Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Marķējuma teksts - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCholestagel
ATĶ kodsC10AC04
Vielacolesevelam
RažotājsGenzyme Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS UN PUDELES ETIĶETE (24, 100 UN 180 TABLETES), ARĪ ETIĶETE PUDELES IEPAKOJUMAM (180 TABLETES) BEZ ĀRĒJĀ KARTONA

IEPAKOJUMA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cholestagel 625 mg apvalkotās tabletes

Colesevelam

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 625 mg holesevelama (hidrohlorīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

24 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

180 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jālieto kopā ar šķidrumu ēšanas laikā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/268/001

 

 

 

 

24 tabletes

EU/1/03/268/002

100 tabletes

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 tabletes

ar kastīti

 

EU/1/03/268/004

180 tabletes bez kastītes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cholestagel

625mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas