Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadrops (mercaptamine hydrochloride) – Zāļu apraksts - S01XA21

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCystadrops
ATĶ kodsS01XA21
Vielamercaptamine hydrochloride
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cystadrops 3,8 mg/ml acu pilieni, šķīdums

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs satur merkaptamīna hidrohlorīda daudzumu, kas ekvivalents 3,8 mg merkaptamīna

(Mercaptamine) (cisteamīns, Cysteamine).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Viens mililitrs acu pilienu šķīduma satur 0,1 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums.

Viskozs, dzidrs šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Cystadrops ir paredzēts radzenē esošo cistīna kristālu uzkrājumu ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem vecumā no 2 gadiem ar cistinozi.

4.2. Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Cystadrops ir jāuzsāk tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze cistinozes ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā deva ir viens piliens katrā acī, 4 reizes dienā nomoda laikā. Ieteicamais intervāls starp katru iepilināšanu ir 4 stundas. Deva ir progresīvi jāsamazina (līdz mazākai kopējai dienas devai pa 1 pilienam katrā acī) atkarībā no oftalmoloģiskā izmeklējuma rezultātiem (piemēram, cistīna kristālu uzkrājumiem radzenē, fotofobijas).

Ja pacients aizmirst veikt iepilināšanu, pacientam ir jāiesaka turpināt ārstēšanu ar nākamo iepilināšanas reizi.

Deva nedrīkst pārsniegt 4 pilienus dienā katrā acī.

Ja Cystadrops lietošana tiek pārtraukta, cistīna kristālu uzkrāšanās radzenē pieaug. Ārstēšanu nedrīkst pārtraukt.

Pediatriskā populācija

Cystadrops var lietot bērniem no 2 gadiem tādā pašā devā kā pieaugušajiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Cystadrops drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 2 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Lai atvieglotu zāļu lietošanu, pirms pirmās lietošanas pacients ir jāinformē, ka Cystadrops ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Pacientam ir jāpasaka, ka pēc pilinātāja pudelītes pirmās atvēršanas reizes tā ir jāuzglabā istabas temperatūrā.

Lai izvairītos no salipušām acīm no rīta, pacientam jāiesaka veikt pēdējo dienas iepilināšanu vismaz 30 minūtes pirms gulētiešanas.

Lai novērstu pilinātāja uzgaļa un šķīduma piesārņojumu, ir jāparūpējas, lai ar pilinātāja pudelītes pilinātāja uzgali nepieskartos plakstiņiem, apkārtējām vietām vai citām virsmām.

Pacients ir jāinformē, ka pilinātāja pudelīte ir jāizmet pēc 7 lietošanas dienām.

Ja vienlaikus tiek lietotas citas vietējās okulārās zāles, starp zālēm ir jābūt desmit minūšu intervālam. Acu ziedes ir jālieto pēdējās.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Cystadrops satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt acu kairinājumu.

Ir ziņots, ka benzalkonija hlorīds, ko bieži lieto kā konservantu oftalmoloģijas līdzekļiem, izraisa punktveida keratītu un/vai toksisko čūlaino keratītu. Ir nepieciešama uzraudzība.

Kontaktlēcas

Ir zināms, ka benzalkonija hlorīds izmaina mīksto kontaktlēcu krāsu. Ir jāizvairās no saskarsmes ar mīkstajām kontaktlēcām. Pacientiem ir jānorāda pirms acu pilienu lietošanas izņemt kontaktlēcas un pagaidīt vismaz 15 minūtes pirms kontaktlēcu ielikšanas atpakaļ.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

Tā kā ieteicamā cisteamīna bāzes kopējā dienas deva ir ne lielāka par aptuveni 0,4% no augstākās ieteicamās perorālās cisteamīna devas visām vecuma grupām, nav sagaidāma mijiedarbība ar perorāli lietotajām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Ieteicamā cisteamīna okulārā kopējā dienas diena ir ne vairāk par aptuveni 0,4% no augstākās ieteicamās perorālās cisteamīna devas visām vecuma grupām. Tāpēc sistēmiska cisteamīna iedarbība pēc okulāras lietošanas ir zemāka nekā pēc perorālas lietošanas. Lai gan ietekme grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā nav paredzama, jo sistēmiskā cisteamīna iedarbība ir nenozīmīga, ir jāievēro piesardzības pasākumi, vienlaikus ārstējot ar perorālo cisteamīnu.

Grūtniecība

Dati par cisteamīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti, ieskaitot teratoģenēzi (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. Neārstētas cistinozes risks uz grūtniecību arī nav zināms.

Tāpēc perorālo cisteīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, it īpaši pirmajā trimestrī, ja vien tas nav neaizstājami nepieciešams.

Ja tiek diagnosticēta vai plānota grūtniecība, ir rūpīgi jāapsver ārstēšanas nepieciešamība un paciente ir jāinformē par cisteamīna iespējamo teratogēnisko risku.

Barošana ar krūti

Cisteamīna izdalīšanās cilvēka pienā nav zināma. Tomēr, pamatojoties uz pētījumiem ar dzīvniekiem ar zīdošām mātītēm un jaundzimušajiem (skatīt 5.3. apakšpunktu), sievietes, kas lieto perorālo cisteamīnu, nedrīkst barot ar krūti.

Fertilitāte

Dati par cisteamīna ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda fertilitātes samazināšanos (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cystadrops maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Īslaicīgi (vidēji mazāk nekā 1 minūti) neskaidra redze vai citi redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Ja iepilināšanas laikā parādās neskaidra redze, pacientam pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas ir jāpagaida, līdz redze atjaunojas.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežākās nevēlamās blakusparādības ir sāpes acīs, okulārā hiperēmija, acu nieze, pastiprināta asarošana, neskaidra redze vai acu kairinājums. Lielākā daļa no šīm nevēlamām blakusparādībām ir pārejošas un vairums no tām ir vieglas vai vidējas.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Klīniskajos pētījumos un Francijas NPU programmā ar Cystadrops tika ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām. Ziņotās nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas zemāk pēc orgānu sistēmas klases un biežuma (uz pacientu).

Biežuma iedalījums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmas klase

Nevēlamās blakusparādības

 

 

Acu bojājumi

Ļoti bieži: sāpes acīs, neskaidra redze, okulārā hiperēmija, acu

nieze, pastiprināta asarošana, nogulsnējumi acīs

 

 

Bieži: patoloģiskas sajūtas acī, sausums acī, svešķermeņa sajūta

 

acī, acu plakstiņa tūska, acu plakstiņa kairinājums, redzes

 

traucējumi, miežagrauds

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Ļoti bieži: diskomforts iepilināšanas vietā (pārsvarā salīpošas

ievadīšanas vietā

acis un salīpošas skropstas)

 

Bieži: sāpes iepilināšanas vietā

 

 

Pediatriskā populācija

Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smagums bērniem ir tāds pats kā pieaugušajiem. Francijas NPU programmā un klīniskajos pētījumos tika apsekoti 69 pediatriskie pacienti. 19 pacienti bija jaunāki par 6 gadiem, 21 pacients bija no 6 līdz 12 gadu vecs un 29 pacienti bija vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Pārdozēšana ar okulāro lietošanu ir mazticama.

Nejaušas norīšanas gadījumā ir jāveic pacienta uzraudzība un simptomu ārstēšana.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Oftalmoloģiskie līdzekļi, citi oftalmoloģiskie līdzekļi, ATĶ kods: S01XA21.

Darbības mehānisms

Cisteamīns samazina cistīna kristālu uzkrāšanos radzenē un darbojas kā cistīna samazinošs līdzeklis, pārvēršot cistīnu cisteīnā un cisteīna-cisteamīna jauktajos disulfīdos.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Ar Cystadrops tika veikti divi klīniskie pētījumi: vienas grupas klīniskais pētījums ar 8 bērniem un pieaugušajiem (pētījums OCT-1) un randomizēts, daudzcentru, atklātā marķējuma, aktīvā līdzekļa kontrolētais III fāzes klīniskais pētījums (pētījums CHOC), ko veica ar 32 pacientiem.

Pētījums OCT-1

Šajā pētījumā tika izvērtēts Cystadrops drošums un efektivitāte 5 gadu laikā. Pēc acu izmeklēšanas tika veikta devas pielāgošana. Neviens no pacientiem nepārtrauca ārstēšanu 5 gadu novērošanas periodā.

Efektivitāti novērtēja ar In vivo konfokālo mikroskopijas kopējo rezultātu (IVCM, In-Vivo Confocal Microscopy rezultātu), nosakot cistīna kristālu daudzumu 7 radzenes slāņos. Pēc 30 ārstēšanas dienām ar mediāno biežumu 4 iepilināšanas dienā tika novērots 30% samazinājums IVCM kopējā rezultātā. Vidējais 30% cistīna kristālu uzkrājumu samazinājums radzenē salīdzinājumā ar bāzlīniju tika saglabāts laika gaitā ar mediāno devas režīmu 3 pilieni/acī/dienā (diapazonā 1–3 pilieni) 7 no 8 pacientiem. Ar laiku fotofobijai bija tendence uzlaboties.

Pētījums CHOC

Šis bija randomizēts, kontrolēts pētījums, lai izvērtētu Cystadrops efektivitātes un drošuma profilu pēc 90 dienu ārstēšanas perioda ar devu režīmu 4 pilieni/acī/dienā. Kopējais IVCM rezultāts bija primārais efektivitātes mērķa kritērijs. Cystadrops saņēma 15 pacienti. Vidējais IVCM kopējais rezultāts tika aprēķināts 11 pacientiem. Tendence uz zemāku IVCM kopējo rezultātu Cystadrops grupā tika novērota 30. dienā. 90. dienā tika apstiprināts vidējais samazinājums par 40% Cystadrops grupā. Cystadrops pārākums tika demonstrēts, salīdzinot ar kontrolgrupu (cisteamīna hidrohlorīds 0,10%), p<0,001, 95% TI (2,11; 5,58). Cystadrops pārākums tika arī demonstrēts attiecībā uz pētnieka novērtēto fotofobiju, salīdzinot ar kontrolgrupu (cisteamīna hidrohlorīds 0,10%), p<0,048, 95% TI (0,23; 1,14).

Pediatriskā populācija

Klīniskie dati par drošumu un efektivitāti tika savākti 2 klīniskajos pētījumos (pētījumi OCT-1 un CHOC). Cystadrops saņēma pavisam 15 pediatriskie pacienti, no kuriem 3 pacienti (ieskaitot vienu 2 gadus vecu un vienu 3 gadus vecu pacientu) bija jaunāki par 6 gadiem. Efektivitātes un drošuma rezultāti ir līdzīgi pediatriskajā un pieaugušo populācijā.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās, ar Cystadrops ārstējot cistīna kristāla uzkrājumus radzenē cistinozes pacientiem (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Cilvēka farmakokinētiskais novērtējums pēc Cystadrops okulāras lietošanas netika veikts.

Līdzīgi kā ar citiem vietēji lietotiem okulāriem līdzekļiem iespējama sistēmiska uzsūkšanās.

Tomēr ir jāņem vērā, ka ieteiktā cisteamīna acu pilienu lietošanas dienas deva nav lielāka par aptuveni 0,4% no augstākās ieteiktās perorālās cisteīna dienas devas ikvienā vecuma grupā.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ir paredzams, ka sistēmiskā iedarbība pēc okulāras lietošanas būs zema. Vienlaicīgi lietojot cisteamīna okulāro un perorālo devu, jebkura sistēmiskā riska pieaugums no okulārās lietošanas tiek uzskatīts par nenozīmīgu.

Preklīniskie dati par perorālo cisteamīnu:

Ir veikti genotoksicitātes pētījumi: ir ziņots par hromosomu aberāciju izraisīšanu barotnēs audzēto eikariotu šūnu līnijās, un specifiski pētījumi ar cisteamīnu neuzrādīja mutagēnisku ietekmi Eimsa testā, ne arī klastogēnu ietekmi peļu mikrokodoliņu testā.

Reproduktivitātes pētījumi uzrādīja embriofetotoksisku ietekmi (resorbcijas un pēcimplantēšanās zaudējumi) žurkām devas līmenī 100 mg/kg/dienā un trušiem, kas saņēma cisteamīnu 50 mg/kg/dienā. Ir aprakstīta teratogēniskā iedarbība žurkām, lietojot cisteamīnu organoģenēzes periodā ar devu 100 mg/kg/dienā.

Tas ir ekvivalents 0,6 g/m2/dienā žurkai, kas ir mazāk par pusi ieteicamās cisteīna klīniskās uzturēšanas terapijas dienas devas, tas ir, 1,30 g/m2/dienā. Fertilitātes samazinājums tika novērots žurkām ar devu 375 mg/kg/dienā, pie kuras ķermeņa masas pieaugums tika aizkavēts. Lietojot šādu devu, arī laktācijas periodā samazinājās pēcnācēju ķermeņa masas pieaugums un dzīvildze. Augstas cisteamīna devas pasliktina zīdošo mātīšu spēju pabarot savus mazuļus. Atsevišķas zāļu devas dzīvniekiem inhibē prolaktīna sekrēciju.

Cisteamīna lietošana žurku jaundzimušajiem izraisīja kataraktu.

Augstas perorālas vai parenterālas cisteamīna devas žurkām un pelēm, bet ne pērtiķiem izraisa divpadsmitpirkstu zarnas čūlas. Eksperimentāla zāļu lietošana vairākām dzīvnieku sugām izraisa somatostatīna izsīkumu. Tā sekas zāļu klīniskā lietošanā nav zināmas.

Ar cisteamīnu nav veikti kancerogenitātes pētījumi.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds Dinātrija edetāts Nātrija karmeloze

Citronskābes monohidrāts

Nātrija hidroksīds (pH regulēšanai) Sālsskābe (pH regulēšanai)

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

6 mēneši

Pēc pirmās atvēršanas: 7 dienas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt. Uzglabāt pilinātāja pudelīti cieši noslēgtā ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pirms pirmās atvēršanas:

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

5 ml šķīduma 10 ml dzintarkrāsas stikla flakonā, kas noslēgts ar brombutila aizbāzni un hermetizēts ar noplēšamu alumīnija blīvi. PVH pilinātāja aplikators ar ABPE korķi ir iepakots atsevišķi un iekļauts katrā kartona kārbā.

Katra kartona kārba satur 1 flakonu un 1 pilinātāja aplikatoru.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pacienti jāinformē, ka, atverot flakonu un pievienojot pilinātāja aplikatoru, ir jāievēro tālāk dotie norādījumi.

Rūpīgi nomazgājiet rokas, lai nepieļautu mikrobioloģiskā piesārņojuma nonākšanu flakona saturā.

Noņemiet zaļo aizsargvāciņu (1. attēls).

Noņemiet metāla blīvi (2. attēls).

Noņemiet pelēko aizbāzni (3. attēls) no flakona.

Pēc pelēkā aizbāžņa noņemšanas nepieskarieties flakona atverei.

 

noņemt

noņemt

 

noņemt

zaļais aizsargvāciņš

metāla blīve

pelēkais

 

aizbāznis

 

 

flakon

 

 

Izņemiet pilinātāju no maisiņa, nepieskaroties galam, kas paredzēts pievienošanai pie flakona, piestipriniet to (4. attēls) pie flakona un nenoņemiet to.

 

mazais baltais

mazais baltais

pagriezt un

uzgalis

uzgalis

 

piespiest, lai

 

pilinātājs

 

 

 

pilinātājs

flakons

 

 

 

flakons

 

Nepazaudējiet mazo balto uzgali (5. attēls), kas uzmaucas uz pilinātāja gala.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux

Francija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1049/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017.gada 19. janvāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas