Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel DURA
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsMylan dura GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Clopidogrel dura 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrel

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, arī tādas, kas šajā instrukcijā nav minētas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

1.

Kas ir Clopidogrel dura un kādam nolūkam tās lieto

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Clopidogrel dura lietošanas

tas

3.

Kā lietot Clopidogrel dura

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

Kā uzglabāt Clopidogrel dura

 

ē

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1.

Kas ir Clopidogrel dura un kādam nolūkam tās lieto

istr

 

 

 

 

 

ğ

Clopidogrel dura satur klopidogrelu un pieder pie zāļu g upas, ko sauc par prettrombocītu līdzekļiem.

Trombocīti ir ļoti mazi struktūrelementi asinīs, kas salīp kopā asinsreces procesā. Novēršot šo

salipšanu, prettrombocītu līdzekļi mazina asins recekļ

re

 

eidošanās iespēju (procesu, ko sauc par

trombozi).

 

 

Clopidogrel dura lieto pieaugušajiem, lai novērstu asins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados

 

 

 

 

nav

(artērijās) – procesu, ko sauc par aterot ombozi, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus

(piemēram, insultu, sirdslēkmi v i nāv ).

 

 

 

 

vairs

 

Clopidogrel dura Jums parakstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago

traucējumu risku, jo

les

 

 

 

 

 

-

Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

-

ā

 

 

Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību.

2.

Z

 

 

 

Kas Jums jāzina pirms Clopidogrel dura lietošanas

Nelietojiet Clopidogrel dura šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret klopidogrelu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms Clopidogrel dura lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms Clopidogrel dura lietošanas.

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

-slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs l etojat
Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).
Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis klis (ko sauc arī par trombotisku trombocitopēnisku purpuru jeb TTP) ar drudzi un asinsizplūdumiem zem ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami stipru nogurumu, apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”).

-asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītavu asiņošana);

-nesen bijusi nopietna trauma,

-nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

-plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu laikā.

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Ja Jums kādreiz ir bijusi alerģija vai reakcija pret jebkādām zālēm, ko lietojāt savas slimības ārstēšanai.

Kamēr lietojat Clopidogrel dura:

 

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošana apstājas.

 

Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku iegriezumu vai

 

ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev skujoties, tas paras i n v jāņem vērā. Tomēr, ja

 

Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu (skatī

4. punktu “Iespējamās

 

blakusparādības”).

 

 

 

tas

 

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

 

 

ē

 

 

istr

 

Bērni un pusaudži

 

 

 

Nelietojiet šīs zāles bērniem, jo viņiem tās nedarbojas.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

Citas zāles un Clopidogrel dura

 

re

 

 

 

 

 

 

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

 

 

 

 

 

Dažas citas zāles var ietekmēt Clopidogrel dura lietošanu vai otrādi.

 

 

 

nav

 

 

 

-iekšķīgi lietojamus antikoagul ntus – zāles, ko lieto asins recēšanas samazināšanai,

-nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar sāpēm un/vai iekaisumu noritošu muskuļu vai locītavu slimību ārstēšanai,

-heparīnu vai citas injicējamas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

-omeprazolu, esom prazolu vai cimetidīnu – zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

-flukonazolu, āvorikonazolu, ciprofloksacīnu vai hloramfenikolu – zāles bakteriālas un sēnīšu infekcijas ārstēšanai,

-fluoksetīnu, fluvoksamīnu vai moklobemīdu - zāles depresijas ārstēšanai,

-karbamazepīnu vai okskarbazepīnu – zāles dažu epilepsijas veidu ārstēšanai,

-tiklopidīnu, citus antiagregantus.vairs

Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1000 mg 24 stundu laikā), vielu, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā, komplikācijas parasti nerodas, bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Zāles grūtniecības un zīdīšanas laikā labāk nelietot.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam pirms Clopidogrel dura lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Clopidogrel dura lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, jo nav ieteicams lietot klopidogrelu grūtniecības laikā.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums nav atļauts zīdīt bērnu.

Ja Jūs zīdāt bērnu vai plānojat zīdīšanu, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Clopidogrel dura nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Clopidogrel dura satur hidrogenētu rīcineļļu

Tā var izraisīt kuņģa darbības traucējumus un caureju.

3.Kā lietot Clopidogrel dura

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā deva ir viena 75 mg Clopidogrel dura tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm un vienā un tai pašā laikā katru dienu.

Jums jālieto Clopidogrel dura, kamēr ārsts Jums to paraksta.

 

 

tas

 

 

 

 

Ja esat lietojis Clopidogrel dura vairāk nekā noteikts

 

 

ē

 

 

 

 

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinieties ar ārstu vai tuvākās sl mnīcas neatliekamās palīdzības

nodaļu.

 

 

istr

 

 

 

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Clopidogrel dura

 

ğ

 

re

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Clopidogrel dura devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas

laika, nekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā.

Ja esat aizmirsis lietot vairāk nekā 12 stundas, lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

nav

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Clopidogrel dura

Nepārtrauciet ārstēšanu, ja ien to n v ieteicis ārsts. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 

 

vairs

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

les

 

4.

ā

 

Iespējamās blakusparādības

 

Z

 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

-drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti sastopamas dažu asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

-aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta vai nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku sarkanu punktu veidā, un/vai apjukumu (skatīt 2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

-mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, ādas bullas. Tās var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežākā blakusparādība ir asiņošana.

Asiņot var kuņģis vai zarnas, var rasties zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

Reta blakusparādība (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem): vertigo.
veidošanās kuņģī vai
Citas blakusparādības ir šādas:
Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi vai grēmas.
Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):
galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un nejutīgums.
Ja Jums Clopidogrel dura lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana
Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts ar zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem iegriezumiem un traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, nekavējoties jāsazinās ar ārstu (skatīt 2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

ē

dzelte; stipras vēdera sāpes ar muguras sāpēm vai bez tām; drudzis; apgrū inā elpošana, dažkārt kopā

ar klepu; vispārējas alerģiskas reakcijas; mutes pietūkums; bullozi ādas izsitumi;tasalerģiskas ādas

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzistrēs.

reakcijas; mutes dobuma iekaisums (stomatīts); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums;

halucinācijas; locītavu sāpes; muskuļu sāpes; garšas sajūtas pārmaiņas.

 

 

 

ğ

 

Ziņošana par blakusparādībām

nav

re

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minēt s šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Clopidogrel dura

 

vairs

Uzglabāt šīs zāles bērni m n redzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc d rīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs līdz

un EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

les

ā

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

Z

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Clopidogrel dura satur

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrohlorīda veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

-tabletes kodolā: mikrokristāliskā celuloze, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, krospovidons (A tips), makogols 6000, hidrogenēta rīcineļļa (skatīt 2. punktu “Clopidogrel dura satur hidrogenētu rīcineļļu”);

-tabletes apvalkā: : polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds (E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), talks un makrogols 3000.

Clopidogrel dura ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes ir rozā, apaļas un nedaudz abpusēji izliektas.

Pieejams kastītēs pa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 un 100 apvalkotajām tabletēm blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Vācija

Ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

 

ē

 

 

 

 

tas

Mylan bvba/sprl

 

 

 

Mylan SAS

istr

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (F ance)

България

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Mylan SAS

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

Mylan bvba/sprl

 

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

Hung ry

 

 

 

MylanPharmaceuticals s.r.o.

 

Myl n Kft

 

 

 

Tel: +420 274 770 201

 

vairs

Tel: 36 1 8026993

 

 

Danmark

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mylan AB

 

 

 

 

George Borg Barthet Ltd

 

Tel: + 46 8-555 227 50

les

 

Tel: +356 21244205

 

 

Deutschland

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mylan dura GmbH

 

 

Mylan B.V

 

 

 

 

 

ā

 

Tel: + 31 (0)33 2997080

 

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

 

 

Eesti

Z

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mylan SAS

 

 

 

 

Mylan AB

 

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

 

Arcana Arzneimittel GmbH

 

Τηλ: +30 210 9936410

 

 

Tel: +43 1 416 24 18

 

 

España

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

Mylan Pharmaceuticals, S.L

 

Mylan Sp.z.o.o

 

 

 

tel: + 34 93 3786400

 

 

Tel: +48 22 5466400

 

 

France

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

Mylan SAS

 

 

 

 

Mylan, Lda.

 

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

 

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

 

 

 

 

România

 

 

 

Generics [UK] Ltd

 

 

Mylan SAS

 

 

 

 

Tel: +44 1707 853000

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

 

Mc Dermott Laboratories Ltd

 

Mylan SAS

 

 

 

 

Tel: + 1800 272 272

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Allphar +353 1 4041600

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

Slovenská republika

 

 

Icepharma hf

 

 

Mylan sr.o

 

 

 

 

Sími: + 354 540 8000

 

 

Tel: +421 2 32 604 901

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

Mylan S.p.A

 

 

Mylan OY

 

 

 

 

Tel: + +39/02-61246921

 

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

Mylan AB

 

 

 

 

Τηλ: +35 7 24656165

 

 

Tel: + 46 8-555 227 50

ē

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

 

tas

Mylan SAS

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Generics [UK] Ltd

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Tel: +44 1707 853000

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eirop s zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas