Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Marķējuma teksts - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCircadin
ATĶ kodsN05CH01
Vielamelatonin
RažotājsRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Circadin 2 mg ilgstošās darbības tabletes

Melatonīns/melatoninum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 2 mg melatonīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu

Papildus informācija ir izklāstīta lietošanas instrukcijā

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Ilgstošās darbības tabletes

20tabletes

21tablete

30tabletes 7 tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square

The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB

Lielbritānija

Elektroniskais pasts: neurim@neurim.com

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/392/001 21 tablete

EU/1/07/392/002 20 tabletes

EU/1/07/392/003 30 tabletes

EU/1/07/392/004 7 tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Circadin 2 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERPLĀKSNĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Circadin 2 mg ilgstošās darbības tabletes melatonīns

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas