Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Zāļu apraksts - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCholestagel
ATĶ kodsC10AC04
Vielacolesevelam
RažotājsGenzyme Europe B.V.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cholestagel 625 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 625 mg holesevelama (Colesevelam) (hidrohlorīda veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Kapsulas formas apvalkotās tabletes bālganā krāsā ar apdruku “C625” vienā pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Cholestagel, ko lieto kopā ar 3-hidroksi-3-metilglutarilkoenzīma A (HMG-CoA) reduktāzes inhibitoru (statīnu), nozīmē kā papildterapiju diētai, lai nodrošinātu zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH) līmeņa papildu pazemināšanu pieaugušiem pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju, ko nevar pietiekami pazemināt tikai ar statīnu.

Cholestagel monoterapijā ir indicēts kā papildterapija diētai, lai pazeminātu paaugstinātu kopējā holesterīna un ZBLH līmeni pieaugušiem pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju, kuriem statīna terapiju uzskata par nepiemērotu vai kuri nepanes statīna terapiju.

Pieaugušiem pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju, ieskaitot pacientus ar pārmantotu hiperholesterinēmiju, Cholestagel var lietot arī kombinācijā ar ezetimību, ar statīna terapiju vai bez tās

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Kombinētā terapija

Ieteicamā Cholestagel deva, lietojot kombinācijā ar statīna terapiju ar ezetimību vai bez tā, ir 4 līdz

6 tabletes dienā. Maksimālā ieteicamā deva ir 6 tabletes dienā, lietojot pa 3 tabletēm divas reizes dienā ēšanas laikā vai 6 tabletes vienreiz dienā ēšanas laikā. Klīniskie pētījumi parādīja, ka Cholestagel un statīnus var lietot vienlaicīgi, vai arī šo zāļu devas var lietot atsevišķi un ka Cholestagel un ezetimību var lietot vienlaicīgi, vai arī šo zāļu devas var lietot atsevišķi.

Monoterapija

Cholestagel ieteicamā sākuma deva ir 6 tabletes dienā, lietojot pa 3 tabletēm divas reizes dienā ēšanas laikā vai 6 tabletes vienreiz dienā ēšanas laikā. Maksimālā ieteicamā deva ir 7 tabletes dienā. Terapijas laikā jāturpina lietot diēta holesterīna līmeņa pazemināšanai, un ārstēšanas laikā periodiski jānosaka kopējā holesterīna, ZBLH un triglicerīdu koncentrācija serumā, lai apstiprinātu pozitīvu sākotnējo atbildes reakciju un adekvātu ilgtermiņa atbildes reakciju.

Ja nevar izslēgt zāļu mijiedarbību ar vienlaicīgi lietotām zālēm, kuru terapeitiskās devas niecīgas izmaiņas varētu būt klīniski nozīmīgas, vai ja nav pieejami klīniskie dati par zāļu vienlaicīgu lietošanu, Cholestagel jālieto vismaz četras stundas pirms vai vismaz četras stundas pēc vienlaicīgi lietojamo zāļu lietošanas, lai līdz minimumam samazinātu vienlaicīgi lietojamo zāļu uzsūkšanas pazemināšanās risku (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Gados vecāku pacientu populācija

Lietojot Cholestagel gados vecākiem pacientiem, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

Cholestagel drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 17 gadiem, vēl nav noteikta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Lietošanas veids

Cholestagel tabletes jālieto iekšķīgi kopā ar uzturu un šķidrumu.

Tabletes jānorij veselas, tās nedrīkst salauzt, sasmalcināt vai sakošļāt.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zarnu trakta vai žultsceļu obstrukcija.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hiperholesterinēmijas sekundārie cēloņi

Ja pirms Cholestagel terapijas uzsākšanas pastāv aizdomas par hiperholesterinēmijas sekundāriem cēloņiem (t.i., slikti kontrolētu cukura diabētu, hipotireozi, nefrotisko sindromu, disproteinēmijām, obstruktīvu aknu slimību), tie jādiagnosticē un atbilstoši jāārstē.

Mijiedarbība ar ciklosporīnu

Pacientiem, kuri lieto ciklosporīnu un uzsāk vai pārtrauc lietot Cholestagel, vai pacientiem, kuri lieto Cholestagel un kuriem nepieciešams uzsākt ciklosporīna lietošanu: Cholestagel samazina ciklosporīna biopieejamību (skatīt arī 4.5. apakšpunktu). Pacientiem, kuri jau lieto Cholestagel un uzsāk lietot ciklosporīnu, ciklosporīna koncentrācija asinīs jākontrolē kā parasti un arī devas pielāgošana jāveic kā parasti. Pacientiem, kuri jau lieto ciklosporīnu un uzsāk lietot Cholestagel, ciklosporīna koncentrācija asinīs jākontrolē pirms kombinētās terapijas uzsākšanas, kā arī jāveic bieža kontrole tūlīt pēc Cholestagel uzsākšanas, un atbilstoši jāpielāgo ciklosporīna deva. Jāņem vērā, ka, pārtraucot Cholestagel lietošanu, palielināsies ciklosporīna koncentrācija asinīs. Tādēļ pacientiem, kuri lieto gan ciklosporīnu, gan Cholestagel, pirms Cholestagel terapijas pārtraukšanas un arī regulāri pēc tam jākontrolē ciklosporīna koncentrācija asinīs un atbilstoši jāpielāgo tā deva.

Ietekme uz triglicerīdu līmeni

Tā kā Cholestagel paaugstina triglicerīdu līmeni, jāievēro piesardzība, ārstējot pacientus, kuriem triglicerīdu līmenis pārsniedz 3,4 mmol/l. Zāļu drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem, kuriem triglicerīdu līmenis pārsniedz 3,4 mmol/l, jo šie pacienti netika iesaistīti klīniskajos pētījumos. Cholestagel drošums un efektivitāte nav pārbaudīta pacientiem ar disfāgiju, rīšanas traucējumiem, smagiem kuņģa-zarnu trakta motorikas traucējumiem, zarnu iekaisumu, aknu mazspēju vai pacientiem, kuriem veikta nozīmīga kuņģa-zarnu trakta operācija. Līdz ar to jāievēro piesardzība, parakstot Cholestagel pacientiem ar minētajiem traucējumiem.

Aizcietējums

Cholestagel var izraisīt aizcietējumus vai pasliktināt esošu aizcietējumu. Aizcietējuma risks jo īpaši jāņem vērā pacientiem ar koronāro sirds slimību un stenokardiju.

Antikoagulanti

Pacientiem, kuri lieto varfarīnu vai līdzīgas vielas, rūpīgi jākontrolē antikoagulantu terapija, jo žultsskābes sekvestranti, piemēram, Cholestagel, samazina K vitamīna absorbciju un tādēļ traucē varfarīna antikoagulanta iedarbību (skatīt arī 4.5. apakšpunktu).

Iekšķīgi lietojamie kontracepcijas līdzekļi

Cholestagel var ietekmēt perorālo kontraceptīvo tablešu biopieejamību, ja tiek lietots vienlaicīgi ar tām. Svarīgi ir nodrošināt, ka Cholestagel tiek lietots vismaz 4 stundas pēc perorālajām kontraceptīvajām tabletēm, lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbības risku (skatīt arī 4.5. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vispārīga informācija

Cholestagel var ietekmēt citu zāļu biopieejamību. Tādēļ, ja nevar izslēgt zāļu mijiedarbību ar vienlaicīgi lietotām zālēm, kuru terapeitiskās devas niecīgas izmaiņas varētu būt klīniski nozīmīgas, Cholestagel jālieto vismaz četras stundas pirms vai vismaz četras stundas pēc vienlaicīgi lietojamo zāļu lietošanas, lai līdz minimumam samazinātu vienlaicīgi lietojamo zāļu uzsūkšanas pazemināšanās risku. Attiecībā uz vienlaikus lietotām zālēm, kuras nepieciešams lietot dalītās devās, jāņem vērā, ka Cholestagel nepieciešamo devu var lietot vienreiz dienā.

Ordinējot zāles, kuru līmeņa izmaiņas asinīs var klīniski nozīmīgi ietekmēt drošumu un efektivitāti, ārstiem ir jāapsver iespēja kontrolēt zāļu līmeni serumā vai iedarbību.

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Mijiedarbības pētījumos, kuros iesaistījās veseli brīvprātīgie, konstatēja, ka Cholestagel neietekmē digoksīna, metoprolola, hinidīna, valproiskābes un varfarīna biopieejamību. Cholestagel attiecīgi par aptuveni 31% un 11% samazināja ilgstošās darbības verapamila Cmax un AUC. Tā kā verapamila biopieejamība ir ļoti mainīga, šīs atrades klīniskā nozīme nav skaidra.

Holesevelama un olmesartāna vienlaicīgas lietošanas gadījumā samazinās olmesartāna iedarbība. Olmesartāns jālieto vismaz 4 stundas pirms holesevelama.

Ir saņemti ļoti reti ziņojumi par fenitoīna koncentrācijas samazināšanos pacientiem, kas vienlaicīgi lietojuši Cholestagel un fenitoīnu.

Antikoagulantu terapija

Pacientiem, kuri lieto varfarīnu vai līdzīgas vielas, rūpīgi jākontrolē antikoagulantu terapija, jo žultsskābes sekvestranti, piemēram, Cholestagel, samazina K vitamīna absorbciju un tādēļ ietekmē varfarīna antikoagulanta iedarbību. Nav veikti īpaši holesevelama un K vitamīna mijiedarbības klīniskie pētījumi.

Levotiroksīns

Mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem Cholestagel lietošana kopā ar levotiroksīnu, ja tas tika lietots vienlaicīgi vai 1 stundu pēc tā, samazināja levotiroksīna AUC un Cmax. Mijiedarbība netika novērota, ja Cholestagel tika lietots vismaz četras stundas pēc levotiroksīna.

Perorālās kontraceptīvās tabletes

Mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem Cholestagel samazināja noretindrona Cmax un etinilestradiola AUC un Cmax , ja tas tika lietots kopā ar perorālajām kontraceptīvajām tabletēm. Šāda mijiedarbība tika novērota arī, ja Cholestagel tika lietots vienu stundu pēc perorālās kontraceptīvās tabletes. Tomēr mijiedarbību nenovēroja, ja Cholestagel lietoja četras stundas pēc perorālās kontraceptīvās tabletes.

Ciklosporīns

Mijiedarbības pētījumā veseliem brīvprātīgajiem vienlaicīga Cholestagel un ciklosporīna lietošana būtiski samazināja ciklosporīna AUC0-inf un Cmax par attiecīgi 34% un 44%. Tādēļ ieteicams rūpīgi kontrolēt ciklosporīna koncentrāciju asinīs (skatīt arī 4.4. apakšpunktu). Turklāt, pamatojoties uz teorētiskiem datiem, Cholestagel jālieto vismaz 4 stundas pēc ciklosporīna, lai vēl vairāk samazinātu risku, kas saistīts ar vienlaicīgu ciklosporīna un Cholestagel lietošanu. Turklāt, Cholestagel vienmēr konsekventi jānozīmē vienā un tajā pašā laikā, jo Cholestagel un ciklosporīna lietošanas laiks teorētiski var ietekmēt ciklosporīna biopieejamības samazināšanās pakāpi.

Statīni

Klīniskajos pētījumos, lietojot Cholestagel kopā ar statīniem, ir novērota gaidītā ZBLH līmeņa papildus pazeminošā iedarbība, un nav konstatēta neparedzēta iedarbība. Mijiedarbības pētījumā Cholestagel neietekmēja lovastatīna biopieejamību.

Pretdiabēta līdzekļi

Holesevelama un ilgstošas darbības (ID) metformīna tablešu vienlaicīgas lietošanas gadījumā palielinās metformīna iedarbība. Ja pacienti vienlaikus lieto ID mettformīnu un holesevelamu, jānovēro klīniskā atbildes reakcija, kā parasti pretdiabēta līdzekļu lietošanas gadījumā.

Holesevelams saistās pie glimepirīda un mazina glimepirīda uzsūkšanos no kuņģa-zarnu trakta. Lietojot glimepirīdu vismaz 4 stundas pirms holesevelama, mijiedarbība nav novērota. Tāpēc glimepirīds jālieto vismaz 4 stundas pirms holesevelama.

Holesevelama un glipizīda vienlaicīgas lietošanas gadījumā samazinās glipizīda iedarbība. Glipizīds jālieto vismaz 4 stundas pirms holesevelama.

Vienlaicīgi lietojot Cholestagel un gliburīdu (zināmu arī kā glibenklamīdu), gliburīda AUC0-inf un Cmax samazinājās attiecīgi par 32% un 47%. Mijiedarbību nenovēroja, ja Cholestagel tika lietots četras stundas pēc gliburīda.

Vienlaicīgi lietojot Cholestagel un repaglinīdu, repaglinīda AUC neizmainījās, bet Cmax samazinājās par 19% - šī efekta klīniskā nozīme nav zināma. Mijiedarbību nenovēroja, ja Cholestagel tika lietots vienu stundu pēc repaglinīda.

Mijiedarbību nenovēroja, ja veseli brīvprātīgie Cholestagel lietoja vienlaicīgi ar pioglitazonu.

Ursodezoksiholskābe

Cholestagel pārsvarā saista hidrofobās žultsskābes. Klīniskajā pētījumā Cholestagel neietekmēja endogēnās (hidrofilās) ursodezoksiholskābes ekskrēciju ar izkārnījumiem. Tomēr oficiāli mijiedarbības pētījumi ar ursodezoksiholskābi nav veikti. Kā vispārīgi atzīmēts, ja nav iespējams izslēgt vienlaikus lietotu zāļu mijiedarbību, Cholestagel jālieto vismaz četras stundas pirms vai vismaz četras stundas pēc vienlaikus lietojamām zālēm, lai līdz minimumam samazinātu vienlaikus lietoto zāļu uzsūkšanas pazemināšanās risku. Jāapsver iespēja novērot ursodezoksiholskābes terapijas klīnisko iedarbību.

Citi mijiedarbības veidi

Līdz pat 1 gadu ilgos klīniskajos pētījumos Cholestagel neizraisīja klīniski nozīmīgu A, D, E vai

K vitamīnu absorbcijas samazināšanos. Tomēr, ārstējot pacientus, kuriem ir nosliece uz K vitamīna vai taukos šķīstošu vitamīnu trūkumu, piemēram, pacientus ar malabsorbciju, jāievēro piesardzība. Šiem pacientiem ir ieteicams kontrolēt A, D un E vitamīnu līmeni un novērtēt K vitamīna stāvokli, nosakot koagulācijas parametrus, un vajadzības gadījumā papildus jālieto vitamīni.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīnisku datu par Cholestagel lietošanu grūtniecēm nav. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Sievietēm, lietojot Cholestagel grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība.

Barošana ar krūti

Cholestagel nekaitīgums sievietēm krūts barošanas periodā nav pārbaudīts. Jāievēro piesardzība, parakstot Cholestagel sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav datu par Cholestagel ietekmi uz fertilitāti cilvēkam. Pētījumā ar žurkām nebija nekādu atšķirību

auglības raksturlielumos starp grupām, kas varētu norādīt uz holesevelamu attiecināmu reproduktīvo ietekmi.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cholestagel neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības orgānu sistēmu klasifikācijai atbilstošā kuņģa-zarnu trakta traucējumu sadaļā ir gāzu uzkrāšanās un aizcietējums.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Kontrolētajos klīniskajos pētījumos, kuros tika iesaistīti apmēram 1400 pacienti, un pēcreģistrācijas periodā pacientiem, kuri lietoja Cholestagel, konstatēja turpmāk minētās nevēlamās reakcijas.

Ziņotais sastopamības biežums tiek klasificēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži: flatulence*, aizcietējums*

Bieži: vemšana, caureja*, dispepsija*, sāpes vēderā, traucēta vēdera izeja, slikta dūša, vēdera uzpūšanās

Retāk: rīšanas traucējumi

Ļoti reti: pankreatīts

Nav zināmi: zarnu obstrukcija*,**

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Retāk: mialģija

Izmeklējumi

Bieži: paaugstināta triglicerīdu koncentrācija serumā

Retāk: paaugstināta transamināžu koncentrācija serumā

*sīkāku informāciju skatīt turpmākajā sadaļā. ** blakusparādības no pēcreģistrācijas pieredzes

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Vispārīgais gāzu uzkrāšanās un caurejas sastopamības biežums tajos pašos kontrolētajos pētījumos bija lielāks pacientiem, kuri saņēma placebo. Pacientiem, kuri saņēma Cholestagel, salīdzinājumā ar placebo grupu, biežāk tika ziņots tikai par aizcietējumu un dispepsiju.

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir zarnu obstrukcija vai tās izoperēšana, varētu būt palielināta zarnu obstrukcijas sastopamība.

Cholestagel terapija kombinācijā ar statīniem un kombinācijā ar ezetimību bija labi panesama, un novērotās nevēlamās blakusparādības atbilda zināmajam statīnu vai ezetimība monoterapijas drošuma profilam.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Tā kā Cholestagel netiek absorbēts, sistēmiskās toksicitātes risks ir neliels. Varētu rasties kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Nav pārbaudīts, kādu ietekmi atstāj devas, kas pārsniedz maksimālo ieteikto devu (4,5 g dienā (7 tabletes)).

Ja pārdozēšana tomēr notiek, galvenā iespējamā bīstamība būs kuņģa-zarnu trakta aizsprostojums. Terapija būs atkarīga no šī potenciālā nosprostojuma atrašanās vietas, smaguma pakāpes un normālas zarnu motorikas esamības vai neesamības.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: lipīdus modificējoši līdzekļi, žultsskābes sekvestranti, ATĶ kods: C10A C 04

Darbības mehānisms

Cholestagel aktīvās vielas holesevelama darbības mehānisms ir novērtēts vairākos in vitro un in vivo pētījumos. Šie pētījumi ir pierādījuši, ka holesevelams piesaista žultsskābes, tajā skaitā glikoholskābi, kas ir galvenā cilvēku žultsskābe. Holesterīns ir vienīgais žultsskābes prekursors. Ja gremošana ir normāla, zarnās ieplūst žultsskābes. Pēc tam liela daļa žultsskābju zarnu traktā tiek absorbētas un enterohepatiskas cirkulācijas ceļā atgriežas atpakaļ aknās.

Holesevelams ir neabsorbējams lipīdu līmeni pazeminošs polimērs, kas piesaista žultsskābes zarnās, kavējot to atkārtotu absorbēšanu. Žultsskābju sekvestrantu mehānisms, kas pazemina ZBLH, iepriekš ir noteikts šādi: kad iztukšojas žultsskābju krājums, tiek regulēts aknu enzīms - holesterīna

7-α-hidroksilāze, kas palielina holesterīna pārvēršanos žultsskābēs. Tas palielina pieprasījumu pēc holesterīna aknu šūnās, kā rezultātā palielinās holesterīna biosintētiskā enzīma hidroksimetilglutarilkoenzīma A (HMG-CoA) reduktāzes transkripcija un aktivitāte, kā arī pieaug zema blīvuma lipoproteīna receptoru skaits aknās. Līdztekus var palielināties ļoti zema blīvuma lipoproteīnu sintēze. Šādas kompensējošas iedarbības rezultātā asinis vairāk atbrīvojas no ZBLH, un pazeminās seruma ZBLH līmenis.

6 mēnešus pētot, kāda ir pacientu ar primāro hiperholesterinēmiju reakcija uz Cholestagel dienas devu 3,8 vai 4,5 g apmērā, konstatēja ZBLH līmeņa pazemināšanos par 15 līdz 18% pēc 2 nedēļu lietošanas. Turklāt par 7 līdz 10% pazeminājās kopējais H, par 3% paaugstinājās ABLH un par 9 līdz 10% paaugstinājās triglicerīdu līmenis. Apo B pazeminājās par 12%. Salīdzinājumam – placebo lietotājiem ZBLH, kopējais H, ABLH un apo-B līmenis nemainījās, bet triglicerīdu līmenis paaugstinājās par 5%. Pētījumi, kuros novēroja Cholestagel lietošanu vienas devas veidā brokastu laikā, vienas devas veidā vakariņu laikā vai, sadalot devu divās daļās brokastīs un vakariņās, neliecināja par būtiski atšķirīgu ZBLH pazeminājumu atkarībā no dažādiem devu lietošanas režīmiem. Vienā pētījumā triglicerīdu līmenis tomēr paaugstinājās vairāk, kad lietoja visu Cholestagel devu uzreiz pie brokastīm.

6 nedēļu ilgā pētījumā 129 pacienti ar jauktu hiperlipidēmiju tika randomizēti vai nu grupā, kas saņem 160 mg fenofibrāta un 3,8 g Cholestagel, vai grupā, kas saņem tikai fenofibrātu. Fenofibrāta un Cholestagel grupā (64 pacienti) novēroja ZBLH samazināšanos par 10%, bet fenofibrāta grupā

(65 pacienti) tā līmenis paaugstinājās par 2%. Tika konstatēta arī ne-ABLH, kopējā H un Apo B līmeņa pazemināšanās. Tika atzīmēts neliels, nenozīmīgs triglicerīdu līmeņa paaugstinājums par 5%. Fenofibrāta un Cholestagel kombinācijas ietekme uz miopātijas un hepatotoksicitātes risku nav zināma.

Kad 487 pacientiem, kuri atradās dažādās vietās un bija izvēlēti atlases ceļā, dubultaklā pētījumā ar placebo izmantošanu, vienlaikus deva 2,3 līdz 3,8 g Cholestagel kopā ar statīnu (atorvastatīnu, lovastatīnu vai simvastatīnu), ZBLH papildus samazinājās par 8 līdz 16%.

6 nedēļu ārstēšanas periodā multicentriskā, randomizētā, dubultaklā, placebo kontrolētā paralēlu grupu pētījumā tika salīdzināta 3,8 g Cholestagel kopā ar 10 mg ezetimība terapijas un 10 mg ezetimība monoterapijas ietekme uz ZBLH līmeni 86 pacientiem ar primāro hiperholesterinēmiju.

Terapijā ar 10 mg ezetimība un 3,8 g Cholestagel dienas devu bez statīna lietošanas novēroja ievērojamu kombinētās terapijas iedarbību, kuras rezultātā ZBLH samazinājās par 32%, uzrādot papildus iedarbību ZBLH samazināšanā par 11%, lietojot Cholestagel un ezetimību, salīdzinot ar ezetimība monoterapiju.

3,8 g Cholestagel dienas devas pievienošana maksimāli labi panesamai statīna un ezetimība terapijai tika izvērtēta multicentriskā, randomizētā, dubultaklā, placebo kontrolētā pētījumā 86 pacientiem ar pārmantotu hiperholesterinēmiju.. Kopā 85% pacientiem tika dots vai nu atorvastatīns (50% no tiem saņēma 80 mg devu) vai rosuvastatīns (72% no tiem saņēma 40 mg devu). Cholestagel terapijas rezultātā novēroja statistiski būtisku ZBLH līmeņa pazemināšanos par 11% un 11% pēc 6 un

12 nedēļām, salīdzinot ar šī līmeņa paaugstināšanos par 7% un 1% placebo grupā; attiecīgais vidējais sākotnējais līmenis bija 3,75 mmol/l un 3,86 mmol/l. Triglicerīdu līmenis Cholestagel grupā paaugstinājās par 19% un 13% pēc 6 un12 nedēļām, salīdzinot ar tā paaugstināšanos par 6% un 13% placebo grupā, bet šo līmeņu paaugstināšanās nebija ievērojami atšķirīga. Pēc 12 nedēļām ABLH un augstas jutības CRP (C reaktīvo proteīnu) līmenis arī būtiski neatšķīrās no rezultātiem placebo grupā.

Pediatriskā populācija

Pediatriskajā populācijā 8 nedēļu ilgā, multicentriskā, dubultaklā, placebo kontrolētā pētījumā ar 194 zēniem un meitenēm pēc menarhes, vecumā no 10 līdz 17 gadiem, kas slimoja ar heterozigoto pārmantotu hiperholesterinēmiju un saņēma stabilu statīnu devu (47 pacienti, 24%), vai pacientiem, kuri nesaņēma lipīdu līmeni pazeminošu terapiju (147 pacienti, 76%), tika izvērtēta Cholestagel terapijas drošība un efektivitāte, lietojot 1,9 vai 3,8 g/dienā. Visiem pacientiem Cholestagel terapija sniedza statistiski būtisku ZBLH līmeņa pazemināšanos par 11% ar 3,8g dienas devu un par 4% ar 1,9 g dienas devu, salīdzinot ar šī līmeņa paaugstināšanos par 3% placebo grupā. Pacientiem, kuri monoterapijā nesaņēma statīnu, Cholestagel terapijas rezultātā novēroja statistiski būtisku ZBLH līmeņa pazemināšanos par 12% ar 3,8 g dienas devu un par 7% ar 1,9 g dienas devu, salīdzinot ar šī līmeņa pazemināšanos par 1% placebo grupā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Netika novērota būtiska ietekme uz augšanu, dzimumnobriešanu, taukos šķīstošo vitamīnu līmeni vai koagulācijas faktoriem,

bet Cholestagel nevēlamās blakusparādības bija pielīdzināmas nevēlamajām blakusparādībām placebo grupā.

Klīniskajos pētījumos Cholestagel nav tieši salīdzināts ar citiem žultsskābju sekvestrantiem.

Līdz šim nav veikti pētījumi, kas tieši parādītu, vai ārstēšana ar Cholestagel monoterapijā vai kombinātā terapijā kaut kādā veidā ietekmētu saslimstību ar kardiovaskulārām slimībām vai mirstību no tām.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Kuņģa-zarnu traktā Cholestagel netiek absorbēts.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav būtiska.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mikrokristāliska celuloze (E460)

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Attīrīts ūdens

Apvalks

Hipromeloze (E464)

Diacetilēti monoglicerīdi

Apdrukas tinte

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Hipromeloze (E464)

Propilēnglikols

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Augsta blīvuma polietilēna pudeles ar polipropilēna vāciņu Iepakojumā ir: 24 tabletes (1 X 24)

100 tabletes (2 X 50)

180 tabletes (1 X 180)

Augsta blīvuma polietilēna pudeles ar polipropilēna vāciņu bez ārējā kartona iepakojuma. Iepakojumā ir: 180 tabletes (1 X 180)

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Nīderlande.

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/268/001-004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2004. gada 10. marts.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 12. marts.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas