Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Zāļu apraksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel DURA
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsMylan dura GmbH

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel dura 75 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrohlorīda veidā).
Palīgvielas ar zināmu iedarbību:
Katra apvalkotā tablete satur 13 mg hidrogenētas rīcineļļas. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

 

ētas

Rozā, apaļa un nedaudz izliekta apvalkota tablete.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

 

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

 

istr

Aterotrombozes gadījumu profilakse

 

ğ

 

re

Klopidogrels indicēts:

 

 

 

 

Pacientiem pēc pārciesta miokarda infarkta (d žas dienas vai mazāk nekā 35 dienas), išēmiska

 

insulta (7 dienas vai mazāk nekā 6 mē

ešus) v i kad ir apstiprināta perifērisko artēriju slimība.

Sīkāku informāciju, lūdzu skatīt 5.1. apakšpunktnavā.

 

4.2 Devas un lietošanas veids

Devas

les

vairs

 

 

 

Pieaugušie un gados v cāki cilvēki

 

ā

 

Klopidogrelu lieto reizi dienā pa 75 mg.

Ja deva izlaista:Z

-mazāk nekā 12 stundu laikā pēc parastā laika: pacientiem nekavējoties jāieņem deva un pēc tam nākamā deva jālieto parastajā laikā;

-pēc vairāk nekā 12 stundām: pacientiem nākamā deva jāieņem parastajā laikā un nav atļauts dubultot devu.

Pediatriskā populācija

Ar efektivitāti saistītu jautājumu dēļ klopidogrelu nav atļauts lietot bērniem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nieru funkciju traucējumi

Ir ierobežota terapeitiska pieredze pacientiem ar nieru funkciju traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu funkciju traucējumi

Ir ierobežota terapeitiska pieredze pacientiem ar vidēji smagu aknu slimību, kam var būt hemorāģiska diatēze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Preparātu var lietot kopā ar uzturu vai bez tā.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Smagi aknu darbības traucējumi.

Aktīva patoloģiska asiņošana, piemēram, no peptiskas čūlas vai intrakraniāla asiņošana.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Asiņošana un hematoloģiski traucējumi

Ja ārstēšanas laikā rodas asiņošanas klīniskie simptomi, asiņošanas un hematoloģisku blakusparādību riska dēļ (skatīt 4.8. apakšpunktu) nekavējoties jāapsver asins šūnu skaita noteikšana un/vai citas

atbilstošas analīzes. Tāpat kā citi prettrombocītu līdzekļi, arī klopidogrels jālieto uzmanīgi pacientiem,

 

tas

kam var būt palielināts asiņošanas risks traumas, operācijas vai cita patoloģiska tāvokļa dēļ, un

pacientiem, kas saņem ārstēšanu ar ASS, heparīnu, glikoproteīna IIb/IIIa inhibi oriem vai

ē

nesteroidāliem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL), tostarp Cox-2 inhibitoriem. Rūpīgi jānovēro, vai

istr

 

pacientiem nerodas asiņošanas pazīmes, tostarp slēpta asiņošana, īpaši pi mo ārstēšanas nedēļu laikā un/vai pēc invazīvām sirds procedūrām vai operācijām. Nav ieteicams vienlaikus lietot klopidogrelu un perorālos antikoagulantus, jo tas var pastiprināt asiņošanu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ja pacientam jāveic plānveida operācija un antitrombocitreāra iğdarbība īslaicīgi nav vēlama, klopidogrela lietošana jāpārtrauc 7 dienas pirms operācijas. Paci ntam jāinformē ārsts un zobārsts par klopidogrela lietošanu pirms operācijas plānošanas un pirms jaunu zāļu lietošanas. Klopidogrels pagarina asinsteces laiku un tas uzmanīgi jālieto p cientiem, kam ir bojājumi ar tieksmi asiņot (īpaši gastrointestināli un intraokulāri).

 

vairs

Pacientiem jāpaskaidro, ka klopidogrela lietošanasnavlaikā (monoterapijas veidā vai kombinācijā ar ASS)

asiņošanas apturēšanai var būt nepiec ešams ilgāks laiks nekā parasti un ka ir jāziņo ārstam par

neparastu asiņošanu (vietas vai ilguma ziņā).

Trombotiska trombocitopēniska purpura (TTP)

les

 

Pēc klopidogrela lietošana , dažkārt arī pēc īslaicīgas, ļoti reti ziņots par trombotisku trombocitopēnisku purpuru (TTP). Tai raksturīga trombocitopēnija un mikroangiopātiska hemolītiska anēmija vienlaikusāar neiro oģisku atradi, nieru darbības traucējumiem vai drudzi. TTP ir potenciāli letāls traucējums,Zkad nepieciešama tūlītēja ārstēšana, ietverot plazmaferēzi.

Iegūta hemofīlija

Pēc klopidogrela lietošanas ir ziņots par iegūtu hemofīliju. Ja tiek konstatēts pagarināts izolēta aktivētā parciālā tromboplastīna laiks (aPTT — activated Partial Thromboplastin Time) ar asiņošanu vai bez tās, jāņem vērā iegūtas hemofīlijas iespējamība. Pacientiem, kam ir apstiprināta iegūtas hemofīlijas diagnoze, ir jāuzsāk ārstēšanās pie speciālista un jāpārtrauc klopidogrela lietošana.

Nesen pārciests išēmisks insults

Ņemot vērā datu trūkumu, klopidogrelu nevar ieteikt lietot pirmo 7 dienu laikā pēc akūta išēmiska insulta.

Citohroms P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakoģenētiskā ietekme: pacientiem, kas ir vāji CYP2C19 metabolizētāji, ieteikto klopidogrela devu lietošanas laikā veidojas mazāk klopidogrela aktīvā metabolīta un novēro vājāku ietekmi uz trombocītu funkciju. Ir pieejamas testu metodes pacienta CYP2C19 genotipa noteikšanai.

Tā kā klopidogrelu par tā aktīvo metabolītu daļēji metabolizē CYP2C19, šī enzīma aktivitāti inhibējošu zāļu lietošana var samazināt klopidogrela aktīvā metabolīta līmeni. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav skaidra. Piesardzības nolūkā jāatturas vienlaicīgi lietot spēcīgus vai vidēji spēcīgus CYP2C19 inhibitorus (skatīt 4.5. apakšpunktā CYP2C19 inhibitoru sarakstu, skatīt arī 5.2. apakšpunktu).

Krusteniskas reakcijas starp tiēnpiridīniem

Jānoskaidro pacienta anamnēze attiecībā uz paaugstinātu jutību pret tiēnpiridīna grupas zālēm (piemēram, klopidogrelu, tiklopidīnu, prazugrelu), jo ziņots par krusteniskām reakcijām saistībā ar tiēnpiridīnu lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tiēnpiridīni var izraisīt vieglas līdz smagas alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumus, angioedēmu vai hematoloģiskas krusteniskās reakcijas, piemēram, trombocitopēniju un neitropēniju. Pacientiem, kuriem iepriekš attīstījusies alerģiska un/vai hematoloģiska reakcija pret vienu no tiēnpiridīniem, var būt paaugstināts tādas pašas vai citas reakcijas risks pret citu tiēnpiridīnu. Jānovēro, vai pacientiem, kuriem ir diagnosticēta alerģija pret tiēnpiridīniem, nerodas paaugstinātas jutības pazīmes.

Nieru darbības traucējumi

Terapeitiskā pieredze ar klopidogrelu ir nepietiekama pacientiem ar pavājinātu nieru darbību, tādēļ šiem pacientiem klopidogrels jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

 

 

tas

 

 

ē

Pieredze ir nepietiekama pacientiem ar vidēji smagu aknu slimību, kam var būt hemorāģiskā diatēze,

tādēļ šai pacientu grupai klopidogrels jālieto uzmanīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Palīgvielas

 

istr

 

ğ

 

 

 

Šīs zāles satur hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt gremošanas traucējumus un caureju.

 

re

 

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiednavrbības veidi

starptautisko normalizēto attiecību (INR), vienlaicīga klopidogrela un varfarīna lietošana neatkarīgi ietekmētas hemostāzes dēļ palielina siņošanas risku.

Perorāli antikoagulanti: nav ieteicams vienlaikus lietot klopidogrelu un perorālus antikoagulantus, jo tas var pastiprināt asiņošanu (skatvairsīt 4.4. apakšpunktu). Lai gan pacientiem, kas ilgstoši ārstēti ar varfarīnu, klopidogrela lietošana pa 75 mg dienā neizmainīja S-varfarīna farmakokinētiku vai

Glikoproteīna IIb/IIIa inhibitori:les klopidogrels piesardzīgi jālieto pacientiem, kas vienlaikus lieto

glikoproteīna IIb/IIIa inhibitorus (skatīt 4.4. apakšpunktā).

AcetilsalicilskābeZ(ASS):āASS neietekmē klopidogrela mediēto ADF indicēto trombocītu agregācijas inhibēšanu, bet klopidogrels pastiprina ASS ietekmi uz kolagēna inducētu trombocītu agregāciju. Tomēr, lietojot vienlaikus 500 mg ASS divreiz dienā 1 dienu, ievērojami nepalielinājās asinsteces laika pagarināšanās, ko izraisa klopidogrela lietošana. Iespējama farmakodinamiska mijiedarbība starp klopidogrelu un acetilsalicilskābi, kas var palielināt asiņošanas risku. Tādēļ šie preparāti vienlaikus jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu), tomēr klopidogrels un ASS ir lietoti vienlaikus līdz 1 gadam ilgi (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Heparīns: ar veseliem cilvēkiem veiktā klīniskā pētījumā klopidogrela lietošanas dēļ nebija jāpielāgo heparīna deva un nemainījās heparīna ietekme uz asinsreci. Vienlaikus heparīna lietošana neietekmēja klopidogrela izraisītu trombocītu agregācijas inhibēšanu. Iespējama farmakodinamiska mijiedarbība starp klopidogrelu un heparīnu, kas var palielināt asiņošanas risku, tādēļ vienlaikus preparāti jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombolītiskie līdzekļi: klopidogrela, fibrinozu vai nefibrinozu specifisku trombolītisku līdzekļu un heparīnu vienlaikus lietošanas drošību vērtēja pacientiem ar akūtu miokarda infarktu. Klīniski nozīmīgas asiņošanas sastopamība bija līdzīga tai, kādu novēroja, lietojot trombolītiskus līdzekļus un heparīnu vienlaikus ar ASS (skatīt 4.8. apakšpunktu).

NPL: ar veseliem brīvprātīgajiem veiktā klīniskā pētījumā vienlaikus klopidogrela un naproksēna lietošana palielināja asins zudumu slēptas gastrointestinālas asiņošanas dēļ, tomēr mijiedarbības pētījumu trūkuma dēļ ar citiem NPL pašreiz nav skaidrs, vai ir palielināts gastrointestinālas asiņošanas risks, lietojot visus NPL. Tādēļ NPL, tostarp Cox-2 inhibitori un klopidogrels vienlaikus jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Citas vienlaikus lietotas zāles: Tā kā klopidogrels par tā aktīvo metabolītu tiek metabolizēts daļēji ar CYP2C19 palīdzību, sagaidāms, ka zāles, kas kavē šā enzīma aktivitāti, samazinās klopidogrela aktīvā metabolīta līmeni. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav skaidra. Piesardzības nolūkā jāatturas vienlaicīgi lietot vidēji spēcīgus vai spēcīgus CYP2C19 inhibitorus (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Zāles, kas inhibē CYP2C19, ir omeprazols un esomeprazols, fluvoksamīns, fluoksetīns, moklobemīds, vorikonazols, flukonazols, tiklopidīns, ciprofloksacīns, cimetidīns, karbamazepīns, okskarbazepīns un hloramfenikols.

Protonu sūkņa inhibitori (PSI)

80 mg lielu omeprazola devu lietošana vienu reizi dienā vienlaikus ar klopidogrelu vai ar 12 stundas

ilgu starplaiku starp abu zāļu lietošanu par 45% (piesātinošās devas gadījumā) un 40% (balstdevas

 

ē

gadījumā) samazināja aktīvā metabolīta iedarbības intensitāti. Šī samazināšanās bija saistīta ar

trombocītu agregācijas inhibīcijas samazināšanos par 39% (piesātinošās devastasgadījumā) un 21%

 

istr

(balstdevas gadījumā). Paredzams, ka esomeprazola mijiedarbība ar klopidogrelu ir līdzīga.

ğ

re

 

Gan novērojošā, gan klīniskā pētījumā iegūti pretrunīgi dati par šīs farmakokinētiskās (FK)/farmakodinamiskās (FD) mijiedarbības klīnisko iet kmi uz nozīmīgiem kardiovaskulāriem

traucējumiem. Piesardzības nolūkā nedrīkst vienlaicīgi lietot omeprazolu vai esomeprazolu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot pantoprazolu vai lansoprazolu, metabolīta iedarbības intensitāte samazinās mazāk izteikti.

 

 

 

vairs

Vienlaikus lietojot pa 80 mg pantoprazola vienunavreizi dienā, aktīvā metabolīta koncentrācija plazmā

samazinās par 20% (piesātinošās devas gadījumā) un 14% (balstdevas gadījumā). Tas bija saistīts ar

vidējās trombocītu agregācijas inhibīc j s samazināšanos par attiecīgi 15% un 11%. Šie rezultāti

norāda, ka klopidogrelu var lietot ienl ikus ar pantoprazolu.

 

 

les

 

Nav pierādījumu, ka citas zāle , kas samazina kuņģa skābes līmeni, piemēram, H2 blokatori (izņemot

cimetidīnu, kas ir CYP2C19 inhibitors) vai antacīdi līdzekļi, ietekmē klopidogrela antiagreganta

darbību.

ā

 

 

Z

 

 

Citas zāles: lai novērtētu farmakodinamiskas un farmakokinētiskas mijiedarbības iespējamību, veikti vairāki citi klīniskie pētījumi, lietojot vienlaikus klopidogrelu un citas zāles. Lietojot klopidogrelu vienlaikus ar atenololu, nifedipīnu vai ar abiem šiem līdzekļiem, klīniski nozīmīgu farmakodinamisku mijiedarbību nenovēroja. Turklāt klopidogrela farmakodinamisko aktivitāti nozīmīgi neietekmēja lietošana vienlaikus ar fenobarbitālu, vai estrogēnu.

Lietojot vienlaikus ar klopidogrelu, digoksīna vai teofilīna farmakokinētika nemainījās. Antacīdi neietekmēja klopidogrela uzsūkšanās apjomu.

CAPRIE pētījuma dati liecina, ka fenitoīnu un tolbutamīdu, ko metabolizē CYP2C9, var droši lietot vienlaikus ar klopidogrelu.

Izņemot iepriekš sniegto specifisko informāciju par zāļu mijiedarbību, mijiedarbības pētījumi ar klopidogrelu un dažām pacientiem ar aterotrombotisku slimību bieži lietotām zālēm nav veikti. Tomēr klīniskos pētījumos ar klopidogrelu iesaistītie pacienti vienlaikus saņēma dažādas zāles, tostarp diurētiskos līdzekļus, beta blokatorus, AKEI, kalcija antagonistus, holesterīna līmeni pazeminošus

līdzekļus, koronāros vazodilatatorus, pretdiabēta līdzekļus (tostarp insulīnu), pretepilepsijas līdzekļus un GPIIb/IIIa antagonistus, un klīniski nozīmīgu nelabvēlīgu mijiedarbību nekonstatēja.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Tā kā nav pieejami klīniski dati par klopidogrela lietošanu grūtniecības laikā, piesardzības nolūkā klopidogrelu nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionāla/augļa attīstību, dzemdībām vai attīstību pēc dzemdībām (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai klopidogrels izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka klopidogrels izdalās mātītes pienā. Piesardzības nolūkā ārstēšanas laikā ar Clopidogrel dura zīdīšanu nedrīkst turpināt.

Fertilitāte

 

 

Pētījumos ar dzīvniekiem klopidogrelam nav konstatēta ietekme uz auglību.

 

 

ē

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismustas

 

 

istr

Klopidogrels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai ietekmē to

nedaudz.

ğ

re

 

4.8 Nevēlamās blakusparādības

 

 

 

Kopsavilkums par drošumu

 

 

Klopidogrela drošība novērtēta vairāk nekā 42nav000 pacientiem, kas piedalījās klīniskos pētījumos, ieskaitot vairāk nekā 9000 pacientu, kas tika ār tēti 1 gadu vai ilgāk. Turpmāk aplūkotas klīniski nozīmīgas blakusparādības, kas novē otas CAPRIE, CURE, CLARITY un COMMIT pētījumā.

CAPRIE pētījumā, neatkarīgi novairsecum , dzimuma un rases. Papildus klīnisko pētījumu pieredzei par blakusparādībām tika ziņots spontāni.

Kopumā 75 mg klopidogrela dien s dev s efekts bija salīdzināms ar 325 mg ASS dienas devas efektu

Asiņošana ir biežākā b akusparādība, par kuru ziņots gan klīniskos pētījumos, gan pēcreģistrācijas

periodā, kura laik par to ziņots galvenokārt pirmajā ārstēšanas mēnesī.

 

les

ā

CAPRIE pētījumā ar klopidogrelu vai ASS ārstētiem pacientiem kopējā jebkāda veida asiņošanas

Z

 

sastopamība bija 9,3%. Smagu gadījumu sastopamība klopidogrela un ASS grupā bija līdzīga.

CURE pētījumā nenovēroja masīvas asiņošanas biežuma palielināšanos, lietojot klopidogrelu + ASS, 7 dienu laikā pēc koronārās artērijas šuntēšanas operācijas pacientiem, kas pārtrauca terapiju vairāk nekā piecas dienas pirms operācijas. Pacientiem, kas turpināja terapiju piecas dienas pēc šuntēšanas operācijas, traucējuma sastopamības biežums bija 9,6% klopidogrela + ASS grupā un 6,3% placebo + ASS grupā.

CLARITY pētījumā bija vispārēja asiņošanas palielināšanās klopidogrela + ASS grupāsalīdzinājumā ar placebo + ASS grupu. Masīvas asiņošanas biežums bija līdzīgs abās grupās. Tas saskanēja ar datiem pacientu ar noteiktu sākotnējo raksturojumu apakšgrupās un fibrinolītiskās vai heparīna terapijas veidu.

COMMIT pētījumā stipras necerebrālas asiņošanas vai cerebrālas asiņošanas kopējais biežums bija neliels un līdzīgs abās grupās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības, kas radās klīniskos pētījumos vai par kurām tika ziņots spontāni, norādītas turpmāk tabulā. To biežums raksturots, izmantojot šādus apzīmējumus: bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā orgānu sistēmu grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas Bieži grupa

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

les

 

ā

Psihiskie

Z

 

 

 

traucējumi

 

 

Nervu sistēmas

 

 

traucējumi

 

 

Acu bojājumi

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

Reti

Ļoti reti, nav

 

 

zināmi*

Trombocitopēnija,

 

Neitropēnija, arī

leikopēnija,

 

 

smaga

 

eozinofīlija

 

 

neitropēnija

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrakraniāla asiņošana (ziņots par dažiem gadījumiem ar letālu iznākumu), galvassāpes, parestēzija, reibonis Asiņošana acīs (konjunktīvālā, intraokulārā , asiņošana tīklenē)

Vertigo

Trombotiska trombocitopēniska purpura (TTP) (skatīt

4.4. apakšpunktā), aplastiska anēmija, pancitopēnija, agranulocitoze, smaga trombocitopēnija, iegūta

A hemofīlija, granulocitopēnija, anēmija

Seruma slimība, anafilaktoīdas reakcijas, krusteniska zāļu paaugstinātas jutības reakcija pret tiēnpiridīniem (piemēram, tiklopidīnu, prazugrelu) (skatīt 4.4. apakšpunktu)* Halucinācijas, apjukums

Garšas sajūtas traucējumi

Asinsvadu

 

Hematoma

 

 

 

 

 

 

Nopietna

sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asiņošana,

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operācijas brūces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asiņošana,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaskulīts,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hipotensija

Elpošanas

 

Deguna asiņošana

 

 

 

 

 

Elpceļu asiņošana

sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asiņu spļaušana,

traucējumi, krūšu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaušu asiņošana),

kurvja un videnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronhu spazmas,

slimības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intersticiāls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneimonīts,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eozinofīlā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneimonija

Kuņģa- zarnu

 

Kuņģa- zarnu

Kuņģa un

 

 

Retroperitoneāla

Kuņģa- zarnu

trakta traucējumi

 

trakta asiņošana,

divpadsmitpirkstu

 

asiņošana

 

trakta un

 

 

caureja, sāpes

zarnas čūla,

 

 

 

tas

retroperitoneāla

 

 

vēderā,

 

gastrīts, vemšana,

 

 

a iņošana ar letālu

 

 

gremošanas

 

slikta dūša,

 

 

 

iznākumu,

 

 

traucējumi

 

aizcietējums,

 

 

 

pankreatīts, kolīts

 

 

 

 

 

meteorisms

 

 

 

(arī čūlains vai

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

limfocītisks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolīts), stomatīts

Aknu un/vai žults

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

Akūta aknu

izvades sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

mazspēja,

 

 

 

 

 

re

ğ

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

hepatīts, novirzes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aknu darbības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testos

Ādas un zemādas

 

Zilumi

 

Izsitumi, ieze,

 

 

 

Bullozs dermatīts

audu bojājumi

 

 

 

 

asi sizplūdumi

 

 

 

(toksiska

 

 

 

 

 

ādā (purpura)nav

 

 

 

 

epidermāla

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

nekrolīze,

 

 

 

 

 

 

 

 

Stīvensa-

 

 

 

 

 

 

 

 

Džonsona

 

 

 

les

 

 

 

 

sindroms,

 

 

 

 

 

 

 

erythema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multiforme),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angioneirotiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tūska, zāļu

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisīts

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstinātas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jutības sindroms,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zāļu izraisīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izsitumi ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eozinofīliju un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistēmiskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simptomiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DRESS -, drug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rash with

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eosinophilia and

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systemic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

symptoms),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eritematozi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izsitumi, nātrene,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekzēma, lichen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planus

 

Skeleta-muskuļu

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu

 

un saistaudu

 

 

 

 

 

 

 

sistēmas

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

asiņošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hemartroze),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artrīts, artralģija,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mialģija

 

Nieru un

 

 

Hematūrija

 

 

 

 

Glomerulonefrīts,

 

urīnizvades

 

 

 

 

 

 

 

palielināts

 

sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

kreatinīna līmenis

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

asinīs

 

Vispārēji

Asiņošana dūriena

 

 

 

 

 

Drudzis

 

traucējumi un

vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

reakcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

Pagarināts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asiņošanas laiks,

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

samazināts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neitrofīlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leikocītu skaits,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samazināts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

trombocītu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Informācija attiecas uz klopidogrelu ar biežumu “nav zinām ”.

 

 

 

 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

 

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselreības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

 

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot

V pielikumā minēto nacionālās

 

 

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Pārdozēšana

Klopidogrela pārdozēšana var izrvairsisīt sinsteces laika pagarināšanos un turpmākas hemorāģiskas komplikācijas. Ja vērojamalesa iņošana, jāveic atbilstoša ārstēšana. Klopidogrela farmakoloģiskai

iedarbībai antidots nav atra ts. Ja nekavējoties jākoriģē pagarinātais asinsteces laiks, trombocītu

transfūzija var novērst k opidogrela iedarbību. ā

5. FARMAKOLO

Z ĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antitrombotiski līdzekļi, trombocītu agregācijas inhibitori, izņemot heparīnu, ATĶ kods: B01AC-04.

Darbības mehānisms

Klopidogrels ir pirmszāles, un viens no tā metabolītiem inhibē trombocītu agregāciju. Lai veidotos aktīvais metabolīts, kas inhibē trombocītu agregāciju, klopidogrelu jāmetabolizē CYP450 enzīmiem. Klopidogrela aktīvais metabolīts selektīvi inhibē adenozīndifosfāta (ADF) saistīšanos pie tā trombocītu P2Y12 receptora un tad notiek ADF mediēta glikoproteīna GPIIb/IIIa kompleksa aktivēšana, tādējādi inhibējot trombocītu agregāciju. Neatgriezeniskas saistīšanās dēļ ietekme uz zāļu iedarbībai pakļautiem trombocītiem saglabājas visu to atlikušo dzīves laiku (apmēram 7 – 10 dienas), un normāla trombocītu darbība atjaunojas atbilstoši trombocītu atjaunošanās ātrumam. Trombocītu

agregāciju, ko ierosina citi induktori nevis ADF, arī inhibē trombocītu aktivēšanas palielināšanas bloķēšana, atbrīvojoties ADF.

Tā kā aktīvo metabolītu veido CYP450 enzīmi, no kuriem daži ir polimorfiski vai tos inhibē citas zāles, ne visiem pacientiem tiks panākta atbilstoša trombocītu inhibīcija.

Farmakodinamiskā iedarbība

Atkārtota 75 mg devas lietošana ievērojami nomāca ADF inducētu trombocītu agregāciju no pirmās dienas; nomākums progresīvi palielinājās un sasniedz līdzsvaru laikā no 3. līdz 7. dienai. Līdzsvara stāvoklī vidējais inhibīcijas līmenis, kas novērots lietojot 75 mg dienā, bija 40 – 60%. Trombocītu agregācija un asinsteces laiks pakāpeniski atjaunojās sākotnējā līmenī, parasti 5 dienu laikā pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Klīniskā efektivitāte un drošība

 

 

 

Klopidogrela drošība un efektivitāte vērtēta 4 dubultmaskētos pētījumos ar vairāk nekā 80 000

 

 

 

tas

pacientiem: CAPRIE pētījumā klopidogrels salīdzināts ar ASS un CURE, CLARITY un COMMIT

pētījumos klopidogrels salīdzināts ar placebo, zāles lietojot gan kombinācijā r ASS, gan citu

standartterapiju.

 

ē

 

 

istr

 

Nesen pārciests miokarda infarkts (MI), nesen pārciests insults vai diagnosticēta perifēro artēriju

slimība

ğ

 

 

 

 

re

 

 

CAPRIE pētījumā bija iekļauti 19 185 pacienti ar aterotrombozi, kas izpaudās ar nesenu miokarda

infarktu (< 35 dienas), nesenu išēmisku insultu (7 dienas – 6 mēneši) vai apstiprinātu perifērisko

artēriju slimību (PAS). Pacienti pēc nejaušības principa saņēma klopidogrelu 75 mg dienā vai ASS 325 mg dienā un tika novēroti 1 – 3 gadus. Miok rda infarkta apakšgrupā vairums pacientu saņēma

ASS dažas pirmās dienas pēc akūta miokarda i

f rkta.

Klopidogrels nozīmīgi mazināja jaunu išēmisku

otikumu sastopamību (kombinēts miokarda infarkta,

vairs

 

išēmiska insulta un vaskulāras nāves rezultāt ),navsalīdzinot ar ASS. Veicot analīzi pēc nepieciešamā

ārstēto pacientu skaita, 939 traucējumus novēroja klopidogrela grupā un 1020 traucējumus – ASS

grupā (relatīvā riska mazināšanās (RRM) 8,7%, [95% TI: 0,2 – 16,4]; p = 0,045), kas nozīmē, ka uz katriem 1000 pacientiem, kas tiek ārstēti 2 gadus, papildus 10 pacientiem [TI: 0 – 20] tiek novērsts jauns išēmisks notikums. Veicot kopējās mirstības kā sekundārā rezultāta analīzi, nekonstatēja nozīmīgu atšķirību starplesklopidogrelu (5,8%) un ASS (6,0%).

Veicot apakšgrupu analīzi pēc slimības (miokarda infarkts, išēmisks insults un PAS), lielāko guvumu (sasniedzot statistiskoānozīmību p = 0,003) novēroja pacientiem, kas bija iekļauti pētījumā PAS dēļ (īpaši tiem, kamZanamnēzē bija arī miokarda infarkts) (RRM = 23,7%; TI: 8,9 – 36,2), un mazāka (statistiski nenozīmīga atšķirība no ASS) – insulta pacientiem (RRM = 7,3%; TI: –5,7 – 18,7 [p=0,258]). Pacientiem, kas bija iesaistīti pētījumā tikai nesena miokarda infarkta dēļ, klopidogrels bija skaitliski vājāks, bet nebija statistiski nozīmīgas atšķirības no ASS (RRM = –4,0%; TI: –22,5 – 11,7 [p=0,639]). Turklāt veicot apakšgrupu analīzi pēc vecuma, konstatēja, ka klopidogrela labvēlīgā ietekme par 75 gadiem vecākiem pacientiem bija mazāka nekā novērots < 75 g.v. pacientiem.

Tā kā CAPRIE pētījumā nebija plānots novērtēt efektivitāti konkrētās apakšgrupās, nav skaidrs, vai relatīvā riska mazināšanās atšķirība starp slimībām ir īsta vai gadījuma rezultāts.

Pediatriskā populācija

Devu palielināšanas pētījumā (PICOLO) ar 86 jaundzimušajiem vai zīdaiņiem līdz 24 mēnešu vecumam, kuriem bija trombozes risks, klopidogrels tika vērtēts, lietojot secīgas 0,01, 0,1 un 0,2 mg/kg lielas devas jaundzimušajiem un zīdaiņiem un 0,15 mg/kg lielas devas tikai

jaundzimušajiem. Lietojot 0,2 mg/kg lielu devu, vidējā sasniegtā procentuālā inhibīcija bija 49,3% (5 mol ADF izraisīta trombocītu agregācija), kas līdzīga tai, kāda novērota pieaugušajiem, kuri lieto pa 75 mg klopidogrels dienā.

Randomizēta, dubultmaskēta, paralēlu grupu pētījuma (CLARINET) laikā 906 bērnu vecuma pacienti (jaundzimušie un zīdaiņi) ar cianotisku iedzimtu sirds slimību, kuriem bija izveidots paliatīvs sistēmiski-pulmonāls arteriāls šunts, tika randomizēti 0,2 mg/kg lielu klopidogrela devu (n = 467) vai placebo (n = 439) saņemšanai kopā ar vienlaicīgu fona terapiju līdz otrās stadijas operācijai. Vidējais laiks starp paliatīvā šunta izveidi un pirmo pētījuma zāļu devas saņemšanu bija 20 dienas. Aptuveni 88 % pacientu vienlaikus saņēma ASS (1 - 23 mg/kg dienā). Nebija būtisku atšķirību starp abām grupām līdz 120 dienu vecumam attiecībā uz primāri salikto rezultātu (nāvi, šunta trombozi vai ar sirdi saistītu intervenci), ko uzskatīja par trombotiska rakstura (89 [19,1%] gadījumi klopidogrela grupā un 90 [20,5%] gadījumu placebo grupā) (skatīt 4.2. apakšpunktu). Gan klopidogrela, gan placebo grupā visbiežāk aprakstītā nevēlamā blakusparādība bija asiņošana, tomēr abās grupās asiņošanas sastopamība nozīmīgi neatšķīrās. Šī pētījuma ilgstošajā drošības novērojumu periodā 26 pacienti, kuriem viena gada vecumā joprojām bija šunts, klopidogrelu saņēma līdz 18 mēnešu vecumam. Šī pētījuma ilgstošo novērojumu laikā jauni ar drošību saistīti jautājumi neradās.

Pētījumi CLARINET un PICOLO tika veikti, lietojot atšķaidītu klopidogrela šķīdumu. Salīdzinošā biopieejamības pētījumā ar pieaugušajiem atšķaidītam klopidogrela šķīdumam bija raksturīgs līdzīgs

galvenā cirkulējošā (neaktīvā) metabolīta absorbcijas apjoms un nedaudz lielāks absorbcijas ātrums

nekā lietojot reģistrētās tabletes.

tas

 

5.2Farmakokinētiskās īpašības

 

ē

Uzsūkšanās

istr

 

Pēc vienreizējas un atkārtotas 75 mg dienas devas perorālas lietošanas klopidogrels uzsūcas ātri.

 

 

ğ

Neizmainīta klopidogrela vidējā koncentrācija plazmā (apmēram 2,2 – 2,5 ng/ml pēc vienas 75 mg

 

 

re

devas lietošanas perorāli) izveidojās apmēram 45 minūtes pēc li tošanas. Ņemot vērā klopidogrela

metabolītu izdalīšanos ar urīnu, uzsūkšanās pakāpe ir vismaz 50%.

diapazonā.

nav

 

Izkliede

 

 

In vitro klopidogrels un galvenais cirkulējošais ( e ktīvs) metabolīts atgriezeniski saistās ar cilvēka

plazmas olbaltumiem (attiecīgi 98% un 94%). In vitro saistīšanās nav piesātināma plašā koncentrācijas

Biotransformācija

Klopidogrels tiek plaši metabolizēts knās. In vitro un in vivo klopidogrels tiek metabolizēts divos

galvenos metabolisma ceļos: ienvairsā darbojas esterāzes un notiek hidrolīze par neaktīvu karboksilskābes atvasinājumu (85% no lesapritē e ošiem metabolītiem), otrā darbojas daudzi P450 citohromi.

Klopidogrels vispirms ti k m tabolizēts par 2-okso-klopidogrela starpmetabolītu. Turpmākā 2-okso- klopidogrela starpmetabolā īta metabolismā rodas aktīvs metabolīts, klopidogrela tiola atvasinājums. In vitro šo metabolismaZ ceļu nodrošina CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 un CYP2B6. Aktīvais tiola metabolīts, kas izolēts in vitro, ātri un neatgriezeniski saistās pie trombocītu receptoriem, inhibējot trombocītu agregāciju.

Pēc 300 mg lielas piesātinošās klopidogrela devas lietošanas aktīvā metabolīta Cmax ir divas reizes augstāka par to, ko novēro pēc četras dienas ilgas 75 mg lielas balstdevas lietošanas. Cmax iestājas aptuveni 30 - 60 minūtes pēc devas ieņemšanas.

Eliminācija

Pēc iekšķīgas ar 14C iezīmēta klopidogrela lietošanas cilvēkam 120 h laikā pēc devas lietošanas aptuveni 50% preparāta izdalījās ar urīnu un aptuveni 46% preparāta ar izkārnījumiem. Pēc vienas 75 mg perorālas devas lietošanas klopidogrela eliminācijas pusperiods ir apmēram 6 stundas. Galvenā cirkulējošā (neaktīva) metabolīta eliminācijas pusperiods bija 8 h pēc vienreizējas un atkārtotas lietošanas.

Farmakoģenētiskā ietekme

CYP2C19 iesaistās aktīvā metabolīta un 2-okso-klopidogrela starpmetabolīta veidošanā. Klopidogrela aktīvā metabolīta farmakokinētiskās īpašības un antitrombotiskā darbība, kā noskaidrots ex vivo trombocītu agregācijas vērtēšanā, atšķiras atkarībā no CYP2C19 genotipa.

CYP2C19*1 alēle atbilst pilnīgi funkcionējošam metabolismam, kamēr CYP2C19*2 un CYP2C19*3 alēles atbilst nefunkcionējošam metabolismam. Starp visiem baltās rases un 99% aziātu rases vājo metabolizētāju uz CYP2C19*2 un CYP2C19*3 alēles veido lielāko daļu alēļu ar pavājinātu funkciju. Citas alēles, kas saistītas ar vājāku metabolismu vai tā trūkumu, ir sastopamas retāk un ietver CYP2C19*4, *5, *6, *7 un *8. Persona ar vāja metabolizētāja statusu būs raksturīga ar divām iepriekš minētajām nefunkcionējošajām alēlēm. Saskaņā ar publicētajiem datiem, vājo CYP2C19 metabolizētāju genotipa sastopamība starp baltās rases pārstāvjiem, melnādainajiem un ķīniešiem ir attiecīgi aptuveni 2%, 4% un 14%. Ir pieejamas testu metodes pacienta CYP2C19 genotipa noteikšanai.

Krustotā pētījumā ar 40 veseliem cilvēkiem, no kuriem pa 10 bija no katras no četrām (ultrastraujo, plašo, vidējo un vājo) CYP2C19 metabolizētāju grupas, tika vērtēta farmakokinētika un antiagreganta

atbildreakcija, 5 dienas lietojot 300 mg, pēc tam pa 75 mg dienā, vai 600 mg,taspēc tam pa 150 mg dienā (līdzsvara koncentrācijas apstākļos). Nozīmīgas aktīvā metabolīta iedarbības inten itātes un vidējās trombocītu agregācijas inhibīcijas (TAI) atšķirības starp ultrastraujajiem, pl š jiem un vidējiem metabolizētājiem netika novērotas. Salīdzinot ar plašajiem metabolizētājiem,ēvājo metabolizētāju organismā aktīvā metabolīta iedarbības intensitāte samazinājās par 63 – 71%. Pēc 300 mg/75 mg devu shēmas lietošanas vājajiem metabolizētājiem antiagregantu atbildreakcija bija vājāka un vidējā TAI (5 M ADF) bija 24% (pēc 24 stundām) un 37% (5. dienā), salīdz not ar 39% (pēc 24 stundām) un

58% (5. dienā) TAI plašajiem metabolizētājiem un 37% (pēc 24 stundām) un 60% (5. dienā) vidējiem

 

istr

metabolizētājiem. Kad vājie metabolizētāji saņēma 600 mg/150 mg shēmu, aktīvā metabolīta

ğ

iedarbības intensitāte bija lielāka nekā izmantojot 300 mg/75 mg shēmu. Turklāt TAI bija 32% (pēc

24 stundām) un 61% (5. dienā), kas bija izteiktāka nekā ājajiem metabolizētājiem, kas saņēma

re

 

300 mg/75 mg shēmu, un bija līdzīga tai, ko novēroja citās CYP2C19 metabolizētāju grupās, kas

saņēma 300 mg/75 mg shēmu. Klīnisko rezultātu pētījumu laikā piemērota devu shēma šai pacientu

populācijai nav noteikta.

nav

 

Atbilstoši iepriekš minētajiem rezultāt em, metaanalīzes rezultāti, kas ietver sešus pētījumus par 335 ar

klopidogrelu ārstētiem pacientiem r st b lu aktīvās vielas koncentrāciju organismā, ir pierādījuši, ka

salīdzinājumā ar plašajiem metabolizētājiem vidējiem un vājiem metabolizētājiem aktīvā metabolīta

iedarbības intensitāte samazinās vairspar attiecīgi 28% un 72%, kamēr trombocītu agregācijas inhibīcija (5 M ADF) samazinās ar TAI intensitāti attiecīgi 5,9% un 21,4%.

CYP2C19 genotipa ietekme uz klīniskajiem rezultātiem pacientiem, kas ārstēti ar klopidogrelu,

prospektīvi, randomizētilesun kontrolēti nav pētīta. Ir bijušas daudzas retrospektīvas analīzes, tomēr lai

ā

 

vērtētu genotipa ietekmi uz pacientiem, kas ārstēti ar klopidogrelu, ir veikti šādi pētījumi: CURE

(n = 2721), CHARISMAZ

(n = 2428), CLARITY-TIMI 28 (n = 227), TRITON-TIMI 38 (n = 1477) un

kā arī daudzi publicēti grupu pētījumi.

Pētījuma TRITON-TIMI 38 un triju grupu pētījumu (Collet, Sibbing, Giusti) apvienotājā pacientu grupā ar vidēju vai vāju metabolizētāju statusu sirds – asinsvadu sistēmas patoloģiju (nāves, miokarda infarktu un insultu) vai stentu trombozes gadījumu sastopamība bija lielāka nekā starp plašajiem metabolizētājiem.

Pētījumā CHARISMA un vienā grupas pētījumā (Simon) lielāka gadījumu sastopamība tika novērota tikai starp vājajiem metabolizētājiem (salīdzinot ar plašajiem metabolizētājiem).

Pētījumos CURE, CLARITY un vienā grupas pētījumā (Trenk) ar metabolizētāju statusu saistīta lielāka gadījumu sastopamība netika novērota.

Lai konstatētu vājo metabolizētāju rezultātu atšķirības, neviena no šīm analīzēm nebija pietiekami plaša.

Īpašas pacientu grupas

Klopidogrela aktīvā metabolīta farmakokinētika šīm īpašām pacientu grupām nav zināma.

Nieru darbības traucējumi

Pēc atkārtotas klopidogrela lietošanas 75 mg dienas devā cilvēkiem ar smagu nieru slimību (kreatinīna klīrenss 5 – 15 ml/min) ADF inducētas trombocītu agregācijas nomākšana bija vājāka (25%) nekā novērota veseliem cilvēkiem, lai gan asinsteces laika pagarināšanās bija līdzīga kā veseliem cilvēkiem, kas saņēma 75 mg klopidogrela dienā. Turklāt klīniskā panesamība bija laba visiem pacientiem.

Aknu darbības traucējumi

Pēc atkārtotas 75 mg klopidogrela devas lietošanas katru dienu 10 dienas pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ADF ierosinātas trombocītu agregācijas inhibīcija bija līdzīga veseliem cilvēkiem novērotai. Vidējā asinsteces laika pagarināšanās arī bija līdzīga abās grupās.

Rase

CYP2C19 alēļu prevalence, kas rada vidēji izteiktu un vāju CYP2C19 metabolismu, atšķiras atbilstoši

 

 

tas

rasei/etniskai izcelsmei (skatīt „Farmakoģenētiska ietekme”). Literatūrā ir pārāk maz datu par Āzijas

iedzīvotājiem, lai novērtētu šo CYP genotipu klīnisko ietekmi uz klīnisko r ucējumu iznākumu.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

 

ē

 

istr

Ne-klīniskajos pētījumos ar žurkām un paviāniem biežāk novērotā

edarbība bija aknu pārmaiņas. Tās

ğ

 

radās lietojot devas, kas vismaz 25 reizes pārsniedz cilvēkam sasn egto iedarbību, lietojot terapeitisko

re

 

 

devu 75 mg dienā, un bija saistītas ar ietekmi uz aknu m tabolizējošiem enzīmiem. Cilvēkiem, kas

saņēma klopidogrelu terapeitiskā devā, nenovēroja ietekmi uz aknu metabolizējošiem enzīmiem.

Lietojot ļoti lielas devas, žurkām un paviāniem ziņots par kuņģa bojājumiem (gastrīts, kuņģa erozijas

Klopidogrels pārbaudīts vairākos in vitro un innavvivo genotoksicitātes pētījumos un tam nav konstatēta genotoksiska iedarbība. Konstatēts, ka klopidogrelam nepiemīt iedarbība uz žurku tēviņu un mātīšu auglību un tas nav teratogēnisks ne žu kām, ne trušiem. Lietojot žurkām, kas zīda mazuļus,

un/vai vemšana). Lietojot klopidogrelu 78 nedēļ s pelēm un 104 nedēļas žurkām līdz 77 mg/kg dienas

devā (atbilst vismaz 25 reizes lielākai iedarbīb i nekā cilvēkiem, kas saņem klīnisko devu – 75 mg dienā), neguva pierādījumus kacerogēniskai iedarbībai.

klopidogrels nedaudz aizkavēja pēcnācēju attīstību. Specifiski ar radioloģiski iezīmētu klopidogrelu veikti farmakokinētikas pētījumi liecina, ka pamatsavienojums vai tā metabolīti izdalās ar pienu.

Tādējādi nevar noliegt tiešu (neliela toksicitāte) vai netiešu (slikta aukslēju veidošanās) iedarbību.

 

 

vairs

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

 

les

 

 

ā

 

6.1

PalīgvieluZsaraksts

 

Tabletes kodols:

Celuloze, mikrokristāliska

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Krospovidons (A tips)

Makogols 6000

Hidrogenēta rīcineļļa

Apvalks:

Polivinilspirts

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Talks

Makrogols 3000

6.2Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Kastītes ar 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 un 100 apvalkotajām tabletēm OPA/Al/PVC-Al

blisteriepakojumā.

tas

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

 

ē

Nav īpašu prasību.

ğistr

 

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

 

 

 

 

 

re

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Vācija

8.

 

 

 

nav

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/560/001-009

 

vairs

 

 

 

 

 

 

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

 

les

 

 

 

Reģistrācijas datums: 21. s pt mbris 2009.

 

 

 

ā

 

 

 

Pēdējās pārreģistr cijas datums:

 

 

 

10.

Z

 

 

 

 

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas