Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Zāļu apraksts - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCircadin
ATĶ kodsN05CH01
Vielamelatonin
RažotājsRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Circadin 2 mg ilgstošās darbības tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra ilgstošās darbības tablete satur 2 mg melatonīna (melatonīns) (melatoninum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra ilgstošās darbības tablete satur 80 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, no abām pusēm izliektas tabletes

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Circadin ir indicēts kā monoterapija, lai īslaicīgi ārstētu primāru bezmiegu, ko raksturo slikta miega kvalitāte pacientiem, kuri ir vecāki par 55 gadiem.

4.2Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir 2 mg vienu reizi dienā, 1-2 stundas pirms iešanas gulēt un pēc maltītes. Šādu devu var lietot līdz trīspadsmit nedēļām.

Pediatriskā populācija

Circadin drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Nieru darbības traucējumi

Pētījumi par dažādu stadiju nieru darbības traucējumu ietekmi uz melatonīna farmakokinētiku nav veikti. Melatonīns šādiem pacientiem ir jālieto ļoti piesardzīgi.

Aknu darbības traucējumi

Nav pieredzes par to, kā Circadin iedarbojas uz pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Publicētie dati vēsta par to, ka pacientiem ar aknu darbības traucējumiem tika konstatēts ievērojami paaugstināts endogēnā melatonīna līmenis diennakts gaišajā laikā, kā cēlonis ir aknu darbības traucējumu dēļ samazinātais melatonīna klīrenss. Tādēļ Circadin nav ieteicams pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Lai nodrošinātu tablešu ilgstošo darbību, tās ir jānorij veselas. Nesmalciniet un nekošļājiet tabletes, lai atvieglotu norīšanu.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Circadin var izraisīt miegainību. Tādēļ, ja miegainība var apdraudēt pacienta drošību, zāles ir jālieto ļoti piesardzīgi.

Klīnisku datu par Circadin iedarbību uz indivīdiem ar autoimūnām slimībām nav. Tādēļ Circadin nav ieteicams pacientiem ar autoimūnām slimībām.

Circadin satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

Novērots, ka melatonīns supraterapeitiskās koncentrācijās mēdz in vitro inducēt CYP3A. Šī fakta klīniskā nozīme nav zināma. Inducētais CYP3A var palielināt vienlaicīgi ievadītu zāļu koncentrāciju plazmā.

Melatonīns supraterapeitiskās koncentrācijās in vitro neinducē CYP1A. Tādēļ melatonīna mijiedarbība ar citām aktīvajām vielām, kas rastos, melatonīnam iedarbojoties uz CYP1A, visticamāk nebūs būtiska.

Melatonīna metabolismu nosaka galvenokārt CYP1A enzīmi. Tādēļ ir iespējama melatonīna mijiedarbība ar citām aktīvām vielām, kas spēj iedarboties uz CYP1A enzīmiem.

Piesardzība ir nepieciešama, ja pacients lieto fluvoksamīnu, kas palielina melatonīna

līmeni (AUC pieaug 17 reizes, bet seruma Cmax – 12 reizes), jo, iedarbojoties uz aknu citohroma P450 (CYP) izozīmiem CYP1A2 un CYP2C19, tiek inhibēts melatonīna metabolisms. Tādēļ no šādas kombinācijas ir jāizvairās.

Piesardzība ir nepieciešama, ja pacients lieto 5- vai 8-metoksipsoralēnu (5 un 8-MOP), jo tas palielina melatonīna līmeni, inhibējot tā metabolismu.

Piesardzība ir nepieciešama, ja pacients lieto cimetidīnu,CYP2D inhibitoru, kas palielina melatonīna koncentrāciju plazmā inhibējot tā metabolismu.

Smēķēšana var inducēt CYP1A2, līdz ar to samazinot melatonīna līmeni.

Piesardzība ir nepieciešama, ja pacients lieto estrogēnu preparātus (piemēram, pretapaugļošanās līdzekļu vai hormonu aizstājterapijas sastāvā), jo, iedarbojoties uz CYP1A1 un CYP1A2, tiek inhibēts melatonīna metabolisms.

CYP1A2 inhibitori, piemēram, hinolonu grupas antibiotikas, var pastiprināt melatonīna iedarbību.

CYP1A2 inducētāji, kā, piemēram, karbamazepīns un rifampicīns, var samazināt melatonīna koncentrāciju plazmā.

Literatūrā ir daudz datu par to, kā endogēnā melatonīna sekrēciju ietekmē adrenerģiskie antagonisti/agonisti, opiātu antagonisti/agonisti, antidepresanti, prostaglandīna inhibitori, benzodiazepīni, triptofāns un alkoholiskie dzērieni. Tas, vai šīs aktīvās vielas ietekmē Circadin dinamiku vai kinētiku, vai arī otrādi, nav pētīts.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

Circadin terapijas laikā nedrīkst lietot alkoholu, jo tas mazina Circadin spēju ierosināt miegu.

Circadin var pastiprināt benzodiazepīnu un cita veida miega līdzekļu, tai skaitā zaleplona, zolpidēma un zopiklona sedatīvās īpašības. Kādā klīniskajā pētījumā tika iegūti nepārprotami pierādījumi pārejošai Circadin farmakodinamiskajai mijiedarbībai ar zolpidēmu vienu stundu pēc abu zāļu vienlaicīgas ievadīšanas. Ja zāles tika ievadītas vienlaicīgi, uzmanības, atmiņas un koordinācijas traucējumi bija lielāki nekā ievadot vienu pašu zolpidēmu.

Dažos pētījumos Circadin tika ievadīts vienlaicīgi ar tioridazīnu un imipramīnu, aktīvajām vielām, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu. Klīniski nozīmīga šo zāļu farmakokinētiskā mijiedarbība ar Circadin konstatēta netika. Tomēr Circadin kopā ar imipramīnu radīja lielāku bezrūpības sajūtu un vēl vairāk apgrūtināja uzdevumu izpildi, nekā tas bija raksturīgs atsevišķi lietotam imipramīnam, bet, lietots kopā ar tioridazīnu, Circadin radīja lielāku apdullumu, nekā atsevišķi lietots tioridazīns.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par melatonīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tā kā klīnisko datu trūkst, to nav ieteicams lietot grūtniecēm un sievietēm, kuras plāno grūtniecību.

Barošana ar krūti

Cilvēka pienā tika konstatēts endogēnais melatonīns, tāpēc iespējams, ka pienā var nonākt arī eksogēnais melatonīns. Eksistē dati, kas liecina, ka dzīvniekiem, tai skaitā grauzējiem, aitām, liellopiem un primātiem melatonīns caur placentu vai ar pienu tiek no mātes nodots bērnam. Tādēļ sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nebūtu ieteicams lietot melatonīnu.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Circadin ir mērena ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Circadin var izraisīt miegainību, tādēļ, ja šāds stāvoklis var apdraudēt pacienta drošību, zāles ir jālieto ļoti piesardzīgi.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos (kuros 1931 pacienti lietoja Circadin, bet 1642 pacienti lietoja placebo) par nevēlamām blakusparādībām ziņoja 48,8% pacientu, kas saņēma Circadin un 37,8% pacientu, kas saņēma placebo. Salīdzinot to pacientu skaitu, kuriem nevēlamas blakusparādības attīstījās 100 pacientnedēļu laikā, tika konstatēts, ka placebo lietotāju vidū tādu bija vairāk, nekā Circadin lietotāju vidū (5,743- placebo un 3,013 Circadin). Visbiežāk indivīdiem attīstījās tādas blakusparādības, kā galvassāpes, nazofaringīts, sāpes mugurā un artralģija, kas saskaņā ar MedDRA bija bieži sastopamas gan tiem indivīdiem, kas lietoja Circadin, gan arī placebo lietotājiem.

Nevēlamo blakusparādību apkopojums tabulā

Sekojošas nevēlamas blakusparādības tika konstatētas klīnisko pētījumu laikā un pēcreģistrācijas perioda spontānajos ziņojumos.

Klīniskos pētījumos par nevēlamām blakusparādībām ziņoja 9,5% pacientu, kuri lietoja Circadin, salīdzinot ar 7,4% pacientu, kuri lietoja placebo. Turpmāk ir uzskaitītas tikai tās klīniskos pētījumos konstatētās blakusparādības, kas pacientiem attīstījās tikpat bieži vai biežāk nekā pacientiem, kuri lietoja placebo.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Ļoti bieži (≥1/10) ; Bieži (≥1/100 līdz <1/10); Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100) ; Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000);Ļoti reti (<1/10 000), nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Sistēmas

Ļoti

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

orgānu klase

bieži

 

 

 

(nevar noteikt

 

 

 

 

 

pēc pieejamiem

 

 

 

 

 

datiem)

Infekcijas un

 

 

 

Herpes zoster

 

infestācijas

 

 

 

 

 

Asins un

 

 

 

Leikopēnija,

 

limfātiskās

 

 

 

trombocitopēnija

 

sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Imūnās

 

 

 

 

Paaugstinātas

sistēmas

 

 

 

 

jutības reakcija

traucējumi

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un

 

 

 

Hipertrigliceridēmija,

 

uztures

 

 

 

hipokalcēmija,

 

traucējumi

 

 

 

hiponatriēmija

 

Psihiskie

 

 

Aizkaitināmība,

Garastāvokļa

 

traucējumi

 

 

nervozitāte,

izmaiņas, agresija,

 

 

 

 

nemiers, bezmiegs,

uzbudinājums,

 

 

 

 

neparasti sapņi,

raudāšana, stresa

 

 

 

 

nakts murgi,

simptomi,

 

 

 

 

trauksme

dezorientācija,

 

 

 

 

 

pamošanās agri no

 

 

 

 

 

rīta, palielināts libido,

 

 

 

 

 

depresīvs

 

 

 

 

 

garastāvoklis,

 

 

 

 

 

depresija

 

Nervu sistēmas

 

 

Migrēna,

Sinkope, atmiņas

 

traucējumi

 

 

galvassāpes,

traucējumi,

 

 

 

 

letarģija, palielināta

koncentrēšanās

 

 

 

 

psihomotorā

grūtības,

 

 

 

 

aktivitāte, reibonis,

sapņains stāvoklis,

 

 

 

 

miegainība

„nemierīgo kāju

 

 

 

 

 

sindroms",

 

 

 

 

 

nekvalitatīvs miegs,

 

 

 

 

 

parestēzija

 

Acu bojājumi

 

 

 

Samazināts redzes

 

 

 

 

 

asums, neskaidra

 

 

 

 

 

redze, pastiprināta

 

 

 

 

 

asarošana

 

Ausu un

 

 

 

Pozicionāls vertigo,

 

labirinta

 

 

 

vertigo

 

bojājumi

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

 

Stenokardija,

 

traucējumi

 

 

 

sirdsklauves

 

Asinsvadu

 

 

Hipertensija

Karstuma viļņi

 

sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Sistēmas

Ļoti

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

orgānu klase

bieži

 

 

 

(nevar noteikt

 

 

 

 

 

pēc pieejamiem

 

 

 

 

 

datiem)

Kuņģa-zarnu

 

 

Sāpes vēderā,

Gastroezofageālā

 

trakta

 

 

vēdera augšējās

refluksa slimība,

 

traucējumi

 

 

daļas sāpes,

kuņģa - zarnu trakta

 

 

 

 

dispepsija,

slimības,

 

 

 

 

mutes čūlas,

pūslīšu veidošanās

 

 

 

 

sausa mute,

mutes gļotādā,

 

 

 

 

nelabums

mēles čūlas,

 

 

 

 

 

kuņģa-zarnu trakta

 

 

 

 

 

darbības traucējumi,

 

 

 

 

 

patoloģiski trokšņi

 

 

 

 

 

zarnās, vēdera

 

 

 

 

 

uzpūšanās,

 

 

 

 

 

pastiprināta

 

 

 

 

 

siekalošanās, halitoze

 

 

 

 

 

(smirdoša elpa),

 

 

 

 

 

diskomforta sajūta

 

 

 

 

 

vēderā,

 

 

 

 

 

kuņģa darbības

 

 

 

 

 

traucējumi,

 

 

 

 

 

gastrīts

 

Aknu un/vai

 

 

Hiperbilirubinēmija

 

 

žults izvades

 

 

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Ādas un

 

 

Dermatīts, svīšana

Ekzēma, eritēma, roku

Angioneirotisk

zemādas audu

 

 

naktī, nieze,

dermatīts, psoriāze,

ā tūska mutes

bojājumi

 

 

izsitumi,

ģeneralizēti izsitumi,

dobumā, mēles

 

 

 

ģeneralizēta nieze,

niezoši izsitumi, nagu

tūska

 

 

 

ādas sausums

bojājumi

 

Skeleta-

 

 

Sāpes ekstremitātēs

Artrīts,

 

muskuļu un

 

 

 

muskuļu spazmas,

 

saistaudu

 

 

 

sāpes sprandā, krampji

 

sistēmas

 

 

 

naktī

 

bojājumi

 

 

 

 

 

Nieru un

 

 

Glikozūrija,

Poliūrija,

 

urīnizvades

 

 

proteinūrija

hematūrija,

 

sistēmas

 

 

 

niktūrija

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Reproduktīvās

 

 

Menopauzes

Priapisms,

Galaktoreja

sistēmas

 

 

simptomi

prostatīts

 

traucējumi un

 

 

 

 

 

krūts slimības

 

 

 

 

 

Vispārēji

 

 

Astēnija,

Nespēks,

 

traucējumi un

 

 

sāpes krūtīs

sāpes,

 

reakcijas

 

 

 

slāpes

 

ievadīšanas

 

 

 

 

 

vietā

 

 

 

 

 

Sistēmas

Ļoti

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

orgānu klase

bieži

 

 

 

(nevar noteikt

 

 

 

 

 

pēc pieejamiem

 

 

 

 

 

datiem)

Izmeklējumi

 

 

Novirzes no normas

Paaugstināts aknu

 

 

 

 

aknu funkcionālo

enzīmu līmenis, asins

 

 

 

 

testu rezultātos,

elektrolītu novirzes no

 

 

 

 

ķermeņa masas

normas, novirzes no

 

 

 

 

pieaugums

normas laboratorisko

 

 

 

 

 

testu rezultātos

 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pēcreģistrācijas periodā ir saņemti ziņojumi par vairākiem pārdozēšanas gadījumiem. Visbiežāk ziņotā blakusparādība bija miegainība. Vairumā gadījumu tā bija viegli vai mēreni izteikta. Circadin ir ticis lietots 5 mg dienas devā pētījumos, kas ilga 12 mēnešus, un ziņoto blakusparādību raksturs šajā laikā būtiski nemainījās.

Saskaņā ar publikāciju datiem, klīniski nozīmīgas nevēlamas blakusparādības izpalika arī tad, kad melatonīna deva sasniedza 300 mg dienā.

Pārdozēšanas gadījumā indivīdam ļoti iespējams attīstīsies miegainība. Pēc zāļu lietošanas aktīvās vielas klīrenss ilgst 12 stundas. Īpaša terapija nav nepieciešama.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiskie līdzekļi, melatonīna receptoru agonisti, ATĶ kods: N05CH01

Melatonīns ir dabisks, epifīzes izstrādāts hormons, kura struktūra ir līdzīga serotonīna struktūrai. Fizioloģiski melatonīna sekrēcija palielinās pēc tumsas iestāšanās, savu maksimumu sasniedzot

2 - 4 no rīta, un samazinās nakts otrajā pusē. Uzskata, ka melatonīns ir nepieciešams diennakts ritmu kontrolei, un tas nosaka gaismas-tumsas ciklu. Tāpat tam piedēvē iemidzinošas īpašības un spēju veicināt tieksmi pēc miega.

Darbības mehānisms

Uzskata, ka melatonīna spēju veicināt miegu nosaka tā afinitāte pret MT1 MT2 un MT3 receptoriem, jo šie receptori (galvenokārt MT1 un MT2) nosaka diennakts ritmus un palīdz regulēt miegu.

Lietošanas pamatojums

Tā kā melatonīns palīdz kontrolēt miegu un diennakts ritmu, turklāt endogenā melatonīna sekrēcija ar gadiem samazinās, melatonīns var vērā ņemami uzlabot miega kvalitāti primārā bezmiega gadījumā, īpaši indivīdiem, kuri ir vecāki par 55 gadiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Klīniskajos pētījumos indivīdi, kas cieta no primārā bezmiega, 3 nedēļas katru vakaru saņēma Circadin 2 mg. Ārstētajiem pacientiem, salīdzinot ar tiem, kas saņēma placebo, kļuva vieglāk aizmigt

(ko noteica, izmantojot objektīvus un subjektīvus rādītājus), turklāt pacienti, kas lietoja Circadin atzina, ka ir uzlabojusies viņu miega kvalitāte un kļuvis vieglāk pildīt ikdienas darbus (miegs bija atjaunojis spēkus), savukārt modrība dienas laikā nebija pasliktinājusies.

Polisomnogrāfiskā (PSG) pētījumā, ko uzsāka ar 2 nedēļu ilgu iekļaušanas periodu (daļēji maskēts, izmantojot placebo), un kam sekoja 3 nedēļu ilgs terapijas periods (dubultmaskēts, placebo kontrolēts, paralēlu grupu) un 3 nedēļu ilgs pārtraukuma periods, ārstētajiem pacientiem, salīdzinot ar tiem, kas saņēma placebo, par veselām 9 minūtēm samazinājās laiks, kas bija nepieciešams, lai aizmigtu. Circadin nemainīja miega struktūru un neietekmēja REM fāzes ilgumu. Circadin 2 mg neizmainīja diennakts ciklu.

Ambulatoro pacientu pētījumā, ko uzsāka ar divu nedēļu ilgu iekļaušanas periodu (tā laikā nozīmēja placebo), un kam sekoja 3 nedēļu ilgs randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts, paralēlo grupu terapijas periods un divu nedēļu ilgs pārtraukuma periods (tā laikā nozīmēja placebo), pacientu skaits, kuriem klīniski nozīmīgi uzlabojās miega kvalitāte un možums no rīta, bija47% Circadin lietotāju grupā, salīdzinot ar 27% placebo grupā. Turklāt miega kvalitāte un možums no rīta Circadin lietotājiem uzlabojās daudz vairāk nekā placebo lietotājiem. Miega mainīgie rādītāji pakāpeniski atgriezās sākotnējā līmenī bez atsitiena efekta, bez nevēlamo blakusparādību biežuma pieauguma un bez abstinences simptomu pastiprināšanās.

Otrajā ambulatoro pacientu pētījumā, ko uzsāka ar divu nedēļu ilgu iekļaušanas periodu (tā laikā nozīmēja placebo) un kam sekoja 3 nedēļu ilgs randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts, paralēlo grupu terapijas periods, pacientu skaits, kuriem klīniski nozīmīgi uzlabojās miega kvalitāte un možums no rīta, bija 26% Circadin lietotāju grupā, salīdzinot ar 15% placebo grupā. Saskaņā ar pacientu ziņojumiem, Circadin iemigšanai nepieciešamo laiku samazināja par 24,3 minūtēm, salīdzinot ar 12,9 minūtēm, lietojot placebo. Turklāt, saskaņā ar pacientu ziņojumiem, Circadin lietošana, salīdzinot ar placebo, būtiski uzlaboja pacientu miega kvalitāti, Circadin lietotāji retāk atmodās naktīs un jutās možāki no rīta. Salīdzinot ar placebo, Circadin 2 mg būtiski uzlaboja dzīves kvalitāti.

Papildu randomizētā klīniskā pētījumā (n=600) sešus mēnešus salīdzināja Circadin un placebo efektivitāte. Pēc 3 nedēļām pacienti tik atkārtoti randomizēti. Šis pētījums demonstrēja uzlabojumus aizmigšanas vieglumā, miega kvalitātē un rīta možumā, netika konstatēti zāļu lietošanas pārtraukšanas simptomi un bezmiegs, kas rodas, pārtraucot miega zāļu lietošanu. Pētījums pierādīja, ka labvēlīgā iedarbība, kas tika novērota pēc 3 nedēļām, saglabājās līdz 3 mēnešiem, taču netika konstatēta primārajā efektivitātes analīzē pēc 6 mēnešiem. Pēc 3 mēnešiem tika konstatēts papildus apmēram 10% cilvēku, kas reaģēja uz zālēm grupā, kas tika ārstēta ar Circadin.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Iekšķīgi lietots melatonīns pieaugušo organismā absorbējas pilnīgi, savukārt gados vecākiem cilvēkiem absorbcija var samazināties pat par 50%. Melatonīna kinētika intervālā no 2-8 mg ir lineāra.

Bioloģiskā pieejamība ir apmēram 15%. Pirmā loka metabolismam ir ļoti svarīga loma, jo tā laikā tiek metabolizēti apmēram 85% savienojuma. Tmax sāta stāvoklī tiek sasniegts pēc 3 stundām. Melatonīna absorbcijas ātrumu, kā arī Cmax pēc Circadin 2 mg iekšķīgas lietošanas ietekmē pārtika. Pārtika aizkavēja melatonīna absorbciju, novilcinot (Tmax=3,0 h, salīdzinot ar Tmax=0,75 h) un samazinot maksimālo koncentrāciju plazmā sāta stāvoklī (Cmax=1020 pg/ml, salīdzinot ar Cmax=1176 pg/ml).

Izkliede

In vitro ar plazmas proteīniem saistās apmēram 60% melatonīna. Circadin saistās galvenokārt ar albumīnu, alfa1-glikoproteīnu un augsta blīvuma lipoproteīniem.

Biotransformācija

Eksperimentālie dati ļauj secināt, ka melatonīna metabolismā piedalās citohroma P450 sistēmas izoenzīmi CYP1A1, CYP1A2 un iespējams arī CYP2C19. Galvenais metabolīts ir 6-sulfatoksi- melatonīns (6-S-MT), kas ir neaktīvs. Biotransformācija notiek aknās. Metabolīts izdalās 12 stundu laikā pēc ievadīšanas.

Eliminācija

Eliminācijas pusperiods (t½) ir 3,5-4 stundas. Eliminācija notiek, izvadot metabolītus caur nierēm, 89% ir 6-hidroksimelatonīna sērskābes sāls un glikuronīdu konjugāts, bet 2% tiek izvadīti kā melatonīns (aktīvā viela neizmainītā veidā).

Dzimums

Sievietēm Cmax ir 3-4 reizes lielāks kā vīriešiem. Tāpat tika konstatētas pieckārtīgas Cmax atšķirības starp viena dzimuma pārstāvjiem. Tomēr, par spīti atšķirīgajai koncentrācijai asinīs, farmakodinamiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm konstatētas netika.

Īpašās pacientu grupas

Vecāki cilvēki

Ir zināms, ka melatonīna metabolisms, cilvēkam novecojot, samazinās. Salīdzinot dažādas devas, gados vecāku pacientu AUC un Cmax bija lielāki nekā jaunākiem pacientiem, kas ir skaidrojams ar vecākiem cilvēkiem raksturīgo melatonīna metabolisma pavājināšanos. Cmax pieaugušajiem (18-45) bija apmēram 500 pg/ml, savukārt gados vecākiem indivīdiem (55-69) - 1200 pg/ml; AUC pieaugušajiem bija 3000 pg*h/ml, bet gados vecākiem indivīdiem 5000 pg*h/ml.

Nieru darbības traucējumi

Uzņēmuma dati liecina, ka pēc atkārtotas lietošanas melatonīns organismā neuzkrājas. Šis fakts atbilst melatonīna īsajam eliminācijas pusperiodam cilvēka organismā.

Analīzes melatonīna līmeņa noteikšanai, ko veica plkst. 23:00 (2 stundas pēc ievadīšanas) pacientiem ar vienu un trīs nedēļas ilgu zāļu lietošanu katru dienu, parādīja, ka melatonīna līmenis ir attiecīgi 411,4 ± 56,5 un 432,00 ± 83,2 pg/ml, un tas atbilst rezultātiem, kas tika iegūti pārbaudot veselus brīvprātīgos, kas bija saņēmuši vienu Circadin 2 mg devu.

Aknu darbības traucējumi

Aknas ir melatonīna metabolisma galvenā vieta, tādēļ nepilnīgi funkcionējošas aknas veicina endogenā melatonīna koncentrācijas palielināšanos.

Aknu cirozes slimniekiem tika konstatēta būtiski paaugstināta melatonīna koncentrācija plazmā diennakts gaišajā laikā. Pacientiem konstatēja būtisku 6-sulfatoksimelatonīna kopējās ekskrēcijas samazināšanos, salīdzinot ar kontroles grupu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav būtiska.

Kancerogenitātes pētījums žurkām neatklāja nekādu risku, kas var attiekties uz cilvēkiem.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos konstatēja, ka grūsnām peļu, žurku un trušu mātītēm perorāli lietots melatonīns neizraisīja nevēlamas blakusparādības to pēcnācējiem, ko noteica pēc augļu dzīvotspējas, skeleta un vēdera dobuma orgānu patoloģijām, dzimumu skaitliskās attiecības, ķermeņa

masas piedzimstot, kā arī pēcnācēju turpmākās fiziskās, funkcionālās un seksuālās attīstības. Neliela ietekme uz postnatālo augšanu un dzīvotspēju tika konstatēta žurkām, kuru mātes bija saņēmušas ļoti augstas devas, ekvivalentas apmēram 2000 mg/dienā cilvēkiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Amonija metakrilāta kopolimērs, B tips

Kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts

Laktozes monohidrāts

Koloidāls bezūdens silīcija oksīds

Talks

Magnija stearāts

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Tabletes ir iepakotas PVH/PVDH gaismas necaurlaidīgās blisterplāksnītēs ar alumīnija folijas pamatni. Iepakojums sastāv no vienas blisterplāksnītes, kurā ir 7, 20 vai 21 tablete, vai divām blisterplāksnītēm, katrā pa 15 tabletēm (30 tabletes). Blisterplāksnītes ir iepakotas kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square

The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB

Lielbritānija

Elektroniskais pasts: neurim@neurim.com

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/392/001

EU/1/07/392/002

EU/1/07/392/003

EU/1/07/392/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. gada 29. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 20. aprīlis 2012

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{GGGG. DD. mēnesis}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas