Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CoAprovel (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Marķējuma teksts - C09DA04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCoAprovel
ATĶ kodsC09DA04
Vielairbesartan / hydrochlorothiazide
RažotājsSanofi Clir SNC

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 150 mg/12,5 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 150 mg irbesartāna un 12,5 mg hidrohlortiazīda

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur arī laktozes monohidrātu.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

56 tabletes

56 x 1 tabletes

98 tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/086/007 - 14 tabletes

EU/1/98/086/001 - 28 tabletes

EU/1/98/086/002 - 56 tabletes

EU/1/98/086/009 - 56 x 1 tabletes

EU/1/98/086/003 - 98 tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

CoAprovel 150 mg/12,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 150 mg/12,5 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

14-28-56-98 tabletes: P

O

T

C

Pk

S

Sv

56 x 1 tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 300 mg/12,5 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 300 mg irbesartāna un 12,5 mg hidrohlortiazīda

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur arī laktozes monohidrātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

56 tabletes

56 x 1 tabletes

98 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/086/008 - 14 tabletes

EU/1/98/086/004 - 28 tabletes

EU/1/98/086/005 - 56 tabletes

EU/1/98/086/010 - 56 x 1 tabletes

EU/1/98/086/006 - 98 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

CoAprovel 300 mg/12,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 300 mg/12,5 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

14-28-56-98 tabletes: P

O

T

C

Pk

S

Sv

56 x 1 tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 150 mg irbesartāna un 12,5 mg hidrohlortiazīda

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur arī laktozes monohidrātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

30 tabletes

56 tabletes

56 x 1 tabletes

84 tabletes

90 tabletes

98 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/086/011 - 14 tabletes

EU/1/98/086/012 - 28 tabletes

EU/1/98/086/029 - 30 tabletes

EU/1/98/086/013 - 56 tabletes

EU/1/98/086/014 - 56 x 1 tabletes

EU/1/98/086/021 - 84 tabletes

EU/1/98/086/032 - 90 tabletes

EU/1/98/086/015 - 98 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

CoAprovel 150 mg/12,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 150 mg/12,5 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

14-28-56-84-98 tabletes: P

O

T

C

Pk

S

Sv

30 - 56 x 1 - 90 tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 300 mg irbesartāna un 12,5 mg hidrohlortiazīda

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur arī laktozes monohidrātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

30 tabletes

56 tabletes

56 x 1 tabletes

84 tabletes

90 tabletes

98 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/086/016 - 14 tabletes

EU/1/98/086/017 - 28 tabletes

EU/1/98/086/030 - 30 tabletes

EU/1/98/086/018 - 56 tabletes

EU/1/98/086/019 - 56 x 1 tabletes

EU/1/98/086/022 - 84 tabletes

EU/1/98/086/033 - 90 tabletes

EU/1/98/086/020 - 98 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

CoAprovel 300 mg/12,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 300 mg/12,5 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

14-28-56-84-98 tabletes: P

O

T

C

Pk

S

Sv

30 - 56 x 1 - 90 tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 300 mg irbesartāna un 25 mg hidrohlortiazīda

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur arī laktozes monohidrātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

30 tabletes

56 tabletes

56 x 1 tabletes

84 tabletes

90 tabletes

98 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/086/023 - 14 tabletes

EU/1/98/086/024 - 28 tabletes

EU/1/98/086/031 - 30 tabletes

EU/1/98/086/025 - 56 tabletes

EU/1/98/086/028 - 56 x 1 tabletes

EU/1/98/086/026 - 84 tabletes

EU/1/98/086/034 - 90 tabletes

EU/1/98/086/027 - 98 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

CoAprovel 300 mg/25 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CoAprovel 300 mg/25 mg tabletes

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

14-28-56-84-98 tabletes: P

O

T

C

Pk

S

Sv

30 - 56 x 1 - 90 tabletes

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas