Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daronrix (Whole virion, inactivated, containing...) – Marķējuma teksts - J07BB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDaronrix
ATĶ kodsJ07BB01
VielaWhole virion, inactivated, containing antigen*: A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) * produced in eggs
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VIENAS DEVAS IEPAKOJUMS

PILNŠĻIRCE X 1 UN X 10 AR ADATU UN BEZ TĀS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Daronrix, suspensija injekcijām pilnšļircē

Pandēmiskās gripas vakcīna (vesels virions, inaktivēts, adsorbēts)

Pandemic influenza vaccine

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS(I)

Inaktivēta pandēmiskā celma vesela viriona gripas vakcīna, kura satur antigēnu*, kas ekvivalents šādam celmam:

 

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)***

15 mikrogrami**

 

0,5 ml devā

 

 

 

*izaudzēts olās

 

 

 

**hemaglutinīns

 

 

 

***adsorbnets ir alumīnija fosfāts

0,45 miligrami Al3+

 

un alumīnija hidroksīda hidrāts

0,05 miligrami Al3+

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

Nātrija hlorīds

 

 

 

Dinātrija fosfāta dodekahidrāts

 

 

 

Kālija dihidrogēnfosfāts

 

 

 

Kālija hlorīds

 

 

 

Magnija hlorīda heksahidrāts

 

 

 

Tiomersāls

 

 

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

Pilnšļirce

 

 

 

1 deva

 

 

 

1 deva (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

Pilnšļirce

 

 

 

Adata

 

 

 

 

10 x 1 deva

 

 

 

1 deva (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas sakratīt

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: MM/GGGG

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Iznīcināt atbilstoši vietējiem noteikumiem.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/0/00/000/000

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

AMPULA X 100

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Daronrix, suspensija injekcijām.

Pandēmiskās gripas vakcīna (vesels virions, inaktivēts, adsorbēts)

Pandemic influenza vaccine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS(I)

Inaktivēta pandēmiskā celma vesela viriona gripas vakcīna, kura satur antigēnu*, kas ekvivalents šādam celmam:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)***

15 mikrogrami**

0,5 ml devā

 

*izaudzēts olās

 

**hemaglutinīns

 

***adsorbents ir alumīnija fosfāts

0,45 miligrami Al3+

un alumīnija hidroksīda hidrāts

0,05 miligrami Al3+

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Nātrija hlorīds

 

Dinātrija fosfāta dodekahidrāts

 

Kālija dihidrogēnfosfāts

 

Kālija hlorīds

 

Magnija hlorīda heksahidrāts

 

Tiomersāls

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Ampula

 

100 x 1 deva

 

1 deva (0,5 ml)

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas sakratīt

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: MM/GGGG

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Iznīcināt atbilstoši vietējiem nosacījumiem.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/0/00/000/000

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MULTIDEVU IEPAKOJUMS

FLAKONS (10 DEVAS) X 50

FLAKONS (20 DEVAS) X 50

AMPULA (10 DEVAS) X 50

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Daronrix, suspensija injekcijām.

Pandēmiskās gripas vakcīna (vesels virions, inaktivēts, adsorbēts)

Pandemic influenza vaccine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS(I)

Inaktivēta pandēmiskā celma vesela viriona gripas vakcīna, kura satur antigēnu*, kas ekvivalents šādam celmam:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)***

15 mikrogrami**

0,5 ml devā

 

*izaudzēts olās

 

**hemaglutinīns

 

***adsorbents ir alumīnija fosfāts

0,45 miligrami Al3+

un alumīnija hidroksīda hidrāts

0,05 miligrami Al3+

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Nātrija hlorīds

 

Dinātrija fosfāta dodekahidrāts

 

Kālija dihidrogēnfosfāts

 

Kālija hlorīds

 

Magnija hlorīda heksahidrāts

 

Tiomersāls

 

Ūdens injekcijām

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijām

 

Flakons

 

50 x 10 devas

 

1 deva (0,5 ml)

 

Flakons

50 x 20 devas

1 deva (0,5 ml)

Ampula

50 x 10 devas

1 deva (0,5 ml)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas sakratīt

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: MM/GGGG

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Iznīcināt atbilstoši vietējiem nosacījumiem.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/0/00/000/000

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA VIENAS DEVAS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Daronrix, suspensija injekcijām.

Pandēmiskās gripas vakcīna (vesels virions, inaktivēts, adsorbēts)

Pandemic influenza vaccine

I.M.

2.LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MULTIDEVU (10 DEVAS) IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Daronrix, suspensija injekcijām.

Pandēmiskās gripas vakcīna (vesels virions, inaktivēts, adsorbēts)

Pandemic influenza vaccine I.M.

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 devas (5 ml)

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MULTIDEVU (20 DEVAS) IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Daronrix, suspensija injekcijām.

Pandēmiskās gripas vakcīna (vesels virions, inaktivēts, adsorbēts)

Pandemic influenza vaccine

I.M.

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

20 devas (10 ml)

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas