Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel BGR (Zylagren) (clopidogrel hydrogen sulphate) – Marķējuma teksts - B01AC03

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel BGR (Zylagren)
ATĶ kodsB01AC03
Vielaclopidogrel hydrogen sulphate
RažotājsBiogaran

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE/blisteriem un pudelei

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel BGR 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un hidrogenētu rīcineļļu.

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Blisterim

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

Pudelei

30 apvalkotās tabletes

500 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Pudelei

Pēc pudeles pirmās atvēršanas, zāles jāizlieto 2 mēnešu laikā.

Atvēršanas datums:_______

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Blisterim

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

Pudelei

Pirms atvēršanas:

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pēc atvēršanas:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Laboratoires BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle - 92707 Colombes Cedex, Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Blisterim

7 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/001

14 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/002

28 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/003

30 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/004

50 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/005

56 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/006

60 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/007

84 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/008

90 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/009

100 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/010

Pudelei

30 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/011

500 apvalkotās tabletes: EU/1/09/558/012

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Clopidogrel BGR 75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

Drošuma pazīmes tiks ieviestas līdz 09.02.2019.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks ieviestas līdz 09.02.2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel BGR 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Laboratoires BIOGARAN

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

UZLĪME PUDELEI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel BGR 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un hidrogenētu rīcineļļu.

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

500 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Pēc pudeles pirmās atvēršanas, zāles jāizlieto 2 mēnešu laikā.

Atvēršanas datums:_______

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas:

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pēc atvēršanas:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Laboratoires BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle - 92707 Colombes Cedex, Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/558/012

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<Nav piemērojams.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<Nav piemērojams.>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME PUDELEI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Clopidogrel BGR 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

Iekšķīgai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas:

Izlietot 2 mēnešu laikā.

Atvēršanas datums:_______

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 apvalkotās tabletes

6.CITA

Satur arī laktozi un rīcineļlu.

Laboratoires BIOGARAN

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas