Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel HCS (clopidogrel hydrochloride) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel HCS
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsHCS bvba  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel HCS 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrohlorīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī hidrogenētu rīcineļļu.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 apvalkotās tabletes

28x1 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

30x1 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

50x1 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56x1 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

84x1 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

90x1 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

100x1 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

HCS bvba

H. Kennisstraat 53

B-2650 Edegem

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/10/651/001

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/002

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/003

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/004

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/005

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/006

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/007

 

100 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/10/651/008

 

28x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/10/651/009

 

28x1 apvalkotās tabletes

(kalendārais iepakojums)

EU/1/10/651/010

 

30x1 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/10/651/011

 

50x1 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/10/651/012

 

56x1 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/10/651/013

 

84x1 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/10/651/014

 

90x1 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/10/651/015

 

100x1 apvalkotās tabletes

 

 

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Clopidogrel HCS 75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters (28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90, 90x1, 100, 100x1 apvalkotās tabletes)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel HCS 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

HCS bvba

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Blisters (28x1 apvalkoto tablešu kalendāriepakojums)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel HCS 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

HCS bvba

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

P

O

T

C

Pk

S

Sv

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas