Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ChondroCelect (characterised viable autologous cartilage...) – Zāļu apraksts - M09AX02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsChondroCelect
ATĶ kodsM09AX02
Vielacharacterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
RažotājsTiGenix N.V.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ChondroCelect 10 000 šūnas/mikrolitrā implantējamā suspensija

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

2.1 Vispārējs apraksts

Raksturotas dzīvotspējīgas ex vivo audzētas autologās skrimšļa šūnas, kas ekspresē noteiktus marķierproteīnus.

2.2 Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs

Katrā flakonā ir 4 miljoni autologās cilvēka skrimšļa šūnas 0,4 ml šūnu suspensijā, kas atbilst koncentrācijai 10 000 šūnas/mikrolitrā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

tas

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

ē

 

 

 

Implantējamā suspensija

 

istr

 

 

ğ

Pirms resuspendēšanas šūnas ir nosēdušās flakona apakšējā daļā, ve dojot pelēkbaltu kārtiņu, un

palīgviela ir caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums.

re

 

 

 

 

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Vienkāršu simptomātisku ceļa locītavas femorālānavkondiļa skrimšļa bojājumu ārstēšanai (III un

IV pakāpe saskaņā ar Starptautiskās sk mšļu saslimšanu savienības [ICRS - International Cartilage

Repair Society] klasifikāciju) pie uguš em pacientiem. Var būt arī vienlaicīgs asimptomātisks skrimšļa

bojājums (I vai II pakāpes saskaņā r ICRS klasifikāciju). Efektivitātes pierādījuma pamatā ir

randomizēts kontrolēts pētījums, kurā novērtēja ChondroCelect iedarbību pacientiem ar 1-5cm²

lieliem bojājumiem.

 

vairs

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

 

les

 

ā

 

ChondroCelect drīkst lietot vienīgi atbilstoši kvalificēts ķirurgs, un to paredzēts lietot tikai stacionārā.

Z

 

 

ChondroCelect ir paredzēts tikai autologai lietošanai, un tas ir jālieto kombinācijā ar bojātās vietas iepriekšēju ķirurģisku sagatavošanu, bojājuma fizisku noblīvēšanu (bioloģiskās membrānas uzlikšana, vēlams lietot kolagēna membrānu) un rehabilitāciju.

Devas

Lietojamo šūnu daudzums ir atkarīgs no skrimšļa bojājuma (virsmas platības, cm²) lieluma. Katrā zāļu devā ir individuāli piemērota deva ar pietiekamu šūnu skaitu, lai ārstētu iepriekš noteikta lieluma bojājumu, ko nosaka biopsijas veikšanas laikā. Ieteicamā ChondroCelect deva ir no

0,8 līdz 1 miljonam šūnu /cm², kas atbilst no 80 līdz 100 zāļu mikrolitriem /bojājuma cm².

Gados vecāka populācija

ChondroCelect nav pētīts šajā vecuma grupā.

Pediatriskā populācija

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem), nav pierādīta. Tādēļ neiesaka lietot ChondroCelect bērniem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem.

Lietošanas veids

Implantācijai.

ChondroCelect ir paredzēts lietošanai tikai autologai skrimšļu bojājumu ārstēšanai, un to lieto pacientiem Autologās hondrocītu implantācijas procedūras laikā (ACI - Autologous Chondrocyte Implantation).

ChondroCelect implantāciju veic artrotomijas procedūras laikā sterilos apstākļos, un tās veikšanai nepieciešams īpaši sagatavot gan bojājuma vietu, gan arī blīvējumu (bioloģisko membrānu), lai varētu nostiprināt implantu. Pirms membrānas fiksēšanas un šūnu implantācijas ir jānodrošina pilnīga locītavas hemostāze. AHI (ACI) procedūras laikā ir svarīgi nodrošināt, lai tiek panākts labs, tiešs implantēto šūnu kontakts ar bojāto pamatni, par cik šādam kontaktam ir ļoti liela nozīme optimālas audu atjaunošanās panākšanā. ChondroCelect klīniskajos pētījumos kā bioloģisko membrānu lietoja periosta audus. Zinātniskajās publikācijās ir pierādīts, ka ACI procedūrās kā alternatīvu periostam var lietot komerciāli pieejamās kolagēna membrānas. Taču klīniskajos pētījumos nav izvērtēta ChondroCelect iedarbība kombinācijā ar kolagēna membrānām, lai arī komerciāli pieejamās kolagēna membrānas ir lietotas pacientiem, kuri ārstēti ar ChondroCelect līdzcietīgas zāļu lietošanas nolūkos. Drošuma dati, kas iegūti, ārstējot šādus pacientus, neliecina par būtisku drošuma ri ku un apstiprina zemāku hipertrofijas gadījumu skaitu salīdzinājumā ar zinātniskajā literatūrā norādīto, ja periosta vietā

tiek lietotas kolagēna membrānas.

 

tas

 

 

 

ē

Tehniskais AHI procedūras variants ir šūnu iesēšanas metode, kur šūnas iek iesētas uz kolagēna

 

istr

 

membrānas pirms implantēšanas. Šajā paņēmienā ir nepieciešama laba fiksācija, izmantojot šuves uz

kolagēna membrānas malām, lai nodrošinātu implantēto šūnu tiešu kontaktu ar bojāto pamatni. Nav

ieteicams implanta nostiprināšanai šuvju vietā izmantot tikai fibrīnağ līmi.

Pēc implantācijas ir jāseko atbilstošai rehabilitācijas programmaire

aptuveni viena gada garumā saskaņā

ar ārsta ieteikumiem (skatīt apakšpunktu 4.4).

 

Pilnīga un sīka tehniskā informācija par procedūrām, kas saistītas ar implantācijas tehniku, ir sniegta

ChondroCelect lietošanas rokasgrāmatā.

nav

Informāciju par ChondroCelect sagatavošanu un lietošanu skatīt apakšpunktā 6.6.

vairs

 

4.3 Kontrindikācijas

 

les

Paaugstināta jutība pret jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām vai vērša serumu.

ChondroCelect nedrīkst i tot progresējoša ceļa osteoartrīta gadījumā.

ā

Pacienti ar augšstilba kau a epifizeālās augšanas plātnīti, kas nav pilnībā noslēgusies.

Z

 

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārēji

ChondroCelect ir autologās zāles, un tās nekādā gadījumā nedrīkst lietot citiem pacientiem. Zāļu lietošana pacientiem ar akūtām vai nesenām kaulu vai locītavu infekcijām ir jāatliek, līdz ir apstiprināta pilnīga atveseļošanās.

Piesardzība lietošanā

Citas vienlaicīgas ceļa locītavas problēmas, piemēram, osteoartrīts sākuma stadijā, atslāņojošais osteohondrīts (OCD - osteochondritis dissecans), ceļa locītavas nestabilitāte, skrimšļu bojājumi citās vietās, izņemot femorālo kondili, ceļa locītavas saišu un meniska bojājumi, varus vai valgus tipa deformācija (nepareizs svara sadalījums ceļa locītavā) un locītavu infekcijas slimības ir potenciāli komplikācijas izraisoši faktori. Pivotālā ChondroCelect pētījumā pacientiem ar šādām ceļa locītavas problēmām terapija netika veikta. Visos gadījumos, kad tas iespējams, pārējās ceļa locītavas problēmas ir jānovērš pirms ChondroCelect implantācijas vai vēlākais tās laikā.

Pivotālā pētījumā netika novērots, ka ķermeņa masas indekss (ĶMI) ietekmētu ārstēšanas rezultātu, taču pieejamie bibliogrāfiskie dati norāda, ka ĶMI, kas pārsniedz 30, var negatīvi ietekmēt procedūras rezultātu.

Rehabilitācija

Pēc implantācijas pacientam jāievēro atbilstošs rehabilitācijas plāns, un fiziskās aktivitātes jāatsāk, ievērojot ārsta ieteikumus. Atkarībā no bojājuma vietas, izmēra un pacienta stāvokļa ir izstrādāti atbilstoši norādījumi par rehabilitāciju. Pārāk agra un intensīva aktivitāte var apdraudēt implanta nostabilizēšanos un klīnisko ieguvumu no ChondroCelect lietošanas. Tāpēc ceļa locītavai pēc procedūras ir jānodrošina saudzējošs režīms saskaņā ar ieteikumiem, kas aprakstīti atbilstošajā rehabilitācijas plānā, lai tādējādi izvairītos no agrīniem bojājumiem, kā rezultātā implants var nenostabilizēties.

Sīkāka informācija par atbilstošu rehabilitācijas plānu ir sniegta ChondroCelect lietošanas rokasgrāmatā.

Gadījumi, kad ChondroCelect nav iespējams piegādāt

Dažos gadījumos pastāv iespēja, ka pacienta izcelsmes hondrocītus nav iespējams izaudzēt vai arī sakarā ar zemo biopsijas materiāla kvalitāti, pacienta organisma īpatnībām vai ražošanas brāķi netiek izpildīti izlaides kritēriji. Tāpēc iespējami gadījumi, kad ChondroCelect piegādāt n v iespējams. Par to ķirurgs tiek informēts pēc iespējas agrāk ārstēšanas procesa laikā, un tādā g dījumā attiecīgajam

pacientam ir jāizvēlas alternatīva terapija.

tas

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības ve di

ē

ACI procedūrās ārējo malu blīvēšanai un bioloģisko membrānu,ğkoistrlieto bojājuma nosegšanai, apvidu hermētiskuma uzlabošanai parasti lieto fibrīna līmes. Nav i t icams izmantot fibrīna līmi skrimšļa

inhibitors), tika veikti in vitro mijiedarbības pētījumi. Šajos pētījumos ir pierādīts, ka šo fibrīna līmi

bojātās pamatnes iekšienē, jo tas var novest pie ievērojami vājāka rezultāta (skatīt 5.3. nodaļu). Fibrīna

blīvēšanas materiāla izstrādājumi būtiski atšķiras gan k alitatīvā,re

gan kvantitatīvā sastāva ziņā.

Komerciāli pieejamajai fibrīna līmei, kuras sastāvā ir protinīns (vērša seruma izcelsmes fibrinolīzes

nav

 

var droši lietot kopā ar ChondroCelect. Nav veikti mijiedarbības pētījumi ar cita veida fibrīna līmēm.

 

 

 

vairs

Taču cita veida fibrīna līmes ar sintētisko fibrinolīzes inhibitoru (traneksamskābe) lietošana pivotālā

klīniskajā pētījumā nenorādīja ne uz kādu d ošības risku.

Pretsāpju zāles jālieto saskaņā ar tbildīgā ķirurga norādījumiem.

 

 

les

 

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

ā

 

 

 

 

Klīniskie dati par autologo skrimšļa šūnu lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti.

Ņemot vērā autologāsZ

šūnu terapijas zāļu raksturu un paredzēto klīnisko lietošanu, standarta

reproduktīvās un augļa attīstības toksicitātes pētījumi netiek uzskatīti par būtiskiem.

Tā kā ChondroCelect lieto ceļa locītavas skrimšļa bojājumu ārstēšanai un implantē ACI procedūras laikā, izmantojot ķirurģisku iejaukšanos ar ceļa locītavas atvēršanu, to neiesaka grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Dati par ChondroCelect lietošanu laikā, kad notiek barošana ar krūti, nav pieejami. Ņemot vērā ChondroCelect lietošanas vietējo raksturu, nav paredzamas nevēlamas blakusparādības zīdainim. Lēmums pārtraukt zīdīšanu jāpieņem, izvērtējot potenciālo ieguvumu no terapijas sievietei un potenciālo risku bērnam.

Fertilitāte

Dati par ChondroCelect iespējamo ietekmi uz fertilitāti nav pieejami.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ņemot vērā procedūras ķirurģisko raksturu, implantācija, lietojot ChondroCelect, būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pēc ChondroCelect terapijas sekojošajā rehabilitācijas periodā pacientiem jākonsultējas ar ārstējošo ārstu un stingri jāievēro viņa norādījumi. Rehabilitācijas perioda laikā var tikt noteikti ierobežojumi transportlīdzekļu vadīšanai un mehānismu apkalpošanai.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Randomizētā, kontrolētā mērķpopulācijas pētījumā ar ChondroCelect tika ārstēts 51 pacients. Šiem pacientiem implanta iegūšanai tika izmantoti periosta audi.

36 mēnešu periodā pēc operācijas nevēlamas blakusparādības tika novērotas 78,4% pacientu.

Saistītas ar ChondroCelect:

 

 

 

tas

artralģija

 

 

 

 

 

 

 

 

skrimšļu hipertrofija

 

 

 

ē

 

locītavu krepitācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

locītavu efūzija

 

 

 

 

 

nesekmīga ārstēšana

 

 

 

 

 

atslāņošanās

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

Minētās nevēlamās blakusparādības ir visbiežāk novērotās, noistrtām vissmagākās ir nesekmīga

ārstēšana un atslāņošanās.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

Saistītas ar ķirurģisku iejaukšanos ceļa locītavā

 

 

(pēcoperācijas) locītavas pietūkums

 

 

 

 

artralģija

 

 

 

 

 

drudzis

 

 

 

 

 

artrofibroze

 

 

 

 

 

samazināta ceļa locītavas kustību mplitūda

 

 

Lielākā daļa no reģistrētajām ne

ēlamajām blakusparādībām tika saistītas ar ķirurģisku iejaukšanos ar

ceļa locītavas atvēršanu. Šīs blakusparādībasvairs bija galvenokārt vāji izteiktas un izzuda dažu nedēļu

laikā pēc ķirurģiskās proc dūras.

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Nevēlamo blakuspar dībulesuzskaitījums tabulas veidā

 

 

Tās ir uzskaitītasZatbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un biežumam. Biežums ir definēts atbilstoši

šādam iedalījumam: ļoti biežas (≥1/10), biežas (≥1/100 līdz <1/10), retākas (≥1/1 000 to <1/100), retas

(≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti retas (< 1/10 000). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās

blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

 

Ļoti biežas

 

Biežas

Retākas

klasifikācija

 

≥1/10

 

 

≥1/100 līdz <1/10

≥1/1 000 līdz <1/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

dziļo vēnu tromboze,

tauku embolija,

traucējumi

 

 

 

 

hematoma,

tromboflebīts

 

 

 

 

 

virspusējo vēnu flebīts

 

Elpošanas sistēmas

 

 

 

 

elpošanas apstāšanās

plaušu embolija

traucējumi, krūšu

 

 

 

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

 

 

Ļoti biežas

 

Biežas

Retākas

klasifikācija

 

 

≥1/10

 

≥1/100 līdz <1/10

≥1/1 000 līdz <1/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi

 

 

 

 

neefektīvs terapeitiskais

atrofija,

un reakcijas

 

 

 

 

līdzeklis,

 

diskomforta sajūta,

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

gaitas traucējumi,

granulomatozi bojājumi

 

 

 

 

 

dzīšanas traucējumi,

 

 

 

 

 

 

paaugstināta jutība

 

 

 

 

 

 

implanta vietā,

 

 

 

 

 

 

 

perifēra tūska,

 

 

 

 

 

 

 

drudzis

 

 

 

Traumas, saindēšanās

 

 

 

implanta komplikācijas,

 

un ar manipulācijām

 

 

 

 

implanta atslāņošanās,

 

saistītas komplikācijas

 

 

 

skrimšļa ievainojumi,

 

 

 

 

 

 

ievainojumi,

 

 

 

 

 

 

 

locītavas ievainojumi,

 

 

 

 

 

 

reakcija procedūras

 

 

 

 

 

 

veikšanas vietā

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

locītavu sāpes,

 

locītavu fibroze,

hondromalācija,

saistaudu sistēmas

 

skrimšļa hipertrofija,

samazināta locī avu tas

gonartroze

bojājumi

 

locītavu krepitācija,

 

 

ē

 

 

kustību ampli ūda,

 

 

 

locītavu pietūkums

locītavu efūz ja,

 

 

 

 

 

 

locītavu bloķēšanās,

 

 

 

 

 

 

artrīts,

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

a t opātija,

 

 

 

 

 

 

 

kaulu cista,

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

kaulu pietūkums,

 

 

 

 

 

bursīts,

 

 

 

 

 

 

 

hondropātija,

 

 

 

 

 

vairs

eksostoze,

 

 

 

 

 

hemartroze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

locītavas nestabilitāte,

 

 

 

 

 

locītavas stīvums,

 

 

les

 

svešķermenis locītavā,

 

 

 

samazināts kustīgums,

 

 

 

muskuļu atrofija,

 

 

 

 

 

 

 

 

osteoartrīts,

 

 

 

 

 

sinoviāla cista,

 

 

 

 

 

sinovīts,

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

cīpslu bojājumi,

 

 

 

 

 

tendonīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

 

 

autonomā neiropātija,

hiperstēzija,

traucējumi

 

 

 

 

komplekss reģionālu

migrēna,

 

 

 

 

 

sāpju sindroms,

 

fotofobija,

 

 

 

 

 

sāpes ekstremitātēs,

tranzitora išēmiska

 

 

 

 

 

perifērā neiropātija,

lēkme

 

 

 

 

 

ģībonis,

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendelenburga

 

 

 

 

 

 

 

simptoms

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

 

artroskopija

 

 

Ādas un zemādas audu

 

 

 

brūces infekcija,

rētas nieze

bojājumi

 

 

 

 

roze,

 

 

 

 

 

 

 

 

eritēma,

 

 

 

 

 

 

 

 

hipertrofiskas rētas,

 

 

 

 

 

 

pēcoperācijas rētas

 

Orgānu sistēmu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

klasifikācija

≥1/10

≥1/100 līdz <1/10

≥1/1 000 līdz <1/100

 

 

 

 

 

 

 

komplikācijas,

 

 

 

nieze,

 

 

 

sāpīga rēta,

 

 

 

brūces atvēršanās,

 

 

 

brūces sulošanās

 

Psihiskie traucējumi

 

 

nemiers

Kuņģa-zarnu trakta

 

slikta dūša

 

traucējumi

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Artrofibroze

Pacientiem, kas piedalījās līdzcietīgas zāļu lietošanas programmā, artrofibrozi un pazeminātu locītavas kustību amplitūdu biežāk novēroja pacientu grupā ar ceļa skriemeļu bojājumiem (attiecīgi 8,2% un 13,1%) salīdzinājumā ar pacientu grupu, kam bija cita veida skriemeļu bojājumi ( ttiecīgi 0,6% un

2,6%).

 

 

 

tas

Skrimšļa hipertrofija

 

ē

 

istr

 

Lielākajai daļai no 370 pacientiem, kas piedalījās līdzcietīgas zāļu l etošanas programmā, bojājuma

 

ğ

 

blīvēšanai izmantoja nevis kaulplēves audus, bet kolagēna membrānu. Saskaņā ar šobrīd pieejamām

 

re

 

 

publikācijām skrimšļa hipertrofiju var samazināt, bojājuma vi tas pārklāšanai izmantojot kolagēna

membrānu nevis kaulplēves audus (Gooding et al., 2006; Ni m yer et al., 2008). Gadījumos, kad

 

nav

bojājuma vietas pārklāšanai pēc ChondroCelect ie ietošanas izmantoja kolagēna membrānu, skrimšļa

hipertrofija tika novērota 1,8% gadījumu salīdzinājumā ar 25%, kas tika reģistrēti randomizētā,

kontrolētā pētījumā.

 

vairs

Dzīvnieku modeļos novērots sinovīts un

ubhondrāli kaula bojājumi un ir iespējami riski, lietojot

ChondroCelect.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām bl kusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām ne ēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecībalestiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām n vēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmasākontaktinformāciju.

4.9 PārdozēšanaZ

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citas zāles skeleta-muskuļu sistēmas traucējumiem,

ATĶ kods: M09AX02

Farmakodinamiskie standartpētījumi ar ChondroCelect nav veikti.

Klīniskā efektivitāte

ChondroCelect efektivitāte tika pētīta III fāzes, daudzcentru, randomizētā, kontrolētā pētījumā (TIG/ACT/01/2000) un pirmajos divos gados no četru gadu papildus ārstēšanas fāzes posma

(TIG/ACT/01/2000EXT). Ārstēšana ar ChondroCelect tika salīdzināta ar mikrolūzumu ārstēšanas procedūru, ko izmanto ceļa locītavas femorālā kondiļa simptomātisku vienkāršu skrimšļa bojājumu ārstēšanai. 51 pacients tika ārstēts ar ChondroCelect, 61 pacientam tika izmantota mikrolūzumu ārstēšanas procedūra. Par piemērotiem dalībai pētījumā tika atzīti pacienti vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuriem bija ceļa locītavas femorālā kondiļa vienkāršs simptomātisks skrimšļa bojājums izmērā no 1 līdz 5 cm2. Turklāt piedalījās arī pacienti, kam iepriekš netika veikta nekāda ārstēšana, kā arī pacienti, kam iepriekš tika veikta artroskopija vai cita veida ķirurģiskas ārstniecības procedūras. Pētījumā netika iekļauti pacienti ar patellofemorāliem skrimšļa bojājumiem, OCD, bojājumiem, kas dziļāki par 0,5 cm, kā arī pacienti, kam pēdējo 12 mēnešu laikā veikta meniska transplantācija, mozaīkplastika vai mikrolūzumu ārstēšanas procedūra. Pacientiem bija jāpiekrīt aktīvi piedalīties stingrā rehabilitācijas un sekojošā aprūpes programmā.

Vidējais laika periods kopš ceļa ievainojuma parādīšanās bija nedaudz ilgāks ChondroCelect terapijas grupā nekā mikrolūzumu ārstēšanas procedūras grupā (2,0 gadi salīdzinājumā ar 1,6 gadiem). Lielākam pacientu skaitam ChondroCelect terapijas grupā, salīdzinot ar pacientiem mikrolūzumu ārstēšanas procedūras grupā, bija iepriekš veikta ceļa locītavas ķirurģiska ārstēšana (88% salīdzinājumā ar 77%). ChondroCelect terapijas grupā 77% pacientu bija mediāls un 23% laterāls kondiļa bojājums.

tas Ārstētās vietas biopsijas histoloģiska izpēte pēc 12 mēnešiem uzrādīja pārākusē s ruktūras izlabojuma

rezultātus ChondroCelect terapijas grupā, salīdzinot ar rezultātiem mik olūzumu ārstēšanas procedūras grupā. Klīnisko rezultātu KOOS (Ceļa ievainojumu un osteoartrīta rezul ātu indekss) mērījums

uzrādīja pastāvīgu uzlabojumu abās grupās. Aprēķinātais ieguvums bija lielāks ChondroCelect grupā,

bet rezultāti neuzrādīja statistisku ticamību. Šajā laikā ChondroCelectistrterapijas grupā tika izmeklēts 41

pacients un mikrolūzumu ārstēšanas procedūras grupā tika izmğklēti 49 pacienti. ChondroCelect

terapija bija visiedarbīgākā pacientiem, kam simptomi bija pa ādījušies pēdējo 3 gadu laikā (n=27

ChondroCelect grupā un n=32 mikrolūzumu ārstēšanas procedūrasre

grupā). Grupā, kur simptomi bija

parādījušies agrāk, starp abām ārstniecības metožu grupām būtiska atšķirība netika novērota. 36

mēnešu laikā pēc ChondroCelect implantācijas

tkārtota procedūra ārstētā bojājuma vietā bija

nepieciešama 2 no 51 pacienta sakarā ar impla

ta atslāņošanos vai periosta atdalīšanos, salīdzinājumā

vairs

 

 

ar 7 no 61 pacienta, kam tika veikta mik olūzumunavārstēšanas procedūra un konstatēta nepietiekama vai neatbilstoša skrimšļa izārstēšana.

Pēc 5 gadu novērošanas perioda 37 p cienti tika izvērtēti ChondroCelect manipulācijas grupā un 40

pacienti mikrolūzumu manipulācijas grupā. Kopumā klīniski būtisks ieguvums no ChondroCelect implantācijas, kas fiksētsles36 mēnešus kopš atskaites punkta, saglabājās līdz 60 mēnešiem pēc procedūras. Tajā brīdī atti cībā uz klīnisko ieguvumu nebija novērojama neviena statistiski nozīmīga atšķirība starp ChondroCeā ect un mikrolūzumu metodi. Apakšgrupā, kurā ietilpa pacienti ar nesenu simptomu izpaušanosZ (< 3 gadi), klīniskais ieguvums no ChondroCelect salīdzinot ar mikrolūzumu metodi bija ievērojami lielāks, apstiprinot rezultātus, kas iegūti 36 mēnešus pēc procedūras. Pacientiem, kuru gadījumā kopš simptomu izpaušanās pagājis ilgāks laiks, abas procedūru metodes uzrādīja vienlīdzīgu rezultātu. Septiņiem pacientiem, kuriem veikta ChondroCelect procedūra, bija nepieciešama atkārtota iejaukšanās, salīdzinot ar 10 pacientiem mikrolūzumu procedūras grupā. Procedūras nesekmīgums ChondroCelect grupā bija galvenokārt saistīts ar transplantāta atslāņošanos.

Pacientiem, kuriem bojājumu lielums pārsniedz 5 cm², ir veikta ārstēšana tikai līdzcietīgas zāļu lietošanas programmas ietvaros. Drošības dati, kas iegūti no šādiem pacientiem, neliecina par būtisku drošības risku. Papildus klīniskos datus par pacientiem ar lielāka izmēra bojājumiem paredzēts apkopot vēlāk.

Līdzcietīgas zāļu lietošanas ietvaros ChondroCelect ir lietots sešpadsmit pacientu ārstēšanai, kas jaunāki par 18 gadiem. Šiem pacientiem netika konstatēti īpaši drošības apdraudējumi. Ja, pamatojoties uz atbildīgā ķirurga veikto ieguvuma/ riska novērtējumu, tiek plānota pacientu ārstēšana, kas jaunāki par 18 gadiem, īpaša uzmanība jāpievērš, lai pārliecinātos par pilnīgu augšanas zonas slēgšanos.

48 stundas.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Šīs zāles tiek implantētas lokāli.

Ņemot vērā ChondroCelect raksturu un paredzēto klīnisko pielietojumu, standarta pētījumi par famakokinētiskajām īpašībām, uzsūkšanos, izkliedi, metabolismu un elimināciju nav piemērojami.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskie dati, kas balstīti uz izaudzēto skrimšļa šūnu implantāciju kazām un pelēm, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pētījumos ar kazām lielākajai daļai dzīvnieku novēroja vāji izteiktas sinovīta pazīmes, kas parādījās arī kontrolē 10 nedēļas pēc ķirurģiskās operācijas. Ar laiku iekaisums izzuda, un rādītāji atgriezās sākotnējā līmenī. Tikai dažiem dzīvniekiem saglabājās ļoti vāji izteiktas un lokālas sinovīta pazīmes. Kaut gan tiek uzskatīts, ka šīs reakcijas ir saistītas galvenokārt ar ķirurģisko iejaukšanos, nav iespējams pilnībā izslēgt izaudzēto hondrocītu potenciālu ietekmi.

Pētījumā ar aitām lielākai daļai dzīvnieku tika konstatēta implantēto šūnu penetrācija subhondrālajā kaulā; divos no šiem gadījumiem tika konstatēta pilnīga penetrācija kaula smadzenēs. Šis atklājums varētu būt saistīts ar nespēju nodrošināt progresējošus bezslodzes apstākļus pēc ķirurģiskas procedūras

šīm konkrētajām dzīvnieku grupām, un līdz ar to šo situāciju nevar pilnīgi eks r polēt attiecībā uz

cilvēku.

ē

ACI procedūras tehniskais variants ir šūnu iesēšanas metode, kurā šūnas tasiesēj kolagēna membrānā

 

istr

pirms implantācijas. Preklīnisks ortotopiskā kazas šūnu modeļa (o hotopic goat model) pētījums parādīja, ka šī metode nodrošina rezultātus, kas salīdzināmi ar Br tberga metodi (Brittberg technique), pie nosacījuma, ka tiek nodrošināta laba fiksācija, ieliekotğšuves uz kolagēna membrānas malām. Šuvju vietā izmantojot uz bojātās pamatnes fibrīna līmi, lairenostiprinātu implantu, tika panākts visumā vājš rezultāts, kas liek secināt, ka nepieciešams tiešs implantēto šūnu kontakts ar bojāto pamatni.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

nav

 

 

Barotne Dulbecco’s Modified Eagles Med um (DMEM) (kuras sastāvā ir aminoskābes, vitamīni, sāļi un ogļhidrāti).

vairs

6.2 Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

 

les

6.3 Uzglabāšanasālaiks

Z

 

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Zāļu flakoni ir jāuzglabā ārējā iepakojuma traukā ar aizskrūvējamu plastikāta vāku, lai aizsargātu no gaismas un bakteriāla/ sēnīšu piesārņojuma.

Neapstarot.

6.5Iepakojuma veids un saturs un īpašs aprīkojums lietošanai, ievadīšanai vai implantēšanai

ChondroCelect tiek piegādāts kā individuāla ārstniecības deva (stobriņš), kas atrodas vienā līdz trijos I klases stikla flakonos ar tilpumu 1 ml. Katrā flakonā ir 0,4 ml autologu cilvēka skrimšļa šūnu suspensija, un flakons ir noslēgts ar hlorbutila aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Flakoni ir ievietoti sterilā stobriņā ar plastikāta uzskrūvējamu vāciņu.

Stobriņš ir ievietots traukā ar plastikāta uzskrūvējamu vāciņu, kur atrodas arī ķirurģiskie materiāli (viena sterila 1 ml šļirce, viens 18G intravenozais katetrs un divas Vicryl 6,0 šuves) un temperatūras monitors.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

ChondroCelect ir paredzēts tikai autologai lietošanai. Pirms implantācijas salīdzināt pacienta vārdu ar pacienta/ donora identifikāciju nosūtīšanas dokumentos un uz zāļu flakona.

Pirms lietošanas ChondroCelect nepieciešams atkārtoti resuspendēt, viegli uzsitot pa flakonu, lai šūnas atgriežas suspensijas stāvoklī.

ChondroCelect nedrīkst sterilizēt. Ja ChondroCelect flakons ir bojāts vai pastāv šaubas par tā sterilitāti, zāles lietot nedrīkst un tās jānosūta atpakaļ uzņēmumam TiGenix.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

TiGenix NV

 

 

 

 

istr

tas

 

 

 

 

ē

 

 

ğ

 

3001 LEUVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beļģija

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)re

 

 

EU/1/09/563/001

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

Reģistrācijas datums: 2009.gada 05.oktobris

 

 

 

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014.gada 22 augusts

 

 

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

les

 

 

 

 

<{MM/GGGG}>

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas