Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Clopidogrel Mylan (clopidogrel hydrochloride) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Mylan
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsMylan S.A.S.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Mylan 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrohlorīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī hidrogenētu rīcineļļu.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

30x1 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

50x1 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Mylan S.A.S, 117 allée des Parcs, 69 800 Saint Priest, Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

7 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/001

14 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/002

28 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/003

30 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/004

50 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/005

56 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/006

84 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/007

90 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/008

100 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/009

30x1 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/010

50x1 apvalkotās tabletes: EU/1/09/559/011

7 apvalkotās tabletes - kalendāra blisterī: EU/1/09/559/012 14 apvalkotās tabletes - kalendāra blisterī: EU/1/09/559/013 28 apvalkotās tabletes - kalendāra blisterī: EU/1/09/559/014 56 apvalkotās tabletes - kalendāra blisterī: EU/1/09/559/015

84apvalkotās tabletes - kalendāra blisterī: EU/1/09/559/016

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Clopidogrel Mylan 75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS (kastītes ar 7, 14, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 84, 90 un 100 tabletēm)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Mylan 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Mylan S.A.S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KALENDĀRA BLISTERS (kastītes ar 7, 14, 28 56 un 84 tabletēm)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Mylan 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Mylan S.A.S

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5. CITA

Pirmd.

Otrd.

Trešd.

Ceturtd.

Piektd.

Sestd.

Svētd.

1.nedēļa

2.nedēļa (kastītēm ar 14, 28, 56 un 84 tabletēm)

3.nedēļa (kastītēm ar 28, 56 un 84 tabletēm)

4.nedēļa (kastītēm ar 28, 56 un 84 tabletēm)

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas