Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Zāļu apraksts - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCystadane
ATĶ kodsA16AA06
Vielabetaine anhydrous
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cystadane 1 g pulveris iekšķīgai lietošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g pulvera satur 1 g bezūdens betaīna (betaine anhydrous).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgai lietošanai.

Balts, kristālisks, birstošs pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Homocistinūrijas papildterapija, ja ir:

cistationīna bēta-sintāzes (CBS),

5,10-metilēn-tetrahidrofolāta reduktāzes (MTHFR),

kobalamīna kofaktora metabolisma (cbl)

trūkums vai defekts.

Cystadane jālieto papildus citām terapijām, piemēram, B6 vitamīnam (piridoksīns), B12 vitamīnam (kobalamīns), folātam un speciālai diētai.

4.2.Devas un lietošanas veids

Cystadane terapija jāuzrauga ārstam, kam ir pieredze homocistinūrijas pacientu ārstēšanā.

Devas

Bērni un pieaugušie

Kopējā ieteicamā dienas deva ir 100 mg/kg/dienā, sadalot to 2 reizes devās. Taču deva ir individuāli jātitrē atbilstoši homocisteīna un metionīna līmenim plazmā. Dažiem pacientiem terapeitisko mērķu sasniegšanai bija nepieciešamas devas, kas pārsniedza 200 mg/kg/dienā. Palielinot devas pacientiem ar CBS deficītu, jāievēro piesardzība hipermetioninēmijas riska dēļ. Šo pacientu metionīna līmeņi ir rūpīgijāuzrauga.

Īpašas pacientu grupas

Aknu vai nieru darbības traucējumi

Bezūdens betaīna terapijas pieredze ar pacientiem, kam ir nieru mazspēja vai ne-alkohola izraisīta aknu steatoze, uzrādīja, ka Cystadane devu pielāgošana nav nepieciešama.

Lietošanas veids

Pirms atvēršanas pudele viegli jāsakrata. Komplektā ir trīs mērkarotes 100 mg, 150 mg vai 1 g bezūdens betaīna dozēšanai. No pudeles ieteicams ņemt mērkaroti pulvera ar kaudzīti, pēc tam pār to pārvelkot ar plakanu virsmu, piemēram, naža pamatni. Tādējādi iegūs šādas devas: mazajā mērkarotē 100 mg, vidējā mērkarotē 150 mg un lielajā mērkarotē 1 g bezūdens betaīna.

Pulveris jāiemaisa ūdenī, sulā, pienā, piena maisījumā vai ēdienā, līdz tas pilnībā izšķīst, un jāieņem tūlīt pēc samaisīšanas.

Terapeitiskā uzraudzība

Ārstēšanas mērķis ir saglabāt kopējā homocisteīna līmeni plazmā zem 15 µmol vai iespējami zemāku. Parasti līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta mēneša laikā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ziņots par retiem smagas smadzeņu tūskas gadījumiem, kas saistīti ar hipermetioninēmiju, bezūdens betaīna terapijas laikā pacientiem ar CBS deficītu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pilnīgu atlabšanu novēroja pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

-Metionīna koncentrācija plazmā jāsaglabā zem 1000 µmol. Ieteicams mērīt metionīna līmeni plazmā, sākot ārstēšanu, un apmēram reizi gadā vai reizi divos gados pēc tam. Ja metionīna līmenis palielinās, it īpaši ja tas pārsniedz pirmo drošuma sliekšņa vērtību 700 µmol/l, pacients jāuzrauga biežāk un jāpārbauda diētas atbilstība. Lai samazinātu metionīna līmeni, jāapsver diētas izmaiņas un Cystadane devas samazināšana vai ārstēšanas ar Cystadane īslaicīga pārtraukšana.

-Ja parādās smadzeņu tūskas simptomi, piemēram, galvassāpes ar vemšanu no rītiem, un/vai redzes pārmaiņas, jāpārbauda metionīna līmenis plazmā un diētas atbilstība, kā arī jāpārtrauc ārstēšana ar Cystadane.

-Ja smadzeņu tūskas simptomi atkārtojas pēc ārstēšanas atsākšanas, bezūdens betaīna terapija jāpārtrauc uz nenoteiktu laiku.

Lai samazinātu zāļu iespējamo mijiedarbības risku starp bezūdens betaīna un aminoskābju maisījumu un/vai tādu zāļu, kas satur vigabatrīnu un GABA analogus, tās lietot ieteicams ievērojot 30 minūšu starplaiku (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Pamatojoties uz in vitro datiem, bezūdens betaīns var mijiedarboties ar aminoskābju maisījumiem un tādām zālēm, kas satur vigabatrīnu un GABA analogus.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par ierobežotu skaitu bezūdens betaīna iedarbībai pakļautu grūtnieču nevēlamu ietekmi uz grūtniecību vai augļa/jaundzimušā veselību neuzrāda. Līdz šim citi nozīmīgi plašu pētījumu dati nav pieejami. Pētījumi par dzīvnieku reproduktivitāti nav veikti. Grūtniecības laikā, rūpīgi kontrolējot homocisteīna līmeni plazmā, bezūdens betaīna lietošanai papildus piridoksīnam, folātam, antikoagulantiem un ievērojot diētu, nebūs ietekmes uz māti un augli. Tomēr, Cystadane grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūtas nepieciešamības.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai bezūdens betaīns izdalās mātes pienā (kaut gan tā metaboliskais prekursors holīns mātes pienā nonāk lielā daudzumā). Datu trūkuma dēļ, nozīmējot Cystadane ar krūti barojošām sievietēm, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Dati nav pieejami.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cystadane neietekme vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Kopumā bezūdens bataīna terapijas laikā novērotās nevēlamās blakusparādības nav bijušas nopietnas un galvenokārt ir saistītas ar gastrointestinālo traktu. Retākos gadījumos var rasties tādi kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi kā caureja, mēles iekaisums, slikta dūša, diskomforta sajūta vēderā, vemšana un zobu bojājumi.

Ārstēšanas laikā visbiežāk konstatētā nevēlamā blakusparādība ir paaugstināts metionīna līmenis asinīs. Pēc ārstēšanas pārtraukšanas novērota pilnīga izveseļošanās (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Ziņotās blakusparādības ir uzskaitītas tabulā pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un pēc sastopamības biežuma.

Biežumu definē šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10000). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Retāk: anoreksija

Psihiskie traucējumi

 

Retāk: satraukums, aizkaitināmība

Nervu sistēmas traucējumi

 

Retāk: smadzeņu tūska*

Kuņģa - zarnu trakta traucējumi

 

Retāk: caureja, mēles iekaisums, slikta dūša, kuņģa

 

 

 

 

darbības traucējumi, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Retāk: matu izkrišana, nātrene, izmainīta ādas smarža

Nieru

un

urīnizvades

sistēmas

Retāk: urīna nesaturēšana

traucējumi

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

Ļoti bieži: paaugstināts metionīna līmenis asinīs*

Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts

* Ziņots par retiem smagas smadzeņu tūskas un hipermetioninēmijas gadījumiem 2 nedēļu līdz

6 mēnešu laikā pēc bezūdens betaīna terapijas sākšanas pacientiem ar CBS deficītu, pilnībā atlabstot pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Smadzeņu tūskas simptomi ietver galvas sāpes no rītiem kopā ar vemšanu un/vai redzes izmaiņām Šiem pacientiem novēroja lielu metionīna līmeņa palielināšanos plazmā – no 1000 līdz 3000 µmol. Tā kā pacientiem ar hipermetioninēmiju novēroja arī smadzeņu tūsku, bezūdens betaīna terapijas izraisīta sekundāra hipermetioninēmija ir atzīta kā iespējams iedarbības mehānisms.

Konkrētus ieteikumus skatīt 4.4. apakšpunktā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi gremošanas traktu un vielmaiņu ietekmējošie līdzekļi, ATĶ kods: A16A A06.

Darbības mehānisms

Bezūdens betaīns pazemināja homocisteīna līmeni plazmā trim homocistinūrijas veidiem, t.i., CBS trūkuma; MTHFR trūkuma un cbl defekta gadījumos. Šīs iedarbības apjoms bija atkarīgs no hiperhomocisteinēmijas absolūtās pakāpes, smagas hiperhomocisteinēmijas gadījumā tā ir lielāka.

Farmakodinamiskā iedarbība

Bezūdens betaīns darbojas kā metila grupas donors homocisteīna remetilācijā par metionīnu pacientiem ar homocistinūriju. Rezultātā šiem pacientiem homocisteīna līmenim plazmā jāsamazinās par 20-30% no līmeņa pirms ārstēšanas.

Ir pierādīts, ka bezūdens betaīns paaugstina metionīna un S-Adenosilmetionīna (SAM) līmeni plazmā pacientiem ar metilēn-tetrahidrofolāta reduktāzes (MTHFR) trūkumu un kobalamīna kofaktora metabolisma (cbl) defektiem. Pacientiem ar cistationīna bēta sintēzes (CBS) trūkumu bez metionīna ierobežojumiem uzturā novērota paaugstināta metionīna uzkrāšanās.

Bezūdens betaīna papilddevas veicināja pastiprinātu vielmaiņas procesu muguras smadzeņu šķidrumā pacientiem ar homocistinūriju.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Paaugstināts homocisteīna līmenis plazmā ir saistīts ar sirds un asinsvadu traucējumiem, piemēram, trombozi, osteoporozi, skeleta patoloģijām un acs lēcas dislokāciju. Lietošanas laikā ārstējošais ārsts novēroja klīnisku uzlabošanos (sirds un asinsvadu un nervu simptomu mazināšanos) apmēram 75% pacientu, kas lietoja bezūdens betaīnu. Lielākā daļa šo pacientu saņēma arī citu terapiju, piemēram, B6 vitamīnu (piridoksīnu), B12 vitamīnu (kobalamīnu) un folātu ar mainīgu bioķīmisku atbildreakciju. Vairumā gadījumu, papildus lietojot bezūdens betaīnu, homocisteīna līmenis plazmā samazinājās vēl vairāk. Iespējams, ka dažādo terapijas veidu dēļ (diētas, farmaceitiskās, balstterapijas) šiem pacientiem, bezūdens betaīna terapijas klīniskā darbība ir pārvērtēta. Vēlu konstatējot simptomātisku homocistinūriju, rodas neskaidri neatgriezeniski saistaudu (oftalmoloģisku, skeleta) bojājumi, ko ar turpmāku ārstēšanu nevar novērst. Pēc pieejamajiem klīniskajiem datiem zāļu devas nav saistītas ar klīnisko efektivitāti. Tolerances izveidošanās nav novērota.

Dažos gadījumos palielinātu metionīna līmeni plazmā saista ar smadzeņu tūsku (skatīt 4.4 un 4.8. apakšpunktu).

Kontrolējot homocisteīna līmeni plazmā, novēroja, ka bezūdens betaīna iedarbība sākās dažu dienu laikā un līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta viena mēneša laikā.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 10 gadu vecumam parastā efektīvā deva ir 100 mg/kg/dienā, sadalot to uz 2 reizēm dienā; ja lietošanas biežumu palielina virs divām reizēm dienā un/vai devu virs 150 mg/kg/dienā, homocisteīna līmeņa pazemināšanas efektivitāte nepalielinās.

Betaīna koncentrācijas plazmā kontrole nepalīdz novērtēt terapijas efektivitāti, jo šī koncentrācija tieši neatbilst citosoliskā betaīna caurmēra pieplūdumam, ko iegūst homocisteīna metila transferāzes ceļā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Farmakokinētikas dati homocistinūrijas pacientiem, lietojot bezūdens betaīnu papildus ilgu laika posmu, ir ļoti līdzīgi kā veseliem brīvprātīgajiem. Tas, visticamāk, norāda to, ka atšķirības betaīna kinētikā ir sakarā ar betaīna krājumu iztērēšanos neārstētas homocistinūrijas gadījumā un tam ir nozīme tikai sākotnējā ārstēšanā.

Uzsūkšanās

Bezūdens betaīna absolūtā biopieejamība nav noteikta. Veseliem brīvprātīgajiem pieaugušajiem (vecumā no 21 līdz 49 gadiem) pēc vienas iekšķīgas bezūdens betaīna devas (50 mg/kg) uzsūkšanās

notika ātri (tmax = 0,9 ± 0,3 stundas un Cmax = 0,9 ± 0,2 mmol).

Pēc atkārtotas 100 mg/kg/dienā devas 5 dienu režīma uzsūkšanās kinētika neizmainījās.

Izkliede

Bezūdens betaīns ātri izplatījās relatīvi lielā apjomā (V/F = 1,3 l/kg).

Pēc atkārtotām 100 mg/kg/dienā devām 5 dienas ilgi uzsūkšanās kinētika nemainījās, bet izkliedes pusperiods būtiski pagarinājās (līdz 36 h), norādot uz piesātināmiem pārvadīšanas un atkārtotas izplatīšanās procesiem.

Biotransformācija

Bezūdens betaīns ir metila grupas donors.

Eliminācija

Ar lēnu eliminācijas ātrumu (vidējais eliminācijas pusperiods = 14 h, vidējais kopējais klīrenss CL/F = 84 ml/h/kg), nieru klīrenss ir niecīgs (5% no kopējā klīrensa), pieļaujot 100% biopieejamību.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Lietojot lielās devās žurkām, novēroja CNS nomierinošu darbību un kuņģa un zarnu trakta kairinājumu. Pētījumi par bezūdens betaīna kancerogenitāti un reproduktīvo toksicitāti, to lietojot ilgstoši, nav veikti. Standarta genotoksicitātes pētījumi neuzrāda specifisku risku cilvēkiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nav.

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērta pudele: 3 gadi.

Pēc pudeles pirmās atvēršanas: 3 mēneši.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Pudeli uzglabāt cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

ABPE pudeles ar bērnam neatveramu vāciņu.

Katrā iepakojumā ir 1 pudele ar 180 g pulvera tāpat arī trīs mērkarotes.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/06/379/001

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007.gada 15.februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016.gada 21.novembris

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šo medicīnas produktu ir pieejama Eiropas zāļu Aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas