Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel DURA
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsMylan dura GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel dura 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrohlorīda veidā).

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

Satur hidrogenētu rīcineļļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

100 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANASāMETODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/09/560/001-009

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

 

vairs

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

les

 

16.

ā

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Z

 

 

Clopidogrel dura 75 mg

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel dura 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Mylan dura GmbH

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5.CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas