Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Apotex (Clopidogrel Mylan Pharma) (clopidogrel besilate) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Apotex (Clopidogrel Mylan Pharma)
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel besilate
RažotājsApotex Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kastes pa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 vai 100 apvalkotu tablešu blisteriem.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Apotex 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (besilāta veidā).

3.LIST OF EXCIPIENTS

Satur arī laktozi.Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 film-coated tablets

50 film-coated tablets

56 film-coated tablets

84 film-coated tablets

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā un vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C (PVH/PE/PVDH/alumīnija blisteri).

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTUVAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR, Leiden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/09/568/001-018

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Clopidogrel Apotex 75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERIEM VAI PLĀKSNĪTĒM BLISTERI pa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 vai 100 apvalkotām tabletēm

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Apotex 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Apotex Europe BV

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA INFORMĀCIJA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas