŠĻIRCĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cetrotide 0,25 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai cetrorelikss (Cetrorelix)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons ar pulveri satur:

0,25 mg cetroreliksa (acetāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: mannīts.

Katra pilnšļirce ar šķīdinātāju satur: 1 ml ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.

1 pilnšļirce ar šķīdinātāju parenterālai lietošanai.

Papildus iepakojums satur:

1 injekcijas adatu (izmērs 20 G)

1 hipodermisko injekcijas adatu (izmērs 27 G)

2 spirta salvetes.

7 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.

7 pilnšļirces ar šķīdinātāju parenterālai lietošanai.

Papildus iepakojums satur:

7 injekcijas adatas (izmērs 20 G)

7 hipodermiskās injekcijas adatas (izmērs 27 G)

14 spirta salvetes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

cetrotide 0,25 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: { numurs}

SN: { numurs}

NN: { numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA CETROTIDE 0,25 MG FLAKONS, ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cetrotide 0,25 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai cetrorelikss (Cetrorelix)

Subkutānai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,25 mg

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE AR ŠĶĪDINĀTĀJU, ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs, kas paredzēts Cetrotide 0,25 mg Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas